مجله کودک 428 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 21

جدول 40 خانهای افقی 1.همان بچّه است. 2.راوی چنین کند. 3.از میوههای بهشتی ـ چه وقت؟ 4.تکیهی خودمانی ـ واحد پول ژاپن ـ جنس مؤنث. 5.زیاد نیست ـ ذرات بخار آب پراکنده در هوا. 6.توان و رمق ـ اثر چربی بر روی لباس. 7.فلز سرخ رنگ ـ حرف انتخاب ـ درخت انگور. 8.آب منجمد ـ متضاد غلیظ. 9.«پارچهفروشی» در قدیم را گویند. 10. متضاد شیرینی. عمودی 1.وسیلهی پرواز پرندگان ـ مادر عرب. 2.غذا را شور میکند ـ شباهت زیاد را با این میوه مثال میزنند. 3.آن سوی هر چیز ـ هر سه کیلوگرم را گویند ـ جانوری کوچک و پستاندار مانند سمور که پوشش گرانبهاست و از آن لباس میدوزند. 4.دور بودن ـ حرف ندا ـ غذای بیمار. 5.ویتامین انعقاد خون ـ رطوبت ـ چشمداشت و امید. 6.عدد نخست ـ دانهی خوشبو ـ مادهای به رنگ سیاه و چسبناک که از نفت میگیرند. 7.بُرنُده ـ به کمیّت مربوط میشود. 8.دلآزار کهنه! ـ هنگام و زمان. پاسخ جدول شماره گذشته: جدول مستطیل60 خانهای هوندا XX 1100 CBR عنوان دیگر این موتورسیکلت، «سوپر بلاک برد» (پرنده سیاه فوقالعاده) است. هوندا این وسیله را با سرعتی حدود 280 کیلومتر در ساعت ساخته است. 16 سوپاپ، 4 سیلندر و 223 کیلوگرم وزن از دیگر خصوصیات این موتورسیکلت است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 21