فصل پنجم: نقش بسیج مردمی در انقلاب
به ثمر رساندن پیروزی انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

به ثمر رساندن پیروزی انقلاب اسلامی

به ثمر رساندن پیروزی انقلاب اسلامی 

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

مقاومت ملت

در برابر ظلم 

‏ملت ایران را باید ما از آن تشکر کنیم. ملت بیداری است، ملت هوشیار و‏‎ ‎‏مقاومی است در مقابل ظلم. در عین حالی که این همه ظلم می بیند، این‏‎ ‎‏همه کشته می دهد، در عین حال، مقاومت می کند، ایستادگی می کند. و‏‎ ‎‏این ایستادگی به نتیجه خواهد رسید. هیچ اشکالی نیست که بعد از اینکه‏‎ ‎‏ملتها بیدار شدند و بعد از آنکه حتی زنها قیام کردند بر ضد دولت و بر ضد‏‎ ‎‏این جباران، یک همچو ملتی پیروز می شوند ان شاءالله .(399)‏

دی 1356 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تنگ نمودن عرصه بر شاه 

‏ملت بزرگ ایران! تاریخ ایران، بلکه تاریخ جهان، نهضتی چون نهضت‏‎ ‎‏شما به یاد ندارد و قیام همگانی چون قیام شما آزادگان را پشت سر‏‎ ‎‏نگذاشته است. امروز نونهالان هفت ـ هشت سالۀ دبستانهای ما فدایی‏‎ ‎‏می دهند و در راه اسلام عزیز و کشور، خون نثار می کنند. شما در چه‏‎ ‎‏تاریخی چنین دیده اید؟ امروز زنهای شیردل، طفل خود را در آغوش‏‎ ‎‏کشیده و به میدان مسلسل و تانک دژخیمان رژیم می روند. در کدام‏‎ ‎‏تاریخ چنین مردانگی و فداکاری از زنان ثبت شده است؟ امروز غریو‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 213

‏«مرگ بر شاه» از دل طفل دبستانی تا پیران بیمارستانی مجال را بر رژیم‏‎ ‎‏منحط پهلوی چنان تنگ نموده و اعصاب شاه را آن سان خرد کرده که‏‎ ‎‏دست از پا نشناخته و تسکین خاطر خود را با خون کودکان و جوانان ما‏‎ ‎‏بیمه می کند.(400)‏

20 / 7 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقامت مادر چند شهید 

‏نمی شود یک مملکتی که همه ایستاده اند و مشتها را گره کرده اند و‏‎ ‎‏می گویند بزنید و ما استقلال می خواهیم، ما رد نمی شویم، مرد و زنش‏‎ ‎‏یک مطلب دارند، آن زنی که چهار تا بچه اش را کشتند در بهشت زهرا‏‎ ‎‏آنطور فریاد می زند و داد می زند و مردم را دعوت می کند به اینکه دست‏‎ ‎‏بزنید، بچه های مرا زدند گریه نکنید، دست بزنید، که آن شخص می گفت‏‎ ‎‏که مردم گریه کردند و دست زدند؛ این چیز تازه ای است که مردم برای‏‎ ‎‏خاطر...‏‏[‏‏کُشته های این زن‏‎ ‎‏]‏‏گریه می کردند و این زن می گفت که نه گریه‏‎ ‎‏نکنید دست بزنید، مردم هم دست می زدند برای خاطر این و هم گریه‏‎ ‎‏می کردند برای مصیبتی که وارد شده؛ یک همچو مملکتی را نمی شود با‏‎ ‎‏سرنیزه عقبش زد.(401)‏

29 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام همگانی ملت در برابر قدرتها

‏می دانید که بعد از آن سالهای رنج و عقده هایی که ملت ما پیدا کرد، به‏‎ ‎‏قیام همگانی ملت، آن قدرت شیطانی عظیم و آن قدرتهای بالاتر از همۀ‏‎ ‎‏قدرتها، که قدرتهای شیطانی ‏‏[‏‏بودند‏‏]‏‏، قدرت امریکا، قدرت شوروی،‏‎ ‎‏قدرت چین، انگلستان ـ اینها همه پشتیبانی کردند از او، لکن ملت وقتی‏‎ ‎‏که یک مطلبی را خواست، با مشتِ گره کرده در مقابل همۀ اینها ایستاد و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 214

‏همه را شکست داد.(402)‏

19 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غلبۀ خون ملت در برابر تانکها

‏تمام مسائل که واقع شد ما مرهون منتِ ـ بعد از خدای تبارک و تعالی ـ‏‎ ‎‏این ملت ایران، و خصوصاً طبقۀ مستمندان، نه طبقۀ اشراف و اعیان و‏‎ ‎‏بالادستها، ما مرهون آنها هستیم. آنهایی که زن و مرد، صغیر و کبیر، در‏‎ ‎‏هر وقت که اقتضا می کرد در خیابانها می ریختند و هیچ در مقابل‏‎ ‎‏مسلسلها ابا نداشتند؛ سینه ها را باز می کردند و می گفتند: بزن. باید‏‎ ‎‏بگویم که گوشت و خون غلبه کرد بر تانک و مسلسل. و این قدرت خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی بود.‏

‏     ... من باید شکر این نعمت را و شکر این رحمت را و شکر این محنتها‏‎ ‎‏را که ملت ایران کشیدند، شکر اینها را بکنم؛ و من از عهده برنمی آیم. آنها‏‎ ‎‏بودند که همۀ کارها را انجام دادند، و خدا بود که اینها را مؤید کرد. و قدرت‏‎ ‎‏خدا و قدرت ایمان ملت که در این اواخر شکوفایی پیدا کرد، این قدرت‏‎ ‎‏بود که با دست خدا یک سلطنت 2500 ساله را از ریشه کند؛ در صورتی‏‎ ‎‏که پشت سر او امریکا ایستاده بود، شوروی هم سِرّاً بود، و چین هم بود،‏‎ ‎‏انگلستان هم بود؛ تمام ابرقدرتها پشت سر او ایستاده بودند. و آن هم‏‎ ‎‏دارای همۀ سلاحهای مدرن بود و ملت ما دست خالی بود؛ تفنگ هم‏‎ ‎‏نداشت، هیچ نداشت! لکن قدرت ایمان بود، قدرت خدا بود. این تعجب‏‎ ‎‏ندارد که خدای تبارک و تعالی مقدر بفرماید یک ملتی که هیچ ندارد،‏‎ ‎‏هیچ سلاح ندارد، همین سلاح ایمان دارد، بر همۀ قدرتها غلبه‏‎ ‎‏بکند.(403)‏

 6 / 12 / 57 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 215

ایمان به خدا، عامل پیروزی 

‏امروز جوانهای برومند ما زنده اند، ایستاده اند. اینها بودند که ثابت کردند‏‎ ‎‏که توپ و تانک اثر ندارد در مقابل ملت، در مقابل ایمان. ایمان به خدا،‏‎ ‎‏ایمان به مبادی اسلامی بود که شما را پیروز کرد. عزیزان من! ایمان‏‎ ‎‏خودتان را قوی کنید. گمان نکنید که قدرت مادی این کار را کرد. روی‏‎ ‎‏حساب قدرت مادی، قدرتهای آنها میلیونها برابر شما بود؛ روی حساب‏‎ ‎‏دنیایی نباید شما غلبه کنید؛ آنها باید با یک یورش شما را از بین ببرند‏‎ ‎‏لکن همۀ حسابهایی که حسابگرها می کردند باطل شد! و خودشان هم‏‎ ‎‏تصدیق کردند که این نهضت موافق با هیچ حسابی نبود؛ ‏‏[‏‏این‏‏]‏‏ پیروزی‏‎ ‎‏موافق با هیچ حسابی نبود. آنها حسابهای مادی را دارند، حسابهای‏‎ ‎‏دنیایی را می کنند. و البته روی حساب مادی و روی حساب دنیایی، یک‏‎ ‎‏جمعیت فاقد همه چیز، یک جمعیتی که نه ارتش دارد، نه اسلحه دارد نه‏‎ ‎‏نظام دارد، هیچ یک از اینها را ندارد بر یک ارتشی که همه چیز داشت، بر‏‎ ‎‏یک ابر قدرتهایی که همه چیز داشتند غلبه کرد. این حساب معنوی‏‎ ‎‏است نه حساب مادی. روی حساب مادی درست نیست. آنها که‏‎ ‎‏حسابهایشان روی مادیات است و روی دنیاست باید بیایند بگویند که‏‎ ‎‏روی چه حسابی این ملت غلبه کرد بر همۀ ابرقدرتها. کارتر که از اول‏‎ ‎‏پشتیبانی خودش را اعلام کرد؛ و با هیاهو، با نطقها، با حرفها ـ پشت سر‏‎ ‎‏هم ـ اعلام پشتیبانی کرد. آنهایی که گفتند ما اسلحه می آوریم، ما‏‎ ‎‏کشتیهایمان می آید در آبهای شما ـ آوردند هم بعضی را ـ و ما چه‏‎ ‎‏خواهیم و چه خواهیم کرد، کجا رفتند؟ آنها فهمیدند که مسأله مسأله‏‎ ‎‏مادیات نیست؛ باید بفهمند این را. نمی دانم می فهمند یا نه! باید این‏‎ ‎‏مطلب را بفهمند که همۀ ابرقدرتها پشتیبانی کردند، پشتیبانی از‏‎ ‎‏محمدرضا کردند. خود او هم دارای همه چیز بود الاّ انسانیت، الاّ‏‎ ‎‏شرف.(404)‏

 14 / 12 / 57 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 216

پیروزی انقلاب، مدیون قدرت ایمان ملت 

‏یک ملت ضعیفی که هیچ نداشت، در مقابل ابرقدرتها و در مقابل این‏‎ ‎‏قدرت شیطانی، که همه چیز داشتند و تا دندان مسلح بودند‏‏[‏‏غالب‏‎ ‎‏شدند‏‏]‏‏، به قوۀ ملیت نمی تواند غلبه کند؛ ملتی که غلبه کرد برای اینکه‏‎ ‎‏شهادت آرزوی او بود. بعض جوانهای من از من شهادت را طلب‏‎ ‎‏می کردند و مرا قسم می دادند که دعا کن که شهید بشویم. زنهایی که‏‎ ‎‏جوانهای خودشان را دادند، افتخار بر این کردند که شهید دادیم. و آنکه‏‎ ‎‏یک پسر از او باقی مانده بود باز می گفت این را هم اهدا می کنم. این‏‎ ‎‏قدرت ملیت نیست؛ این قدرت ایمان است، این قدرت اسلام است. خلط‏‎ ‎‏نکنند، اشتباه نکنند. این اسلام است که غلبه کرد بر ابرقدرتها؛ این اسلام‏‎ ‎‏است که فرزندان آن به شهادت راغب هستند؛ این قوۀ ایمان است که‏‎ ‎‏مردم را سرتاسر ایران بسیج کرد. این دست غیبی الهی بود که مردم ایران‏‎ ‎‏را ـ سرتاسر ـ از بچۀ دبستانی تا پیرمرد بیمارستانی، با هم هم صدا و با هم‏‎ ‎‏هم مقصد کرد. این هیچ جبهه ای نمی تواند این کار را بکند؛ هیچ بشری‏‎ ‎‏قادر نیست که همچو بسیجی بکند؛ هیچ ملتی نمی تواند اینطور بسیج‏‎ ‎‏بشود. قدرت ایمان، قوۀ اسلام، قدرت معنوی ملت، این پیروزی را به ما‏‎ ‎‏ارزانی داشت.(405)‏

18 / 12 / 57 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ایمان و وحدت کلمه، رمز پیروزی انقلاب 

‏ایمان، وحدت کلمه آورد که سرتاسر یک مملکت، همه با هم، همه با هم،‏‎ ‎‏فریاد زدند و یک مطلب خواستند. اجتماع کردند از مرکز تا هر جا شعاع‏‎ ‎‏مملکت است، رفت صدا و همه فریاد زدند جمهوری اسلامی، اسلام.‏‎ ‎‏شهادت را برای خودشان فوز دانستند. آنهایی که فرار می کردند از همه‏‎ ‎‏چیز، حمله کردند بر تانکها و توپها، غلبه کردند بر لشکر شیطان، بر‏‎ ‎‏طاغوت. این رمز را حفظ کنید، این نهضت را حفظ کنید، این وحدت‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 217

‏کلمه را حفظ کنید.(406)‏

25 / 3 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

در صحنه بودن بانوان در انقلاب 

‏در جنبشهایی که در ایران بوده است جنبشهای اصیلی که در ایران بوده‏‎ ‎‏است قبل از این دورۀ رژیم پهلوی، جنبش تنباکو، جنبش مشروطیت،‏‎ ‎‏زنها همدوش با مردها فعالیت می کردند. زنها در جامعه بودند و با مردها‏‎ ‎‏راجع به امور سیاسی و امور اجتماعی و گرفتاریهای مملکت خودشان‏‎ ‎‏فعالیت می کردند. همان طوری که مردها آن وقت قیام می کردند و قیام‏‎ ‎‏کردند برای اینکه قضیۀ تنباکو را ـ که همه چیز ما را به باد داده بود ـ‏‎ ‎‏جلوگیری از آن قرارداد بکنند. زنها هم در آن وقت شریک بودند، و در‏‎ ‎‏جنبش مشروطیت هم همان طور که مردها فعالیت می کردند، زنها هم‏‎ ‎‏فعالیت می کردند، این مال قبل از رژیم.‏

‏     بعد از سقوط این و در حال سقوط و در نهضتی که مسلمین کردند،‏‎ ‎‏ملت ما کردند، همه تان ملاحظه کردید که زنها پیشقدم بودند. بلکه‏‎ ‎‏فعالیت زنها در این باب ارزشش بیشتر از فعالیت مردها بود؛ برای اینکه‏‎ ‎‏همین خواهرها که ریختند در خیابانها و در مقابل توپ و تانک تظاهر‏‎ ‎‏کردند و مشت گره کردند، اینها مردها را، قدرتشان را دوچندان کرد.‏‎ ‎‏وقتی مردها ببینند که خانمها آمدند در مقابل توپ و تانک، آنها بیشتر‏‎ ‎‏اقدام می کنند.(407)‏

8 / 7 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

زنان، همدوش مردان در مبارزه 

‏خدمت مردها هم بسیارش مرهون خدمت زنهاست. در مردها یک‏‎ ‎‏حسی است که اگر ببینند زنها بیرون آمدند از خانه ها برای یک مقصدی،‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 218

‏اگر قوه شان یکی باشد، ده تا می شود، و در مملکت ما این طور شد که‏‎ ‎‏بانوان همدوش بلکه جلوتر از مردها از خانه ها بیرون آمدند و در این راه‏‎ ‎‏اسلامی زحمت کشیدند و رنج دیدند. جوان دادند، شوهر دادند، برادر‏‎ ‎‏دادند، مع ذلک رنج کشیدند و عمل کردند، پشتیبانی از اسلام کردند. و‏‎ ‎‏مردها هم بسیاری به تبع زنها این کار را کردند.(408)‏

10 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع و جانبازی برای اسلام 

‏خداوندا! تو می دانی که من در چه حالی هستم که این منظره را می بینم.‏‎ ‎‏من چطور این منظره هایی که برادرهای ما، خواهرهای ما، بچه های ما،‏‎ ‎‏برای اسلام اعضای خودشان را از دست داده اند، سلامت خودشان را از‏‎ ‎‏دست داده اند، چطور این منظره ها را من تحمل کنم؟ من چطور این بچه‏‎ ‎‏را که اینجا ایستاده و معلول است، در اول بچگی معلول شده است، ما‏‎ ‎‏چطور تحمل کنیم؟ خدایا! آنها که برای ما این مصیبتها را بار آوردند به‏‎ ‎‏جزای خودشان برسان. خدایا! این ابرقدرتها که برای رسیدن به قدرت،‏‎ ‎‏ولو چند سالی دیگر، این جنایتها را در دنیا به بار می آورند تأدیبشان کن.‏‎ ‎‏با دست قدرت خود آنها را به جای خودشان بنشان. برادرهای من،‏‎ ‎‏خواهرهای من، بچه های عزیز من، می دانم که شما در رنج هستید. و من‏‎ ‎‏هم شریک شما در رنج هستم. من هم مثل یک برادری که برادرش و‏‎ ‎‏خواهرش در رنج است، مثل یک پدری که اولادش در رنج است، من هم‏‎ ‎‏شریکم با شما در رنج. لکن آنچه که رنجها را آسان می کند آنچه که دردها‏‎ ‎‏را تخفیف می دهد، آنچه که بر همۀ ما آسان می کند این مسائل را، این‏‎ ‎‏است که این امور برای خدا انجام گرفت. شما برای خدا قیام کردید و برای‏‎ ‎‏خدا مجروح شدید و بسیاری از برادرها و خواهرهای شما هم برای خدا‏‎ ‎‏مقتول شدند. آن چیزی که برای خدا از دست دادید جایی نمی رود،‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 219

‏پیش خدا محفوظ است. دنیا وسیله است برای عالَمهای دیگر، و خداوند‏‎ ‎‏برای شما مهیا می کند مقامهایی که اگر دیگران ببینند آنها هم آرزو‏‎ ‎‏می کنند که مثل شما بودند.(409)‏

16 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش معلولین در سربلندی انقلاب 

‏درود فراوان بر معلولین و مصدومین در راه انقلاب اسلامی که ایران را در‏‎ ‎‏جهان سربلند نمودند.(410)‏

19 / 11 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی انقلاب، مرهون فداکاری ملت 

‏ملت شریف ایران می داند که نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏مرهون فداکاری قشرهای مختلف ملت است که در صف اول باید شهدای‏‎ ‎‏انقلاب ـ رحمة الله علیهم ـ و کسانی که در این راه معلول و آسیب دیده‏‎ ‎‏شده اند، محسوب داشت.(411)‏

25 / 12 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایثارگران، تحقق بخش جمهوری اسلامی 

‏لازم است در این سال جدید بعد از طلب مغفرت برای شهدای انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی و قدردانی از فداکاریهای آنان به بازماندگان آنان، مادران و پدران‏‎ ‎‏آنان تبریک عرض نمایم که چنین شیرزنان و شیرمردانی تربیت نمودند.‏‎ ‎‏و نیز به معلولین و آسیب دیدگان انقلاب که در پیشبرد نهضت ملت و‏‎ ‎‏تحقق جمهوری اسلامی پیشقدم بودند، تبریک عرض کنم. الحق‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ما مرهون فداکاریهای این دو قشر عزیز است. اینجانب و‏‎ ‎‏ملت ما این دلاوریها را فراموش نمی کنیم و یاد آنان را گرامی می داریم. از‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 220

‏خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین را خواستارم.(412)‏

1 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انقلاب، مرهون قیام زنان 

‏شما ملت شریف دیدید که زنهای محترم متعهد ایران، پیشاپیش مردان‏‎ ‎‏به میدان رفته و سد عظیم شاهنشاهی را در هم‌شکستند و ما و همه‏‎ ‎‏مرهون قیام و اقدام آنان هستیم.(413)‏

15 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حرکت الهی ملت در انقلاب 

‏آن کسی که با مشت گره کرده جلوی تانک می رود و زیر تانک می رود، این‏‎ ‎‏برای مقام، دیگر نیست، این برای خداست. آن کسی که بدون اسلحه‏‎ ‎‏حمله می کند به اسلحه دارهایی که آنها بدون ملاحظه می زنند، این دیگر‏‎ ‎‏برای این نیست که برسد به یک نوای دنیایی، دارد جانش را می دهد.‏‎ ‎‏کسی که از دنیا می خواهد بگذرد، دیگر نمی شود برای دنیا باشد. در آن‏‎ ‎‏تحول همه تان، تقریباً همۀ آنهایی که در میدان وارد بودند؛ زنها، مردها،‏‎ ‎‏بچه ها، بزرگها، زنها با بچه های کوچکی که در آغوششان بود، در آن حال‏‎ ‎‏هیچ ابداً شبهۀ شیطانی نبود، هیچ آمال شیطانی تو آن نبود. آن حالتان‏‎ ‎‏را یاد بیاورید؛ آن حالی که بالای پشت بامها می رفتید و الله اکبر‏‎ ‎‏می گفتید، و شیاطین در اطراف بودند که شما را نشانه بگیرند. در‏‎ ‎‏خیابانها می ریختید و مقابله می کردید با آنهایی که از خدا نمی ترسیدند‏‎ ‎‏و شما را زیر تانک می خواستند بگیرند. آن حالتان را یاد بیاورید. آن‏‎ ‎‏حال، حالی است که ولیّ شما خدا بود؛ یعنی همه چیزتان الهی بود، همۀ‏‎ ‎‏حرکت، حرکت الهی بود، شماها یدالله بودید در آن وقت، و این جماعت،‏‎ ‎‏این جماعتهایی که با هم یکصدا فعالیت می کردند، اینها یدالله بودند؛ ‏یَدُ

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 221

الله مَعَ الجَمٰاعَة‎[1]‎‏ آن حال را یادتان باشد، همان حال را حفظش کنید.(414)‏

 6 / 3 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحمل مصایب در راه انقلاب 

‏من بعد از پانزده خرداد که از حبس بیرون آمدم و مطلع شدم بر وقایعی‏‎ ‎‏که در ایران اتفاق افتاده بود و بعد هم که به قم آمدم و مواجه شدم با بعض‏‎ ‎‏کسانی که عزیزان خودشان رااز دست داده بودند، گمان نمی کردم که‏‎ ‎‏دنبالۀ این معنا برای من، این صحنه هایی که حالا می بینم باشد. من آن‏‎ ‎‏وقت مجروحین و شهدای پانزده خرداد را به اسم اینکه یک واقعۀ‏‎ ‎‏تاریخی بزرگ واقع شده است ـ گرچه یک بار سنگینی به عهدۀ من بود و‏‎ ‎‏وقتی مواجه می شدم با بعضی از کسانی که عزیزان خودشان را از دست‏‎ ‎‏داده بودند، یک حال انفعال باید بگویم برای من دست می داد ـ من‏‎ ‎‏نمی دانستم که بعد از پانزده خرداد هم ما مواجه خواهیم شد با یک‏‎ ‎‏همچو صحنه هایی و با یک برادران عزیزی، خواهران محترمی که عزیزان‏‎ ‎‏خودشان را از دست داده اند و ما مواجه باشیم با خانواده های شهدا،‏‎ ‎‏خانواده های مصدومین و مضروبین و خود آنها. گرچه این یک مشتی از‏‎ ‎‏خروار است و در سراسر ایران این مسائل هست و من باید از همۀ شما‏‎ ‎‏عذر بخواهم به اینکه ما نتوانستیم و نمی توانیم این مصیبتهایی که‏‎ ‎‏شماها تحمل کردید و مصیبت برای همۀ ملت هم بوده است، نمی توانیم‏‎ ‎‏ما جبران بکنیم. ما عاجزیم از اینکه به شماها تسلیت بدهیم؛ لکن در‏‎ ‎‏آستان تولد حضرت مهدی ـ ارواحنا له الفداء ـ به ایشان تسلیت عرض‏‎ ‎‏می کنم و از خدای تبارک و تعالی می خواهم که ظهور مسعود ایشان را‏‎ ‎‏نزدیک کند و تشریف بیاورند و ما هم جمال او را ببینیم و ایشان هم در‏‎ ‎‏میان ما، شماها را از نزدیک ببینند، گرچه ایشان مطلعند بر مسائل و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 222

‏مصائب. ما مرهون زحمتهای شماها و عزیزان شماها هستیم و همۀ ملت‏‎ ‎‏ایران مرهون این جوانهایی که با مشت گره کرده نهضت را به اینجا‏‎ ‎‏رسانده اند و باز هم حاضرند.(415)‏

 6 / 4 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی، مرهون شهدا و جانبازان 

‏من نمی دانم که آیا از این قشرهایی که امروز هم مخالفت با نهضت‏‎ ‎‏می کنند چه باید بپرسیم. اینها شما را دیده اند؟ اینها بی اطلاعند از اینکه‏‎ ‎‏به شماها چه مصیبتهایی وارد شده است. اینهایی که طرفداری از رژیم‏‎ ‎‏سابق می کنند، این قلمهای مسمومی که با نوشته های خودشان‏‎ ‎‏می خواهند این انقلاب راعقب بزنند و شکست بدهند، اینها هیچ وقت به‏‎ ‎‏فکر این افتاده اند که این شهدا، این خانواده های شهدا در سرتاسر کشور‏‎ ‎‏ما، که عزیزهای خودشان را از دست داده اند، به آنها چه می گذرد؟ اینها‏‎ ‎‏چه می گویند؟ اینها چه می کنند؟ اینها برای کی با شماها مقابله می کنند‏‎ ‎‏و معارضه؟ و آیا این ادارات دولتی، وزارتخانه ها و همۀ گروههایی که در‏‎ ‎‏ادارۀ این مملکت مشغول هستند، جواب شماها را چه می دهند که باز هم‏‎ ‎‏در عین حالی که سفارش شده است که این کاغذبازیهای مزخرف را و این‏‎ ‎‏کارهای ضدانقلابی را نکنید، باز می شنویم که حتی برای شما کارشکنی‏‎ ‎‏می کنند؛ اینها چه می گویند؟ اینها چه هستند؟ اینهایی که در رأس‏‎ ‎‏هستند، چطور توجه به این مسائل ندارند؟ چطور آقای رئیس جمهور‏‎ ‎‏دخالت در این امور نمی کند؟ چطور شورای انقلاب در این امور رسیدگی‏‎ ‎‏نمی کند؟ چه شده است اینها را؟ به کارهای دیگر مشغولند اینها؟ ما‏‎ ‎‏مرهون اینها هستیم. اینها بودند که شما را به این مسندها نشاندند. اگر‏‎ ‎‏اینها نبودند، نه من اینجا بودم، نه شما آنجا بودید، نه آنها آنجا و نه‏‎ ‎‏دستجاتی که مخالفت با این نهضت می کنند در اینجا. آنها که مخالف‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 223

‏نهضت هستند حسابشان علی حده است، اما شمایی که با نهضت‏‎ ‎‏هستید و در امور این کشور دارید دخالت می کنید، ادارۀ این مملکت‏‎ ‎‏دست شماها هست. چطور است که شما رسیدگی به این ادارات‏‎ ‎‏نمی کنید؟ و این وزارتخانه ها، این وزرایی که اشخاصی تحت ادارۀ آنها‏‎ ‎‏هست و باز هم از این اشخاصی که از رژیم سابق مانده اند هست، اینها چه‏‎ ‎‏می گویند؟ به اسلام عقیده ندارند؟ یا عرضه ندارند؟ نمی توانند این‏‎ ‎‏اشخاصی که کارشکنی برای این افراد می کنند، برای این معلولین حتی‏‎ ‎‏کارشکنی می کنند و برای این شهدا کارشکنی می کنند، نمی توانند‏‎ ‎‏اینها، نمی فهمند اینها که باید اینها نشود؟ نمی دانند که ایران مرهون‏‎ ‎‏اینهاست؟ نمی دانند که رژیم منحوس شاهنشاهی رااینها از بین بردند و‏‎ ‎‏شما را به اینجا رساندند؟(416)‏

 6 / 4 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نجات کشور به دست جوانان 

‏جوانهای ما از باب اینکه از شهادت دیگر ترسی نداشتند، بلکه اقبال‏‎ ‎‏می کردند، استقبال می کردند از شهادت، این قدرت را پیدا کردند که‏‎ ‎‏همه به هم دست دادند و این مملکت را نجات دادند.(417)‏

15 / 4 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی انقلاب با دست خالی ملت 

‏مشکل، شاه مخلوع و دار و دستۀ او بود و حل مشکل به دست خود ملت‏‎ ‎‏بود. نه یک تفنگ از خارج برای ملت ما آمد و نه یک حکومت خارجی به‏‎ ‎‏ما کمک کرد، بلکه آنها مخالف ما بودند. عراق سرسخت مخالف با ما بود.‏‎ ‎‏کویت سرسخت مخالف با ما بود و مصر هم که حالش را می دانید. و سایر‏‎ ‎‏ممالک را ‏‏[‏‏حال‏‎ ‎‏]‏‏دولتهایشان را می دانید. در عین حالی که همۀ قدرتها‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 224

‏یک طرف صف آرایی کرده بودند و ملت ما با دست خالی یک طرف، ملت‏‎ ‎‏ما هجوم کرد و این سد ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏، که خیال می کردند ممتنع است شکستنش،‏‎ ‎‏شکستند.(418)‏

18 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حل مشکلات با صبر 

‏ما با دست خالی بر این قدرت فوق العاده، قدرت شیطانی که همۀ قدرتها‏‎ ‎‏دنبال او بودند، غلبه کردیم و این نبود جز اینکه ملت ما همراه با هم بودند‏‎ ‎‏و صبور بودند و بر مشکلات صبر می کردند و مشکلات را با صبر و با اتکال‏‎ ‎‏به خدای تبارک و تعالی این مشکلات را حل کردند.(419)‏

21 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قلبهای

پر از ایمان ملت،

عامل شکست شاه 

‏حالا چهار تا تفنگ شما می بینید دستتان است. اینها از غنایم جنگی‏‎ ‎‏است، شما قبل از آن که دستتان چیزی نبود. آنها تا دندان مسلح بودند.‏‎ ‎‏همه چیز داشتند و شما با دست خالی. لکن با قلب پر از ایمان. قلبهای‏‎ ‎‏نورانی پُر از ایمان و فریادهای الله اکبر، در مقابل فریاد الله اکبر نمی تواند‏‎ ‎‏کسی بایستد. یک ملت سر تا‏‏[‏‏سر‏‏]‏‏، یک بچه اینقدری که تازه زبان باز‏‎ ‎‏کرده، با سایر مردم همصدا، الله اکبر و مرگ بر شاه. این سیل خروشان‏‎ ‎‏خراب کرد همۀ سدهایی که در مقابل بسته بودند، و الآن شما پیروز‏‎ ‎‏هستید.(420)‏

 13 / 8 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ملت، عوض کننده جریان تاریخ 

‏شما برادرهای ما که بازماندگان افتخار ایران هستید، بازماندگان‏‎ ‎


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 225

‏اشخاصی هستید که در تاریخ افتخار برای ایران اثبات کرد و ثبت کرد، و‏‎ ‎‏شما معلولانی که افتخار برای ایران آفریدید، مطمئن باشید که در دنیا و‏‎ ‎‏در آخرت، اسم شما ثبت است. شما تاریخ را عوض کردید. ملت ما‏‎ ‎‏تاریخی را تاریخ دیگر کرد. جریان تاریخ را عوض کرد.(421)‏

22 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری شهدا و جانبازان در انقلاب

‏در آغاز سومین سال پیروزی انقلاب که مرهون فداکاریهای دلاورانۀ‏‎ ‎‏ملت، خصوصاً شهیدان و معلولان انقلاب است، اینجانب رحمت بی پایان‏‎ ‎‏خداوند متعال را برای شهدای جاوید و صحت و سلامت را برای معلولان‏‎ ‎‏و مجروحان عزیز خواستارم و درود پیاپی تقدیم آنان می نمایم. این‏‎ ‎‏جانبازان حماسه آفرین که پرچم پرافتخار لا‌اله‌الاالله را بر فراز این کشور‏‎ ‎‏عزیز به اهتزاز درآورده اند و با خون و توان خود شرافت انسانی ملت بزرگ‏‎ ‎‏را بیمه نمودند و با پشتیبانی توده های میلیونی بپا خاسته، ائمۀ کفر و‏‎ ‎‏الحاد را شکست مفتضحانه داده و کشور را از لوث وجود آنان پاک‏‎ ‎‏نموده اند، الحق به ملت ما حق بزرگ دارند. رحمت خدا و سپاس بی پایان‏‎ ‎‏ملت عزیز نثار روح آنان و دیگر فداکاران در راه گسترش عدالت‏‎ ‎‏اسلامی ـ انسانی باد.(422)‏

22 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غلبه ملت بر ظلم طاغوت 

‏ما امروز غلبه کردیم بر آن ظلمها و ملت ماغلبه کرد بر آن رژیم، و غلبه کرد‏‎ ‎‏بر آن کسانی که در داخل این مملکت می خواستند این مملکت را از‏‎ ‎‏دست ما همه چیزش را بگیرند و تمام ثروت این مملکت را، چه ثروت‏‎ ‎‏انسانی و چه ثروتهای طبیعی و زیرزمینی و روی زمینی را، از ما‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 226

‏می خواستند به رایگان بگیرند و از ما نعمت را سلب کنند. ملت ما قیام‏‎ ‎‏کرد و دست آنها را کوتاه کرد. و ما با هیچ قیمتی این متاعی را که به دست‏‎ ‎‏آوردیم از دست نخواهیم داد.(423)‏

 22 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایمان و تعهد ملت به اسلام، رمز پیروزی 

‏ملت مجاهد و متعهد ایران!‏

‏     جمهوری اسلامی، فرآورد مجاهدات جانفرسا و فداکاریهای بیدریغ‏‎ ‎‏شما و فرزندان برومند و شهدای ارجمند شماست. شما بودید که با‏‎ ‎‏قدرت ایمان و تعهد به اسلام، میهن عزیز خود را از اسارت سلاطین و‏‎ ‎‏رژیم ستمگر شاهنشاهی و دژخیمان خونخوار آنان نجات دادید. شما‏‎ ‎‏بودید که همچون سلحشوران متعهد صدر اسلام با انقلابی عظیم، کشور‏‎ ‎‏خود را از سلطۀ ابرقدرتها و خصوصاً امریکای غدار و جهانخوار آزاد‏‎ ‎‏نمودید. شما اسلام بزرگ را که می رفت دستخوش انحراف منحرفین و‏‎ ‎‏منافقین شود و احکام مترقی آن به احکام دلخواه نادانان مبدل گردد و با‏‎ ‎‏اسم اسلام راستین، قوانین مسلّمِ منصوص در قرآن کریم به نسیان‏‎ ‎‏کشیده شود، زنده و تجدید کردید، و در مقابل هجوم نظامی و تبلیغاتی‏‎ ‎‏همه جانبه ایستادگی نمودید، و در این دو ـ سه ساله، ره صد ساله‏‎ ‎‏پیمودید و تمام موانع را از سر راه برداشته و جمهوری اسلامی را با تمام‏‎ ‎‏نهادهایش تحقق بخشیدید و حیاتی جدید و درخشان و فروزنده به‏‎ ‎‏کشورتان و فرهنگتان بخشودید.(424)‏

2 / 7 / 60 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ملت، قطع کننده دست ستمکاران 

‏ما قبل از هر چیز، همگی باید از خداوند تعالی تشکر کنیم که ملت ما را‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 227

‏توفیق این خدمتگزاریهای به اسلام را عطا فرموده است و از ملت تشکر‏‎ ‎‏کنیم که در همۀ مراحل، از قبل از انقلاب تا زمان انقلاب و تا پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب، یکدل و یک جهت برای اقامۀ عدل اسلامی و برای دفع اشرار و‏‎ ‎‏رژیمهای فاسد و اقامۀ رژیم جمهوری اسلامی، کوشش کردند و از زمانی‏‎ ‎‏که بپا خاستند تاکنون در صحنه بوده اند و با تمام توان خود و بذل مال و‏‎ ‎‏جان و فرزند و خاندان، برای پیدا شدن عدل الهی و مستقر شدن احکام‏‎ ‎‏آسمانی کوشا بوده اند و در صحنه الآن هم بیش از پیش حاضرند. ... این‏‎ ‎‏ملت، ما را از انزوا بیرون آورد و این ملت دست همۀ شما را گرفت و از‏‎ ‎‏حبسها بیرون کشید و دست جور ستمکاران را از سر این کشور قطع کرد.‏‎ ‎‏خداوند ان شاءالله ، این ملت را پایدار و این اشخاصی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که برای اسلام‏‎ ‎‏در جبهه ها و پشت جبهه ها زحمت می کشند سعادتمند و پیروز فرماید.‏‎ ‎‏تمام این مسائل برای این است، که اولاً، اسلام ایدۀ ما و شما و ملت است و‏‎ ‎‏ثانیاً، ملت همراه است با دولت، با ارتش، با مجلس، با قوۀ قضاییه و سایر‏‎ ‎‏ارگانهایی که هست؛ ملت در صحنه است. همان طوری که پیروزی برای‏‎ ‎‏حضور ملت در صحنه بود، ادامۀ پیروزی هم همین معنا را دارد.(425)‏

 17 / 7 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقامت ملت تا پیروزی 

‏شما ملت مظلوم ایران، که از همه طرف به شما حمله شده است و‏‎ ‎‏می شود، چه حملۀ تبلیغاتی و چه حملۀ تسلیحاتی، در مقابل همه‏‎ ‎‏ایستادید و ایستادگی شما هر روز افزون می شود، و امیدوارم که هر روز‏‎ ‎‏افزونتر بشود. شما در این قرن معجزه کردید. ملت ایران ملت معجزه‏‎ ‎‏آسای قرن است. هیچ ملتی در دنیا نمی تواند بگوید که ما در مقابل همۀ‏‎ ‎‏قدرتها ایستادیم. در صورتی که قدرتهای بزرگ اسلحه های محیرالعقول‏‎ ‎‏دارند و حتی محمدرضا هم مجهز به تمام سلاحهای مدرن بود، مع ذلک،‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 228

‏شما، بچه های شما، جوانهای شما، مرد شما، زن شما، آمدند بیرون و با‏‎ ‎‏دست خالی در مقابل مسلسلها و تانکها و توپها ایستادند و آنها را شکست‏‎ ‎‏دادند. و شما از این به بعد هم همین ملت هستید و از این به بعد هم‏‎ ‎‏انگیزۀ شما همه اسلام است و چنانچه شهید بشوید در آن عالَم در صف‏‎ ‎‏شهدای صدر اسلام و شهدای کربلا هستید و اگر پیروز بشوید، آن هم به‏‎ ‎‏نفع شماست. شهادت به نفع شما، پیروزی به نفع شما همه پیروزی‏‎ ‎‏است.‏

‏     بوقها هر چه می خواهند بگویند. مفسدین هر چه می خواهند عمل‏‎ ‎‏کنند. انفجارها هر چه می خواهد بشود. آتش سوزیها هر چه می خواهد‏‎ ‎‏بشود. همۀ اینها را این ملت رزمندۀ بزرگ تحمل می کند و به پیش‏‎ ‎‏می رود. و ما دیدیم که از اول نهضت تا حالا هر روز قدمها بلندتر شد و‏‎ ‎‏صفها فشرده تر. از اول انقلاب تا حالا هیچ شما سستی به خودتان راه‏‎ ‎‏ندادید. این قشر تودۀ میلیونی مردم، این تودۀ مستضعف و این‏‎ ‎‏زاغه نشینان و متوسطین در این میدان حاضر و ناظر بوده اند و هستند و‏‎ ‎‏ایستاده اند و در مقابل همۀ قدرتها تا آخر ایستاده اند. و زن و مرد ایران با‏‎ ‎‏اینکه شهدای بسیار داده است و نمی شود گفت در شهری نیست که‏‎ ‎‏شهید نداشته باشیم، شهدا نداشته باشیم، مع ذلک، به قدرت آنها افزوده‏‎ ‎‏شده است و قیام و انقلاب آنها زیاد شده است و ان شاءالله تعالی، صفها‏‎ ‎‏فشرده تر خواهد شد و تا آنجایی که ظلمها و ریشه های فاسد ظلم را و‏‎ ‎‏قدرتها و ریشه های فاسد قدرت را از این کشور بیرون کنند و قطع کنند،‏‎ ‎‏ایستاده اند.(426)‏

26 / 7 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج، پشتوانۀ انقلاب 

‏رحمت و برکات خداوند بزرگ بر بسیج مستضعفان که بحق پشتوانۀ‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 229

‏انقلاب اسلامی است و به کوشش ارزندۀ خود ادامه داده‏‏[‏‏اند‏‏]‏‏.(427)‏

4 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت همه جانبه ملت 

‏البته آقایان توجه دارند و توجه داشتند به اینکه این انقلاب یک انقلاب‏‎ ‎‏منحصر به فردی است که از خود مردم و با اسم اسلام و با تکبیر همه جانبۀ‏‎ ‎‏همۀ ملت تحقق پیدا کرده است. و خدای تبارک و تعالی بر همۀ ملت ایران‏‎ ‎‏منت گذاشته است که قلوب همه را متوجه کرده است به همین جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و همه خواهان اسلام و خواهان جمهوری اسلامی هستند.‏‏(428)‏

10 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خدمت برای به ثمر رسیدن انقلاب 

‏امروز ما مفتخر هستیم به توده های عظیم متعهد به اسلام عزیز و جوانان‏‎ ‎‏غیرتمند و رزمنده که از اول انقلاب شجاعانه قیام کرده اند و ندای حق را‏‎ ‎‏اجابت کردند و گروه کثیری از آنان به لقاءالله که آمالشان بود، رسیده، و‏‎ ‎‏گروه عزیز دیگر که سلامت خود یا اعضای گرانقدر خود را در راه اسلام و‏‎ ‎‏هدف از دست داده اند و با چهره های بشاش و نورانی با آنان مواجه‏‎ ‎‏هستیم.(429)‏

21 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی با کوشش جوانان 

‏شما جوانانی هستید که با کوشش شما این انقلاب پیروز شد و شما‌مردان‏‎ ‎‏سلحشوری هستید که با اعتصابات شما رژیم سابق و اربابان آنها فلج‏‎ ‎‏گردیدند. مبارک باد بر شما این پیروزی و این قدرت.(430)‏

9 / 3 / 61 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 230

اتحاد، رمز رهایی از دشمن 

‏اگر نبود این جوانها و این رزمنده هایی که همه عشق به موت دارند، از‏‎ ‎‏همه قشرهایی که هستند، از ارتش و سپاه و بسیج و سایرین و عشایر و‏‎ ‎‏سایر مردم که همه با هم هستند، اگر این تحول نبود، ما باز در زندانهای‏‎ ‎‏شاهنشاهی باید باشیم.(431)‏

12 / 10 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع ملت از پیروزی انقلاب 

‏تبریک و تهنیت بی پایان خود را نسبت به ملت شریف و متعهد ایران‏‎ ‎‏عرض می کنم که از ابتدای نهضت تا انقلاب عظیم اسلامی، و از انقلاب تا‏‎ ‎‏پیروزی، و از روز پیروزی تا‌امروز، دلیرانه و سخاوتمندانه در تمام‏‎ ‎‏صحنه های انقلاب با جان و دل حاضر بوده و‌هستند، و از حریم اسلام‏‎ ‎‏عزیز و کشور خویش دفاع نموده، و بر ما و همه، منّتها دارند.‌و اگر نبود‏‎ ‎‏پایمردی آنان، انقلابی نبود و پیروزی به این عظمت نصیب اسلام و‌کشور‏‎ ‎‏اسلامی نمی شد.(432)‏

22 / 11 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش زنان در انقلاب اسلامی 

‏نقش زنها بالاتر از مردها اگر نبود، کمتر نبود. آنان در میدانها حاضر شدند‏‎ ‎‏و به واسطۀ حضور آنها در میدانها، مردها اگر قوتشان کم بود، زیاد شد، و‏‎ ‎‏اگر قوی بودند دوچندان شد. و آنچه که خود شما شاهد بودید در این‏‎ ‎‏نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی حاضر است، در این انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی نقش شما بانوان از نقش مردها بالاتر بود. یعنی شما هم خودتان‏‎ ‎‏فعالیت می کردید و هم مردها را به فعالیت می کشاندید. بنابراین‏‎ ‎‏افتخاری که شما ایجاد کردید قابل تقدیر فراوان است.(433)‏

 19 / 1 / 63 

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 231

  • )) حدیث نبوی: «دست خدا با جماعت است»؛ ترمذی؛ صحیح؛ ج‌3، ص‌316.