مجله کودک 506 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 39

عمودی 1.فلز سرخ رنگ- بر روی رودخانه میزنند. 2.ولی و ولیکن. 3.روشن نیست. 4.جد و پدربزرگ. 5.حرف عدم همراهی- آواز و بانگ. 6.نام- دلآزار کهنه! 7.لحظهای و زودگذر. 8.جمع مکسر «خدمت». 9.خانه و منزل. 10. مجسمهای که مشرکان به جای خدا میپرستند- طلا. پاسخ جدول شماره گذشته: جدول 48 خانهای میکردند. بعد هم سراغ دیوار و پشتبام کاهگلی خانه میرفتند و سر و دستی هم به روی آن میکشیدند. سفید کردن دیوار اتاقها که تمام میشد نوبت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 39