مجله کودک 505 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 5

شود که برخلاف عقیده آنان باشد، توفانی در روحشان بهوجود میآید که سریعاً پاسخ بدهد. در پایان وصیتنامه حضرت امام نیز به مواردی اشاره شده است که حضرت امام قبلاً درباره آنها سکوت کرده بودند. یکی از مسئولین بلندپایه نظام در خاطرات خود نقل میکند؛ در زمان بنیصدر که من خدمت امام رسیده بودم، ایشان میگفتند: حرفهایی که او از قول من میگوید، همهاش خلاف واقع است و حقیقت ندارد. بنابراین، هر حرفی که زده میشد، فوراً او را برنمیآشفت و تحریک نمیکرد و درصدد پاسخ دادن سریع برنمیآمد. این متانت، حلم، بردباری، تسلط بر نفس و سعهی صدر، در هرکس که باشد، از او یک انسان بزرگ خواهد ساخت. هرکسی چیزی میگفت. یکی میگفت: برای چه میخواهید؟ یکی میگفت: دارم ولی برای خودم است. چشمه و فریدون آنقدر این طرف و آن طرف رفتند و پیش این و آن گردن کج کردند که

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 5