مجله کودک 505 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 30

جدول 48 خانهای افقی 1.کم شدن و کاسته شدن. 2.روز نیست- من و شما- خاک کوزهگری. 3.دلآزار کهنه!- عدد دونده! 4.در ماه مبارک رمضان میگیرند. 5.رنج و آسیب. 6.همراه شلوار- نرم و سست- دانهی خوشبو. عمودی 1.غذای بیمار- زیادی آن، غذا را شور میکند. 2.ریشه و بنیاد. 3.آن سوی هر چیز. 4.مادر عرب- جنبش هوا. 5.علامت جمع در فارسی- پدر رستم در شاهنامه. 6.روزگار و زمانه. 7.صورت و چهره. 8.فلز سرخ رنگ- ابزار آهنی پهن با دستهی بلند برای کندن زمین. پاسخ جدول شماره گذشته: مستطیل 63 خانهای روی پیشانی چشمه نشسته بود. نفسش گرفته بود. داشت زیر لحاف خفه میشد. دلش میخواست سرش را از آن زیر بیرون بیاورد و هوای تازه بخورد. پدر بعد از مدتی برگشت. خندید و گفت: ای بابا! دیدم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 30