فصل دوم: اهداف و مأموریتها
بازدارندگی و خنثی سازی توطئه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

بازدارندگی و خنثی سازی توطئه ها

بازدارندگی و خنثی سازی توطئه ها

‏ ‏

‏ ‏

نابودی دشمن با دست ملت 

‏در ایران دولت و ملت و ارتش و سپاه همه و همه از هم می باشند. امریکا‏‎ ‎‏آمدن و نظامی پیاده کردن همان، و مردم آنان را از بین بردن همان. و‏‎ ‎‏اکنون هم باید بداند که قضیۀ ایران غیر از افغانستان است. در ایران همۀ‏‎ ‎‏مردم با هم هم صدا هستند.(205)‏

28 / 2 / 59 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 110

ممانعت از فعالیت ضد انقلاب 

‏شما در هر کجا که هستید با کمال دقت مراقبت کنید تا ضدانقلاب به‏‎ ‎‏مقاصد پلیدش نرسد.(206)‏

28 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مبارزه با شرارت گروهکها

‏اکنون بر ملت شریف و مبارز ایران است که در مقابل تمام توطئه ها و‏‎ ‎‏شرارتها بایستند و همان طور که با قیام و انقلاب خود دست قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ و تفاله های آنان را از ایران قطع کردند، برای ادامۀ انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏خود و برای اقامۀ عدل الهی از هیچ قدرتی و شرارتی هراس به خود راه‏‎ ‎‏ندهند... بر ملت قهرمان است که با پشتیبانی بیدریغ خود از قوای‏‎ ‎‏انتظامی و سپاه پاسداران، این گروهکهای ورشکسته را که در خیابانها به‏‎ ‎‏شرارت می پردازند دستگیر کرده و به محاکم صالحه تحویل دهند.(207)‏

27 / 6 / 60 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

مبارزه با توطئه های خائنین 

‏من از اینجا به شما عزیزان درود می فرستم و دست شما را به گرمی‏‎ ‎‏می فشارم. و امیدوارم همچون گذشته سدی محکم و نفوذ ناپذیر در برابر‏‎ ‎‏دشمنان اسلام و وطن اسلامی خویش باشید، و محیط پاک و باصفای‏‎ ‎‏عشایری خود را از نفوذ تبلیغات زهرآگین و مسموم ناپاک و جیره خوار‏‎ ‎‏بیگانه پرست سالم نگه دارید، و راه هر گونه توطئه ای را بر آنها ببندید، و با‏‎ ‎‏هوشیاری کامل نقشه های خائنانه شان را نقش بر آب کنید. امید است‏‎ ‎‏خدای تعالی نیز شما را در پیمودن این راه مقدس یاری کرده و توفیق‏‎ ‎‏دهد، و شما نیز در تمام مراحل زندگی هیچ گاه خدا را از یاد نبرید.(208)‏

‏ ‏

‏ ‏

15 / 3 / 61 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 111

قیام علیه ستمگران

‏از اول که این نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید همۀ‏‎ ‎‏قشرهای ملت قوای نظامی و انتظامی و چه پاسداران عزیز و چه جهاد‏‎ ‎‏سازندگی و چه کمیته ها، همۀ قشرهای ملت با هم دست برادری دادند و‏‎ ‎‏به پیش رفتند. چقدر شهید دادند و چقدر مجروح و چه خانواده هایی‏‎ ‎‏جوانهای خودشان را در راه اسلام از دست دادند، لکن نباید ما بگوییم که‏‎ ‎‏از دست دادند. آنکه محفوظ است، آنکه برای همه محفوظ است، آن‏‎ ‎‏خدمتی است که در راه اسلام، و آن خونی است که در راه اسلام ریخته‏‎ ‎‏شود. اسلام از اول برای همین امر قیام کرده است که به این مستمندان‏‎ ‎‏عالم در مقابل ستمگران خدمت کند، و این ستمگران را به جای خود‏‎ ‎‏بنشاند، و شما اشخاصی هستید که پیرو یک همچو اسلام عزیز هستید و‏‎ ‎‏به این پیروی باید ادامه بدهید.(209)‏

1 / 3 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ آمادگی

کامل نظامی

در مقابل دشمن

‏اکیداً به ملت عزیز ایران سفارش می کنم که هوشیار و مراقب باشید،‏‎ ‎‏قبول قطعنامه از طرف جمهوری اسلامی ایران به معنای حل مسأله‏‎ ‎‏جنگ نیست. با اعلام این تصمیم، حربۀ تبلیغات جهانخواران علیه ما‏‎ ‎‏کند شده است؛ ولی دورنمای حوادث را نمی توان به طور قطع و جدی‏‎ ‎‏پیش بینی نمود. و هنوز دشمن از شرارتها دست برنداشته است؛ و چه‏‎ ‎‏بسا با بهانه جوییها به همان شیوه های تجاوزگرانۀ خود ادامه دهد. ما باید‏‎ ‎‏برای دفع تجاوز احتمالی دشمن آماده و مهیا باشیم. و ملت ما هم نباید‏‎ ‎‏فعلاً مسأله را تمام شده بداند. البته ما رسماً اعلام می کنیم که هدف ما‏‎ ‎‏تاکتیک جدید در ادامۀ جنگ نیست. چه بسا دشمنان بخواهند با همین‏‎ ‎‏بهانه ها حملات خود را دنبال کنند. نیروهای نظامی ما هرگز نباید از کیْد‏‎ ‎‏و مکر دشمنان غافل بمانند. در هر شرایطی باید بنیۀ دفاعی کشور در‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 112

‏بهترین وضعیت باشد. مردم ما، که در طول سالهای جنگ و مبارزه ابعاد‏‎ ‎‏کینه و قساوت و عداوت دشمنان خدا و خود را لمس کرده اند، باید خطر‏‎ ‎‏تهاجم جهانخواران در شیوه ها و شکلهای مختلف را جدیتر بدانند. و فعلاً‏‎ ‎‏چون گذشته تمامی نظامیان، اعم از ارتش و سپاه و بسیج در جبهه ها‏‎ ‎‏برای دفاع در برابر شیطنت استکبار و عراق به مأموریتهای خود ادامه‏‎ ‎‏دهند.(210)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت صبر و تحمل و مبارزۀ علمی و عملی و استفاده از علمای مبارز

‏فرزندان انقلابی ام، ای کسانی که لحظه ای حاضر نیستید که از‌غرور‏‎ ‎‏مقدستان دست بردارید، شما بدانید که لحظه لحظۀ عمر‌من در راه‏‎ ‎‏عشق مقدس خدمت به شما می گذرد. می دانم که به‌شما سخت‏‎ ‎‏می گذرد؛ ولی مگر به پدر پیر شما سخت نمی گذرد؟ می دانم که شهادت‏‎ ‎‏شیرینتر از عسل در پیش شماست؛ مگر برای این خادمتان اینگونه‏‎ ‎‏نیست؟ ولی تحمل کنید که خدا با صابران است. بغض و کینۀ انقلابی تان‏‎ ‎‏را در سینه ها نگه دارید؛ با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید؛ و بدانید‏‎ ‎‏که پیروزی از آن شماست... .‏

‏     من در اینجا به جوانان عزیز کشورمان، به این سرمایه ها و ذخیره های‏‎ ‎‏عظیم الهی و به این گلهای معطر و نوشکفتۀ جهان اسلام، سفارش‏‎ ‎‏می کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی خود رابدانید؛ و خودتان‏‎ ‎‏را برای یک مبارزۀ علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی آماده کنید.‏

‏     ... مبارزۀ علمی برای جوانان زنده کردن روح جستجو و کشف‏‎ ‎‏واقعیتها و حقیقتهاست. و اما مبارزۀ عملی آنان در بهترین صحنه های‏‎ ‎‏زندگی و جهاد و شهادت شکل گرفته است.‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 113

‏      و نکتۀ دیگری که از باب نهایت ارادت و علاقه ام به جوانان عرض‏‎ ‎‏می کنم این است که در مسیر ارزشها و معنویات از وجود روحانیت و‏‎ ‎‏علمای متعهد اسلام استفاده کنید؛ و هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی خود‏‎ ‎‏را بی نیاز از هدایت و همکاری آنان ندانید. روحانیون مبارز و متعهد به‏‎ ‎‏اسلام در طول تاریخ و در سخت ترین شرایط همواره با دلی پر از امید و‏‎ ‎‏قلبی سرشار از عشق و محبت به تعلیم و تربیت و هدایت نسلها همت‏‎ ‎‏گماشته اند و همیشه پیشتاز و سپر بلای مردم بوده اند؛ بر بالای دار‏‎ ‎‏رفته اند و محرومیتها چشیده اند ؛ زندانها رفته اند و اسارتها و تبعیدها‏‎ ‎‏دیده اند؛ و بالاتر از همه، آماج طعنها و تهمتها بوده اند؛ و در شرایطی که‏‎ ‎‏بسیاری از روشنفکران در مبارزه با طاغوت به یأس و ناامیدی رسیده‏‎ ‎‏بودند، روح امید و حیات را به مردم برگرداندند و از حیثیت و اعتبار‏‎ ‎‏واقعی مردم دفاع نموده اند؛ و هم اکنون نیز در هر سنگری از خطوط‏‎ ‎‏مقدم جبهه گرفته تا مواضع دیگر، در کنار مردمند؛ و در هر حادثۀ غمبار‏‎ ‎‏و مصیبت آفرینی شهدای بزرگواری را تقدیم نموده اند.(211)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ آمادگی ملت در بحرانها

‏ما نباید حساب کنیم که جنگ تمام شده است، ما باید حساب کنیم که در‏‎ ‎‏حال جنگیم، برای اینکه، دشمن ما ـ چه دشمنهای بزرگ از قبیل امریکا‏‎ ‎‏و شوروی و چه آنهایی که اذناب آنها هستند از قبیل صدام و امثال اینها ـ‏‎ ‎‏اینها چون با اسلام مخالف هستند و دیدند که اسلام امروز در دنیا یک‏‎ ‎‏قدرت بزرگی شده است در مقابل آنها، از این جهت، آنها دائماً مشغول‏‎ ‎‏نقشه کشی هستند، و ما نباید از این مسأله غفلت کنیم. هم باید مردم‏‎ ‎‏مهیا باشند. قوای مسلح مهیا باشند. مردمی که باید به جبهه بروند و‏‎ ‎‏جبهه ها را پر کنند. تعقیب کنند این مطلب را و سستی نکنند. دشمن ما‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 114

‏ دشمنی است که با نقشه کار می کند.‏

‏     الآن ممکن است که در ایران منتشر کنند که خوب، دیگر مسأله تمام‏‎ ‎‏شد و چه شد و مردم را سست کنند و حال اینکه مسأله تمام نشده است،‏‎ ‎‏اینها همیشه دنبال این هستند که کارهای خودشان را انجام بدهند و لو‏‎ ‎‏به دست ملتها یا دولتها. در ایران چون نمی توانند این کار را بکنند، نه‏‎ ‎‏ملت با آنهاست نه دولت، از این جهت، یک راههای دیگری که دارند‏‎ ‎‏دنبال می کنند. از این جهت، ما باید بیدار باشیم، جبهه ها باید پر باشد،‏‎ ‎‏ما خودمان را در حال جنگ بدانیم. می بینید که به هیچ چیز از امور اعتنا‏‎ ‎‏ندارند، امروز می گویند جنگ، فردا همان جنگ را صلح می کنند، باز فردا‏‎ ‎‏جنگ شروع می کنند. از این جهت، قوای مسلحۀ ما و ملت ما باید مهیا‏‎ ‎‏باشند برای این امر.(212)‏

8 / 6 / 67 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

هوشیاری در مقابل نفوذ دشمن 

‏اگـر بر کشـوری نوای دلنشیـن تفکر بسیجی طنیـن انداز شـد، چشم‏‎ ‎‏طمع دشمنـان و جهـانخواران از آن دور خـواهد گردیـد و الاّ هر لحظه‏‎ ‎‏بـاید منتظـر حادثه ماند. بسیج بـاید مثل گذشتـه و با قـدرت و اطمینـان‏‎ ‎‏خاطـر به کار خـود ادامه دهد... امـروز دانشگاه و حـوزه از هر محلی‏‎ ‎‏بیشتـر به اتحاد و یگانگی احتیاج دارند. فرزندان انقلاب به هیچ وجه‏‎ ‎‏نگذارند ایادی امریکا و شوروی در آن دو محل حساس نفوذ کنند. تنها با‏‎ ‎‏بسیج است که این مهم انجام می پذیرد. ... حضور شما در صحنه ها‏‎ ‎‏موجب می شود که ریشۀ ضد انقلاب در تمامی ابعاد از بیخ و بن قطع‏‎ ‎‏گردد.(213)‏

‏ ‏

‏ ‏

2 / 9 / 67 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 115

ضرورت هوشیاری در برابر خطر نفاق در دانشگاه، انحراف در حوزه

‏کارگر و کشاورز و سایر قشرها بند اسارت را پاره و سد قدرت ابرقدرتها را‏‎ ‎‏شکستند و کشور را از دست آنان و وابستگانشان نجات دادند، توصیۀ‏‎ ‎‏اینجانب آن است که نسل حاضر و آینده غفلت نکنند و دانشگاهیان و‏‎ ‎‏جوانان برومند عزیز هر چه بیشتر با روحانیان و طلاب علوم اسلامی‏‎ ‎‏پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر سازند و از نقشه ها و‏‎ ‎‏توطئه های دشمن غدار غافل نباشند و به مجرد آنکه فرد یا افرادی را‏‎ ‎‏دیدند که با گفتار و رفتار خود در صدد است بذر نفاق بین آنان افکند او را‏‎ ‎‏ارشاد و نصیحت نمایند؛ و اگر تأثیر نکرد از او روگردان شوند و او را به انزوا‏‎ ‎‏کشانند و نگذارند توطئه ریشه دواند که سرچشمه را به آسانی می توان‏‎ ‎‏گرفت. و مخصوصاً اگر در اساتید کسی پیدا شد که می خواهد انحراف‏‎ ‎‏ایجاد کند، او را ارشاد و اگر نشد، از خود و کلاس خود طرد کنند. و این‏‎ ‎‏توصیه بیشتر متوجه روحانیون و محصلین علوم دینی است. و توطئه ها‏‎ ‎‏در دانشگاهها از عمق ویژه ای برخوردار است و هر قشر محترم که مغز‏‎ ‎‏متفکر جامعه هستند باید مواظب توطئه ها باشند.(214)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از انحراف دانشگاهها

‏از توطئه های بزرگ آنان، چنانچه اشاره شد و کراراً تذکر داده ام، به دست‏‎ ‎‏گرفتن مراکز تعلیم و تربیت خصوصاً دانشگاهها است که مقدرات کشورها‏‎ ‎‏در دست محصولات آنها است. روش آنان با روحانیون و مدارس علوم‏‎ ‎‏اسلامی فرق دارد با روشی که در دانشگاهها و دبیرستانها دارند. نقشۀ‏‎ ‎‏آنان برداشتن روحانیون از سر راه و منزوی کردن آنان است؛ یا با سرکوبی‏‎ ‎‏و خشونت و هتاکی که در زمان رضاخان عمل شد ولی نتیجۀ معکوس‏‎ ‎‏گرفته شد؛ یا با تبلیغات و تهمتها و نقشه های شیطانی برای جدا کردن‏‎ ‎‏قشر تحصیلکرده و به اصطلاح روشنفکر که این هم در زمان رضاخان‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 116

‏ عمل می شد و در ردیف فشار و سرکوبی بود؛ و در زمان محمدرضا ادامه‏‎ ‎‏یافت بدون خشونت ولی موذیانه.‏

‏     و اما در دانشگاه نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و ادب و‏‎ ‎‏ارزشهای خودی منحرف کنند و به سوی شرق یا غرب بکشانند و‏‎ ‎‏دولتمردان را از بین اینان انتخاب و بر سرنوشت کشورها حکومت دهند‏‎ ‎‏تا به دست آنها هرچه می خواهند انجام دهند. اینان کشور را به غارتزدگی‏‎ ‎‏و غربزدگی بکشانند و قشر روحانی با انزوا و منفوریت و شکست قادر بر‏‎ ‎‏جلوگیری نباشد. و این بهترین راه است برای عقب نگهداشتن و غارت‏‎ ‎‏کردن کشورهای تحت سلطه، زیرا برای ابرقدرتها بی زحمت و بی خرج و‏‎ ‎‏در جوامع ملی بی سر و صدا، هر چه هست به جیب آنان می ریزد.‏

‏     پس اکنون که دانشگاهها و دانشسراها در دست اصلاح و پاکسازی‏‎ ‎‏است، بر همۀ ما لازم است با متصدیان کمک کنیم و برای همیشه‏‎ ‎‏نگذاریم دانشگاهها به انحراف کشیده شود؛ و هر جا انحرافی به چشم‏‎ ‎‏خورد با اقدام سریع به رفع آن کوشیم. و این امر حیاتی باید در مرحلۀ اول‏‎ ‎‏با دست پرتوان خود جوانان دانشگاهها و دانشسراها انجام گیرد که نجات‏‎ ‎‏دانشگاه از انحراف، نجات کشور و ملت است.‏

‏     و اینجانب به همۀ نوجوانان و جوانان در مرحلۀ اول، و پدران و مادران‏‎ ‎‏و دوستان آنها در مرحلۀ دوم، و به دولتمردان و روشنفکران دلسوز برای‏‎ ‎‏کشور در مرحلۀ بعد وصیت می کنم که در این امر مهم که کشورتان را از‏‎ ‎‏آسیب نگه می دارد، با جان و دل کوشش کنید و دانشگاهها را به نسل بعد‏‎ ‎‏بسپرید. و به همۀ نسلهای مسلسل توصیه می کنم که برای نجات خود و‏‎ ‎‏کشور عزیز و اسلامِ آدم ساز، دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرقزدگی‏‎ ‎‏حفظ و پاسداری کنید و با این عمل انسانی ـ اسلامی خود دست‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ را از کشور قطع و آنان را ناامید نمایید.(215)‏

15 / 3 / 68 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 117

ممانعت از نفوذ مکاتب انحرافی در مراکز دانشگاهی

‏اکنون بحمدالله تعالی دانشگاه از چنگال جنایتکاران خارج شده. و بر‏‎ ‎‏ملت و دولت جمهوری اسلامی است در همۀ اعصار، که نگذارند عناصر‏‎ ‎‏فاسد دارای مکتبهای انحرافی یا گرایش به غرب و شرق در دانشسراها و‏‎ ‎‏دانشگاهها و سایر مراکز تعلیم و تربیت نفوذ کنند‌و از قدم اول جلوگیری‏‎ ‎‏نمایند تا مشکلی پیش نیاید و اختیار از دست نرود.‏

‏     ‏‏و وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاهها‏‎ ‎‏آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و‏‎ ‎‏آزادی خود و کشور و ملت خودشان مصون باشد.‏‏(216)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 118