فصل پنجم: نقش بسیج مردمی در انقلاب
مبارزه با دشمنان و قطع طمع آنان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

مبارزه با دشمنان و قطع طمع آنان

مبارزه با دشمنان و قطع طمع آنان 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

شکستن قدرتهای شیطانی 

‏اینهایی که در خیابانها ریختند و با صدای «الله اکبر» و با مشت فشرده و با‏‎ ‎‏ایمان، اعتنا به قدرتهای شیطانی نکردند همین زنهای محترم و مردهای‏‎ ‎‏عزیز محترم بودند که از طبقۀ محروم در آن رژیم بودند. اینها بودند که‏‎ ‎‏توانستند این قدرت شیطانی را بشکنند و این سد را خرد کنند و اینها‏‎ ‎‏هستند که از این به بعد باز تکلیف دارند؛ یعنی همه تکلیف داریم.‏‏(440)‏

 3 / 3 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

حفظ نظم و دفاع،

وظیفۀ همگانی

‏همۀ مردم موظفند. و این انحصار به قوای انتظامی ندارد. ما نباید‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 234

‏بنشینیم بگوییم که حفظ نظم با قوای انتظامی است. نه. اگر در حال‏‎ ‎‏عادی بود، حفظ نظم با قوای انتظامی بود. اما اگر حال غیر عادی شد،‏‎ ‎‏مردم هم موظفند که کمک کنند به قوای انتظامی، قوای انتظامی را تنها‏‎ ‎‏نگذارند. ... ‏

‏     همان طوری که در اسلام وقتی که دفاع پیش می آید، دیگر قضایا‏‎ ‎‏این نیست که مرد باید باشد و بالغ باید باشد. و چه باید باشد. وقتی قضیۀ‏‎ ‎‏دفاع از یک مملکت اسلامی پیش آمد، بچه، بزرگ، مرد، زن، همه‏‎ ‎‏موظفند که بروند دفاع بکنند.(441)‏

19 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمادگی جانبازان

برای فداکاری مجدّد

‏این چه تحولی است که شما جوانهایی که همه تان تیر خوردید، ناقص‏‎ ‎‏شده است بعض اعضایتان، در زحمت بودید، مع ذلک، آمدید باز عرضه‏‎ ‎‏می کنید خودتان را بر اسلام. و اینکه جان خودمان را برای اسلام‏‎ ‎‏حاضریم فدا کنیم. و این چه تحولی است که خانمها از راههای دور پا‏‎ ‎‏می شوند می روند به مراکزی که جنگ است و آدمکشی است و همۀ‏‎ ‎‏ناراحتیهاست؛ می روند برای کمک به برادرهای خودشان. و این چه‏‎ ‎‏تحولی است که این خانمها از کازرون می آیند اینجا؛ و باز عرضه می کنند‏‎ ‎‏ما برای اسلام حاضریم همه جور فداکاری بکنیم.(442)‏

 23 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

درهم شکستن قدرت طاغوت 

‏یک مطلبی که در عرض یک مدت کمی طوری شد که بچه ها زبان باز‏‎ ‎‏می کردند و شعار می دادند. در دبستانها بچه های کوچک اعتصاب‏‎ ‎‏می کردند شعار می دادند. در دبیرستانها همین طور؛ در دانشگاهها‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 235

‏همین طور، بازار همین طور، کارخانه ها همین طور، خود ادارات همین‏‎ ‎‏طور، اسباب این شد که آنها هی فوج فوج برگشتند به طرف ملت،‏‎ ‎‏قوّه های آنها، خداوند همچو کرد که این قوّه ها برگشت طرف ملت؛ ملت‏‎ ‎‏قدرت پیدا کرد، قدرت ایمان و قدرت عمل پیدا کرد و یک همچو قدرت‏‎ ‎‏بزرگی را درهم شکست.(443)‏

 28 / 4 / 58  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

پیشروی با قدرت ایمان 

‏در ایران هم همان ـ نظیر صدر اسلام قضیه واقع شد که شماها با‏‎ ‎‏سازوبرگ کم در مقابل یک قدرت بسیار بزرگ که مجهز به همۀ جهازات‏‎ ‎‏جنگی بودند قیام کردید، و خداوند با شما همراهی کرد و این قدرت‏‎ ‎‏بزرگ را شکست. از حالا به بعد هم با همین قدرت ایمان باید پیش‏‎ ‎‏بروید.(444)‏

21 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قطع

دست جنایتکاران

با پشتیبانی ملت 

‏ملت ما در تمام اقشاری که دارد از مرکز تا آخرین نقطۀ مرزها ـ‌یکدل و‏‎ ‎‏یک جهت از پیروزی اسلام خوشحال و پشتیبانی خودشان را اعلام‏‎ ‎‏می کنند. و ما با پشتیبانی ملت بزرگ اسلام به پیش می رویم؛ و دست‏‎ ‎‏جنایتکاران را قطع کردیم و ریشه های گندیدۀ آنها را قطع خواهیم‏‎ ‎‏کرد.(445)‏

20 / 2 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

احساس وظیفه در بیرون راندن دشمن

‏من امیدوارم که این تحولی که حاصل شده است از برای همه یعنی هم‏‎ ‎


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 236

‏ خانمها و خواهرهای محترم ما و هم برادرهای محترم ما احساس وظیفه‏‎ ‎‏کردند. این احساس وظیفه بود که همه تان را آورد در خیابانها با فریاد،‏‎ ‎‏دشمن خودتان را بیرون کردید. این دخالت مستقیم شما در سیاست‏‎ ‎‏بود.(446)‏

 26 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقابل ملت نمی شود ایستاد

‏اگر آنها می توانستند دخالت نظامی بکنند، شاه را نگه می داشتند. با تمام‏‎ ‎‏قدرتشان، قدرتهای تبلیغی ‏‏[‏‏تلاش‏‏]‏‏ کردند که نگهش دارند و ملت ما‏‎ ‎‏اعتنا نکرد به آن. و نه تنها او، همۀ قدرتها پشت سر هم ایستاده بودند که‏‎ ‎‏نگه دارند شاه را و نتوانستند نگه دارند. برای اینکه ملت، یک چیزی را که‏‎ ‎‏می خواهد، نمی شود مقابل ملت بایستد کسی و چه بکند، هیچ ابداً.(447)‏

 16 / 8 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مردم ایران، نابودکنندۀ چتربازهای امریکایی 

‏یک همچو ملتی را ما نمی توانیم کنترل کنیم، که اگر امریکا بخواهد یک‏‎ ‎‏غلطی بکند، مردم بنشینند همینطور نگاه کنند که آقا بیایند و‏‎ ‎‏چتربازهایشان بیایند. امتحان کنند، بیایند ببینند چطور می توانند این‏‎ ‎‏کار را بکنند؟ تمامشان را از بین خواهیم برد. و خودمان هم کشته‏‎ ‎‏می شویم. آنها را هم از بین می بریم.(448)‏

1 / 9 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

پیروزی ملت‎ ‎مسلمان، بدون اتکا‎ ‎به غیر خدا

 ‏پیروزی یک ملت مسلم بدون اتکا به غیر خدا، بدون تجهیزات نظامی،‏‎ ‎‏بدون تعلیمات نظامی، بر یک قدرتهای مجهز، دارای تجهیزات نظامی،‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 237

‎ ‎

‎ ‎‏دارای تعلیمات نظامی، علاوه بر آن ... یک قدرتی که همۀ قدرتها هم‏‎ ‎‏دنبال آن بودند. اینطور غلبه، غلبه اسلام بود بر کفر. غلبه متن اسلام بر‏‎ ‎‏متن کفر.(449)‏

30 / 9 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

اخطار به کارتر

‏اینجانب به کارتر اخطار می کنم که اگر دست به امثال این کار ابلهانه‏‎[1]‎‎ ‎‏بزند، کنترل این جوانان مسلمان و مبارز و غیوری که نگهبان جاسوسان‏‎ ‎‏جاسوسخانه هستند برای ما و دولت امکان ندارد و مسئول جان آنان،‏‎ ‎‏شخص اوست.(450)‏

5 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قطع دست دشمن از کشور 

‏ملت ما کاری کرده است که تمام دنیا را به تحیر واداشته است. ملت ما بر‏‎ ‎‏بزرگترین قدرتهای عالم غلبه کرده است. دست بزرگترین قدرتهای عالم‏‎ ‎‏را از مملکت خودش قطع کرده است. دست دشمنان بشریت را از کشور‏‎ ‎‏خودش قطع کرده است. الگو شده است از برای همۀ کشورهای‏‎ ‎‏مستضعفین.(451)‏

8 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی ملتی کوچک بر قدرتهای بزرگ 

‏در طول تاریخ نظیر ندارد که یک ملت سی و چند میلیونی به یک‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ چند صد میلیونی با آن همه ابزار غلبه کرده است و دست‏‎ ‎‏آنها را کوتاه کرده است. چه می خواهد دیگر بشود، بالاتر از این امر‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 238

‏چیست؟(452)‏

8 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت حضور در صحنه های مبارزه با دشمن 

‏من از همۀ ملت ایران تقاضا دارم که همان طور که از اول در میدان مبارزه‏‎ ‎‏با کفر، همه حاضر بودید و در صحنۀ این مبارزه همه حاضر بودید، باز هم‏‎ ‎‏ادامه بدهید که ادامۀ این نهضت برای اسلام است و اسلام عزیز این حق را‏‎ ‎‏به ما همه دارد که در راه او هر جانفشانی که می توانیم و هر اقدامی که‏‎ ‎‏می توانیم بکنیم.(453)‏

 26 / 1 / 60 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ضرورت قطع شرارتهای دشمن توسط ملت 

‏بر ملت شریف و مبارز ایران است که در مقابل تمام توطئه ها و شرارتها‏‎ ‎‏بایستند و همان طور که با قیام و انقلاب خود دست قدرتهای بزرگ و‏‎ ‎‏تفاله های آنان را از ایران قطع کردند، برای ادامۀ انقلاب اسلامی خود و‏‎ ‎‏برای اقامۀ عدل الهی از هیچ قدرتی و شرارتی هراس به خود راه‏‎ ‎‏ندهند.(454)‏

 27 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرکوب دشمنان به دست ملت 

‏همین ملت است که از اول پیروزی تاکنون در صحنه بوده و از کشور و‏‎ ‎‏ارتش و سپاه و سایر قوای مسلح و دولت و مجلس و شورای‌عالی قضایی و‏‎ ‎‏دادگاهها پشتیبانی نموده، و با کمک و همت همین ملت، دشمنان داخل‏‎ ‎‏و خارج را سرکوب و حزب الله را به جای احزاب و گروههای شیطان نشاند.‏‎ ‎‏و هم اینانند که با شوق و شعف به آقای رئیس جمهور بیش از شانزده‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 239

‏میلیون رأی دادند و بر کرسی ریاست جمهوری نشاندند؛ و هم اینانند که‏‎ ‎‏به خواست خداوند تعالی قادرند کشور را حفظ و از شرّ شیاطین نجات‏‎ ‎‏دهند؛ و اینانند که بر همۀ ماها و شماها حق دارند و همه می بایست دیْن‏‎ ‎‏خود را به آنان ادا کنیم و در خدمت ملت خصوصاً مستضعفین که‏‎ ‎‏سنگینی این جمهوری به دوش آنان بوده و بدون کوچکترین توقعی در‏‎ ‎‏خدمت اسلامند، با جان و دل کوشا باشیم. و مادام که همۀ ما و شما در‏‎ ‎‏خدمت مردم هستیم آسیبی به جمهوری اسلامی وارد نمی شود و ملت‏‎ ‎‏بزرگ و بیدار و در صحنه جواب همۀ یاوه سرایان و زورگویان را‏‎ ‎‏می دهد.(455)‏

17 / 7 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انسجام صفوف برای دفع فساد 

‏این قشر تودۀ میلیونی مردم، این تودۀ مستضعف و این زاغه نشینان و‏‎ ‎‏متوسطین در این میدان حاضر و ناظر بوده اند و هستند و ایستاده اند و در‏‎ ‎‏مقابل همۀ قدرتها تا آخر ایستاده اند. و زن و مرد ایران با اینکه شهدای بسیار‏‎ ‎‏داده است و نمی شود گفت در شهری نیست که شهید نداشته باشیم، شهدا‏‎ ‎‏نداشته باشیم، مع ذلک، به قدرت آنها افزوده شده است و قیام و انقلاب آنها‏‎ ‎‏زیاد شده است و ان شاءالله تعالی، صفها فشرده تر خواهد شد و تا آنجایی که‏‎ ‎‏ظلمها و ریشه های فاسد ظلم را و قدرتها و ریشه های فاسد قدرت را از این‏‎ ‎‏کشور بیرون کنند و قطع کنند، ایستاده اند.(456)‏

 26 / 7 / 60 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

مبارزه عشایر علیه ابرقدرتها

‏سلام بر عشایر دلیر ایران. سلام بر سلحشوران غیوری که در طول تاریخ‏‎ ‎‏اسلامی ایران پیوسته بر سر مرزها و در حاشیۀ کویرها و در دل کوهها و در‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 240

‏پهندشت صحراها و در هر نقطۀ عشایری دیگر از این کشور عزیز و‏‎ ‎‏پهناور، پیوسته سرسخت ترین مدافعان اسلام و میهن اسلامی راتشکیل‏‎ ‎‏داده و راه هرگونه توطئه ای را بر دشمنان اسلام بسته اید. درود بر شما‏‎ ‎‏عزیزانی که احیاناً سخت ترین شرایط اقلیمی و بیشترین کمبودها و‏‎ ‎‏محرومیتهای زندگی را متحمل شده و دشواریها را بر خود هموار‏‎ ‎‏ساخته اید، ولی نه تنها آلت دست بیگانگان و افراد خودفروخته و نوکران‏‎ ‎‏بی اختیار و فراری از ملت قرار نگرفته اید، که همۀ آنها را از میان خود طرد‏‎ ‎‏کرده و بیرون رانده اید.(457)‏

15 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم مبارزه ملت علیه ابرقدرتها 

‏ملت ایران ـ أعزّهم الله ـ راه عذرها را مسدود نموده، و اثبات نمود که در‏‎ ‎‏مقابل قدرتهای بزرگ می توان ایستاد و حق انسانی خود را باز پس گرفت.‏‎ ‎‏و با اتکال به قدرت لایزال حق تعالی، که وعدۀ نصرت به شرط آنکه حق را‏‎ ‎‏یاری دهیم عنایت فرموده است، هراس به خود راه ندهند که ‏انْ‎ ‎تَنْصرواالله َ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ.‎[2]‎‏ و برای تحقق اهداف اسلامی، که در‏‎ ‎‏مقدمۀ آن کوتاه کردن دست قدرتمندان منحرف و مخالف اسلام از‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و رفع موانع داخلی و خارجی می باشد، همت گمارند؛‏‎ ‎‏و با احزاب و حکومتها و گروهها و اشخاصی که با نهضتهای اسلامی، که‏‎ ‎‏بحمدالله تعالی در آستانۀ رشد و شکل گیری است، مخالفند مقابله‏‎ ‎‏نموده، و مبارزه با آنان را در سرتاسر جهان سرلوحۀ برنامه های خود قرار‏‎ ‎‏دهند؛ و مطمئن باشند که با وعدۀ صریح خداوند تعالی، توفیق پیشرفت‏‎ ‎‏حاصل شود و مظلومان از دست ستمگران نجات یابند.(458)‏

 4 / 6 / 63 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 241

تقویت بسیج علیه ابرقدرتها

‏با تشکر و تقدیر از اقدامات خداپسندانۀ بسیج مستضعفین در راه هدف‏‎ ‎‏مقدس اسلام و استقلال کشور و آزادی ملت دربند و با تشکر از‏‎ ‎‏کوششهای آنان در کوتاه کردن دست چپاولگران، امید است با تحصیل‏‎ ‎‏اخلاص در همۀ امور، چه تعلیم وتعلم و تقویت فرهنگ اسلامی و آموزش‏‎ ‎‏کافی فنون مختلف نظامی، و چه در راه بسیج توده های مظلوم و‏‎ ‎‏مستضعف جهان بر ضد استکبار جهانخوار تا قطع طمع آنان نه تنها از‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی که از همۀ ممالک تحت ستم جهان و چه در راه تقویت‏‎ ‎‏هر چه بیشتر بسیج برای حراست از اسلام بزرگ و ایران عزیز و با صبر و‏‎ ‎‏شکیبایی در این مقاصد بزرگ، این خدمت گرانقدر را رنگ الهی داده واز‏‎ ‎‏عبادات بزرگ قرار دهند.(459)‏

30 / 8 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عزم راسخ ملت در مبارزه 

‏ملت بزرگ ایران در این چند سال که از جنایات شرق و غرب رنج می برد و‏‎ ‎‏عزیزان خود را از دست داده و می دهد در هر انفجاری منفجرتر و در هر‏‎ ‎‏حملۀ ددمنشانه ای شجاعانه تر راه خود را در پیش داشته و جلو‏‎ ‎‏می رود.(460)‏

18 / 12 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحول الهی مردم در شکستن ابرقدرتها

‏مردم یک تحول الهی پیدا کرده اند، و این تحول الهی اسباب این شد که با‏‎ ‎‏هم شدند و قدرت بزرگی را ـ مثل قدرت شیطانی رژیم سابق ـ در هم‏‎ ‎‏شکستند، و مقابل همۀ قدرت ها هم ایستاده اند؛ مردانه ایستاده اند،‏‎ ‎‏مشتشان را هم محکم نگه داشته اند، می گویند ما نه شرق را می خواهیم،‏‎ ‎‏نه غرب را می خواهیم. اگر شرق با ما بسازد و نخواهد به ما آن طمطراق‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 242

‏شرقیت خودش را نشان بدهد، ما اهل جنگ نیستیم، اگر غرب هم‏‎ ‎‏همین طور باشد ما نیستیم. هر یک از اینها بخواهند تعدی بکنند ما تا‏‎ ‎‏آخر نفرمان می ایستیم مقابلش.(461)‏

1 / 1 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قطع طمع دشمنان توسط ملت 

‏امروز ایران اسلامی، به برکت ایمان قوی و تعهد به اسلام و تحول عظیمی‏‎ ‎‏که در اقشار مختلفه حاصل شده است، دست شرق و غرب و انگلهای‏‎ ‎‏منحرف را از کشور خود کوتاه، و به هیچ قدرتی اجازه نمی دهد‏‎ ‎‏کوچکترین دخالتی در کشور اسلامی ایران نماید. و این خود حجت‏‎ ‎‏قاطعی است برای مسلمانان و مظلومان جهان که با خواست ملتها کسی‏‎ ‎‏نمی تواند دست تجاوز دراز کند و با آن مخالفت نماید.(462)‏

25 / 5 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قطع

دست ستمگران

با فداکاری ملت 

‏سپاس بی پایان از خداوند تبارک و تعالی که با عنایات خاصۀ خود منت بر ما‏‎ ‎‏نهاده و ما را به ملتی که با قیام خونین و انقلاب الهی خویش و روح ایمان و‏‎ ‎‏عرفان بر ابرقدرتها تاخته است، سرافراز فرموده است؛ ملتی که با فداکاری‏‎ ‎‏ارزشمند، دست ستمگران را از کشور عزیز اسلامی قطع نموده و شرف و‏‎ ‎‏استقلال آن را برگردانده است؛ ملتی که مجد و عظمت میهن اسلامی را‏‎ ‎‏تجدید و خود را بر مقدرات و سرنوشت خود آزادانه مسلط و حکومت عدل‏‎ ‎‏اسلامی را به جای حکومت طاغوت ستمشاهی جایگزین کرده است و اسلام‏‎ ‎‏عزیز را بر ملتهای تحت ستم در شرق و غرب عرضه نموده است.‏‏(463)‏

17 / 11 / 64 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 243

موفقیتها، رهین همت مردم

‏ما همۀ این موفقیتها را در صحنه های سیاسی و نظامی رهین همت‏‎ ‎‏مردم و استقامت رزمندگان می دانیم.(464)‏

15 / 1 / 65 

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 244

  • )) منظور از کار ابلهانه، مانور نظامی امریکا در خلیج فارس است.
  • )) بخشی از آیۀ 7 سورۀ محمد (ص).