مجله کودک 481 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 481 صفحه 17

چیزهایی که قرار بود قورت بدهد، قورت داد و دوباره دراز کشید. اما هنوز چشمهایش گرم نشده بودند که دوباره توی شکمش غوغایی شد. این بار شنل قرمزی از او میخواست یک دسته گل خوشبو قورت بدهد تا بوی بد شکمش از بین برود. این ماجراها ادامه داشت. مادربزرگ و شنل قرمزی از توتفرنگی و تمشک و آلو جنگلی تا کلوچه و نان قندی و مربا را میخواستند و آقای گرگ جرأت نمیکرد اعتراضی کند و همه را پیدا میکرد و قورت میداد تا یک چرت بزند. روزی سه بار هم دور از چشم دیگران سبزی خوردن میخورد، اما آنها ساکت نمیشدند. مادربزرگ و شنل قرمزی توی شکم آقای گرگ زندگی تازهای را شروع کرده بودند و برای خودشان صندلی، میز، تختخواب، وسایل بافتنی و سرباز فرانسوی از گروهان آفریقا- (سال 1944) این نیروها با اشغال کشورشان توسط آلمان مخالف بودند و توسط انگلیسیها و آمریکاییها سازماندهی شدند. آنها در اردیبهشت سال 1944 مأموریت پیدا کردند تا در مناطق مستعمرهنشین ایتالیا در شمال آفریقا، عملیات نظامی انجام دهند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 481صفحه 17