مجله کودک 428 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 19

حافظه کوتاهمدت مغز و مصرف آب در مغز ما، مایعاتی که پروتئین و آنزیمها را حمل میکند به وسیله آب رقیق میشوندو بهتر به مقصد خود میرسند. اگر مقدار آب بدن کم شود، این مایعات هم کندتر حرکت میکنند در نتیجه عملکرد مغز و بهخصوص حافظهی کوتاهمدت ما آسیب میبیند. مصرف آب، ورم مفصلها را کم میکند ورم کردن مفصلهای مختلف بدن، میلیونها نفر را در جهان گرفتار کرده است. آب، مایعی است که با نوشیدن آن، وارد غضروف، استخوان و مایع زلال اطراف مفصلها میشود. با این کار، اصطکاک کمتری در مفصلها بهوجود میآید و احتمال ابتلا به ورم مفصل کم میشود. آب و مقابله با سرطانها یکی از موادی که هنگام برخی سرطانها، مقدارشان در خون ما زیاد میشود، موادی هستند که به آنها «رادیکال آزاد» میگویند. این مواد از واکنشهای شیمیایی که داخل بدن روی میدهد، بهوجود میآیند. رادیکالهای آزاد چون به جایی وابستگی ندارند و آزاد هستند، به سلولهای مختلف ما حمله میکنند. با مصرف آب، رادیکالهای آزاد فرصت نمیکنند در بدن ما بمانند و ایجاد سرطان کنند، زیرا باید به سرعت از بدن خارج شوند. مصرف آب فایدههای زیاد دیگری هم دارد. اما شاید مهمترین دردسر آب خوردن، همان زیاد دستشویی رفتن باشد که آن هم به فایدههای آب خوردن میارزد! نمای عقب اگزوزها به صورت دوتایی و در محفظه مخصوص کار گذاشته شدهاند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 19