مجله کودک 471 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 471 صفحه 4

یک خاطره، هزار پند یکی از روحانیون در خاطرات خود نقل میکند؛ من تا حدودی شاهد برخی از عبادتهای حضرت امام(س) بودهام. چیزی که برای من قابل توجه بود، یکی مداومت ایشان در عبادت بود و دیگری دقت در انجام عبادت. ایشان در ایامی که در نجف اشرف بهسر میبردند، تقریباً هر شب در ساعت معینی به حرم حضرت علی(ع) مشرف میشدند و همینطور اولین خودرو پیدا کردن مخترع اولین خودرو کاری دشوار و شاید محال باشد. یافتن تاریخ این اختراع هم مشکل است. در واقع خودرو محصول اختراع یک نفر و در یک روز معین نیست. بسیاری از تاریخشناسان میگویند که انقلاب صنعتی قرن 17 در اروپا عامل اصلی اختراع خودرو است. اما فکر اختراع خودرو به سالهای قبل از انقلاب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 471صفحه 4