مجله کودک 428 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 8

قصّههای زندگی امام خمینی گردنبند طلا و لبخند یتیم یک روز نامهای از یک خانم مسیحی از کشور ایتالیا به دست امام رسید. همراه با نامه، یک گردنبند طلای خیلی گرانقیمت هم بود. نامه به زبان انگلیسی نبود و در آن جملهای وجود داشت که ترجمهکردنش سخت بود. برای همین، نزدیکان امام، نامه و گردنبند اهدایی را مدّتی نگاه داشتند تا مترجم خوبی پیدا شود و نامه را به طور کامل ترجمه کند. وقتی که نامه ترجمه شد، معلوم شد که زن مسیحی برای امام نوشته است: «من، حضرت عیسی مسیح را در وجودِ شما زنده دیدم و شما را روحِ خدا میدانم! اگرچه شما را ندیدهام، ولی احساس میکنم که در زمان حضرت مسیح زندگی میکنم. من به دلیل علاقهای که به عیسی مسیح (ع) و به شما که تجسّم حضرت مسیح در زمان ما هستید، دارم، گرانبهاترین و عزیزترین هدیهی زندگیِ خود را که یادگار جشن ازدواجم است، به شما هدیه میکنم تا در هر راهی که خودتان دوست میدارید، استفاده کنید! ...» وقتی که نزدیکان امام، نامه را با ترجمة فارسی آن و گردنبند طلای اهدایی پیش امام بردند، امام بعد از خواندن نامه، خیلی متأثّر شد و دستور داد نمای پشت وزن کلی موتور 235 کیلوگرم است و موتور دو اگزوز دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 8