دشواری و پیچیدگی مفهوم اخلاق، و به خصوص اخلاق اجتماعی از یک سو و جامعیت شخصیت حضرت امام و قله‏ های رفیعی که آن بزرگ در وادی معنویت و سیر و سلوک عرفانی و اخلاقی طی کرده است و رازها و رمزها و زوایای ناشناخته و بعضاً دست نیافتنی آن روح متعالی و مهذّب از سوی دیگر چنان است که امکان ارائه مطلبی جامع را در نوشتاری محدود نمی‏ دهد و اساساً حق آن است که در این باب، ارباب فضایل، و علم و اخلاق و بزرگانی که سالها از آبشخور مکتب تربیتی و اخلاقی امام سیراب شده ‏اند سخن بگویند.

بدون تردید رفتارهای اخلاقی و آداب معاشرت و اخلاق اجتماعی حضرت امام ریشه در مبانی اعتقادی و اصول اندیشه دینی او دارد. اخلاق اجتماعی امام و رفتارهای تربیتی او بر همان اصولی مبتنی است که قیام و انقلاب، سیاست و رهبری، و فقه و فقاهت او بر آن اصول مبتنی است. عرفان امام و نظام معرفتِ دینیِ حاکم بر تار و پود وجود امام که او را در عرص فقه و فقاهت: مرجع مؤمنین، و در پهن سیاست و حکومت: رهبر مسلمین، قرار داده است و همین عرفان و نظام معرفتی و عقیدتی است که وی را در عرصه اخلاق و رفتارها و روابط اجتماعی نیز امام و اسوه ساخته است.

قیام و مبارزه و جهاد سیاسی امام خمینی در تداوم نهضت انبیاء و برای تحقق‏ اهداف پیامبر مکرّم اسلام- صلوةالله علیه- و در جهت حاکمیت آیین اسلام ناب محمدی (ص) بوقوع پیوست. همان آیینی که حضرت ختمی مرتبت در وصف رسالت و فلسفه بعثت خویش فرمود: «بُعثت لُاتمّم مکارمَ الاخلاق». در این بینش است که حتی اجرای عدالت اجتماعی و برقراری قسط در جامعه انسانی نیز به مثاب عواملِ زمینه‏ ساز تحقق هدف غایی بعثت که نیل انسان و جامعه انسانی به عالیترین مدارج کمالات اخلاقی است مورد توجه رهبران دینی قرار می‏ گیرد. و حضرت امام خمینی در این وادی در اعصار و قرون پس از غیبت سرآمد روزگاران است.

پس نکته نخست آنکه برای شناخت اخلاق و رفتارهای اجتماعی امام و انگیزه‏ های بروز این رفتارها باید قبل از هر چیز مبانی اعتقادی امام را بشناسیم و اعتقاد راسخ قلبی و عملی او را به توحید به معنای عمیق عرفانی آن که عالم را محضر خدا و جلوه ‏ای از جلوات حضرت حق- جلّ و علا- می‏ دانست دریابیم و قرائت وی را از دین و شریعت و وحی، و تفسیر او را از اسلام ناب، و وظیفه‏ مندی و تعبّد و تکلیف‏ گرایی او را که اساس همه رفتارها و منش های فردی و جمعی او بوده است در جامعیت گفتار و رفتارش بدون تقطیع و گزینش های سلیقه ‏ای بازشناسی کنیم. هر کسی که می‏ خواهد آداب معاشرت امام و اخلاق اجتماعی او را الگوی خویش سازد پیش از آن می ‏باید اندیشه و شناخت و اعتقاد خویش را با اندیشه و نظام معرفتی امام محک زند.

امروز اگر جهان بیگانه از دین و ارزشهای دینی و بویژه دنیای غرب در گرداب رذایل اخلاقی گرفتار است و بن‏بستهای اخلاقی کنونی نه تنها فریاد اصلاح ‏طلبان و اندیشمندان خارج از گردونه قدرت را بلکه حتی صدای اعتراف و اعتراض حاکمان این جوامع را بلند کرده بدان سبب است که فلسفه خلقت انسان و فلسفه بعثت انبیاء در این جوامع فراموش شده است. معنویت، ارزشهای الهی و اخلاقی و مکارم اخلاق در عصر ماشین و تکنولوژی به حاشیه رانده شده ‏اند. این نظامِ شبه تمدّن حاکم بر غرب بی‏تردید از ناحیه بمبهای اتمی و سلاحهای کشتار جمعی، که از ناحی نبود اخلاق الهی و فضایل معنوی لامحاله محکوم به زوال و شکست است. و به تعبیر حضرت امام در نام معروفشان به گورباچف، در باغ سبز غرب ‏فریبی بیش نیست و درون آن سرشار از عوامل سقوط و فروپاشی است. چیزی که امروزه در غرب و روانشناسی غربی به نام علم اخلاق از آن یاد می‏ شود همان اخلاقِ‏به اصطلاح علمی و نسبی‏ ای است که دامنه نسبیّت را تا حریم اصول بنیادین حاکم بر پهن هستی کشانده است و واضح است که این نگاه را با چنین ابزاری امکان رؤیت خورشید حقیقت نیست و نتیجه چنین نگرشی همان است که وجود با عرضه بسیط و جلوه ‏های بیکرانه‏ اش تنها در حصار طبیعت تفسیر می‏ شود و اخلاق و روابط فردی و جمعی انسانیِ محصور در این زندان، تفسیری جز ارزشهای نسبیِ دائماً در حال تغییر نمی ‏یابند. کارکرد عوامل ماوراء طبیعت و حقایق غیبی در عالم هستی را در این نگرش راهی نیست و ارزشهای مطلق را که جوهر اصلی و پای تمدّنهای واقعی و ماندگار هستند نفی می‏ کند.

عوامل تنظیم کنند روابط اخلاقی و اجتماعی و آداب معاشرتِ برآمده از این نگرش مادّه ‏انگارانه را جز حاکمیت قدرت، سرمایه، ماشین و تکنولوژی تشکیل نمی‏ دهد. بدیهی است که به موازات سلطه ‏ای که هر یک از این عوامل برای صاحبان آنها در جوامع انسانی پدید می ‏آورند اخلاق و فرهنگ و آداب اجتماعی نیز دگرگون می‏ شود. و اینجاست که به تعبیر پاسکال: «اخلاق واقعی به اخلاق علمی می‏ خندد».

آری امروز جامعه انسانی بیش از هر زمان دیگر نیازمند اخلاق واقعی است و چنانکه گفتیم تأمین این نیاز تنها از مسیر بازگشت بشر به فطرت دینی و الهی خویش می‏ گذرد. و در همین رابطه است که تبیین اخلاق اجتماعیِ مردی که حقیقتاً امامِ اخلاق بود و از همین رهگذر رستاخیز بزرگ و نهضت الهی خویش را برپا ساخت کاری است بس مهم و پاسخی است به نیاز عصر حاضر.

نکته دیگر در شناخت اخلاق اجتماعی امام که در ادامه مبحث پیشین است آنکه یکایک رفتارهای اجتماعی امام و آداب معاشرتی که بدان پایبند بوده‏اند جملگی از سر ادای تکلیف و عمل به وظایف دینی در رفتارها و زندگی او جلوه‏ گر شده ‏اند. بنابراین مکتب تربیتی و اخلاقی امام خمینی همان مکتب تربیتی و اخلاقی اسلام ناب است. حضرت امام تحت تأثیر محیط و شرایط تاریخی و اجتماعی به دسته‏ای از رفتارها پایبند و دسته دیگر را مردود نمی‏ دانسته است بلکه دقیقاً خود را مکلّف به انطباق روابط و رفتارهای خویش با فرامین الهی و احکام اخلاقی دین می‏ دانست و از همین‏ جاست که در ادوار بسیار طولانی و متنوع زندگی امام تا آنجا که خاطره ‏ها نقل می‏ کنند و اسناد و مدارک آن گواهی می‏ دهند تغییری در منش های سرشار از فضایل اخلاقی امام در برخورد با دیگران مشاهده نمی‏ کنیم. برای نمونه: همان حرمتی را که او برای مردم قبل از اقبال جامعه به او قائل بود عیناً در رفتار و گفتارش در زمان پس از پیروزی و دوران‏ حکومتش بر میلیونها قلوب و نفوس شاهدیم. به عبارت دیگر، حضرت امام در جریان خودسازی و جهاد با نفس که در دوران نوجوانی و جوانی و قبل از ورود به عرص فعالیتهای سیاسی و زعامت دینی و رهبری قیام، در یکی از سخت‏ترین مراحل تکامل زندگی خویش و تحت تأثیر همان مکتب‏ شناختی و عرفانی ‏ای که اشاره کردم رویکردی آنچنان به آداب و اخلاق اسلامی داشته است که نه تنها در وادی مباحث نظری و تئوریک اخلاق اسلامی به عنوان صاحب نظری توانمند و فرزان زمان خویش شناخته می‏ شد بلکه در میدان عمل نیز با مواظبت و مراقبت دائمی، آداب معاشرت اسلامی را چنان در باطن خویش پرورانده بود که ملک روان خود ساخته او شده بودند و همین امر سبب تعادل در برخوردها در تمام ادوار زندگی وی بوده است.

بنابراین، اخلاق اجتماعی امام دقیقاً برگرفته از آداب اخلاقی اسلام است. اگر کسی شخصیت امام را، و خداشناسی و تکلیف‏ گرایی امام را، و میزان تعبّد و تهذیب او را در حدّ وسع خویش شناخته باشد طبعاً در بازشناسی رفتارهای اجتماعی و اخلاق و آداب معاشرت او جز اوج ارزشهای اخلاق اسلامی را نخواهد دید.

رأفت و رحمت در برخورد با مؤمنین و شدت وحدّت در برخورد با مشرکان و کافران امر به معروف و نهی از منکر با عنایت دقیق به شرایط و مراحل آن از نصیحت گرفته تا مبارزه منفی و رویارو، احترام به انسانها بر اساس تقوی و فضایل اخلاقی، عدالت در رفتارهای اجتماعی و فردی، سازگاری اجتماعی و مسئولیت ‏پذیری در جمع و روحی همکاری، نظم و انضباط، تألیف و تحبیب قلوب، حسن خلق، رفق و مدارا، گذشت و عفو، حلم و صبر، ستر عیوب و سعه‏صدر و مشورت، وقار و پرهیز از هزل در عین تواضع، خلوص نیّت، تنفّر و پرهیز از ریا و ریاکاری و خودخواهی، اجتناب اکید از مجالس غیبت و گناه، قدرشناسی و توجه فوق‏ العاده به زیردستان، صداقت و یک رنگی، حفظ کرامت انسانها و مردمی بودن، با مردم و برای مردم زیستن و خدا را در هم احوال و در تنهایی و در جمع حاضر و ناظر دیدن نمونه‏ هایی است از خصایل اخلاق اجتماعی امام که درباره هر یک از آنها خاطره‏ های فراوان نقل شده است و حافظ آحاد ملّت ایران و قدرشناسی بی ‏بدیل این ملت بزرگوار در گرامیداشت یاد و نام او گواه این مدّعاست.

روحش بهره‏مند از رضوان الهی و راهش پر رهرو باد حمید انصاری‏

. انتهای پیام /*