فصل اول: تاریخچه بسیج
نقش مساجد و جماعات در شکل گیری بسیج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

نقش مساجد و جماعات در شکل گیری بسیج

‏ ‏

نقش مساجد و جماعات در شکل گیری بسیج

‏ ‏

‏ ‏

اعزام از مساجد، موجب پیروزی 

‏مسلمین صدر اسلام با اجتماع حج و با جماعت جمعه کارهای مهم انجام‏‎ ‎‏می دادند. در خطبۀ روز «جمعه» اینطور نبود که فقط یک سوره و دعایی‏‎ ‎‏بخوانند و چند کلمه ای بگویند؛ با خطبه های جمعه بسیج سپاه می شد،‏‎ ‎‏و از مسجد به میدان جنگ می رفتند. و کسی که از مسجد به میدان‏‎ ‎‏جنگ برود، فقط از خدا می ترسد و بس؛ و از کشته شدن و فقر و آوارگی‏‎ ‎‏نمی ترسد. و چنین سپاهی سپاه فاتح و پیروز است.(42)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مساجد،

مراکز اعزام 

‏در صدر اسلام اینطور نبوده. مسجدها محلی بوده است که از همان‏‎ ‎‏مسجد ارتش راه می افتاد برای جنگ با کفار و با قلدرها؛ از همان توی‏‎ ‎‏مسجد. آنجا خطبه خوانده می شد، دعوت می شدند مردم به اینکه فلان‏‎ ‎‏ـ‌مثلاً ـ آدم متعدی در فلان جا قیام کرده بر ضد مسلمین یا مال مردم را‏‎ ‎‏چپاول می کند، قلدری می کند، انحرافات دارد، و از همان مسجد راه‏‎ ‎‏می افتادند و می رفتند طرف دشمن.(43)‏

20 / 8 / 57 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 25

مسجد، مرکز جنبش اسلامی 

‏مسجد در اسلام و در صدر اسلام همیشه مرکز جنبش و حرکتهای‏‎ ‎‏اسلامی بوده؛ از مسجد تبلیغات اسلامی شروع می شده است و از مسجد‏‎ ‎‏حرکت قوای اسلامی برای سرکوبی کفار و وارد کردن آنها در ‏‏[‏‏زیر‏‏]‏‏ بیرق‏‎ ‎‏اسلام بوده است. همیشه در صدر اسلام مسجد مرکز حرکات و مرکز‏‎ ‎‏جنبشها بوده است.(44)‏

31 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حفظ مساجد

‏چون ملت مبارز رمز پیروزی را یافته است، و با هوشیاری دریافته که‏‎ ‎‏بسیج عمومی از سنگرهای الهیِ مساجد و منابر و محافل دینی گردید،‏‎ ‎‏لازم است این سنگرهای اسلامی را حفظ نمایند.(45)‏

18 / 4 / 58 

*  *  *

 

 

 مسجد،

ستاد اعزام نیرو

‏رژیم اسلامی اینطور است که افرادش از مسجدند. از مسجد نهضت‏‎ ‎‏می شد. و از مسجد می رفتند به میدان، به میدان جنگها. در جمعه ها که‏‎ ‎‏خطابه می خواندند، یا غیر جمعه که می رفت آن سردارشان منبر و‏‎ ‎‏صحبت می کرد، از آنجا راهشان می انداخت برای اینکه بروند مبارزه‏‎ ‎‏کنند. و یک همچنین روحیه، که از مسجد تحقق پیدا می کند.(46)‏

24 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد، مرکز تجهیز نیرو

‏پیغمبر در مسجد زندگی می کرد و در همان مسجد با مردم معاشرت می کرد‏‎ ‎‏و از همان مسجد هم تجهیز می کرد جیوش را برای کوبیدن قدرتها.(47)‏

30 / 4 / 58 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 26

مسجد، دژ محکم

‏ملت مسلمان ما به مساجد در تمام بلاد رو آورند، و نهضت را از راه مساجد که‏‎ ‎‏دژهای محکم اسلام است، زنده نگه دارند.‏‏(48)‏

3 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد،

مرکز بسیج نیروها

‏نماز جمعه وقتی که بپا می شد، در نماز جمعه بسیج می کردند طوایف را‏‎ ‎‏برای مقابله با دشمنهای اسلام. مسجدها ستاد بود.‏‏(49)‏

14 / 3 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد، مرکز بسیج جوانان

‏مجالس جماعت است که مردم در هر روز مجتمع بشوند در مساجد، نه همان‏‎ ‎‏مجتمع بشوند، بگذارند این پیرمردها و از کار افتاده ها بروند. نه، مساجد باید‏‎ ‎‏مجتمع بشود از جوانها.‏

‏     اگر ما بفهمیم که این اجتماعات چه فوایدی دارد و اگر بفهمیم که‏‎ ‎‏اجتماعاتی که اسلام برای ما دستور داده و فراهم کرده است، چه مسائل‏‎ ‎‏سیاسی را حل می کند، چه گرفتاریها را حل می کند، اینطور بی حال نبودیم که‏‎ ‎‏مساجدمان مرکز بشود برای چند نفر پیرزن و پیرمرد. وقتی جماعت برود و‏‎ ‎‏اشخاص مؤثر بروند، مردم بروند، همه بروند آنجا مجتمع بشوند و در آنجا‏‎ ‎‏خطیب برایشان مسائل روز را بگوید و مسائلی که، مشکلاتی که دارند بگوید،‏‎ ‎‏این حل می کند مطالب را. همین ماه محرم و ماه رمضان ، محرم و صفر و ماه‏‎ ‎‏رمضان آنقدر برکاتی که بر این سه ماه مرتب است، نمی شود انسان احصا کند.‏‎ ‎‏این اجتماع عاشورا و این برگزاری عزای شهید، بزرگتر شهید عالَم، این آنقدر‏‎ ‎‏برکات دارد. همان وقتی هم که این مسائل سیاسی در آن طرح نمی شد، آنقدر‏‎ ‎‏برکات داشت برای ملتها که قابل احصا نبود.‏‏(50)‏

14 / 8 / 59


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 27

مسجد، مرکز قیام

‏در این دو سه سال اخیر، مسجد یک محلی بود که مردم را به نهضت و به‏‎ ‎‏قیام بر ضد ظلم تهییج می کرد.(51)‏

26 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد، محل بسیج

‏مسجد محل بسیج بود. بسیج سپاه بود، این مسجدها را باید شما‌محکم‏‎ ‎‏نگه دارید. نگویند به شما که دیگر مسجد می خواهیم‌چه کنیم؛ ما انقلاب‏‎ ‎‏کردیم؛ ما انقلاب کردیم مسجد درست کنیم.(52)‏

10 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد، مرکز بسیج عمومی 

‏این بسیج عمومی، که الآن در ایران هر وقت که سپاه پاسداران بگویند،‏‎ ‎‏مردم بسیج می شوند، این دنبال همین معناست که مسجدها مرکز این‏‎ ‎‏مسائل بود.(53)‏

18 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد، مرکز عزیمت به جنگ

‏در صدر اسلام ... هر وقت می خواستند جنگ بروند از مسجد تجهیز‏‎ ‎‏می کردند، هر وقت می خواستند یک کار مهمی بکنند در مسجد طرح‏‎ ‎‏می کردند و ... مسائل سیاسی شان را ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‏ می گفتند و اجرا می کردند.‏‏(54)‏

22 / 7 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد، سنگر اسلام 

‏اسلام مساجد را سنگر قرار داد و وسیله شد از باب اینکه از همین‏‎ ‎‏مساجد، از همین جمعیتها، از همین جمعات، از همین جمعه ها و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 28

‏جماعات، همۀ اموری که اسلام را به پیش می برد و قیام را به پیش‏‎ ‎‏می برد، مهیا باشد.(55)‏

25 / 7 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد، مرکز امور سیاسی 

‏مسجدالحرام و مساجد در زمان رسول اکرم مرکز جنگ ها و مرکز‏‎ ‎‏سیاست ها و مرکز امور اجتماعی و سیاسی بوده. اینطور نبوده است که در‏‎ ‎‏مسجد پیغمبر ـ صلی الله علیه وآله ـ همان مسائل عبادی نماز و روزه‏‎ ‎‏باشد؛ مسائل سیاسی اش بیشتربوده.هروقت می خواستند به جنگ‏‎ ‎‏بفرستند اشخاص راوبسیج کنند مردم را برای جنگ ها، از مسجد شروع‏‎ ‎‏می کردند این امور را.(56)‏

25 / 5 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد، میدان تشکل مردم 

‏مساجد بهترین سنگرها و جمعه و جماعات مناسبترین میدان تشکل و‏‎ ‎‏بیان مصالح مسلمین می باشند.(57)‏

6 / 5 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 29

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 30