مجله کودک 506 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 38

مستطیل 60 خانهای افقی 1.هواپیمایی که با سرعتی بیشتر از هواپیماهای معمولی حرکت میکند. کج آن به سر منزل مقصود نمیرسد. 2.یار و همدم- «خسته»ی بیپایان. 3.مرکز مازندران- بهشت زیر پای اوست. 4.وسط و داخل چیزی- ستون دین است. 5.تمیز- جهان و گیتی. 6.کشتی جنگی- ضمیر مخاطب مفرد. بار برای ما که به کمک مادر آمدهایم چای میریزند. جالب آن که او از عیدهای نوروز در سالهای دور هم میگوید و این که در آن سالها دیوار اتاقها را با خاک سفید رنگی که بیشباهت به گچ نبود سفید

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 38