مجله کودک 508 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 6

چتر بابا غلامرضا بکتاش من با پرستو رفتم خیابان بارید و بارید باران و باران گفت: «یعنی باید من به همین آسانی نصف این سکهها را به مار سیاه بدهم؟... نه، نه! این کار خیلی احمقانه است! مار، پول را میخواهد چه کار؟...» همین طور که فکر میکرد، یک دفعه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 6