مجله کودک 428 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 34

کیتی، همانطور که جعبه را از کیسهی کاغذیاش گرفته بود، مغرورانه گفت: «این چیزیست که خودم تنهایی میخواهم درستش کنم.» جعبهی، یک کیتِ ماکتسازی بود. از آن چیزهایی که دانیل خیلی دوست داشت. کیتی، عکس روی در جعبه را به برادرش نشان داد و گفت: «یک گالین* ، میبینی؟» ـ چه عالی! من هم میتوانم کمکت کنم؟ دَن دستش را برای گرفتن جعبه دراز کرد، اما کیت آن را کنار کشید. درست همان موقع، پدر سر رسید و پرسید: «این چیست؟» دَن، دلخور گفت: «این کِیت مسخرهی کیتی است، من فقط فکر کردم او بچهتر از آن است که بتواند به تنهایی آن را درست کند.» کیتی فریاد زد: «من بچه نیستم!» ـ خیلی هم بچهای! پدر جعبه را گرفت و توی دستش چرخاند و گفت: «من هم قبلاً درست نمای عقب شکل دسته فرمان در این وسیله شباهت به موتورسیکلتهای آمریکایی دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 34