بخش دوم سایر اقشار و صنوف
فصل هشتم: زنان
ج) جنایتها و نقشه های استعمار و رژیم در به انحراف کشاندن زنان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ج) جنایتها و نقشه های استعمار و رژیم در به انحراف کشاندن زنان

ج) جنایتها و نقشه های استعمار و رژیم  در به انحراف کشاندن زنان 

‏ ‏

طرح سربازی اجباری بانوان 

‏تساوی حقوق من جمیع الجهات، پایمال کردن چند تا حکم‏‎ ‎‏ضروری اسلام است، نفی کردن چند تا حکم صریح قرآن است.‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 340

‏بعدش باز دیدند که مصادف شد با یک ناراحتیها و یک حرفها و‏‎ ‎‏یک چیزهایی؛ حاشا کردند؛ وزیرشان یک جا حاشا کرد، امیرشان‏‎ ‎‏یک جا حاشا کرد.‏

‏     در روزنامه ها به صراحتِ لهجه نوشتند که بردن بانوان به‏‎ ‎‏سربازی، تصویبش در دست تنظیم است؛ لکن بعد از آنکه دیدند‏‎ ‎‏که خیلی فضاحت بار آمد [و] مردم ناراحت شدند، همان‏‎ ‎‏نوکرهای ارباب، به حَسَب واقع هم ناراحت شدند؛ وقتی دیدند‏‎ ‎‏[مردم] ناراحت شدند، گفتند: اکاذیب است. پرونده سازی‏‎ ‎‏خواستند بکنند؛ پرونده سازیهای بچگانۀ مضحک بکنند.(455)‏

‏12 / 2 / 42‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

طرح ترقی زنان 

‏این «مملکت مترقی»! چه می گویی؟ چه می گویید شماها؟ مگر با‏‎ ‎‏الفاظ می شود؟ مگر با چهار تا زن فرستادن [به] مجلس، ترقی‏‎ ‎‏حاصل می شود؟ مگر مردها که تا حالا بودند ترقی برای شما‏‎ ‎‏درست کردند تا زنهایتان ترقی [درست کنند]؟ ما می گوییم اینها را‏‎ ‎‏فرستادن در این مراکز جز فساد چیزی نیست. شما بعد تجربه کنید‏‎ ‎‏ببینید بعد از ده سال، بیست سال، سی سال دیگر، اینها را‏‎ ‎‏بفرستید، به خیال خودتان، ببینید اگر شما جز فساد چیز دیگری‏‎ ‎‏دیدید؟ ما با ترقی زنان مخالف نیستیم، با این فحشا مخالفیم، با‏‎ ‎‏این کارهای غلط مخالفیم.(456)‏

‏26 / 1 / 43‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

طرح کشف حجاب 

‏خدا می داند که به این ملت ایران چه گذشت در این کشف حجاب.‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 341

‏حجابِ انسانیت را پاره کردند اینها. خدا می داند که چه‏‎ ‎‏مخَدراتی‏‎[1]‎‏ را اینها هتک کردند و چه اشخاصی را هتک کردند.‏‎ ‎‏علما را وادار کردند با سرنیزه که با زنهایشان در مجالس جشن،‏‎ ‎‏یک همچو جشنی که با خون دل مردم، با گریه تمام می شد،‏‎ ‎‏[شرکت کنند]. مردم دیگر هم به همین ترتیب. دسته دسته اینها را‏‎ ‎‏دعوت می کردند و الزام می کردند که با زنهایتان باید جشن بگیرید.‏‎ ‎‏«آزادی زن» این بود که الزام می کردند، اجبار می کردند با سرنیزه و‏‎ ‎‏پلیسْ مردم محترم را، بازرگانهای محترم را، علما را، اصناف را، به‏‎ ‎‏اسم اینکه خودشان جشن گرفتند. در بعضی از جشنها، به اصطلاح‏‎ ‎‏خودشان، اینقدر گریه کردند مردم که اینها از آن جشن شاید اگر‏‎ ‎‏حیایی داشتند پشیمان می شدند.(457)‏

‏دی 1356‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

فاسدالاخلاق کردن زنان به اسم آزادی 

‏مع الأسف زن در دو مرحله مظلوم بوده است: یکی در جاهلیت.‏‎ ‎‏در جاهلیت، زن مظلوم بود و اسلام منت گذاشت بر انسان، زن را‏‎ ‎‏از آن مظلومیتی که در جاهلیت داشت بیرون کشید. مرحلۀ‏‎ ‎‏جاهلیت مرحله ای بود که زن را مثل حیوانات ـ بلکه پایین تر از او‏‎ ‎‏[می شمردند]. زن در جاهلیت مظلوم بود. اسلام زن را از آن‏‎ ‎‏لجنزار جاهلیت بیرون کشید. در یک موقع دیگر، در ایران ما، زن‏‎ ‎‏مظلوم شد؛ و آن دورۀ شاه سابق‏‎[2]‎‏ بود و شاه لاحق؛‏‎[3]‎‏ به اسم‏‎ ‎‏اینکه زن را می خواهند آزاد کنند ظلم کردند به زن، ظلمها کردند به‏‎ ‎‏زن؛ زن را از آن مقام شرافت و عزت که داشت پایین کشیدند. زن را‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 342

‏از آن مقام معنویت که داشت شیء کردند‏‎[4]‎‏ به اسم آزادی آزاد‏‎ ‎‏زنان و آزاد مردان. آزادی را از زن و مرد سلب کردند. زنها و‏‎ ‎‏جوانان ما را فاسد الاخلاق کردند. شاه برای زن این خاصیت را‏‎ ‎‏قائل بود که شاه می گفت زن باید «فریبا» باشد! البته با آن نظر‏‎ ‎‏حیوانی که او داشت؛ با آن نظر جسمانی، مادی، حیوانیِ پست که‏‎ ‎‏او داشت، زن را نظر می کرد. باید «فریبا»‏‎[5]‎‏ باشد! از مقام‏‎ ‎‏انسانیت، زن را فرو کشید به مرتبۀ یک حیوان؛ به اسم اینکه برای‏‎ ‎‏زن می خواهد مقام درست کند زن را از مقام خودش پایین آورد.‏‎ ‎‏زن را مثل یک عروسک درست کرد.(458)‏

‏26 / 2 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

کالایی برخورد کردن با زنان 

‏قلمهای مسموم خطا کار و گفتار گویندگان بی فرهنگ در این نیم‏‎ ‎‏قرن سیاه اسارت بار عصر ننگین پهلوی، زن را به منزلۀ کالایی‏‎ ‎‏خواستند درآورند و آنان را که آسیب پذیر بودند به مراکزی‏‎ ‎‏کشیدند که قلم را یارای ذکر آن نیست. هر کس بخواهد شمه ای از‏‎ ‎‏آن جنایات مطلع شود، به روزنامه ها و مجله ها و شعرهای اوباش‏‎ ‎‏و اراذل زمان رضاخان از روزگار تباه کشف حجاب الزامی به بعد‏‎ ‎‏مراجعه کند و از مجالس و محافل و مراکز فساد آن زمان سراغ‏‎ ‎‏بگیرد. رویشان سیاه و شکسته باد قلمهای روشنفکرانۀ آنان؛ و‏‎ ‎‏گمان نشود که آن جنایات با اسم «آزاد زنان و آزاد مردان» بدون‏‎ ‎‏نقشۀ جهانخواران و جنایتکاران بین المللی بود.(459)‏

‏15 / 2 / 59‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 343

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 344

  • ) بانوان.
  • ) رضاخان پهلوی.
  • ) محمدرضا.
  • ) یعنی زن را به کالا و جنس تبدیل کردند.
  • ) اشاره به مصاحبۀ محمدرضا پهلوی با خانم «اوریانا فالاچی» روزنامه نگار معروف ایتالیایی است. محمدرضا در این مصاحبه از زن به عنوان موجودی که باید «فریبا» باشد یاد کرده است.