نظام دفاعی و گسترش اسلام
ضرورت آمادگی دفاعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زبان اثر : فارسی

ضرورت آمادگی دفاعی

ضرورت آمادگی دفاعی 

 

 

ضرورت تجهیز و فراگیری فنون نظامی 

‏قوای خودتان را مجهز کنید. و یک تعلیمات نظامی خودتان پیدا کنید. به‏‎ ‎‏دوستانتان تعلیم بدهید. به اشخاصی که ـ عرض می کنم ـ که‏‎ ‎‏همین‌طوری دارند راه می روند تعلیمات نظامی بدهید. مملکت اسلامی‏‎ ‎‏باید همه اش نظامی باشد. تعلیمات نظامی داشته باشد. یکی از ابواب‏‎ ‎‏فقه، باب «رمی» است، که تیراندازی است. خوب، آن وقت تیراندازی‏‎ ‎‏بوده، حالا هم تیراندازی است به یک جور دیگر. در اسلام با اینکه «رهان»‏‎ ‎‏یعنی یک ‏‏[‏‏شرطی‏‏]‏‏ را بگذارند برای چیزی، که نظیر قماربازی می شود‏‎ ‎‏حرام است، برای رمی حرام نیست. برای اسبدوانی حرام نیست. «سبق و‏‎ ‎‏رمایه» یکی از مسائل فقه است. برای اینکه همه برای همۀ افراد مستحب‏‎ ‎‏است که سواری را یاد بگیرند. حالا اتومبیل سواری را، رانندگی را یاد‏‎ ‎‏بگیرند. و برای همه مستحب است که تیراندازی را یاد بگیرند. فنون‏‎ ‎‏جنگی را یاد بگیرند.‏

‏     اگر یک ملت که همه جوانهایش مجهز باشند به همین جهازی علاوه‏‎ ‎‏بر جهاز دینی و ایمانی که دارند، مجهز به جهازهای مادی هم باشند،‏‎ ‎‏سلاحی هم باشند و یاد گرفته باشند، همچی نباشند که یک تفنگی‏‎ ‎‏دستشان آمد ندانند با آن چه بکنندش. باید یاد بگیرید و یاد بدهید‏‎ ‎‏رفقایتان را. جوانها را یادشان بدهید.(105)‏

4 / 9 / 58 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 61

نیرومندی در علم و عمل 

‏من از آنچه تاکنون به همت مردان و زنان با شرف و رزمنده شده است،‏‎ ‎‏امید آن دارم که در بسیج همه جانبۀ آموزش نظامی و عقیدتی و اخلاقی‏‎ ‎‏و فرهنگی با تأیید خداوند متعال موفق شوند، و دورۀ تعلیمات و‏‎ ‎‏تمرینهای عملی نظامی و پارتیزانی و چریکی را شایسته، و به‌طوری که‏‎ ‎‏سزاوار یک ملت اسلامی بپاخاسته است، به پایان رسانند.‏

‏     بکوشید تا هر چه بیشتر نیرومند شوید در علم و عمل، و با اتکال به‏‎ ‎‏خدای قادر، مجهز شوید به سلاح و صلاح؛ که خدای بزرگ با شماست؛ و‏‎ ‎‏دست قدرتی که قدرتهای شیطانی را در هم شکست پشتیبان جامعۀ‏‎ ‎‏الهی است.(106)‏

1 / 12 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمادگی برای ترساندن دشمن 

‏ما امروز که مواجه هستیم با قدرتهای بزرگ و شیطنتهای بزرگ باید مهیا‏‎ ‎‏بشویم برای دفاع. البته این احتمال بسیار کم است که ما یکوقت محتاج‏‎ ‎‏به دفاع نظامی بشویم. کم است احتمال. برای اینکه قدرتهای بزرگ هم‏‎ ‎‏می دانند که نباید حالا هجوم کنند. لکن هر چه هم احتمال کم است لکن‏‎ ‎‏از باب اینکه دفاع از یک مملکتی است، دفاع از اسلام است، این محتمل‏‎ ‎‏بزرگ است. از این جهت، ما باید مهیا بشویم. مهیا شدن یکی این است‏‎ ‎‏که با قوه، چه قوۀ افرادی و چه قوای دیگر، باید مهیا بشود. چنانچه قرآن‏‎ ‎‏کریم دستور داده. و مهیا شدنمان هم به طوری باشد که با این مهیا شدن‏‎ ‎‏بترسند آنهایی که بنای، خیال هجمه دارند. دشمنانتان بترسند از قوۀ‏‎ ‎‏شما. اگر بنا شد که در یک کشور سی و چند میلیونی، بیست میلیون قیام‏‎ ‎‏کردند برای اینکه مهیا کنند خودشان را از برای دفاع، ولو آن تتمه هم در‏‎ ‎‏وقتی که مقتضی شد و محتاج به دفاع شد آنها هم باید بکنند. لکن حالا‏‎ ‎‏که می خواهیم ما مهیا بشویم، باید این بیست میلیون، یعنی همۀ جوانها‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 62

‏همۀ اشخاصی که ازشان کاری برمی آید، باید خودشان را مهیا کنند. آن‏‎ ‎‏روزی را ملاحظه کنند که یکوقت دشمن رو آورد به طرفشان. هم باید‏‎ ‎‏تجهیزات مهیا بشود به قدری که بترساند دشمنها را، و هم باید قوای‏‎ ‎‏افراد، قوای نظامی، قوای چریکی، قوای پارتیزانی باید مهیا بشود، و هم‏‎ ‎‏قوۀ ایمان باید زیاد بشود.(107)‏

28 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تجهیز

به سلاح ایمان

و سلاح روز 

‏وقتی شما مجهز باشید به جهاز ایمان، و آن ایمان وادار کند شما را‏‎ ‎‏که‌مجهز بشوید به سلاحهای مشابه سلاح طرفتان، یا مثل چیزهایی که‏‎ ‎‏در اینجاها امکان‌دارد، آن پشتوانۀ ایمان است که شما را پیروز می کند.‏‎ ‎‏توجه به خدای تبارک و تعالی و مبدأ قدرت است که شما را پیروز می کند.‏‎ ‎‏شما و همۀ دوستانی که می خواهند مهیا بشوند از برای این ارتش بیست‏‎ ‎‏میلیونی، که ان شاءالله موفق بشوند، به همۀ آنها سفارش این معنا را که‏‎ ‎‏یک قدرت ایمان در خودتان ایجاد کنید. اطمینان قلبی پیدا بکنید. قوه،‏‎ ‎‏قوۀ الهی در خودتان ایجاد کنید. این قوۀ الهی و قدرت الهی موجب این‏‎ ‎‏معنا می شود که خدای تبارک و تعالی طرف شما را بترساند، و هر چند‏‎ ‎‏زیاد باشند شما غلبه به آنها بکنید.‏

‏     و من امیدوارم که شما هم آن چیزهایی که در نظام هست و یا در‏‎ ‎‏چریکی هست و یا در پارتیزانی هست و در این چیزها که هست، به‏‎ ‎‏شایستگی، به خوبی یاد بگیرید. و هم تجهیزات به مقداری که امکان‏‎ ‎‏دارد برای یک مملکت، آن تجهیزات را هم دولت فراهم خواهد کرد برای‏‎ ‎‏موقعی که لازم است. هم تجهیزات داشته باشید که بحمدالله ایران دارد.‏‎ ‎‏تجهیزات مدرن دارد ایران. و از همۀ اینها بالاتر قدرت ایمان است که‏‎ ‎‏خودتان را تربیت کنید، تزکیه کنید. توجه به این نباشد که من با قدرت‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 63

‏ خودم می خواهم کی را بزنم زمین، و فرض کنید غلبه کنم. توجه این‏‎ ‎‏باشد که با قوۀ الهی پیش بروید. یعنی دستتان را، چشمتان را، نفستان‏‎ ‎‏را، همۀ چیزهایی که در اختیار شماست، اینها را تبدیل کنید از قوای‏‎ ‎‏شیطانی به قوای الهی. انسان اگر غفلت کند قوایش قوای شیطانی است.‏‎ ‎‏چشمش هم شیطانی است. دستش هم شیطانی است. دیگر آنطوری که‏‎ ‎‏هست. لکن اگر تربیت کند خودش را همه الهی می شود. همۀ قوای شما‏‎ ‎‏قوۀ الهی می شود و قوۀ الهی غلبه خواهد کرد.(108)‏

28 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مهیای نبرد با دشمنان

‏ملت شریف و رزمندۀ ما باید به امر خدای تبارک و تعالی با تمام توان خود‏‎ ‎‏و با اتکال به قدرت خدای متعال مهیا شود و آمادۀ نبرد با دشمنان خود‏‎ ‎‏گردد.(109)‏

5 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آماده برای مقابله 

‏هان ای ملت سلحشور! برای مقابله با قدرتهای نظامی ابرقدرتان آماده‏‎ ‎‏باشید.(110)‏

16 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مجهز برای فداکاری 

‏ملت ما باید مجهّز باشند. جوانهای ما باید تدریب کنند، مجهز باشند؛‏‎ ‎‏برای اینکه ما ممکن است در آتیه یک جنگهای طولانی تری داشته باشیم‏‎ ‎‏و برای اسلام باید جنگ بکنیم، برای اسلام باید فداکاری بکنیم.‏‏(111)‏

8 / 7 / 59 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 64

آماده برای دفاع از کشور

‏اینجانب اولاً به ملت ایران هشدار می دهم که خود را مهیا کنند و‏‎ ‎‏اسلحه های خود را آماده کنند و به حال آماده باش باشند، که اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته محتاج به بسیج عمومی شد و امر به جهاد مقدس عمومی داده‏‎ ‎‏شد، فوراً به میدان رفته و از دین خدا و کشور اسلامی دفاع نمایند.(112)‏

27 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نترسیدن از ارعاب دشمن 

‏الحمدلله ، ما که جوانهایمان، پیرهایمان، زنها، دخترها؛ همه، بچه ها؛‏‎ ‎‏همه مان یک تحولی در ما پیدا شده است که نمی خواهیم دیگر زیر بار‏‎ ‎‏ابرقدرتها برویم. باید البته ملتی که اینطور باشد خودش را مهیا کند برای‏‎ ‎‏همه چیز. قدرتهای بزرگ عالَم هست.‏

‏     شما هم ایستادید در مقابل قدرتهای بزرگ عالَم. از ارعابهایشان‏‎ ‎‏نترسید خیلی، اما مهیا بشوید برای این شلوغکاریها... ما باید مهیا بشویم‏‎ ‎‏برای جنگها و ما قدرت داریم. ما جوانها را داریم، یک ملتی هستیم که با‏‎ ‎‏وحدت کلمه و با اتکال به خدای تبارک و تعالی، همه چیز را ما می توانیم‏‎ ‎‏پیش ببریم؛ هیچ خوف از این مسائل نداریم.(113)‏

12 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمادگی دفاعی در مردم 

‏مردم ما باید خود را آمادۀ این درگیری حسینی تا پیروزی کامل بنمایند،‏‎ ‎‏که مرگ سرخ به مراتب بهتر از زندگی سیاه است.(114)‏

16 / 3 / 60 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

مهیابودن در مقابل قدرتها

‏البته یک ملتی که می خواهد در مقابل همۀ قدرتها بایستد، نمی خواهد‏‎ ‎


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 65

‏ سازش کند با بلوک غرب و نمی خواهد سازش کند با بلوک شرق و‏‎ ‎‏«لاشرقیة و ‏‏[‏‏لا‏‏]‏‏غربیه» می خواهد باقی بماند، می خواهد صراط مستقیم‏‎ ‎‏انسانیت و اسلامیت را پیش بگیرد، باید مهیا بشود از برای اینکه همۀ‏‎ ‎‏پیشامدهایی که پیش آمده است و پیش خواهد آمد. ما نباید گمان‏‎ ‎‏بکنیم که پیشامدها تمام شد.(115)‏

10 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ اسلام از بزرگترین طاعات

‏شما عزیزان و جوانان بزرگوار باید بدانید که حفظ و حراست اسلام و‏‎ ‎‏کشور اسلامی و دین حق از بزرگترین طاعاتی است که از صدر عالم تا‏‎ ‎‏کنون انبیای معظّم و اولیای بزرگ ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ در راه آن‏‎ ‎‏کوشش جانفرسا نموده و از هیچ فداکاری دریغ ننموده اند و تربیت و‏‎ ‎‏تعلیم و تعلم فنون نظامی در راه این هدف ارزنده ترین ارزشهاست، و تا‏‎ ‎‏شما جوانان بیدار و سایر قشرهای ملت بزرگ با این شور و شعور در‏‎ ‎‏صحنه حاضرید به کشور و جمهوری اسلامی آسیبی نخواهد رسید.‏

‏     شما ملت معظّم که می خواهید از دین خدا دفاع کنید و نگهبان کشور‏‎ ‎‏ولی‌الله الاعظم ـ‌ارواحنا لمقدمه الفداء ـ باشید، مطمئن باشید که دست‏‎ ‎‏قدرت خداوند قادر بر سر شما سایه افکنده و عنایات غیبی شامل حال‏‎ ‎‏شماست و شرّ اشرار و توطئه های شرق و غرب را خنثی خواهد‏‎ ‎‏فرمود.(116)‏

4 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج عمومی 

‏ان شاءالله ، آن بسیج عمومی که برای یادگرفتن باشد، هم تعلیمات دینی‏‎ ‎‏و یاد گرفتن قرآن و کتاب و هم تعلیمات نظامی و اینها، یک کشور نظامی‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 66

‏بشود؛ نظامی ـ الهی. یک همچو کشوری که اینطور شد، دیگر کسی به آن‏‎ ‎‏طمع نمی کند؛ برای اینکه می داند ضررش بیشتر از نفعش است.(117)‏

28 / 9 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مصمم برای دفاع از کشور

‏ملت هم هر روز برای پشتیبانی، دفاع از اسلام بیشتر مصمم بشود و برای‏‎ ‎‏جنگ بیشتر مهیا شود که دفاع از اسلام است، دفاع از نوامیس مسلمین‏‎ ‎‏است، دفاع از قرآن کریم است، دفاع از ملت ایران است، و ملتهای دیگر‏‎ ‎‏است. و ما باید با قدرت بایستیم و هیچ عقب نشینی نکنیم.(118)‏

21 / 3 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت تعلیم نظامی 

‏امروز ایران، با همۀ گرفتاریها و کارشکنیها و حصر و سدها، در صدد است‏‎ ‎‏تمام جوانان خود را تعلیم نظامی دهد.(119)‏

12 / 6 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اخلاص در تمام امور 

‏امید است با تحصیل اخلاص در همۀ امور، چه تعلیم وتعلم و تقویت‏‎ ‎‏فرهنگ اسلامی و آموزش کافی فنون مختلف نظامی، و چه در راه بسیج‏‎ ‎‏توده های مظلوم و مستضعف جهان بر ضد استکبار جهانخوار تا قطع‏‎ ‎‏طمع آنان نه تنها از کشورهای اسلامی که از همۀ ممالک تحت ستم‏‎ ‎‏جهان و چه در راه تقویت هر چه بیشتر بسیج برای حراست از اسلام‏‎ ‎‏بزرگ و ایران عزیز و با صبر و شکیبایی در این مقاصد بزرگ، این خدمت‏‎ ‎‏گرانقدر را رنگ الهی داده واز عبادات بزرگ قرار دهند.(120)‏

30 / 8 / 63 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 67

جلوگیری

از کفر و الحاد

‏چون مقصد ما اسلام است، باید هر جوانی یک نیرو باشد برای دفاع از‏‎ ‎‏اسلام. و همۀ مردم و هرکس در هر شغلی که هست مهیا باشد برای‏‎ ‎‏جلوگیری از کفر و الحاد و هجوم بیگانگان.(121)‏

25 / 1 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعلیم نظامی برای مواقع اضطراری 

‏ [‏‏اسلام‏‏]‏‏ در بعد نظامی، به همۀ کسانی که صلاحیت دفاع از کشور را دارند‏‎ ‎‏برای مواقع اضطراری تعلیم نظامی می دهد ؛ و در این مواقع بسیج‏‎ ‎‏عمومی اختیاری و احیاناً اجباری می کند.(122)‏

25 / 5 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

یادگیری روشهای دفاع 

‏اگـر دفـاع بـر همه واجب شـد، مقدمـات دفـاع هم بایـد عمل بشـود، از‏‎ ‎‏آن‌جملـه قضیـۀ اینکـه ترتیب نظـامی بـودن، یادگـرفتن انـواع‏‎ ‎‏نظـامی‌بـودن را بـرای آنهـایی که ممکـن است. این طـور نیست که‏‎ ‎‏واجب‌بـاشد بـر مـا که دفـاع کنیـم و ندانیـم چه جور دفـاع کنیـم،‏‎ ‎‏باید‌بـدانیم چه جور دفـاع می کنیـم. البته در آن محیطی کـه شمـا‏‎ ‎‏تعلیم‌نظـامی می بینیـد بـاید محیط صحیح بـاشد، محیط اسلامی‏‎ ‎‏باشد، همۀ جهات عفاف محفوظ باشد، همۀ جهات اسلامی محفوظ‏‎ ‎‏باشد.(123)‏

11 / 12 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مجهزشدن برای دفاع 

‏ملت ایران توجه بکند که امروز روزی است که باید مجهز بشود تا این‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 68

‏جرثومۀ فساد‏‎[1]‎‏ را از بُن درآورد.(124)‏

25 / 1 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مستحکم نمودن صفوف مبارزه 

‏مسلمانان باید با همۀ امکانات و وسایل لازم به مقابلۀ جدی و دفاع از‏‎ ‎‏ارزشهای الهی و منافع مسلمین برخیزند و صفوف مبارزه و دفاع مقدس‏‎ ‎‏خویش را محکم و مستحکم نمایند.(125)‏

6 / 5 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکیل جبهه اسلامی 

‏ما باید خود را آماده کنیم تا در برابر جبهۀ متحد شرق و غرب، جبهۀ‏‎ ‎‏قدرتمند اسلامی ـ انسانی با همان نام و نشان اسلام و انقلاب ما تشکیل‏‎ ‎‏شود؛ و آقایی و سروری محرومین و پابرهنگان جهان جشن گرفته شود.‏‎ ‎‏مطمئن باشید قدرتهای شرق و غرب همان مظاهر بی محتوای دنیای‏‎ ‎‏مادی اند که در برابر خلود و جاودانگی دنیای ارزشهای معنوی قابل ذکر‏‎ ‎‏نمی باشند.(126)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقویت بنیۀ دفاعی کشور

‏در هر شرایطی باید بنیۀ دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشد. مردم ما،‏‎ ‎‏که در طول سالهای جنگ و مبارزه ابعاد کینه و قساوت و عداوت دشمنان‏‎ ‎‏خدا و خود را لمس کرده اند، باید خطر تهاجم جهانخواران در شیوه ها و‏‎ ‎‏شکلهای مختلف را جدیتر بدانند. و فعلاً چون گذشته تمامی نظامیان،‏‎ ‎‏اعم از ارتش و سپاه و بسیج در جبهه ها برای دفاع در برابر شیطنت‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 69

‏استکبار و عراق به مأموریتهای خود ادامه دهند.(127)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

مهیابودن قوای مسلح 

‏باید مردم مهیا باشند. قوای مسلح مهیا باشند. مردمی که باید به جبهه‏‎ ‎‏بروند و جبهه ها را پر کنند. تعقیب کنند این مطلب را و سستی نکنند.‏‎ ‎‏دشمن ما دشمنی است که با نقشه کار می کند.‏

‏     ‏‏... ما باید بیدار باشیم، جبهه ها باید پر باشد، ما خودمان را در حال‏‎ ‎‏جنگ بدانیم. می بینید که به هیچ چیز از امور اعتنا ندارند، امروز می گویند‏‎ ‎‏جنگ، فردا همان جنگ را صلح می کنند، باز فردا جنگ شروع می کنند. از‏‎ ‎‏این جهت، قوای مسلحۀ ما و ملت ما باید مهیا باشند برای این امر.‏‏(128)‏

8 / 6 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور در صحنه 

‏واجب است پیش کسوتان جهاد و شهادت در همۀ صحنه ها حاضر و‏‎ ‎‏آماده باشند.(129)‏

26 / 6 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمادگی رزمی، موجب سربلندی 

‏ملتی که در خط اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله ـ و مخالف با‏‎ ‎‏استکبار و پول پرستی و تحجرگرایی و مقدس نمایی است، باید همۀ‏‎ ‎‏افرادش بسیجی باشند و فنون نظامی و دفاعی لازم را بدانند، چرا که در‏‎ ‎‏هنگامۀ خطر ملتی سربلند و جاوید است که اکثریت آن آمادگی لازم‏‎ ‎‏رزمی را داشته باشد.(130)‏

2 / 9 / 67 

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 70

  • )) منظور، رژیم بعثی عراق است.