مجله کودک 508 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 27

تنها همین و پس از این هم دیگر گلایه نخواهم کرد در پای نمرهی ناچیزی هر روز گریه نخواهم کرد  نفرین به من که در این مدت حرفی نمیزد و راضی بود اینطور بود که ورزش هم وقف علوم و ریاضی بود  حالا هرآنچه نمیدانم با یک نگاه پر از شک شد هرچه کتاب به دستم بود، یک دفعه قایق و موشک شد  باید دوباره خودم باشم باید به آینه برگردم دیگر همیشه خداحافظ! دیگر برای چه برگردم؟! شرم سرش را پایین انداخت و حرفی نزد. مار سیاه گفت: «باشد، قهر نکن! فقط به من بگو اگر تعبیر خواب پادشاه را به تو بگویم، سهم من چهقدر است؟» مرد جواب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 27