امام خمینی (س) - اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت
| ارسال به دوستان 0
اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت
اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت

اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت

اول مطلب این است که این جوانهای ما درست بشوند. این جوانهایی که در آتیه باید این مملکت را حفظ کنند، این مملکت را اداره بکنند، اینها باید درست تربیت بشوند و اصلاح بشوند.

صحیفه امام؛ ج 10، ص 439

شکوفایی فطرت از تربیت صحیح‏

اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت

شکوفایی فطرت از تربیت صحیح‏

این تربیتهاست که یک کشور را ممکن است به کمال مطلوبی که از هر جامعه انسانی است برسانند و یک کشور کشور انسانی باشد؛ کشور مطلوب اسلام باشد.

ادامه ...
آموزش‏ و پرورش‏ دو بال‏ سعادت‏

اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت

آموزش‏ و پرورش‏ دو بال‏ سعادت‏

دو رکن آموزش با رکن پرورش باید بگوییم که اینها با هم هستند...

ادامه ...
لزوم‏ تحصیل‏ علم‏ جهت‏ دار

اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت

لزوم‏ تحصیل‏ علم‏ جهت‏ دار

جهت، اسم ربّ است، توجه به خداست، برای خدا و برای خلق خدا.

ادامه ...
آموزش‏ صحیح‏ با تربیت‏ روحی و اخلاقی

اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت

آموزش‏ صحیح‏ با تربیت‏ روحی و اخلاقی

محتوا را درست بکنید. باید کوشش کنید به اینکه آموزش، آموزش صحیح باشد.

ادامه ...
ضرر دانش‏ بدون‏ تهذیب

اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت

ضرر دانش‏ بدون‏ تهذیب

آن کسی که دانش دارد، لکن دانشش توأم با یک تهذیب اخلاق و یک تربیت روحی نیست، این دانش موجب این می‏ شود که ضررش بر ملت و بر کشور زیادتر باشد از آنهایی که دانش ندارند.

ادامه ...