اولا موسسه به هیچ وجه چنین رسالتی بر عهده نداشته و ندارد که سخنان دشمنان تابلودار امام(س) و عناصر ضد انقلاب و فحاشی ها و ناسزاهای آنان را که از اولین روز انقلاب تا کنون علیه حضرت امام(س) وجود داشته است، پاسخ دهد. موسسه در صورت موضع گیری در برابر هر یک از این یاوه سرائی ها در واقع به آن رسمیت داده و به فحاشان و گویندگان این گونه اباطیل، اعتبار و بها می بخشد. پاسخ کلی شبهات ضد انقلاب و تخریب هایی که از ناحیه بیگانگان صورت می گیرد به عهده نهادهای مسئول نظام است.
موسسه تنها در مورد مطالبی که در کتاب های نام و نشان دار و دارای مجوز نشر، رسانه ها و تریبون هایی که در نظام جمهوری اسلامی منتشر می شود و یا توسط مصادر رسمی نظام گفته می شوند و رسمیت پیدا می کنند و مسائلی که توسط افراد معتبر و ذینفوذ که سخن و کلامشان برای بخشی از مخاطبان سندیت دارد و یا در مراکز رسمی دولت ها و دیگر بخش ها در خارج کشور انتشار می یابد و در مواردی از این قبیل، اظهار نظر رسمی می کند. اگر مطلبی در این موارد خلاف واقع گفته شود، موسسه اعلام نظر رسمی می کند در عین حال شبهاتی را که از رهگذر شایعات و شب نامه ها و محافل ناشناخته و یا نشریات ضد انقلاب منتشر می شوند، شناسایی می کند و به صورت غیر مستقیم، در نشریات، کتاب ها، آثار و تالیفات پژوهشی پاسخ می دهد و در مواردی که نقل مطلبی خلاف واقع به نحوی شیوع یابد که احتمال پذیرش آن بر اثر سکوت موسسه برود، مستقیما و به صورت عمومی اطلاع رسانی می کند و اگر جریانی شناسایی شود که در پی خدشه در آثار و اسناد امام برآیند از طریق مجاری قانونی نظام پیگیری می کند. با این تفاصیل به نظر می رسد برخی منتقدان موسسه ظاهرا بین وظایف مدعی العموم و نهادهای امنیتی و قضایی نظام با وظایف موسسه دچار خلط شده اند.

. انتهای پیام /*