مجله کودک 505 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 21

برخی از این باکتریها که از این راه به مریخ رفتهاند، میتوانند مدتها روی مریخ زنده بمانند و باعث شوند تا دانشمندان اشتباه کنند. باکتریهایی مثل باکتریهای منجمدشده منطقه سیبری، موجودات ریز آبهای شور مکزیک و برخی دیگر از موجودات ذرهبینی دیگر به شرایط سخت عادت دارند و به احتمال زیاد در فضا هم دوام میآورند. محققین سعی کردند تا شرایط مریخ را در آزمایشگاه و بر روی زمین شبیهسازی کنند تا ببینند هریک از موجودات ذرهبینی تا چه مدتی روی مریخ دوام میآورند. در آزمایش معلوم شد که پرتوهای فرابنفش خورشید که از جو مریخ عبور میکنند، اجازه زندگی به موجودات ذرهبینی نمیدهد. اما معلوم شد که برخی موجودات میتوانند خود را به عمق چند میلیمتری خاک مریخ برسانند و از آسیب پرتو فرابنفش در امان بمانند. حتی برخی از موجودات ذرهبینی خود را به شکل مومیایی به شکل خشک درآورند. در هرحال، دانشمندان در فکر این هستند که روشهای استریلیزه کردن را در فضاپیماهایی که به مقصد مریخ سفر میکنند ، تغییر دهند. آنها اسباببازیها را ریختند توی کیسهها و گوشهای گذاشتند و از هم جدا شدند. بیرون توی کوچه خبرهایی بود. صدای بچهها میآمد. چشمه رفت دم در. بچههای ریز و درشت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 21