مجله کودک 505 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 14

کودکان در دور و بر خود شاهد ساخته شدن یک ساختمان بودهاند حتماً خرپاها را نیز به چشم دیدهاند. خرپاها تیرهای بزرگ چوبی یا آهنی هستند که به صورت مورب بین دیوارهای ساختمانهای مجاور و زمینی که در حال گودبرداری است قرار داده میشوند. Õ مثل عصایی که یک فرد مسن به آن تکیه میکند و باعث میشود که او به زمین نیفتد. به هنگام گودبرداری باید تمام ایمنیهای لازم مدنظر قرار گرفته باشد و کارهایی انجام شود که ساختمانهای مجاور با خطر ریزش مواجه نباشند. روش سنتی استفاده از خرپاها هم به همین منظور است و آنها بهکار گرفته میشوند تا ساختمانهای همسایه بتوانند ایستایی خود را حفظ کنند. Õ چرا واژه سنتی را بهکار میبرید؟ جدیداً روشهای دیگری به جای استفاده از خرپاها بهکار گرفته میشود؟ بله، روشی که ضریب ایمنی بسیار بالاتری هم نسبت به روش سنتی دارد. کاری که خود من چندین سال است در آن فعالیت میکنم در همین زمینه است. نام این روش نیلینگ یا میخکوبی است و میرود تا گسترش زیادی در میزان کاربرد به هنگام گودبرداریها پیدا کند. این روش هم اکنون در بعضی از ساخت و سازهای شهری مانند تهران مورد استفاده قرار گرفته اما به مرور دارد مشتریهای خود را در دیگر استانهای کشور نیز پیدا میکند. Õ از اسمش میتوان بعضی چیزها را فهمید، ساختمانهای همسایه را با میخ به جایی میکوبید که محکم شوند و فرو نریزند، اما به کجا میخشان میکنید؟ استفاده از خرپاها ایرادها و مشکلات خاص خود را دارد. در نظر بگیرید که میخواهید یک زمین را گودبرداری و پیریزی کنید. از یک طرف باید خاکهای آن زمین را تا عمق مشخصی بردارید و اقدام به پیریزی کنید و از طرف دیگر همان زمین جایی است که خرپاها باید روی آن تکیه کنند. خرپاها اگرچه وظیفه نگهداری ساختمانهای مجاور را برعهده دارند اما همزمان مثل یک چه آتشی میسوزانی؟ سحربانو چه میگوید؟ - سحربانو... چه میگوید؟ - میگوید دیشب با تو و فریدون سه نفری رفته بودید دنبال یک بچه دیو، لانهاش را هم پیدا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 14