فصل ششم: نقش بسیج مردمی در جنگ تحمیلی
حمایت از ایثارگران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

حمایت از ایثارگران

 

حمایت از ایثارگران 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حمایت

از خانواده شهدا

و آسیب دیدگان

‏ملـت شـریف ایـران می دانـد که نهضت اسلامی و پیـروزی انقلاب‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 307

‏ اسلامی مـرهون فـداکاری قشرهای مختلف ملت است که در صف اول‏‎ ‎‏بـاید شهـدای انقلاب ـ رحمة الله علیهـم ـ و کسـانی که در ایـن راه معلـول‏‎ ‎‏و آسیب دیـده شده انـد، محسـوب داشت. لهـذا بـاید رسیـدگی کامل به‏‎ ‎‏خـاندان شهـدا و آسیب دیدگان و معلـولین در ایـن راه، چه در حال‏‎ ‎‏انقلاب و چه قبل و بعد از آن به نحو احسن و با مراعات احترام آنان‏‎ ‎‏بشود.(575)‏

‏ ‏

 25 / 12 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دستگیری از بازماندگان شهدا 

‏بـر همـۀ ملت خصوصـاً علمـای اعلام لازم است از بـازمـانـدگان‏‎ ‎‏شهیـدان‌اسلام دیـدن نمـوده، و بـا عـواطف اسـلامی خود در خدمت‏‎ ‎‏آنـان کوشـا باشنـد و از کمکهـای معنـوی و عـواطف روحـی دریغ‏‎ ‎‏ننمایند.‏

‏     اینجـانب مراتب احترام خود را تقدیم بازماندگان محترم شهیـدانی‏‎ ‎‏که در راه هـدف الهیْ خـود را فـدا و دِیـن خـود را در پیشـگاه ربـوبیت ادا‏‎ ‎‏نمـوده اند، تقـدیم می نمـایم؛ و از خـداوند متعـال رحمت واسعه برای‏‎ ‎‏شهدا و عزت و سلامت برای بازماندگان عزیز مسئلت می نمایم، و مراتب‏‎ ‎‏شکرگزاری خود را تقدیم می کنم. امیـد است ان شـاءالله تعـالی از عواطف‏‎ ‎‏گرم ملت و علمای عظیم الشأن اسلام بر قلوب سرشار از افتخار و‏‎ ‎‏جریحه دار آنان تسکین بخشد.(576)‏

 5 / 7 / 57 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

حمایت از جنگزدگان 

‏باید آقایان به مردم سفارش کنند که اینها برادر ما هستند، اینها در راه‏‎ ‎‏اسلام و جنگ در اسلام اینطور آواره شده اند، اینها را باید مثل خودتان و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 308

‏مثل اولاد خودتان بدانید. اگر بچه های بی سرپرستی هستند و می تواند‏‎ ‎‏سرپرستی یکی از اینها را برای خودش نگه دارد و حفظ کند، حفظ‏‎ ‎‏کند.(577)‏

 14 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت از آوارگان جنگی 

‏و به آوارگان مظلوم جنگی تأکید می کنم که صبر و شکیبایی را از دست‏‎ ‎‏ندهند و مطمئن باشند که خسارات جنگی با خواست خداوند به دست‏‎ ‎‏ملت و دولت جبران خواهد شد. و از ملت و دولت تقاضا دارم که نسبت به‏‎ ‎‏حوائج آوارگان جنگی از هیچ کوششی دریغ ننمایند. اینان برادران و‏‎ ‎‏خواهران و فرزندان شمایند که به دست عمال امریکا از خاندان خود آواره‏‎ ‎‏شده اند. و از خداوند تبارک و تعالی عاجزانه تقاضا دارم که ملت ایران را با‏‎ ‎‏مددهای غیبی حمایت فرماید و دست مخالفان اسلام را از کشور‏‎ ‎‏اسلامی ما قطع فرماید.(578)‏

 27 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کمک و یاری

به آسیب دیدگان 

‏ملت ایران با همان روح همبستگی و برادری که در همۀ مشکلات خود را‏‎ ‎‏یاور و غمخوار یکدیگر می دانند در این امتحان بزرگ الهی به یاری و‏‎ ‎‏کمک آسیب دیدگان بشتابند و با آغوش باز و محبت و اخوت در رفع‏‎ ‎‏مشکلات آنان کوشش نمایند؛ و همگام با دولت خدمتگزار که با کمال‏‎ ‎‏فداکاری و پشتکار شب و روز مشغول امداد و برنامه ریزی هستند، به‏‎ ‎‏جنگ مشکلات بروند.(579)‏

 16 / 11 / 65 

*  *  *

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 309