مجله کودک 505 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 26

فنآوری روز چگونه اطلاعات را ذخیره کنیم؟ سام سرمدی اطلاعات مختلف صوتی، تصویری و متن آنقدر زیاد شده است که به دورهای که در آن زندگی میکنیم، عصر انفجار اطلاعات میگویند. امروزه آدمی نیاز به ذخیره کردن این اطلاعات دارد تا از آنها در زمانها و موقعیتهایی که خود میداند استفاده کند. برای این کار ابزارهایی بهوجود آمده است که با آنها آشنا میشوید. درایو دیسک نرم (فلاپی) یا FDD این نوع حافظهها که به آنها «دیسکت» نیر گفته میشود تا حدود چند مگا بایت ظرفیت ذخیره کردن اطلاعات دارند. اما با توجه به آسیبپذیری این نوع حافظه و ظرفیت کم ذخیره کردن اطلاعات در این نوع دیسکت، امروزه دیگر این نوع حافظه مورد استفاده قرار نمیگیرد. را به خواب زد. صدای مادر و پدرش را میشنید. - اگر راستی راستی دیو دیده باشد چه؟ - چه حرفهایی میزنی زن! من و تو و ننه باباهایمان تا حالا دیو دیدهایم که پسرمان ببیند؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 26