مجله کودک 428 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 35

کردن این چیزها را دوست داشتم. دلت میخواهد کمکت بکنم، کیت کت؟» کیتی سرش را تکان داد و گفت: «نه! میدانم چهطور درستش کنم.» کیت به اتاقش در طبقهی بالا رفت و تمام تکههای ماکت را روی میز ریخت. یکی دو تکهای روی زمین افتاد اما او توجهی نکرد. در واقع، آنقدر برای شروع کردن عجله داشت که حوصله نکرد راهنمای بازی را بخواند، چون به نظر طولانی و پیچیده میآمد و کیتی فکر کرد که هنگام انجام کار، راحتتر میفهمد، چه کار باید بکند. او، دو تکه از ماکت را برداشت و درهم فرو کرد. با خودش گفت: «البته، اینها کف قایق را میسازند... اسمش چیست؟... بدنه! آهان! دارد آسان میشود.» و بعد دستش را به طرف چسب دراز کرد.... * gallean نوعی کشتی بادبانی اسپانیایی قسمتی از ماجرای کیتی را در کتاب «من از خیلی چیزها سر در می­آورم!» بود که خواندید. کتاب به بهای 1200 تومان چاپ و منتشر شده است. مجموعه کامل کتاب شامل 14 جلد است. نمای روبرو لاستیکهای پهن دانلوپ، تعادل این وسیله را در سر پیچها به خوبی حفظ میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 35