مجله کودک 506 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 26

در چشم و در قلبم جعفر ابراهیمی(شاهد) در چشم خود صد آسمان صد باغچه، صد خانه دارم در قلب خود یک دشت گل صد باغ پُر پروانه دارم  یک دفعه سرفهاش میگیرد. خاله تندی میرود و استکانی آب داغ میآورد. خانمها نیز میروند تا به دیگ آش که غلغلش حیاط را روی سر گذاشته سری بزنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 26