مجله کودک 428 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 6

کتاب نور رودابه حمزهای کتابی پر از شعر و شور است و نور کتابی که بوی خدا میدهد خدا در تمام ورقهای آن حیاتی دوباره به ما میدهد  در آن برگهای سپیدش، خدا گل و نور و آیینه انباشته است هزاران گل و بذرِ شور و امید میانِ دل صفحهها کاشته است  نمای پشت یکی از سبک وزنترین موتورهای سری 600

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 6