در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول فراوانی وجود دارد که برگرفته یا منطبق بر آرای فقهی و سیاسی امام خمینی(س) می باشد؛ در اینجا به تطبیق چند اصل با آرای امام(س) که مورد سؤال است اشاره می شود.
اصل 56 ؛ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از خداوند می داند و انسان را حاکم بر سرنوشت خویش از سوی خدا بر می شمرد، امام خمینی(س) هم به حاکمیت خداوند و لزوم تعیین سرنوشت به دست خود انسان در موارد متعددی اشاره کرده است؛ از جمله رسالة اجتهاد و تقلید، ص18 و 25 و صحیفة امام، ج 3 ص 457 و 503 و ج 4 ص 367 . (رجوع شود به حکومت اسلامی و ولایت فقیه، دفتر 45 تبیان، بخش دوم و سوم)
اصل 5؛ و اصل 57 و 110 به مسئله ولایت مطلقه امر و اینکه قوای سه گانه و امور تحت ولایت فقها در زمان غیبت می باشد و همچنین چگونگی ولایت بر همه امور و وظایف رهبر می پردازد و این مطلب نیز در آرا و نظریات امام به صراحت بیان شده است، امام در کتاب ولایت فقیه؛ ص 50 تا 52 و صحیفة امام ج 2 ص 451 و 452 در نامه پاسخ آیت الله خامنه ای، مسئلة ولایت فقیه و مطلقه بودن آن را بیان کرده است.
اصل 109؛ شرایط و صفات رهبر را که علم، عدالت، تدبیر و بینش و ... می باشد مطرح می کند که حضرت امام(س) در رسالة اجتهاد و تقلید و ولایت فقیه ص 46 و 47 آنها را بیان کرده است.
اصل 107؛ نحوة انتخاب رهبر (ولی فقیه) را بیان می کند که مطابق نظری است که حضرت امام(س) در پاسخ آیت الله مشکینی (صحیفة امام، ج 21، ص371) داده اند و همچنین مطابق است با آنچه امام(س) پیرامون اعمال ولایت و عهده دار شدن امور بیان می کند که باید بر پایه آرای اکثریت باشد. (صحیفة امام، ج20، ص 459)
بنابر این آنچه در قانون اساسی پیرامون ولایت فقیه آمده است، با آرا و نظریات امام خمینی(س) تطبیق می کند و شرح و تفصیل مطلب جایگاه ویژه خود را می طلبد.
و برای اطلاع بیشتر به آرای امام(س) پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه به تبیان شماره 45 مراجعه کنید.

. انتهای پیام /*