پیام
مضرات خروج از وظایف و اختیارات قانونی
پیام به نخست وزیر و هیأت دولت (مضرات خروج از محدودۀ اختیارات قانونی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو