ویژگیهای بسیجیان
شهادت طلبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

شهادت طلبی

‏ ‏

شهادت طلبی

 

 

تحول روحی و شهادت طلبی 

‏آن تحول روحی بود که الآن هم بعضی جوانها می آیند و به من می گویند‏‎ ‎‏دعا کنید ما شهید بشویم. آن وقت هم جوانهای برومند همین تقاضا را از‏‎ ‎‏من می کردند؛ بعضی شان قسم می دادند مرا که شما دعا کنید که ما‏‎ ‎‏شهید بشویم.(240)‏

4 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت طلبی، تعلیم اسلامی 

‏یک ملتی را که جوانهایش می آیند پیش من ـ یک دفعه و دو دفعه نه،‏‎ ‎‏زیاد ـ و از من تقاضا می کنند که تو دعا کن که ما شهید بشویم، این از ترور‏‎ ‎‏دیگر نمی ترسد، این شهادت را می خواهد، با آغوش باز دنبال شهادت‏‎ ‎‏[‏‏می رود‏‏]‏‏ این تعلیم اسلامی اینطوری است.(241)‏

24 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آرزوی شهادت، عامل پیروزی 

‏شهادت برای ما فیض عظیمی است و جوانهای ما شهادت را آرزو دارند؛‏‎ ‎‏و ملتی که شهادت را آرزو دارد پیروز است. و شما ملت پیروزید‏‎ ‎‏ان شاءالله .(242)‏

21 / 6 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

شهادت طلبی، هدیه ای از جانب خدا

‏همچو روحیه ای امروز من در بین ملتمان می بینم. یک دفعه و دو دفعه‏‎ ‎‏نبوده است، از نجف تا اینجا، مواجه شدم من با جوانهای زیبا، جوانهایی‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 132

‏که اول جوانی شان است، و اینها یکی شان آمد در نجف آمد جلو من‏‎ ‎‏نشست بنا کرد قَسَم دادن من را، که شما‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏قَسَم‏‏[‏‏می دهم‏‏]‏‏، قَسَم داد‏‎ ‎‏که من شهید بشوم. بعد هم که ما در اینجا آمدیم، زن این تقاضا را کرده؛‏‎ ‎‏جوانها این تقاضا را کرده اند. زنی که بچه هایش را از دست داده است باز‏‎ ‎‏می گوید که من یکی ـ دو تا دارم این را هم می دهم. این روحیه، روحیه ای‏‎ ‎‏است که اطمینان برای ما می آورد. این بر همۀ تانکهای عالَم مُقدَّم‏‎ ‎‏است؛‌یعنی پیروز می شود. این روحیه، روحیه ای است که خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی اِنعام کرده است، مرحمت کرده است، این مرحمت الهی را حفظ‏‎ ‎‏کنید، این امانت است. این را کوشش کنید محفوظ بماند. و مادامی که‏‎ ‎‏این روحیۀ الهی، این هدیۀ الهی، در بین شماها هست، از هیچ‏‎ ‎‏نترسید.(243)‏

26 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت و جاودانگی 

‏از ما دائماً این مطلب را حتی حالا می خواهند که شما دعا کنید ما شهید‏‎ ‎‏بشویم. آخر کسی دلش می خواست شهید بشود برای شکم؟! کسی‏‎ ‎‏جوانش شهید بشود برای اینکه یک خانۀ خوبی داشته باشد؟! یا مسأله‏‎ ‎‏این نیست. مسأله یک عالم دیگری است. شهادت برای یک عالم‏‎ ‎‏دیگری. آن شهادتی که همۀ اولیای خدا، همۀ انبیا دنبالش بودند و‏‎ ‎‏بسیاری از اولیای ما به شهادت رسیدند، آن معنا را می خواستند. مردم‏‎ ‎‏دنبال آن معنا هستند.(244)‏

21 / 9 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تحول روحی در شهادت طلبی 

‏شما وقتی که می بینید توی این جمعیتها کفن پوشیدند که ما برای‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 133

‏شهادت حاضریم. مادرهایی که بچه شان را از دست دادند یکی ـ دوتا‏‎ ‎‏را،‌می آیند پیش من می گویند که شما دعا کنید، این یکی ـ دوتا هم‏‎ ‎‏که‌داریم اینها هم شهید بشوند. مکرر این جوانها، زن و مرد جوان از‏‎ ‎‏من‌می خواهند که من دعا کنم آنها هم شهید بشوند. این یک‏‎ ‎‏تحول‌روحی بود که به دست خدا و به ارادۀ خدا حاصل شد برای‏‎ ‎‏ملت.(245)‏

7 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عشق به شهادت، یک تحول انسانی 

‏جوانهای ما فریاد می زنند که ما مستعدیم برای شهادت، کفن می پوشند.‏‎ ‎‏اینها یک تحولاتی است که بشر نمی تواند این کارها را بکند. اینها کار‏‎ ‎‏خداست. من دیروز یک عقدی اینجا کردم بین یک جوانی و یک‏‎ ‎‏دختری. آن دختر بعد که می خواست برود یک کاغذ داد به من. کاغذ را که‏‎ ‎‏من خواندم دیدم که خوب، بعد از اینکه، شما دعا کنید که این جوانهای ما‏‎ ‎‏چه، چه، چه، آخرش نوشته «من عاشق شهادتم». یک دختری که تازه،‏‎ ‎‏دیروز من عقدش کردم می نویسد، من عاشق شهادتم. و از این قبیل‏‎ ‎‏زیادند. اینها یک تحول انسانی است که خدا ایجاد کرده در شما، قدرش‏‎ ‎‏را بدانید چیزی که از ناحیۀ خدا اهدا شده به شما.(246)‏

12 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملت انقلابی 

‏این حقیقتی است که ملت ما به انقلاب عادت کرده اند و امروز همه‏‎ ‎‏انقلابی و آماده شهادت هستند.(247)‏

15 / 10 / 58 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 134

تحول ایران، الگویی برای مسلمانان 

‏باید یک تحولی پیش بیاید. یک تحولی که مردم مثل مردم صدر اسلام‏‎ ‎‏بشوند. ما یک نیم تحولی در مملکتمان پیش آمد که مردم شبیه شدند تا‏‎ ‎‏یک حدودی به آن مردم صدر اسلام. و همۀ پیروزی ما دنبال این معنا و‏‎ ‎‏این تحول پیش آمد که مردم همان طوری که در صدر اسلام جوانهای‏‎ ‎‏مسلمین آرزوی شهادت می کردند، در ایران هم این آرزو پیدا شد. و‏‎ ‎‏شاید هر روز جوانهایی به ما مراجعه می کنند و می گویند دعا بکنید که ما‏‎ ‎‏شهید بشویم. این تحولی که پیدا شد در ایران، و این وحدت کلمه ای که‏‎ ‎‏در ایران پیدا شد، و این توجه به اسلام که در ایران پیدا شد، باید یک‏‎ ‎‏الگویی باشد از برای همۀ ملتها.(248)‏

20 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملت شهادت طلب 

‏اشتباه کارتر در آن است که گمان می کند با دست زدن به این مانورهای‏‎ ‎‏احمقانه می تواند ملت ایران را که برای آزادی و استقلال خویش و برای‏‎ ‎‏اسلام عزیز از هیچ فداکاری رویگردان نیست، از راه خودش که راه خدا و‏‎ ‎‏انسانیت است منصرف کند. کارتر باز احساس نکرده با چه ملتی‏‎ ‎‏روبه روست و با چه مکتبی بازی می کند. ملت ما ملت خون و مکتب ما‏‎ ‎‏جهاد است. ... کارتر باید بداند که ملت 35 میلیونی ما با مکتبی بزرگ‏‎ ‎‏شده اند که شهادت را سعادت و فخر می دانند و سر و جان را فدای مکتب‏‎ ‎‏خود می کنند.(249)‏

5 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعا برای شهادت 

‏جوانهای ما کراراً از من خواستند که شما دعا کنید ما شهید بشویم. کسی‏‎ ‎‏که می گوید دعا‌کنید شهید بشویم، دیگر نمی ترسد از اینکه آقای کارتر‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 135

‏بفرستند اینها را به شهادت‌برسانند.(250)‏

12 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ روحیه شهادت طلبی 

‏من از آن وقتی که این نهضت شروع شد مکرر هر چند روز یک مرتبه،‏‎ ‎‏زنان و مردان می آمدند پیش من و اصرار می کردند که شما دعا کنید تا ما‏‎ ‎‏شهید بشویم. من دعا می کنم که شما موفق بشوید و ثواب شهادت را‏‎ ‎‏داشته باشید. برای اسلام خدمت کنید. این روحیه موجب پیشرفت‏‎ ‎‏است. جدیت کنید که این روحیه محفوظ باشد.(251)‏

26 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت طلبی، بدون ترس از حصرها و حبسها

‏ملت ما شهادت را دارد ترجیح می دهد، و می گوید که ما می خواهیم‏‎ ‎‏شهید بشویم. از اول نهضت تقریباً ـ من در نجف بودم آن وقت ـ تا حالا‏‎ ‎‏زن، مرد، جوانها می آیند و از من استدعا می کنند که شما دعا کنید ما‏‎ ‎‏شهید بشویم، من دعا می کنم ثواب شهید پیدا کنند. یک مجلس عقدی‏‎ ‎‏که ما چند وقت پیش از این در همین تهران داشتیم، آن زن و مردی که با‏‎ ‎‏هم ازدواج کردند، بعد آن زن یک کاغذی به من داد خواندم. دیدم‏‎ ‎‏می گوید که شما دعا کنید من شهید بشوم. زنی که تازه عروسی کرده،‏‎ ‎‏شوهر کرده، می گوید شما دعا کنید من شهید بشوم. یک ملتی که‏‎ ‎‏شهادت را می طلبند و دعا می خواهند برای شهادت، اینها از دخالت‏‎ ‎‏نظامی می ترسند؟ اینها از حصر اقتصادی می ترسند؟ همۀ عالم درهای‏‎ ‎‏ممالکشان را به ما ببندند همه و ما باشیم، این عده ای که، سی و چند‏‎ ‎‏میلیونی که در این ایران زندگی می کنیم، یک دیواری دور ایران بکشند و‏‎ ‎‏ما را در همین ایران حبس بکنند، ما این را ترجیح می دهیم به اینکه‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 136

‏درها باز باشد و چپاولگرها بریزند به مملکت ما.(252)‏

14 / 3 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مهیای شهادت

‏شما باید بدانید که دخالت نظامی امریکا و همۀ شماها، دخالت نظام‏‎ ‎‏شوروی و همۀ وابستگان به او، دخالت شماها همه در کشور ما و حصر‏‎ ‎‏اقتصادی شماها، در آن ارادۀ ملت ما، آن تصمیم و ارادۀ ملت ما اثری‏‎ ‎‏نخواهد کرد و ما مهیای مرگ هستیم. شما ما را از چه می ترسانید؟ ما که‏‎ ‎‏مهیای شهادت هستیم، شما ما را از اقتصاد می ترسانید، از دخالت‏‎ ‎‏نظامی می ترسانید؟! شما کسانی را که از مرگ می ترسند باید بترسانید،‏‎ ‎‏نه مملکتی که حاضر شده برای شهادت و شهادت را یک فوز برای‏‎ ‎‏خودش می داند. بنابراین هیچ ما از این مسائل خوفی نداریم. و امریکا چه‏‎ ‎‏با همۀ کشورها دست به هم بدهند و بخواهند دخالت کنند، یا خودش به‏‎ ‎‏تنهایی ـ به قول کارتر ـ دخالت بکند، دخالت بکند تا بفهمد قضیه چی‏‎ ‎‏هست دخالت نظامی بکند تا بفهمد که مطلب چی هست.(253)‏

14 / 3 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقبال از شهادت 

‏کسی که به خدا متمسک است از هیچ چیز نمی ترسد؛ برای اینکه،‏‎ ‎‏آخرش این است که انسان را بکشند، آخرش شهادت است، از این ترسی‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏     جوانهای ما از باب اینکه از شهادت دیگر ترسی نداشتند، بلکه اقبال‏‎ ‎‏می کردند، استقبال می کردند از شهادت.(254)‏

15 / 4 / 59 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 137

پیدایش روحیه معنوی در جوانان 

‏یک جوانی آمده بود اینجا می خواست یک زنی را عقد کند. بعد از اینکه‏‎ ‎‏صحبت از مِهر شد، آن زن گفت که مهر من را این قرار بدهد که به مکّه من‏‎ ‎‏را ببرد. آن جوان می گفت که من زنده نیستم تا تو را به مکّه ببرم، من‏‎ ‎‏شهید می شوم. بالاخره با مدتی صحبت، ما راضی اش کردیم به اینکه نه،‏‎ ‎‏ان شاءالله ، شما هستید و خدمت می کنید. این یک روحیۀ خیلی خوبی‏‎ ‎‏است که در جوانها پیدا شده است.(255)‏

6 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت، رستگاری بزرگ

‏مـا شهـادت را یک فـوز عظیـم می دانیـم و ملت مـا هـم شهـادت را به‏‎ ‎‏جان و دل قبول می کند و از جنگ نخواهیم هراسید و مرد جنگ‏‎ ‎‏هستیم.(256)‏

17 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جانفشانی برای اسلام 

‏ ‏

‏این جوانهایی که در آن میدان دارند جنگ می روند و برادرهایشان ‏‏[‏‏را‏‏]‏‎ ‎‏می بینند کشته شد و افتاد، هیچ فترت و فتوری به آنها دست نمی دهد.‏‎ ‎‏به همان طوری که از اینجا با شوق رفتند، با همان طور در جنگ هم با‏‎ ‎‏اشتیـاق و با دلاوری و با جرأت، با آغوش باز، شهادت را استقبال‏‎ ‎‏می کنند. این یک مسأله ای است. ایران یک وضعی پیدا کرده است که ما‏‎ ‎‏نمی توانیم این وضع را تعبیری از آن بکنیم، جز اینکه بگوییم یک‏‎ ‎‏مملکت الهی است. یک مملکتی است که فهمیدند افرادش و اشخاصش،‏‎ ‎‏که برای اسلام باید جانفشانی کرد.(257)‏

6 / 8 / 59 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 138

آمادگی برای 

دفاع و شهادت

‏یک ملت داریم که سی و چند میلیون است و بیست میلیون جوان داریم‏‎ ‎‏که آرزوی شهادت بسیاریشان می کنند.‏

‏     دیروز یک پیرمرد نزدیک به هشتاد ـ تقریباً بین هفتاد و هشتاد بود ـ‏‎ ‎‏آمد با من مصافحه کرد و رفت آن کنار. دوباره من دیدم ایستاد و دوباره‏‎ ‎‏دارد می آید. دفعۀ دوم که آمد اینجا، گریه می کرد. اشکهایش را من دیدم‏‎ ‎‏که آنجا جاری بود. می گفت من می خواهم بروم جنگ بکنم. من گفتم به‏‎ ‎‏او که من و تو باید دعا بکنیم، جوانها باید جنگ بکنند. الحمدلله ، ما که‏‎ ‎‏جوانهایمان، پیرهایمان، زنها، دخترها؛ همه، بچه ها؛ همه مان یک‏‎ ‎‏تحولی در ما پیدا شده است که نمی خواهیم دیگر زیر بار ابرقدرتها‏‎ ‎‏برویم.(258)‏

12 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت طلبی

‏شاید هر روز یا اکثر روزها، جوانهایی انجا بیایند و با گریه بخواهند که عازم‏‎ ‎‏به جبهه ها بشوند برای شهادت. حتی پیرمردهای ضعیف هم این آرزو را‏‎ ‎‏دارند و بچه های نارَس هم این آرزو را دارند.(259)‏

13 / 12 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت طلبی 

جانبازان 

‏این جوانهای ما که علیل شدند الآن هم وقتی می آیند از من می خواهند‏‎ ‎‏که دعا کنم که اینها شهید بشوند؛ پایش را از دست داده، عصا زیر بغلش‏‎ ‎‏هست، لکن گریه می کند و می خواهد که دعا کنیم که شهید بشود. از اینها‏‎ ‎‏یک قدری تعلم پیدا کنید.(260)‏

1 / 4 / 60 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 139

شجاعت و فداکاری بی نظیر ملت ایران

‏شما ملتی را که برای سقوط رژیم پلید پهلوی و رها شدن از اسارت‏‎ ‎‏شیطان بزرگ دهها جوان عزیز خود را فدا کرد و با شجاعت بیمانند‏‎ ‎‏ایستاد و خم به ابرو نیاورد، نشناخته اید.(261)‏

9 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روحیه شهادت طلبی مردم 

‏نمونه ای که شما فرمودید که آن پیرزن اینطور گفته است، زیاد پیش من‏‎ ‎‏وارد می شود، نمونه ها زیاد است؛ پیرمرد، پسرهایش، پسرش، شهید‏‎ ‎‏شده، می آید گریه می کند که من می خواهم بروم، من به او می گویم که‏‎ ‎‏آخر تو مثل من پیرمردی، تو نمی توانی بروی آنجا جنگ کنی. خوب من‏‎ ‎‏می توانم بروم یک کاری بکنم. اینطور شده اند. یا فلان زن یا فلان دختر،‏‎ ‎‏آنها می گویند ما می خواهیم جبهه برویم، ما می گوییم نمی شود شماها‏‎ ‎‏جبهه بروید، لکن جدّیت دارند جبهه بروند. و جوانها آنطور،‏‎ ‎‏وصیتنامه های جوانها را شما دیده اید که چیست؟ این وصیتنامه ها اینها،‏‎ ‎‏انسان را می لرزاند، انسان را بیدار می کند. و بحمدالله الآن ایران یک‏‎ ‎‏کشور نمونه است.(262)‏

14 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت، وصول به لقاءالله

‏آخر مطلب شهادت است و وصول به لقاءالله و حضور در محضر حضرت‏‎ ‎‏سیدالشهدا و امثال او، و این غایت آمال اشخاصی است که عشق به خدا‏‎ ‎‏دارند. و ما می بینیم در جبهه ها، برای ما نقل می کنند از جبهه ها که این‏‎ ‎‏جوانهای عزیز در جبهه ها شب چه حالی دارند؛ چه ذکر و فکر و دعایی‏‎ ‎‏دارند و نمازی و روز با چه نشاطی به جبهه ها می روند. این چیزی است که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی، نعمتی است که خدای تبارک و تعالی به این ملت‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 140

‏عطا فرموده است. این این نعمت را حفظ کنید.(263)‏

25 / 7 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عشق به موت

‏اگر نبود این جوانها و این رزمنده هایی که همه عشق به موت دارند، از‏‎ ‎‏همه قشرهایی که هستند، از ارتش و سپاه و بسیج و سایرین و عشایر و‏‎ ‎‏سایر مردم که همه با هم هستند، اگر این تحول نبود، ما باز در زندانهای‏‎ ‎‏شاهنشاهی باید باشیم.(264)‏

12 / 10 / 61 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

پیمودن ره صدساله در یک شب 

‏این جوانان بسیار عزیز در سطح کشورند که ناگهان با یک جهش‏‎ ‎‏برق آسای معنوی و روحی با دست رحمت حق تعالی از منجلابی که برای‏‎ ‎‏آنان با دست پلید استکبار جهانی که از آستین امثال رضاخان و‏‎ ‎‏محمدرضاخان و دیگر سرسپردگان غرب یا شرق تهیه دیده بودند،‏‎ ‎‏نجات یافته و یکشبه ره صدساله را پیمودند و آنچه عارفان و شاعران‏‎ ‎‏عارف پیشه در سالیان دراز آرزوی آن را می کردند، اینان ناگهان به دست‏‎ ‎‏آوردند و عشق به لقاءالله را از حد شعار به عمل رسانده و آرزوی شهادت‏‎ ‎‏را با کردار در جبهه های دفاع از اسلام عزیز به ثبت رساندند و این تحول‏‎ ‎‏عظیم معنوی با این سرعت بی سابقه را جز به عنایت پروردگار مهربان و‏‎ ‎‏عاشق پرور نتوان توجیه کرد.‏

‏     اینجانب هنگامی که این جوانان عزیزِ در عنفوان شباب را، که با گریه‏‎ ‎‏از منِ عقب مانده تقاضای دعا برای شهادت می کنند، مشاهده می کنم از‏‎ ‎‏خود مأیوس و از آنان شرمنده می شوم.(265)‏

21 / 11 / 61


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 141

تعهد تا شهادت

‏جوانهایی که می رفت بکلی از دست اسلام و از دست مسلمین بروند‏‎ ‎‏خداوند به ما برگرداند، و آنها را همچو متعهد کرد که الآن برای شهادت‏‎ ‎‏داوطلب می روند.(266)‏

1 / 1 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سربازان گمنام

‏سربازان گمنام ما در تمام جبهه ها و پشت جبهه ها که شب و روز و‏‎ ‎‏جوانی‌و هستی خود را برای اسلام و مکتب الهی فدا می کنند و نام و‏‎ ‎‏نشانی نمی خواهند و ندارند، چه بسا که به سبب ضرورت تشکیلاتی،‏‎ ‎‏همسران و مادران و نزدیکان آنان ندانند که اینان چه حماسه ها‏‎ ‎‏می آفرینند و چه‌ارزشها برای انقلابْ خلق می کنند. از جبهه ها که کم و‏‎ ‎‏بیش مسائل آنها و حماسه های سرفرازانۀ آنان را می دانید و تا در‏‎ ‎‏سنگرهای آنان که‌مراکز عبادت الله است نروید و دستی از دور بر آتش‏‎ ‎‏داشته باشید، عمق‌فداکاری و محافل عرفانی ـ الهی آنان معلوم‏‎ ‎‏نمی شود.(267)‏

14 / 2 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملت بیدار، آمادۀ فداکاری

‏ملت ما، یک ملت بیداری است. یک ملتی است که جوان را می دهد، و‏‎ ‎‏مادرهایی هستند که جوانهایشان را می دهند و باز هم می آیند مثل شیر‏‎ ‎‏غران می گویند که ما حاضریم باز.(268)‏

18 / 5 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شجاعت

در دوران اسارت

‏برای اسیرانی که در زندانهای مخوف دشمن شجاعانه بر سر دشمنان‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 142

‏بشریت فریاد می کشند چگونه توان تعظّم نمود؟(269)‏

5 / 6 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طعم شیرین‌شهادت

در ذائقۀ جوانان 

‏الآن ما می بینیم که این جوانهای ما که دارند می روند در جبهه ها، برای‏‎ ‎‏شهادت می روند، اینها همینند. اینها برای اینکه در ذائقه شان خوش‏‎ ‎‏آمده است این معنا؛ این را از خدا می دانند ؛ چون از خدا می دانند از این‏‎ ‎‏جهت سخت برایشان نیست.(270)‏

1 / 1 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عشق به شهادت و عدم وابستگی 

‏ملتی که برای شهادت می رود، ملتی که زن و مردش عاشق شهادت‏‎ ‎‏هستند و فریاد شهید شدن می زنند، یک همچو ملتی دیگر از اینکه فلان‏‎ ‎‏چیز کم است، فلان چیز زیاد است، این نمی نالد. اقتصادش چطور است،‏‎ ‎‏این مال آنهایی است که وابسته به اقتصاد هستند، دل به اقتصاد دادند.‏‎ ‎‏آنهایی که دل به خدا دادند، آنها اینطور نیستند که دنبال این باشند که‏‎ ‎‏فلان چیز فراوان باشد ؛ فلان چیز کم باشد، زیاد باشد، نرخش کم باشد،‏‎ ‎‏نرخش زیاد باشد. اینها که در نظر اینکه شهید می خواهد بشود، این‏‎ ‎‏چیزها نیست.(271)‏

1 / 1 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از کشور با تکیه بر خدا

‏آن چیزی که برای ما بسیار مهم است اینکه جوانهای ما در سراسر کشور‏‎ ‎‏احساس کرده اند که خودشان باید از هر خطری که پیش می آید‏‎ ‎‏جلوگیری کنند و دنبال این نباشند که از خارج یا جای دیگر به آنها‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 143

‏خدمت شود. و امتیاز ایران از جاهای دیگر در همین است که تاکنون نه از‏‎ ‎‏جهت مادی دستش را پیش دیگران دراز کرده و نه از جهات دیگر، و‏‎ ‎‏خودش روی پای خودش ایستاده و با تکیه بر خدا و خود، دفاع می کند و‏‎ ‎‏حق هم همین است. چون کسی که از خارج می آید، نمی آید که بجنگد،‏‎ ‎‏چنانکه می بینیم برای صدام از اردن و کجا و کجا افراد می آیند، ولی آن‏‎ ‎‏افراد بی عرضه ترند از آنهایی که در داخل عراق هستند و حاضر نیستند‏‎ ‎‏برای صدام جانشان را بدهند. اما در کشور ما وقتی مسأله، مسأله اسلام و‏‎ ‎‏فداکاری در راه اسلام است، مردم همه حاضرند، چون مردم ما می دانند‏‎ ‎‏در صدر اسلام خود پیغمبر و ائمه آنطور فداکاری کردند و مسلمین صدر‏‎ ‎‏اسلام با آن که عددشان کم بود آنگونه فعالیت کرده و جنگ کردند. و‏‎ ‎‏کشور ما بحمدالله به حسب نوع و اکثریت غالب افراد این احساس را دارند‏‎ ‎‏که برای اسلام و کشورشان خدمت کنند.(272)‏

25 / 1 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استحکام صفوف مردم 

‏ملتی که بیرون آمده روز جمعه و می گوید که «ما برای شهادت آمدیم»،‏‎ ‎‏آنها را از مردن نترسانید، این شهادت است. شما هر چه می توانید‏‎ ‎‏بترسانید، این است که؛ «ما خانه های شما را خراب می کنیم، خود شما را‏‎ ‎‏هم می کشیم»، آنها جلو آمدند، می گویند ما برای این آمدیم، چطور اینها‏‎ ‎‏را می ترسانید؟ این کار احمقانه است؛ این کاری که اخیراً صدام کرد‏‎[1]‎‏ و‏‎ ‎‏مخالف همۀ قواعد دنیا و قواعد الهی بود و همۀ دنیا او را تشویق کردند و‏‎ ‎‏یکی پیدا نشد بگوید چرا، این کار احمقانه را تکرار نکند، دیدید که اگر‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 144

‏تکرار بشود بدتر از اول می شود. ملت، هر چه تاکنون شما کردید و هر چه‏‎ ‎‏جنایت کردید، دیدید که محکمتر شد. از این به بعد هم اگر چنانچه‏‎ ‎‏سرعقل نیایید و باز شرارت بکنید این ملت آن وقت هم از حالا هم بالاتر‏‎ ‎‏می شود.(273)‏

30 / 3 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترجیح شهادت به زندگی دنیا

‏سلحشوران ایران، شهادت را بر‌ذلت و شرف اسلام و انسانی را بر رفاه و‏‎ ‎‏عیش چند روزۀ توأم با خواری و شرمساری ترجیح داده‏‏[‏‏اند‏‏]‏‏.(274)‏

25 / 5 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقامت

در برابر سختیها

‏ملتی که برای رضای حق تعالی انقلاب کرد و برای ارزشهای معنوی و‏‎ ‎‏انسانی بپاخاسته است، چه باک دارد از شهادت عزیزان و آسیب دیدن‏‎ ‎‏نور چشمانش و تحمل سختیها و مَکارِه،‏‎[2]‎‏ که جنت لقاءالله که فوق تصور‏‎ ‎‏عارفان است، مَحفُوف‏‎[3]‎‏ به مکاره است. چه می گویم! این جنت اولیا،‏‎ ‎‏مکاره را در کام ملت ما شیرینتر از عسل کرده.(275)‏

3 / 12 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

با روحیۀ باز به آغوش مرگ رفتن 

‏من باید تشکر کنم از این جوانهایی که، طبقات مختلفی که الآن از همه‏‎ ‎‏جای ایران مدتهاست به طرف جبهه ها می روند. اینها متحول شدند.‏‎ ‎‏اینها این دعایی که در روز عید می کنیم، در حق آنها به یک مقدار زیادی‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 145

‏مستجاب شده است. آنها وضع روحی شان یک وضع روحی دیگری‏‎ ‎‏است، غیر از آنی است که ما داریم. آنها به میدان جنگ می روند، به میدان‏‎ ‎‏قتال می روند، به آغوش مرگ می روند با آن روی گشاده، با آن قلب قوی.‏‎ ‎‏انسان وقتی هریک از اینها را می بیند، می بیند که با ما فرق دارند. ما از‏‎ ‎‏خدا می خواهیم که ما را هم نظیر آنها متحول کند. ما از آنها باید تشکر‏‎ ‎‏کنیم. ما باید دعا کنیم به آنها و من دعا می کنم به آنها.(276)‏

1 / 1 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رسیدن به معرفت الله

‏من هر وقت که چهرۀ اینهایی که دارند رو به جبهه ها می روند ملاحظه‏‎ ‎‏می کنم واقعاً از خودم خجالت می کشم که اینها به چه مقامی رسیده اند،‏‎ ‎‏به چه پایه ای از عرفان، چه پایه ای از معرفت رسیده اند که اینطور با‏‎ ‎‏هیجان، اینطور برای خدا رو به جبهه ها می روند.(277)‏

18 / 8 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقوا و جهاد،

ملاک برتری 

‏الحمدلله این کشور رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ امروز میلیونها‏‎ ‎‏جوان داوطلبِ جنگ و شهادت در خود پرورانده است و دل و دیدگان‏‎ ‎‏ملت ما را جز رضایت حق چیزی پر نخواهد کرد و به همین جهت از بذل‏‎ ‎‏مال و جان و فرزندان خویش در راه خدا لذت می برند و ملاک ارزش و‏‎ ‎‏برتری در نزد آنان تقوا و سبقت در جهاد گردیده است و از تفرعنها و‏‎ ‎‏خودنماییهای جاهلیت قدیم و جدید متنفرند و من خودم را خادم یک‏‎ ‎‏چنین ملتی می دانم و به این خدمت افتخار می کنم و همۀ این برکات‏‎ ‎‏معنوی را از توجه پیامبر رحمة للعالمین و خاتم المرسلین ـ صلی الله ‏‎ ‎‏علیه و آله وسلم ـ می دانم و مردم و جوانان کشورهای اسلامی را به کشف و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 146

‏شناخت وایجاد روابط گرم و برادرانه با این عصاره های فضیلت و تقوا‏‎ ‎‏دعوت نموده و در این فرصت به همۀ مسئولان کشورمان تذکر می دهم‏‎ ‎‏که در تقدم ملاکها، هیچ ارزش و ملاکی مهمتر از تقوا و جهاد در راه خدا‏‎ ‎‏نیست.(278)‏

6 / 5 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم ترس از شهادت

‏بسیاری از اوقاتی که اینجا می آیند انسان تعجب می کند از وضع اینها که‏‎ ‎‏جوانش فوت شده است، جوانش شهید شده است، می گوید باز هم‏‎ ‎‏می خواهم، می خواهم جوان دارم باز ‏‏[‏‏در راه خدا بدهم‏‏]‏‏، بچۀ کوچک را‏‎ ‎‏می گوید این ان شاءالله ، بزرگ می شود و شهید بشود، یا زنها می بینید که‏‎ ‎‏چه وضعی دارند. اینها مردم را، این مردمی که طالب شهادتند از شهادت‏‎ ‎‏می ترسانند.(279)‏

12 / 12 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقامت

در برابر ابرقدرتها

‏امت اسلامی ایران سالهاست نشان داده اند که از این هیاهوها‏‎ ‎‏نمی ترسند، و مقاوم و استوار در مقابل تمام ابرقدرتها و‏‎ ‎‏قدرتها‌می ایستند؛ و به یاری خداوند متعال، ملت شریف ایران با حضور‏‎ ‎‏گستردۀ خود انتخابات را در موعد مقرر و با قدرت و قاطعیت برگزار‏‎ ‎‏می کنند؛ و مطمئناً در زیر موشک و بمب هم اگر قرار بگیرند، به پای‏‎ ‎‏صندوقها می روند و به تکلیف شرعی و الهی خود عمل خواهند‏‎ ‎‏نمود.(280)‏

11 / 1 / 67

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 147

وارثان حسین (ع)

‏نه تنها کسانی که تا مقام شهادت و جانبازی و حضور در جبهه پیش‏‎ ‎‏رفته اند، بلکه آنهایی که در پشت جبهه با نگاه محبت بار و با دعای خیر‏‎ ‎‏خود جبهه را تقویت نموده اند از مقام عظیم مجاهدان و اجر بزرگ آنان‏‎ ‎‏بهره برده اند. خوشا به حال مجاهدان! خوشا به حال وارثان حسین‏‎ ‎‏ـ‌علیه السلام!(281)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صف آرایی

در مقابل ابرقدرتها

‏امروز یکی از افتخارات بزرگ ملت ما این است که در برابر بزرگترین‏‎ ‎‏نمایش قدرت و آرایش ناوهای جنگی امریکا و اروپا در خلیج فارس‏‎ ‎‏صف آرایی نمود.(282)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج،

مصداقِ عشق

به ذات مقدس حق 

‏ ‏

‏حقیقتاً اگر بخواهیم مصداق کاملی از ایثار و خلوص و فداکاری و عشق به‏‎ ‎‏ذات مقدس حق و اسلام را ارائه دهیم، چه کسی سزاوارتر از بسیج و‏‎ ‎‏بسیجیان خواهند بود!...‏

‏     من همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می خورم و از خدا‏‎ ‎‏می خواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند، چرا که در این دنیا افتخارم این‏‎ ‎‏است که خود بسیجی ام.(283)‏

2 / 9 / 67 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 148

  • )) اشاره به سرنگون شدن هواپیمای مسافربری آسمان توسط جنگنده های عراقی است که در جریان آن، بیش از چهل نفر به شهادت رسیدند. شهید محلاتی(نماینده امام در سپاه)، شهید حسن شاهچراغی (سرپرست کیهان)، هشت نماینده مجلس و تعدادی از قضات و کارکنان وزارت امور خارجه هم در بین شهدا بودند. (کیهان؛ 3 / 12 / 64، ش‌12677).
  • )) رنجها، سختیها.
  • )) در میان گرفته شده، مالامال.