نظام دفاعی و گسترش اسلام
ایام الله‏ و دفاع جهانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

ایام الله‏ و دفاع جهانی

‏ ‏

ایام الله و دفاع جهانی 

 

 

روز قدس،

روز مجهزشدن مسلمین 

‏«روز قدس»‏‎[1]‎‏ یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به‏‎ ‎‏قدس داشته باشد. روز مقابلۀ مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابلۀ‏‎ ‎‏ملتهایی است که در زیر فشار ظلم امریکا و غیر امریکا بودند، در مقابل‏‎ ‎‏ابرقدرتهاست. روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل‏‎ ‎‏مستکبرین، و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند... روز قدس، روز حیات‏‎ ‎‏اسلام است. باید مسلمین بهوش بیایند، باید بفهمند قدرتی را که‏‎ ‎‏مسلمین دارند؛ قدرتهای مادی، قدرتهای معنوی. مسلمین که یک‏‎ ‎‏میلیارد جمعیت هستند و پشتوانۀ خدایی دارند و اسلام پشتوانۀ‏‎ ‎‏آنهاست و ایمان پشتوانۀ آنهاست از چه باید بترسند؟ ما با یک جمعیت‏‎ ‎‏کمی در مقابل دشمنهای زیاد، دشمنهای بسیار، قیام کردیم و ابرقدرتها‏‎ ‎‏را شکست دادیم. و کسی گمان نکند که دیگر بعضی از این قشرهای‏‎ ‎‏فاسد، بعضی از این چپ روهای امریکایی یا غیر امریکایی، بتوانند در این‏‎ ‎‏مملکت اظهار وجود کنند. آن روز که ما بخواهیم و ملت ما بخواهند، در‏‎ ‎‏ظرف چند ساعت تمام آنها به زباله دانهای فنا خواهند ریخته شد. ملت‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 88

‏ بزرگ ما دیگر از این حرکات مذبوحانه نخواهد ترسید. و حرکات اسرائیل‏‎ ‎‏در جنوب لبنان و نسبت به فلسطین همین حرکات مذبوحانه است.‏‎ ‎‏حرکاتی است که اواخر عمرْ اشخاص فاسد می کنند ـ‌چنانچه شاه ما، شاه‏‎ ‎‏مخلوع ایران این حرکات را کرد، و منتهی به فنا شد.‏

‏     دولتهای عالَم بدانند که اسلام شکست بردار نیست. اسلام و تعالیم‏‎ ‎‏قرآن بر همۀ ممالک باید غلبه کند. دین باید دین الهی باشد، اسلام دین‏‎ ‎‏خداست؛ و باید در همۀ اقطارْ اسلام پیشروی کند. روز قدس، اعلام یک‏‎ ‎‏چنین مطلبی است، اعلام به این است که مسلمین به پیش! برای‏‎ ‎‏پیشرفت در همۀ اقطار عالَم. روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز‏‎ ‎‏اسلام است؛ روز حکومت اسلامی است. روزی است که باید جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود. روزی است که باید‏‎ ‎‏به ابرقدرتها فهماند که دیگر آنها نمی توانند در ممالک اسلامی پیشروی‏‎ ‎‏کنند.‏

‏     من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می دانم، و روزی است که‏‎ ‎‏باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم؛ و مسلمین از آن انزوایی که آنها‏‎ ‎‏را کشانده بودند خارج شوند، و با تمام قدرت و قوّت در مقابل اجانب‏‎ ‎‏بایستند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا ایستاده ایم، و نخواهیم اجازه داد‏‎ ‎‏کسان دیگر در مملکت ما دخالت کنند، و مسلمین نباید اجازه بدهند که‏‎ ‎‏کسان دیگر در ممالکشان دخالت کنند. در روز قدس، ملتها باید به‏‎ ‎‏حکومتهایی که خائن هستند هشدار دهند.(167)‏

25 / 5 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ضرورت پیوند مستضعفین با هم 

‏روز قدس یک روز اسلامی است، و یک بسیج عمومی اسلامی بود. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که این امر مقدمه باشد از برای یک «حزب مستضعفین» در تمام‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 89

‏دنیا. و من امیدوارم که‌یک حزب به اسم «حزب مستضعفین» در تمام دنیا‏‎ ‎‏به وجود بیاید، و همۀ مستضعفین با هم در این حزب شرکت کنند، و‏‎ ‎‏مشکلاتی که سر راه مستضعفین است از میان بردارند، و قیام در مقابل‏‎ ‎‏مستکبرین و چپاولگران شرق و غرب کنند و دیگر اجازه ندهند‏‎ ‎‏که‌مستکبرین بر مستضعفین عالَم ظلم کنند، و ندای اسلام را و وعدۀ‏‎ ‎‏اسلام را ـ‌که‌حکومت مستضعفین بر مستکبرین است و «وراثت ارض»‏‎ ‎‏برای مستضعفین است ـ متحقق کنند. تاکنون مستضعفین متفرق‏‎ ‎‏بودند، و با تفرقه، کاری انجام نمی گیرد. اکنون که‌نمونه ای از پیوند‏‎ ‎‏مستضعفین در بلاد مسلمین تحقق پیدا کرد، این نمونه باید به یک‏‎ ‎‏سطح وسیعتری، در تمام قشرهای انسانهای تاریخ، تحقق پیدا کند به‏‎ ‎‏اسم «حزب‌مستضعفین»، که همان «حزب الله » است و موافق ارادۀ خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی است که مستضعفین، وارث ارض باید بشوند. ما از جمیع‏‎ ‎‏مستضعفین عالَم دعوت می کنیم که با هم در «حزب مستضعفین» وارد‏‎ ‎‏بشوند، و مشکلات خودشان را با دست جمع و ارادۀ مصمم عمومی رفع‏‎ ‎‏کنند؛ و‌هر مسأله ای که در هر جا و در هر ملتی پیش می آید به وسیلۀ‏‎ ‎‏«حزب مستضعفین» رفع بشود.(168)‏

26 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد مسلمین بر علیه امریکا

‏ما گفته ایم مکرر که اسرائیل ـ این جرثومۀ فساد ـ اکتفا به قدس، اکتفا به‏‎ ‎‏بیت المقدس، نخواهد کرد. و اگر مهلت داده شود، تمام دوَل اسلامی در‏‎ ‎‏معرض خطر است. اشتباه سابق باید جبران بشود به اتحاد مسلمین و‏‎ ‎‏تشکیل «حزب مستضعفین» بر ضد مستکبرین ـ که در رأس آنها امریکای‏‎ ‎‏جانی است، و نوکر بسیار فاسد او که اسرائیل است. این اشتباه دوَل‏‎ ‎‏اسلامی و اعراب خصوصاً بود و باید جبران کنند این اشتباه را، و در‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 90

‏پیشگاه خدای تبارک و تعالی توبه کنند.(169)‏

26 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مجالس عزاداری، عامل بسیج و یکپارچگی مردم 

‏این مجلسها مردم را همچو مجتمع می کنند و یک وجهه می دهند، سی‏‎ ‎‏میلیون، سی و پنج میلیون جمعیت در دو ماه محرّم و خصوصاً دهۀ‏‎ ‎‏عاشورا، یک وجهه، طرف یک راه می روند. اینها را در این ماه محرّم،‏‎ ‎‏خطبا و علما در سرتاسر کشور می توانند بسیج کنند برای یک مسأله. این‏‎ ‎‏جنبۀ سیاسی این مجالس بالاتر از همۀ جنبه های دیگری که هست.‏‎ ‎‏بی خود بعضی از ائمۀ ما نمی فرمایند که برای من در منابر روضه بخوانند.‏‎ ‎‏بی خود نمی گویند ائمۀ ما به اینکه هر کس که بگرید، بگریاند یا صورت‏‎ ‎‏گریه، گریه کردن به خودش ‏‏[‏‏بگیرد‏‏]‏‏ اجرش فلان فلان است. مسأله،‏‎ ‎‏مسأله گریه نیست. مسأله، مسأله تباکی نیست. مسأله، مسأله سیاسی‏‎ ‎‏است که ائمۀ ما با همان دید الهی که داشتند، می خواستند که این ملتها‏‎ ‎‏را با هم بسیج کنند و یکپارچه کنند از راههای مختلف. اینها را یکپارچه‏‎ ‎‏کنند تا آسیب پذیر نباشند.‏

‏     مسائل اسلام، مسائل سیاسی است و سیاستش غلبه دارد بر‏‎ ‎‏چیزهای دیگرش. اجتماعاتی که اسلام بعضی اش را فرض کرده است،‏‎ ‎‏واجب کرده است و بعضی اش را به طور استحباب و مبالغه در استحبابش‏‎ ‎‏کرده است اینها یک مسائل سیاسی است، قضیۀ مکّه یک مسأله‏‎ ‎‏[‏‏سیاسی است.‏‏]‏‏ اجتماع در مکّه در این محافل مختلف با آن یکپارچگی‏‎ ‎‏مردم، که از همۀ بلاد مسلمین واجب شده است که بیایند در آنجا، بروند‏‎ ‎‏چه بکنند، چه بکنند ‏‏[‏‏سیاسی است.‏‏]‏‏ خدا که احتیاج به عبادت من و تو‏‎ ‎‏ندارد. خدای تبارک و تعالی می خواهد که مردم را مجتمع کند، واجب‏‎ ‎‏کرده است اینها را که جمع بشوند در آنجا و مسائل اسلام را طرح کنند و‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 91

‏ حل کنند.‏

‏     مع الأسف، در اثر بی اطلاعی ماها، در مکّه مجتمع می شوند، لکن به‏‎ ‎‏مسائل خودشان درست نمی رسند. حالا اخیراً یک قدری بهتر شده‏‎ ‎‏است، لکن اگر مسلمین در یک همچو مجلس بزرگی ـ که از تمام دنیا‏‎ ‎‏مجتمع شده است و هیچ قدرتی نمی تواند اینطور مجلس را درست‏‎ ‎‏بکند، دولتها هر چه زحمت بکشند یک عده ای از مملکت خودشان را‏‎ ‎‏می توانند یک جایی جمع کنند یا از چند تا مملکت ـ خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی مردم را، مؤثرها را برایشان فرض کرده است که مجتمع بشوند در‏‎ ‎‏آن مجالسی که در مکّه هست و همه با هم آنجا جمع بشوند.‏

‏     نکتۀ سیاسی این اجتماع این است که اولاً، خودشان مطلع بشوند از‏‎ ‎‏حالات هم، تفاهم کنند با هم، برادر باشند با هم، برادری کنند با هم و‏‎ ‎‏مسائل بلاد خودشان، ممالک خودشان را طرح کنند در آنجا و‏‎ ‎‏چاره جویی کنند برای مسائل خودشان. ما اگر، همین حج را به آن‏‎ ‎‏معنایی که روح حج اقتضا می کند، عمل می کردیم، این گرفتاریهای‏‎ ‎‏زیادی که برای مسلمانها پیش آمده است، پیش نمی آمد.‏

‏     اگر دولتهای اسلامی واقعاً به خود می آمدند، توجه می کردند که یک‏‎ ‎‏همچو محفل بزرگی، که خدای تبارک و تعالی بر ما لازم کرده است، بر‏‎ ‎‏عددی از ما الزام کرده است و بر همه مستحب کرده است که آنجا برویم،‏‎ ‎‏این دولتها وسایلش را فراهم می کردند و ملتهایی که می رفتند آنجا با‏‎ ‎‏دست باز با هم ملاقات می کردند، با هم دردهای بلاد خودشان را ‏‏[‏‏در‏‏]‏‎ ‎‏میان می گذاشتند، گرفتاریهایی که از قدرتهای بزرگ برای آنها پیش‏‎ ‎‏می آمد و پیش می آید، طرح می کردند، گفتگو می کردند و برمی گشتند به‏‎ ‎‏محالّ خودشان و تبلیغ می کردند مسائل را اگر دولتها، دولتهایی بودند‏‎ ‎‏که توجه داشتند به این مسائل و نمی خواستند که زیر بار قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏باشند و می فهمیدند لذت اینکه یک حکومت بر یک جامعۀ بیدار از یک‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 92

‏حکومت بر یک جامعه ای که هیچ خبر از هیچ چیز ندارد بهتر است، از زیر‏‎ ‎‏بار بیرون آمدن از ابرقدرتها، ولو هر جور مصیبت هم برای ملتهای ما‏‎ ‎‏داشته باشد، بهتر است از اینکه ما در کاخهای بزرگ و در خانه های چه و‏‎ ‎‏کذا و اتومبیلهای کذا باشیم و نوکر باشیم اگر اینها این را می فهمیدند،‏‎ ‎‏دست از این کارها برمی داشتند و با ملتها هم صدا می شدند و وسایل را‏‎ ‎‏فراهم می کردند و این محفل بزرگ حج را نه اینطوری که حالا هست،‏‎ ‎‏درست به جا می آوردند و خودشان هم می آمدند در آن محافل و‏‎ ‎‏می نشستند و مسائلشان را حل می کردند، آن وقت اسلام یک قدرتی‏‎ ‎‏می شد که هیچ قدرتی مقابل او نبود. این یک راه هست که مردم را، همۀ‏‎ ‎‏مردم را سالی یک دفعه همۀ بلاد را دعوت کردند و ‏لله ِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ‎ ‎البَیْتِ‎[2]‎‏ هر کس بتواند باید برود.‏

‏    ‏‏یک راه دیگر این نماز عید و اجتماعات در عید است، در سالی دو‌مرتبه.‏‎ ‎‏این هم یک مسأله ای است که در بلاد باید مجتمع می شدند،‌می شوند و باز‏‎ ‎‏مسائل، مسائل سیاسی است. نماز جمعه در هر هفته یک دفعه، آن‏‎ ‎‏اجتماعات بزرگ بشود و بررسی بشود در هر جا راجع به مسائل روز که‏‎ ‎‏بحمدالله ، این مسأله در این سالها شده است و امید است که بیشتر بشود و‏‎ ‎‏آقایان هم باید تبلیغ کنند که این مجالس بهتر بشود.‏‏(170)‏

14 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برائت،

از واجبات سیاسی 

‏اعلان برائت از مشرکان که از ارکان توحیدی و واجبات سیاسی حج است،‏‎ ‎‏باید در ایام حج به صورت تظاهرات و راهپیمایی با صلابت و شکوه هرچه‏‎ ‎‏بیشتر و بهتر برگزار شود.(171)‏

6 / 5 / 66 

‏ ‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 93

سازماندهی جنود خدا

‏مسلماً روح و پیام حج چیز دیگری غیر از این نخواهد بود که مسلمانان،‏‎ ‎‏هم دستورالعمل جهاد با نفس را بگیرند و هم برنامۀ مبارزه با کفر و شرک‏‎ ‎‏را.‏

‏     به هر حال اعلان برائت در حج، تجدید میثاق مبارزه و تمرین تشکل‏‎ ‎‏مجاهدان برای ادامۀ نبرد با کفر و شرک و بت پرستها است و به شعار هم‏‎ ‎‏خلاصه نمی شود که سرآغاز علنی ساختن منشور مبارزه و سازماندهی‏‎ ‎‏جنود خدای تعالی در برابر جنود ابلیس و ابلیس صفتان است و از اصول‏‎ ‎‏اولیۀ توحید به شمار می رود.(172)‏

6 / 5 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکر

از حضور مردم

در راهپیمایی برائت

‏زائران شریف ایرانی امسال پیام انقلاب و برائت خود را با خونشان به جهان و‏‎ ‎‏به امت اسلام ابلاغ نمودند و با تقدیم شهدای بزرگ به پیشگاه مقدس حق‏‎ ‎‏از سازندگان و بانیان سیاست نه شرقی و نه غربیِ کعبۀ خداوند گشتند و ملت‏‎ ‎‏بزرگ ایران نیز با تجلیل گستردۀ خود از شهدا و شرکت میلیونی خود در‏‎ ‎‏راهپیمایی و اعلان برائت از کفر خصوصاً آل‌سعود به وظیفۀ انقلابی و الهی‏‎ ‎‏خود عمل نموده اند که در اینجا لازم است از حضور گستردۀ آنان و همۀ‏‎ ‎‏اقشار و خواهران و برادران تشکر کنم.‏‏(173)‏

12 / 5 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اندیشه

 در معارف حج

‏حج تجلی و تکرار همۀ صحنه های عشق آفرین زندگی یک انسان و یک‏‎ ‎‏جامعۀ متکامل در دنیاست. و مناسک حج مناسک زندگی است. و از آنجا‏‎ ‎‏که جامعۀ امت اسلامی، از هر نژاد و ملیتی، باید ابراهیمی شود تا به خیل‏‎ ‎‏امت محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ پیوند خورد و یکی گردد و یدِ‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 94

‏واحده شود، حج تنظیم و تمرین و تشکل این زندگی توحیدی است. حج‏‎ ‎‏عرصۀ نمایش و آیینۀ سنجش استعدادها و توان مادی و معنوی‏‎ ‎‏مسلمانان است. حج بِسان قرآن است که همه از آن بهره مند می شوند،‏‎ ‎‏ولی اندیشمندان و غواصان و درد آشنایان امت اسلامی اگر دل به دریای‏‎ ‎‏معارف آن بزنند و از نزدیک شدن و فرو رفتن در احکام و سیاستهای‏‎ ‎‏اجتماعی آن نترسند، از صدف این دریا گوهرهای هدایت و رشد و‏‎ ‎‏حکمت و آزادگی را بیشتر صید خواهند نمود و از زلال حکمت و معرفت‏‎ ‎‏آن تا ابد سیراب خواهند گشت.(174)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعلام

برائت و رهایی

از بند استعمار

‏ما بر این مطلب پافشاری و اصرار می کنیم که مسلمانان، حداقل در خانۀ‏‎ ‎‏خدا و حرم امن الهی، خود را از تمامی قید و بندهای ظالمان آزاد ببینند‏‎ ‎‏و در یک مانور بزرگ از چیزی که از آن متنفرند اعلام برائت کنند و از هر‏‎ ‎‏وسیله ای برای رهایی خود استفاده نمایند.(175)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افزایش معتقدین

به اصول انقلاب 

‏معتقدین به اصول انقلاب اسلامی ما در سراسر جهان رو به فزونی نهاده‏‎ ‎‏است و ما اینها را سرمایه های بالقوۀ انقلاب خود تلقی می کنیم و هم‏‎ ‎‏آنهایی که با مرکّب خون طومار حمایت از ما را امضا می کنند و با سر و‏‎ ‎‏جان دعوت انقلاب را لبیک می گویند و به یاری خداوند کنترل همۀ‏‎ ‎‏جهان را به دست خواهند گرفت.(176)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 95

جهان، تشنه فرهنگ اسلام

‏امروز جهان تشنۀ فرهنگ اسلام ناب محمدی است. و مسلمانان در یک‏‎ ‎‏تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از‏‎ ‎‏بین خواهند برد.(177)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج در جهان اسلام 

‏ما باید در جنگ اعتقادی مان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به‏‎ ‎‏راه اندازیم.(178)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکیل بسیج جهانی مسلمین

‏راستی اگر بسیج جهانی مسلمین تشکیل شده بود، کسی جرأت اینهمه‏‎ ‎‏جسارت و شرارت را با فرزندان معنوی رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و‏‎ ‎‏سلم ـ داشت؟(179)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد حکومت بزرگ اسلامی 

‏باید بسیجیان جهان اسلام در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی باشند و‏‎ ‎‏این شدنی است، چرا که بسیج تنها منحصر به ایران اسلامی نیست، باید‏‎ ‎‏هسته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و‏‎ ‎‏غرب ایستاد. شما در جنگ تحمیلی نشان دادید که با مدیریت صحیح و‏‎ ‎‏خوب می توان اسلام را فاتح جهان نمود. شما باید بدانید که کارتان به‏‎ ‎‏پایان نرسیده است، انقلاب اسلامی در جهان نیازمند فداکاریهای‏‎ ‎‏شماست و مسئولین تنها با پشتوانۀ شماست که می توانند به تمامی‏‎ ‎‏تشنگان حقیقت و صداقت اثبات کنند که بدون امریکا و شوروی می شود‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 96

‏به زندگی مسالمت آمیز توأم با صلح و آزادی رسید.(180)‏

2 / 9 / 67 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 97

  • )) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که از سوی حضرت امام خمینی(س) به عنوان روز جهانی قدس اعلام شد.
  • )) «و برای خدا، حج آن خانه بر مردم واجب است»؛ (آل عمران  /  97).