ایشان زنان را در حق رای دادن، همچون مردان بلکه مقدم بر آنان می دانستد و می فرمودند: «خانم هایی که تا کنون داخل در مسائل روز نبودند، داخل بشوند، زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. خانم ها باید با حفظ عفت عمومی، کارهای اجتماعی و سیاسی انجام دهند.

. انتهای پیام /*