مجله کودک 428 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 36

نقاشی در چهارخانه گوسفند در یک مستطیل بزرگ که آن را به 12 خانه هماندازه تقسیمبندی کردهایم، طرح اولیه نقاشی خود را رسم میکنیم. مانند گاوها، گوسفندها نیز بیشتر اوقات خود را در مزرعه و چراگاه به چرا میگذرانند. آنها به صورت گلهای با هم زندگی میکنند. گوسفندها دید بینایی ضعیفی دارند اما شنوایی آنها بسیار خوب است. انسان از پشم گوسفند استفاده زیادی میکند. داخل دایرهای که رسم کرده بودیم، طرح سر و صورت گوسفند را نقاشی میکنیم. 4 خط ساده هم برای نقاشی کردن دست و پای حیوان رسم میکنیم. هوندا 1500 GL برخی عقیده دارند که این یک خودرو است تا یک موتورسیکلت! این وسیله نقلیه 372 کیلوگرم وزن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 36