مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. انتخابات در اندیشه امام خمینی(س)/{ویرایش2}. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1370. 361 ص. ــ (تبیان: آثارموضوعی؛ دفتر اول)ISBN:  978 - 964 - 335 - 028 - 4فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 347 ـ 361. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره انتخابات. 2. انتخابات ـ ـ ایران ـ ـ جنبه های مذهبی. 3. ایران ـ ـ مجلس شورای اسلامی ـ ـ انتخابات. الف. مـؤسسه تنظیـم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ معاونت پژوهشی. ب. عنوان.     78 الف 786 الف/5/ 1574  DSR                                             0842/ 955              کتابخانه ملی ایران                                                           5650 ـ 77 م 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏  ‏ کد/ م 462

‏ ‏

ARMMOA~1‎ ‎

انتخابات در اندیشه امام خمینی(س) ـ تبیان آثارموضوعی(دفتر اول)‏         ‏

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)

لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ ونشر عروج

چاپ هشتم:  13942000 نسخه 

قیمت: 14000 تومان

‏ ‏

‏    ‏

‏                       ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                         0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:     0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                         0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                         0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه IV