مجله کودک 505 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 4

یک خاطره، هزار پند یکی دیگر از ویژگیهای اخلاقی ممتاز حضرت امام(س) متانت، بردباری و حلم آن بزرگوار بود. به گونهای که اگر صد نفر در مجلسی سخنانی میگفتند که ایشان آن سخنان را قبول نداشت، تا لازم نمیدانست حرفی نمیزد و سکوت میکرد؛ در صورتی که اگر در حضور آدمهای معمولی، کلمهای گفته به گودالی رسیدند که بچه دیوی به همراه خانوادهاش در سوراخ گودال زندگی میکرد و اینک ادامه داستان...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 4