فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏عنوان----------- صفحه ‏

فصل اول: ضرورت ارسال رُسُل

‏ ‏

‏ضرورت ارسال رُسُل .......... 3‏

‏فطری بودن امر ارسال رسل و انزال کتب .......... 3‏

‏ارسال رسل، لازمه ربوبیت تشریعی .......... 4‏

‏ارسال رسل جزئی از نظام اتم وجود .......... 5‏

‏ارسال رسل اقتضای رحمت و حکمت حق .......... 5‏

‏تجلی رحمت حق در هدایت انبیا .......... 6‏

‏تجلی رحمت حق در ارسال انبیا .......... 6‏

‏بعثت انبیا مظهر رحمت رحیمیه .......... 6‏

‏ضرورت بیان طرق سعادت و شقاوت .......... 7‏

‏آشنا ساختن بشر با غیب و جهان آخرت .......... 8‏

‏یاری عقل در بالفعل کردن استعدادها .......... 9‏

‏انبیا مددگران عقل برای تعدیل قوا .......... 9‏

‏ارسال انبیا برای فعلیّت مراتب انسانی .......... 10‏

‏رساندن انسان به مأوای تجرد عقلی .......... 11‏

‏وحی، یگانه راه اطلاع از زندگانی مابعدالطبیعه .......... 12‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 627

‏ارتباط با عالم غیب و تربیت بعد غیرمادی بشر .......... 13‏

‏ارتباط با عالم غیب و تربیت بعد غیرمادی بشر .......... 15‏

‏تربیت بشر به تربیت خاص الهی .......... 18‏

‏راهنمایی به مقام والای انسانی .......... 18‏

‏پاسخگویی به فطرت کمال جویی .......... 19‏

‏مدد رسانی به فطرت .......... 20‏

‏انطباق تعالیم انبیا با فطرت انسان .......... 21‏

‏تعلیم راههای عبودیت .......... 23‏

‏ارسال رسل راه ابلاغ تکالیف الهی .......... 24‏

فصل دوم: حقیقت نبوّت و نبی

‏ ‏

‏حقیقت نبوّت و نبی .......... 27‏

‏حقیقت نبوّت .......... 27‏

‏معنای پیامبری .......... 27‏

‏اظهار حقایق عالم غیب الغیوب .......... 27‏

‏کشف و بسط حقایق و درک و حفظ وحدت و کثرت .......... 28‏

‏نظر عبدالرزاق کاشانی در حقیقت نبوت .......... 28‏

‏حقیقت نبوت از نظر حضرت امام (س) .......... 28‏

‏حقیقت نبوت عامّه .......... 30‏

‏تفاوت میان نبوت و امامت .......... 30‏

‏حقیقت انباء در نشآت مختلف .......... 30‏

‏حقیقت انباء در نشآت مختلف .......... 32‏

‏حقیقت نبوت در نشئه غیبیّه .......... 32‏

‏حقیقت نبوت در نشئه غیبیّه .......... 33‏

‏حقیقت نبوت در نشئه غیبیّه .......... 35‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 628

‏ایمان به رسول حقیقی ودیعه ای در نهاد موجودات .......... 35‏

‏خلافت و نبوت عقل کلی .......... 37‏

‏انباء در عالم اسما .......... 37‏

‏نبوت انسان کامل و مقامات سه گانه انباء .......... 38‏

‏معنای نبوت در حدیث «کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین» .......... 40‏

‏حفظ حدود الهی و منع از اطلاق طبیعت .......... 40‏

‏وجوب تنصیص در مناصب الهی .......... 41‏

‏مراحل سیر انبیا تا نیل به مقام ختمی .......... 42‏

‏نبی، مدرک و حافظ وحدت و کثرت .......... 42‏

‏نبی شاهد و جامع و عالم غیب و شهادت .......... 42‏

‏جعلی و اعتباری نبودن منصب نبوّت .......... 43‏

‏تابعیت نبوّت از کمالات نفسانی .......... 44‏

‏اصطفای حق و تخلع به خلعت نبوت .......... 44‏

‏اسفار اربعه، مراحل وصول به خلعت نبوت .......... 45‏

‏نظر حضرت امام (س) پیرامون اسفار اربعه .......... 46‏

‏تفاوت انبیا در اسفار اربعه و دوره نبوت آنان .......... 47‏

‏رجوع کنندگان به عالم ملک و ارشاد خلق .......... 50‏

‏رجوع کنندگان به عالم ملک و ارشاد خلق .......... 51‏

‏ارجاع سالک پس از عقل و روح و جسم کل شدن .......... 52‏

‏بازگرداندن سالک پس از حصول به فنای تامّ .......... 53‏

‏حصول ولایت کلیه در گرو نیل به مقام قرب فرایض .......... 54‏

‏راجعان از مقام صعق کلی به سوی خلق .......... 54‏

‏چگونگی سیر انبیا در ابتدا و انتهای حرکت .......... 55‏

‏کیفیت نیل به مقام ولایت .......... 56‏

‏رابطه اختلاف اولیا با تفاوت در تجلی اسما .......... 56‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 629

‏بیان منتهای قرب نوافل .......... 58‏

‏خاتمیت حاصل کشف مطلق انسان کامل .......... 59‏

‏منتها و ثمر قرب فرایض .......... 60‏

‏مراتب سلوک تا نیل به مقام خاتمیت .......... 61‏

‏تابعیت عین ثابت رسول ختمی از اسم اعظم .......... 63‏

‏جامعیت نبوّت، تابع تجلیات و اختلاف اسما .......... 64‏

‏سعه خلافت و نبوت تابع حکومت اسماءاللَّه .......... 64‏

‏مظاهر ذات و خلافت نبی ختمی .......... 65‏

‏اشراف نبوت ختمی بر سایر نبوات .......... 66‏

‏نگین خاتم دایره نبوت .......... 67‏

‏سرّ ختمیّت .......... 67‏

‏مظهر ربوبیت مطلق و خلافت کلی الهی .......... 68‏

‏نبی ختمی صاحب مقام اسمایی .......... 69‏

‏وصول خاتم از طریق اسم جامع حق .......... 70‏

‏رجوع خاتم از طریق تمام الاسماء .......... 70‏

‏سبب اختلافِ دامنه ولایت نواب انبیا (ع) .......... 71‏

‏اکمل اسما، اکمل مظاهر الهی، اکمل شرایع .......... 71‏

‏سرّ عدم تکرار در تشریع .......... 73‏

‏تشریع رسول ختمی و ایمان به آن، تشریع و ایمان به همه انبیا .......... 74‏

‏ظلیت جمیع نبوات و ولایات از نبوّت نبی خاتم .......... 75‏

‏اعیان انبیا مظاهر عین ثابت نبی خاتم .......... 76‏

‏پیامبر خاتم، صاحب مقام ولایت کلی .......... 76‏

‏وجه جمع اوّلیّت رسول اکرم (ص) و خاتمیت ایشان .......... 77‏

‏لطیفه ای در بیان جامعیت و خاتمیّت نبوت ختمی .......... 78‏

‏پیغمبر (ص) صاحب برترین درک از کمال و جمال حق .......... 79‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 630

‏پیامبر خاتم صاحب مقام کشف و بسط تام .......... 80‏

‏مقام تشریع و علّت عدم تشریع علی (ع) .......... 81‏

‏مقام جمع نبی خاتم، مانع ادامه تشریع .......... 82‏

‏اختلاف و اشتراک امیرالمؤمنین با پیامبر- صلوات اللَّه علیهما و آلهما- .......... 83‏

‏در عظمت نبوت ختمیه .......... 84‏

‏رسالت ختمیه، دربردارنده تمام دایره وجود .......... 84‏

‏باطن خلافت ختمی .......... 84‏

‏رسالت ختمیه، خلافت کبرای الهی و مقام فنای مطلق .......... 85‏

‏سعه قلب ختمی و اتصال به مقام احدیت .......... 85‏

‏تجلی بالاطلاق برای نبی خاتم .......... 86‏

‏اختصاص تجلّی اسمای ذاتی به مقام ختمی .......... 86‏

فصل سوم: خصوصیات انبیای الهی

‏ ‏

‏خصوصیات انبیای الهی .......... 89‏

‏نسخ در احکام انبیا .......... 89‏

‏یگانگی منبع اخذ احکام در نبیّ و ولیّ خاص .......... 90‏

‏انبیا پدران روحانی .......... 90‏

‏انبیا مورثان علم و حکمت .......... 91‏

‏هماهنگی انبیا در ادراک حقایق .......... 91‏

‏صاحبان مقام صحو و راجعان به خلق برای هدایت .......... 92‏

‏وارستگان از حجب حقی و خلقی .......... 93‏

‏جنبه الهی همه اعمال انبیا .......... 93‏

‏عامل نستوهی و استقامت انبیا .......... 94‏

‏حرکت برای خدا و تکیه بر خدا .......... 95‏

‏پیروزی انبیا در راه انسانیت .......... 95‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 631

‏نگاه غیراستقلالی به اسباب و ابزار .......... 96‏

‏صاحب روح با ثبات و طمأنینه .......... 96‏

‏پیشبرد مکتب، تنها هدف پیامبران .......... 97‏

‏جنگ برای نشر توحید .......... 97‏

‏جنگ و صلح برای خدا .......... 98‏

‏قیام در مقابل طاغوت، فروتنی در برابر مستضعفان .......... 98‏

‏شفادهندگان قلوب و ارواح .......... 98‏

‏طبیب جانها، مربّی روحها .......... 98‏

‏اصلاحگران جامعه، اطبّای نفوس .......... 99‏

‏صاحبان اسرار الهی .......... 100‏

‏جلوه رحمت حق، مایه نجات امّت .......... 100‏

‏اختیار فقر بر غنا و ابتلا بر راحت .......... 101‏

‏بی اعتنایی به مقامات دنیایی .......... 102‏

‏برگزیدگان از بین مستضعفین .......... 102‏

فصل چهارم: معجزه

‏ ‏

‏معجزه .......... 107‏

‏تعریف معجزه .......... 107‏

‏لزوم ارائه معجزه .......... 107‏

‏گواههای قرآنی .......... 108‏

‏معجزات حضرت موسی- علیه السلام- .......... 108‏

‏معجزات حضرت عیسی- علیه السلام- .......... 109‏

‏قرآن، معجزه نبی خاتم (ص) .......... 109‏

‏نفی «صدور استقلالی افعال» از انبیا .......... 109‏

‏معجزات ظاهری دلیلی برای اقناع عوام .......... 111‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 632

‏اذن خداوند بر انجام معجزات .......... 112‏

‏شبهه اوّل، نفی معجزه به استناد قرآن .......... 113‏

‏معجزه، آیت و نشانه امامت .......... 113‏

‏اشکالی بر علم غیب پیغمبر و امام (ع) .......... 114‏

‏پاسخ اشکال با استناد به قرآن .......... 115‏

‏رأی فلاسفه پیرامون اطلاع از غیب .......... 116‏

‏رأی شیخ الرئیس .......... 116‏

‏رأی شیخ اشراق .......... 117‏

‏رأی صدرالمتألهین .......... 118‏

‏اعتراف دنیای علم به صدق گفتار ادیان .......... 118‏

‏تفاوت معجزه با کارهای طبیعی .......... 119‏

‏کلام فرید وجدی در دائرةالمعارف .......... 119‏

‏انجام معجزه برای بسط ربوبیّت حق تعالی .......... 121‏

‏معجزه، اظهار ربوبیّت حق در مظهر کامل خود .......... 121‏

‏ابای انبیا از اظهار معجزات .......... 122‏

‏سبب ابای انبیا- علیهم السلام- از اظهار معجزات متعدد .......... 123‏

‏نقص سلوک و بقای انانیّت عوامل تمایل به اظهار ربوبیّت .......... 124‏

فصل پنجم: عصمت

‏ ‏

‏عصمت .......... 129‏

‏حقیقت عصمت .......... 129‏

‏عصمت، ثمره باور .......... 131‏

‏عصمت، زاییده اعتقاد به حضور حق .......... 132‏

‏خصیصه هادیان الهی .......... 133‏

‏تفاوت درجه عصمت اولیاءاللَّه .......... 133‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 633

‏دوری از خطا، نسیان و حوادث و نواقص امکانیّه .......... 135‏

‏نقش طینت و ارواح و قلوب و مقام علمی در عصمت .......... 137‏

‏خروج از سلطه شیطان و خالص شدن هویت روح و باطن قلب .......... 139‏

‏سلامت از تصرفات شیطان در جمیع مراتب سیر .......... 140‏

‏خلاصی از غوایت شیطان با نیل به مرتبه کامل اخلاص .......... 140‏

‏سلامت از آلودگی شرک و غلبه وحدت و کثرت بر یکدیگر .......... 141‏

‏سلامت مطلق از تصرفات شیطانیه در شب قدر تا طلوع فجر قیامت .......... 142‏

‏مقهور ساختن عالم طبیعت با تجلّی نور عقل کل .......... 142‏

‏عصمت در کلام .......... 143‏

‏عصمت معصومین .......... 143‏

‏تبیین نسبت ذنب به پیامبر و معنای مغفرت برای ایشان .......... 145‏

‏مراد از ذنب پیغمبر (ص) .......... 146‏

‏وجه انتساب ذنب به پیامبر در مشرب عرفان و نظر امام .......... 147‏

‏توجیهات دیگر آیه .......... 149‏

‏توجیهات دیگر آیه .......... 150‏

‏توجیه بر مسلک اصحاب قلوب .......... 151‏

‏فتح قریب و مفتوح شدن باب معارف .......... 151‏

‏فتح مبین و گشوده شدن باب اسما و صفات .......... 152‏

‏فتح مطلق، گشوده شدن تجلیّات ذاتیه احدیه .......... 152‏

‏طی مراتب کمال تا رسیدن به فتح مطلق و غفران ذنب وجودی .......... 153‏

‏مبرّا بودن از جمیع اخترامات .......... 154‏

‏مصادیق ذنوب اولیا و سبب استغفار آنان .......... 155‏

‏توجه به عالم کثرت و مظاهر الهی .......... 155‏

‏کدورت رجوع از عالم وحدت و محو به عالم کثرت و صحو .......... 157‏

‏کدورت رؤیت حق در کثرت .......... 159‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 634

‏کدورت رؤیت جمال محبوب در آینه های مکدّر .......... 159‏

‏عدم حضور دائم در محضر حق .......... 160‏

‏استعاذه از احتجابات تلوینیّه در مقام صحو .......... 161‏

‏توضیحی پیرامون یک حدیث .......... 162‏

‏بحث دوری انبیا از امراض منفّره .......... 162‏

فصل ششم: مقاصد رسالت انبیا

‏ ‏

‏مقاصد رسالت انبیا .......... 167‏

‏خداشناسی .......... 167‏

‏بسط توحید .......... 167‏

‏تحقق مکتب الوهیت و ایده توحید .......... 168‏

‏نشر توحید و معارف الهی .......... 168‏

‏معرفت حق، آرمان اصلی وحی .......... 169‏

‏معرفةاللَّه، تمام مقصد انبیا .......... 169‏

‏حقیقت توحید غایت نبوات .......... 169‏

‏قرآن و احادیث مشحون از معرفةاللَّه .......... 169‏

‏الهی شدن عالم، هدف بعثت .......... 170‏

‏شناساندن حق به جمیع اسما و صفات .......... 170‏

‏برچیدن حجاب از جلوه جمال ازلی .......... 171‏

‏حصول لقاءاللَّه .......... 171‏

‏توجه دادن فطرت به کمال مطلق و انقطاع نفس از عالم طبیعت .......... 171‏

‏رهانیدن نور فطرت از ظلمات جهل .......... 172‏

‏بسط معرفةاللَّه اقبال به حق و اغراض از ماسوی .......... 173‏

‏الهی کردن همه امور .......... 174‏

‏توجه به جنبه الوهیت انبیا .......... 174‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 635

‏انسان سازی .......... 175‏

‏انسان، موضوع علم انبیا .......... 175‏

‏کتب انبیا، کتب انسان سازی .......... 175‏

‏اقامه عدل و تربیت انسان .......... 176‏

‏مقصد اصلی رسالت انبیا .......... 177‏

‏تبدیل انسان طبیعی به انسان الهی .......... 178‏

‏به فعلیت رساندن انسان .......... 178‏

‏نشان دادن راه کمال مطلق .......... 178‏

‏ساختن انسان جامع .......... 179‏

‏راهنمایی به مقام والای انسانی .......... 179‏

‏تربیت، جهل نیل به مراتب مافوق طبیعت .......... 180‏

‏تربیت جهت نیل به مراتب مافوق طبیعت .......... 181‏

‏تربیت بعد معنوی و ماورای طبیعی انسانها .......... 182‏

‏آشنا ساختن با حیات ابدی و لوازم آن .......... 183‏

‏رساندن انسان به کمال لایق و سعادت جامع .......... 183‏

‏تبیین راههای سعادت دنیوی و اخروی .......... 184‏

‏تبیین راههای سعادت دنیوی و اخروی .......... 186‏

‏تبیین راههای سعادت دنیوی و اخروی .......... 188‏

‏توجه دادن به عالم غیب و روحانیت .......... 188‏

‏ساختن انسان الهی صالح در خلوت و جلوت .......... 189‏

‏تبدیل کردن انسان به افضل خلایق .......... 190‏

‏خارج کردن انسان از ظلمات طبیعت و ماورای طبیعت .......... 191‏

‏اعتلای بشر از مرتبه حیوانی به جایگاه انسانی .......... 191‏

‏رها ساختن از علقه های خلاف فطرت .......... 192‏

‏وارستگی از تعلّقات، تشبث به مقام ربوبیت .......... 193‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 636

‏هدایت از حجابهای ظلمانی و نورانی به سوی نور مطلق .......... 193‏

‏نجات انسان از چاه نفسانیات .......... 193‏

‏تزکیه نفس و زدودن روحیه طغیان .......... 194‏

‏اصلاح حال انسانها .......... 194‏

‏جلوگیری از اطلاق طبیعت انسانی .......... 195‏

‏تعالیم انبیا جلوگیر اطلاقِ طبیعت .......... 196‏

‏عدالت اجتماعی و حکومت دینی .......... 197‏

‏اقامه عدالت اجتماعی و قیام به قسط .......... 197‏

‏اقامه عدل فردی و اجتماعی .......... 197‏

‏بسط عدالت الهی در جامعه .......... 197‏

‏نقش عدل الهی بر صورت عالم .......... 198‏

‏قیام جهت برپایی قسط .......... 198‏

‏اصلاح جامعه با بینات و حدید .......... 198‏

‏شکستن کنگره های ظلم .......... 200‏

‏مداومت برای زدودن ظلم .......... 201‏

‏پیوند دنیا و آخرت در تعالیم انبیا .......... 201‏

‏اقامه عدل در کنار دعوت به معنویت و آخرت .......... 201‏

‏اقامه عدل در کنار دعوت به معنویت و آخرت .......... 202‏

‏اقامه قسط و حکومت عدل از بزرگترین واجبات .......... 202‏

‏قیام عملی برای اقامه عدل و تشکیل حکومت .......... 203‏

‏قیام عملی بر علیه ستمگران .......... 204‏

‏هدایت حق جویان و سرکوبی ستمگران .......... 205‏

‏انبیا فقط ناصح امت نبودند .......... 205‏

‏دو مأموریت بزرگ انبیا .......... 206‏

‏راهنمایی برای سعادت دو عالم .......... 207‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 637

‏راهنمایی به معنویت و مادیّت .......... 208‏

‏عارفان، حاضر در صحنه سیاست، سالکان، قائم به قسط .......... 208‏

‏قیام با تمام قوا علیه حکومتهای طاغوت .......... 210‏

‏قیام عملی برای اقامه عدل به همراه دعوت به معنویّات .......... 210‏

‏سردمداری مبارزه و بیان احکام دینی .......... 211‏

‏دخالت در سیاست در رأس تعالیم انبیا .......... 212‏

‏ارشاد و هدایت به موازات اقامه عدل .......... 213‏

‏نبرد در کنار وعظ .......... 214‏

‏پیوند مبارزه علیه ظلم با تعهد دینی .......... 214‏

‏نگاه یک بعدی به اسلام .......... 216‏

‏خطای یک بعدی دیدن اسلام .......... 216‏

‏گرفتاری اسلام به نگرشهای یک بعدی .......... 216‏

‏عدم محدودیت احکام اسلام به عالم غیب یا شهادت .......... 217‏

‏منحصر کردن اسلام به مادیت یا معنویت .......... 219‏

‏منحصر کردن اسلام به مادیت یا معنویت .......... 221‏

‏شناخت ناقص اسلام .......... 223‏

‏شناخت ناقص اسلام .......... 223‏

‏تربیت انسان به تمام ابعاد .......... 223‏

‏ادیان، مربّی تمام ابعاد انسانی .......... 224‏

‏قرآن مربّی همه ابعاد انسان .......... 224‏

‏قرآن، پاسخ دهنده به همه احتیاجها .......... 224‏

‏تطابق ابعاد برنامه اسلام با ابعاد وجود انسان .......... 225‏

‏تطابق ابعاد برنامه اسلام با ابعاد وجود انسان .......... 226‏

‏برنامه اسلام مطابق ابعاد وجود انسان .......... 227‏

‏برنامه فراگیر برای حیات فردی- اجتماعی- سیاسی- معنوی .......... 228‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 638

‏برنامه فراگیر برای حیات انسان .......... 228‏

‏برنامه همه جانبه اسلام .......... 229‏

‏برنامه فراگیر برای فرد و جامعه .......... 229‏

‏برنامه فراگیر برای دنیا و آخرت .......... 230‏

‏برنامه حکومت سیاسی و حکومت معنوی .......... 230‏

‏ضامن سعادت دو عالم .......... 231‏

‏ضامن سعادت دو عالم .......... 231‏

‏جامع معنویت و حکومت الهیت و مادیت .......... 231‏

‏بعثت جامع معنویت و حکومت .......... 232‏

‏قرآن جامع معنویت و حکومت .......... 232‏

‏برنامه حکومتی- سیاسی همراه برنامه معنوی- عبادی .......... 233‏

‏سیاست همراه معنویت .......... 233‏

‏نسبت اجتماعیات اسلام به عبادات آن .......... 234‏

‏تجلّی اصلاح اجتماعی و حاکمیت اسلامی در ادعیه و اذکار .......... 235‏

‏مبارزه در هر شرایط .......... 235‏

‏پیوند سیاست و دیانت .......... 235‏

‏پیوند قیام به قسط یا دخالت در سیاست .......... 235‏

‏پیوند سیاست و دیانت در صدر اسلام .......... 236‏

‏منحصر کردن اسلام به امور عبادی .......... 237‏

‏مسخ مفاهیم مربوط به ظلم ستیزی ادیان .......... 237‏

‏ترویج گوشه نشینی و عزلت گزینی .......... 238‏

‏شیوه استعمار نو در استضعاف و استثمار ملتها .......... 238‏

‏نهان کردن چهره تشکیلات حکومتی اسلام .......... 239‏

‏گرفتن خاصیت احیاگری و برانگیزانندگی از اسلام .......... 240‏

‏اسلام منزوی .......... 242‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 639

‏اسلام منهای حکومت و سیاست .......... 243‏

‏تبلیغ قداست و معنویت با دوری از سیاست .......... 244‏

‏حفظ قداست و معنویت همراه حکومت و سیاست .......... 246‏

‏حفظ قداست و معنویت .......... 247‏

‏همراه حکومت و سیاست .......... 247‏

‏تلاش استعمار در پوشاندن چهره سیاسی اسلام .......... 249‏

‏پیوند رهبری سیاسی و دینی در صدر اسلام .......... 250‏

‏خط بطلان بر تز جدایی دین از سیاست .......... 252‏

‏سیاست، حق انبیاست .......... 253‏

‏سیاست حقیقی مختص انبیا و اولیاست .......... 254‏

‏مبارزه سیاسی، مسئولیت رهبران دینی .......... 255‏

‏حضور دائمی در صحنه های سیاسی .......... 255‏

‏حضور اولیا در امور سیاسی .......... 255‏

‏حضور عنصر سیاست در تمامی احکام اسلام .......... 256‏

‏حضور عنصر سیاست در تمامی احکام اسلام .......... 256‏

‏جنبه سیاسی عبادات .......... 257‏

‏حج، تجلیگاه سیاست در عبادت .......... 259‏

‏کعبه، بیت قیام .......... 259‏

‏کنگره سراپا سیاست برای قیام به قسط .......... 259‏

‏حج، معرف محتوای سیاست اسلام در زندگی .......... 260‏

‏سرآغاز علنی ساختن منشور مبارزه .......... 260‏

‏مبارزه با تمامی مظاهر طاغوت و نمودهای بت .......... 260‏

‏قیام برای مصالح توده های مستضعف .......... 261‏

‏کنگره سیاسی جهان اسلام .......... 261‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 640

‏انبیا و حکومت .......... 262‏

‏انبیا و تشکیل حکومت .......... 262‏

‏انگیزه الهی در حکومت .......... 262‏

‏وظیفه تشکیل حکومت برای نیل به اهداف متعالی .......... 263‏

‏حکومت، فلسفه عملی احکام دین .......... 263‏

‏حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر .......... 264‏

‏تقدم حکومت بر جمیع احکام فرعیه .......... 264‏

‏احکام دینی، ابزارهای اجرایی حکومت .......... 264‏

‏حرکت برای برقراری حکومت عدل .......... 265‏

‏وضع نظام اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی .......... 265‏

‏اسلام، تدوین کننده برنامه حکومتی .......... 265‏

‏اسلام، تدوین کننده برنامه حکومتی .......... 266‏

‏حکومت، تمام معنای سیاست .......... 266‏

‏جعل حکومت از ناحیه خداوند .......... 266‏

‏مجرای اقامه احکام .......... 267‏

‏مسأله اصلی ولایت .......... 268‏

‏بالاترین دعوت اسلام .......... 268‏

‏رسول اکرم (ص) و تشکیل حکومت .......... 269‏

‏ضرورت «اجرا» پس از تشریع .......... 269‏

‏بیان احکام، تنها رسالت انبیا نیست .......... 270‏

‏وجوب اطاعت از رسول در اوامر حکومتی .......... 271‏

‏وجوب اطاعت از رسول در مقام ریاست .......... 272‏

‏ضرورت وجود قوّه مجریه و تشکیلات حکومتی .......... 272‏

‏رسالت اجرای احکام و نظارت و حکومت .......... 273‏

‏تشکیل حکومت توسط خود پیامبر (ص) .......... 273‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 641

‏تشکیل حکومت توسط پیغمبر (ص) .......... 274‏

‏انگیزه حکومت نبوی .......... 275‏

‏پایه گذاری سیاست و حکومت در دیانت .......... 275‏

‏پیوند رسالت رهبری مذهبی با رهبری دینی .......... 275‏

‏ضرورت پاسخگویی دین جامع به تمامی نیازهای بشر .......... 276‏

‏نیاز ماهوی احکام به حکومت .......... 278‏

‏احکام مالی .......... 278‏

‏احکام دفاع ملی .......... 281‏

‏احکام حقوقی و جزائی .......... 281‏

‏دلالت احکام اسلام بر لزوم تشکیل حکومت .......... 281‏

‏ضرورت تشکیل حکومت در احادیث .......... 283‏

‏اهداف عالی حکومت از دیدگاه ادیان .......... 285‏

‏حصول معرفت و ایمان به ذات حق .......... 285‏

‏حصول معرفت و ایمان به ذات حق .......... 286‏

‏کسب معرفت، معنویت و عرفان .......... 286‏

‏تعلیم خودشناسی و خداشناسی .......... 287‏

‏دعوت به توحید و روحانیت .......... 287‏

‏مقصد، اجرای عدالت برای خدا .......... 288‏

‏مقصد اصلی، خدایی شدن کارها .......... 288‏

‏توجه دادن مردم به خدا .......... 288‏

‏الهی شدن انسان طبیعی .......... 289‏

‏اعتلا بخشیدن به انسان تا رساندن او به کمال مطلق .......... 289‏

‏وسیله هدایت و ارشاد و خدمت .......... 291‏

‏اصلاح جامعه و احیای ارزشهای انسانی .......... 291‏

‏تحقق کمال و سلامت در جهان .......... 292‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 642

‏اجرای حق و از میان بردن باطل .......... 292‏

‏اقامه عدل .......... 294‏

‏اجرای احکام خدا در پناه حکومت الهی .......... 295‏

‏تحقق و تحکیم حکومت اللَّه .......... 295‏

‏نجات مردم از ظلمت مادّه .......... 296‏

‏فراهم شدن زمینه برای ارائه تمامی استعدادها و کمالات .......... 296‏

‏اقامه حکومت عدل، مقدمه حاکمیت ارزشهای الهی بر جوامع .......... 297‏

فصل هفتم: نکاتی پیرامون مقام و شخصیت انبیا (ع)

‏ ‏

‏نکاتی پیرامون مقام و شخصیت انبیا (ع) .......... 301‏

‏حضرت آدم- علیه السلام- .......... 301‏

‏تعلیم اسما .......... 301‏

‏حقیقت تعلیم اسما .......... 301‏

‏معنای تعلیم اسما .......... 301‏

‏نظر آلی اسمی حضرت آدم به اسما .......... 302‏

‏رمز برتری آدم بر ملائکةاللَّه .......... 303‏

‏سبب افضلیت آدم بر ملکوتیین .......... 303‏

‏علم به حقیقت اسما .......... 304‏

‏در عظمت مقام «تعلّم اسما» .......... 304‏

‏آدم مظهر تمامی اسما .......... 305‏

‏انسان، مظهر بالقوّه اسمای الهی .......... 306‏

‏تفاوت «آدم اوّلی» با آدم ابوالبشر .......... 307‏

‏نظر به ظاهر سجده شیطان .......... 308‏

‏خودبینی، مانع سجده شیطان .......... 308‏

‏استنکاف شیطان از سجده بر آدم (ع) .......... 309‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 643

‏پیرامون خطیئه آدم و شجره منهیّه .......... 309‏

‏سبب توجه آدم به عالم ملک و خروج از بهشت لقا .......... 309‏

‏هبوط، یگانه راه کسب کمالات ملکیّه .......... 311‏

‏سرّ توجه دادن آدم به شجره طبیعت .......... 311‏

‏تصرفات ابلیس در جلب توجه به شجره .......... 311‏

‏خطیئه آدم و مقام «صفی اللّهی» .......... 312‏

‏مراتب و مظاهر خطیئه آدم .......... 314‏

‏توجه به کثرات و اشتغال به تعیّنات .......... 314‏

‏صَرف توجه از محبوب اصلی به اسما و لوازم آن .......... 315‏

‏شروع توجّه به کثرت با تعلیم اسما .......... 316‏

‏شجره منهیّه، توجه به کثرات و طبیعت .......... 317‏

‏شجره خبیثه، رجوع به طبیعت .......... 318‏

‏سرّ خطیئه، روح شجره .......... 318‏

‏توجه به غیر و اقبال به دنیا اصل شجره منهیّه .......... 319‏

‏اکل آدم از شجره، از اسرار علوم قرآن .......... 320‏

‏مظاهر شجره منهیّه .......... 320‏

‏باطن شجره منهیّه .......... 321‏

‏لطیفه ای در باب خطیئه آدم و اوقات نماز .......... 321‏

‏خلق آدم بر صورت الهی .......... 322‏

‏پیرامون خلق آدم بر صورت الهی .......... 322‏

‏حضرت نوح- علیه السلام- .......... 323‏

‏نحوه دعوت حضرت نوح- علیه السلام- .......... 323‏

‏اندراج دعوت به تنزیه و تشبیه در یکدیگر .......... 324‏

‏دعای نوح علیه قوم، رحمت در صورت غضب .......... 325‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 644

‏حضرت ابراهیم- علیه السّلام- .......... 326‏

‏نفی شرک و تعلیم توحید .......... 326‏

‏مراحل سلوک عرفانی حضرت ابراهیم (ع) .......... 327‏

‏مراحل سلوک عرفانی حضرت ابراهیم- علیه السلام- .......... 328‏

‏اشارات و لطایف عرفانی در سیر حضرت ابراهیم (ع) .......... 329‏

‏شهود اسمای مقیده الهی در آینه های خلقی و حقّی .......... 329‏

‏تجلی حق به اسم اطلاقی بر حضرت ابراهیم (ع) .......... 330‏

‏کشف حقیقت، تجلی در صورت زهره و ماه و خورشید .......... 331‏

‏رؤیت ملکوت توسط حضرت ابراهیم (ع) .......... 332‏

‏معنای اوّل ملکوت .......... 332‏

‏معنای دوم ملکوت .......... 334‏

‏معنای سوم ملکوت .......... 334‏

‏فانی کردن وجهه جسمانی نفس و توجه تام به وجهه الهیّه .......... 336‏

‏اتکا به حق در تمامی نیازها .......... 336‏

‏نیل به مقام اطمینان .......... 337‏

‏نیل به مقام اطمینان .......... 337‏

‏صاحب مقام خلّت .......... 338‏

‏درسی از ایثار حضرت ابراهیم (ع) .......... 338‏

‏نمونه ای از اوج معرفت حضرت ابراهیم- علیه السلام- .......... 339‏

‏قربانی کردن تمامی نفسانیّت و خودیّت .......... 339‏

‏پیرامون حقیقت ذبح .......... 340‏

‏بیان عرفانی پیرامون رؤیای حضرت ابراهیم (ع) .......... 342‏

‏ذبح فرزند و فدای آن .......... 342‏

‏ذبیح، اسماعیل یا اسحاق .......... 343‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 645

‏حضرت یعقوب و یوسف- علیهما السّلام- .......... 345‏

‏ویژگی حضرت یعقوب (ع) در میان فرزندان ابراهیم (ع) .......... 345‏

‏رحمت خداوندی بر یعقوب (ع) پس از فراق یوسف (ع) .......... 345‏

‏سرایت روحانیت حضرت یعقوب به ظاهر حسّ خویش .......... 345‏

‏پیرامون رؤیای حضرت یوسف (ع) .......... 346‏

‏حضرت یوسف (ع) صاحب کشف مثالی .......... 348‏

‏حضرت موسی- علیه السلام- .......... 349‏

‏سیر تربیتهای معنوی حضرت موسی (ع) به دست خدا .......... 349‏

‏طریقه حضرت موسی (ع) .......... 350‏

‏نیل به مقام صعق و صحو و میقات محبوب .......... 351‏

‏وجود موسی (ع) به عصا قدرت اعجاز داد .......... 351‏

‏ملاقات حضرت موسی با حضرت خضر- علیهما السلام- .......... 351‏

‏ملاقات حضرت موسی با حضرت خضر- علیهما السلام- .......... 352‏

‏علّت اختلاف برخورد حضرت خضر و حضرت موسی (ع) در موارد سه گانه .......... 352‏

‏رؤیت نور الهی در شجره .......... 353‏

‏فرمان خلع تمام محبّتها به موسی (ع) .......... 354‏

‏میقات حضرت موسی و رؤیت حق .......... 355‏

‏سرّ بیان «لن ترانی» .......... 356‏

‏اقسام تجلیات بر حضرت موسی (ع) .......... 357‏

‏تقاضای دیدن عابدترین بنده خدا .......... 357‏

‏حضرت سلیمان- علیه السلام- .......... 358‏

‏کیفیت حاضر کردن تخت بلقیس .......... 359‏

‏رحمت و حلم حضرت سلیمان در مواجهه و مشافهه با مخلوقات .......... 361‏

‏حضرت عیسی- علیه السّلام- .......... 362‏

‏درود و سلام بر حضرت مسیح و مریم (ع) .......... 362‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 646

‏اسلام و احترام به مسیح (ع) .......... 362‏

‏پیامبری سراپا معجزه .......... 363‏

‏پیامبر صلح .......... 363‏

‏تواضع حضرت عیسی (ع) .......... 363‏

‏ظهور رحمت و جمال حق .......... 364‏

‏انبساط حضرت مریم (س) از بشارت جبرئیل .......... 364‏

‏اسم جامع واسطه در افاضه روح عیسوی- علیه السلام- .......... 365‏

‏اجمالی از اعتقادات مسیحیان و فرق آنان .......... 366‏

‏تحریف در مذهب مسیح .......... 366‏

‏تحریف تورات و انجیل .......... 367‏

‏مسخ مسیحیت عیسوی .......... 367‏

‏خطای انحصار تعالیم عیسی به معنویات .......... 368‏

‏خطای انحصار تعالیم عیسی به معنویات .......... 369‏

‏عیسی، طرفدار مظلومان .......... 369‏

‏پیامبر عدالت .......... 369‏

‏بیزاری عیسی از ستم .......... 370‏

‏سیلی بر گونه ظلم .......... 370‏

‏تعالیم عیسی (ع) .......... 370‏

‏مخالفت عیسی با ستمگری .......... 371‏

فصل هشتم: مقام و شخصیت رسول اکرم (ص)

‏ ‏

‏مقام و شخصیت رسول اکرم (ص) .......... 375‏

‏اوصاف رسول اکرم (ص) .......... 375‏

‏اوصاف رسول اکرم (ص) .......... 375‏

‏اوصاف رسول اکرم (ص) .......... 376‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 647

‏محل تجلی حق به تمام اسما و صفات .......... 376‏

‏خلق اوّل .......... 377‏

‏صاحب احدیت، جمع حقایق غیب و شهادت .......... 377‏

‏آینه ظهور احدیت جمع در مقام تدلّی ذاتی .......... 378‏

‏عالم، تجلّی حقیقت محمّدیّه (ص) .......... 378‏

‏حقیقت محمدیه (ص) صورت اسم اللَّه .......... 379‏

‏عین ثابت احمدی (ص)، عرش صفات .......... 379‏

‏واسطه در بهره مندی موجودات از مقام غیب احدی .......... 380‏

‏واسطه ایجاد زمین و آسمان .......... 380‏

‏سلطان دنیا و آخرت و متصرّف در جمیع عوالم .......... 380‏

‏طاهر مطلق، نور خالص و صاحب فتح مطلق .......... 381‏

‏احاطه بر اشیای عالم و ترتیب تکمیل عوالم .......... 381‏

‏صاحب علم کامل لدنی .......... 382‏

‏جلوه تام حق تعالی .......... 382‏

‏نیل به مرتبه نهایی، کمال اکتسابی .......... 382‏

‏حیطه وجود و کمالات وجودی پیامبر (ص) .......... 383‏

‏در باب اعطای زیادت فیوضات وجودی به عمر .......... 383‏

‏پیرامون نام شریف احمد و محمد (ص) .......... 384‏

‏صاحب مقام جمع تشبیه و تنزیه .......... 385‏

‏صاحب مقام جمع بین جمع و فرق .......... 385‏

‏حقیقت مقام برزخیت رسول اکرم (ص) .......... 385‏

‏اوّل الاوّلین و آخر الآخرین در عوالم وجود .......... 386‏

‏صاحب سلوک اصَح و کشف اتَم .......... 387‏

‏بیان جامع الکلم بودن پیامبر (ص) .......... 387‏

‏قلب ختمی و وصول به مقام «أَوْ أَدْنی » .......... 388‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 648

‏قیام للَّه عامل نیل به مقامات معنوی .......... 389‏

‏اختصاص مواجهه قلبی با مقام احدیت جمع .......... 389‏

‏صاحب برزخیت کبرا و خلافت عظما .......... 390‏

‏عظمت میقات رسول اکرم (ص) با خداوند .......... 390‏

‏منحصر به فرد بودن حالات رسول اکرم (ص) با خداوند .......... 391‏

‏دائمی بودن تجلی به احدیت و اطلاق برای رسول خاتم .......... 391‏

‏عبداللَّه حقیقی و صاحب مقام عبودیت مطلقه .......... 392‏

‏عبودیت مطلقه مقام خاص اکمل خلق اللَّه .......... 393‏

‏عبد مطلق فانی در حق و معبر خلق به بارگاه قدس .......... 393‏

‏انطباق مقام عبودیت با تجلیات ذاتیه و فعلیه در آینه کثرت .......... 394‏

‏قیام تام به عبادت و اطاعت خداوند .......... 394‏

‏در بیان شدت عبادت و ریاضت رسول اکرم (ص) .......... 395‏

‏سرّی از اسرار عبادت رسول اکرم- صلوات اللَّه علیه و آله- .......... 395‏

‏حالات وقت نماز .......... 396‏

‏اعراض از ماسوی اللَّه .......... 396‏

‏ظلّ اللَّه .......... 396‏

‏فنا کردن اراده خود در اراده خداوند .......... 397‏

‏عدم اخترام و خلجان برای رسول خدا (ص) .......... 397‏

‏مظهر رحمت واسعه و کرامت مطلقه الهیّه .......... 398‏

‏شدّت رأفت رسول اللَّه (ص) .......... 398‏

‏ریاضت رسول خدا (ص) برای دعوت .......... 399‏

‏رحمت برای مؤمنین و کفّار .......... 399‏

‏رحمت برای همه انسانها .......... 400‏

‏پیامبر (ص) رحمت برای جهانیان .......... 401‏

‏صاحب خُلق عظیم .......... 402‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 649

‏قرآن، خُلق رسول اللَّه (ص) .......... 403‏

‏بزرگترین روح بشری و متواضعترین بنده پروردگار .......... 403‏

‏کاملترین موجود در مشاهده کمال ربوبیت و نقص عبودیت .......... 404‏

‏جسم بشری و روح الهی .......... 404‏

‏اختیار فقر .......... 405‏

‏خواب پیغمبر (ص) .......... 405‏

‏سرّ قدر، شب قدر .......... 406‏

‏لیله قدرِ بنیه محمدی- صلوات اللَّه علیه- .......... 406‏

‏اطلاع بر اسم مستأثر .......... 406‏

‏حقیقت محمّدیه (ص) و حقیقت لیلةالقدر .......... 406‏

‏حقیقت محمّدیه (ص) و حقیقت لیلةالقدر .......... 407‏

‏عظمت مقام روحانی رسول اکرم (ص) .......... 410‏

‏دارنده و داننده حقیقت لیلةالقدر .......... 410‏

‏ولیّ کامل و نبیّ ختمی، شب و روز قدر .......... 410‏

‏شب و روز قدر محمدی (ص) .......... 411‏

‏افضلیت پیامبر- صلوات اللَّه علیه و آله- .......... 411‏

‏اشرف موجودات، اکمل انسانها .......... 411‏

‏رابطه وجود، نبوت و کتاب رسول اکرم با اسم اعظم .......... 411‏

‏بزرگترین وجود و بزرگترین حادثه در عالم .......... 412‏

‏اکمل نوع بشر، آدم حقیقی ابوالبشر .......... 412‏

‏صاحب مقام تدلّی و قاب قوسین أوادنی .......... 413‏

‏افضلیت، وصف پیامبر در مقام تعین خلقی .......... 414‏

‏عظمت مقام ولایت عظمای کلّی و برزخیت کبرا .......... 414‏

‏افضلیت انبیا بر ملائکه و پیامبر بر انبیا .......... 415‏

‏سبب افضلیت پیامبر (ص) .......... 415‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 650

‏صاحب مقام اطلاق مشیت و ولایت کلیّه اصلیّه .......... 416‏

‏صاحب قلب جمعی احدی و جامع ولایت و نبوت مطلقه .......... 416‏

‏تجلی حق به جمال و جلال بر خاتم الانبیاء- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- .......... 417‏

‏تجلی حق به اسم جامع بر پیامبر (ص) و مقام حفظ حضرات .......... 419‏

‏سدّ بین ممکن و واجب .......... 420‏

‏مظهریت علی السواء نسبت به جمیع موجودات .......... 421‏

‏فتح مطلق مقام خاص پیامبر- صلوات اللَّه علیه و آله- .......... 422‏

‏فتح مطلق .......... 422‏

‏حفظ مقام وحدت در کثرت و کثرت در وحدت .......... 423‏

‏اختصاص حصول ولایت کلی و ظهور برزخیت کبرا به رسول اکرم (ص) .......... 423‏

‏ولی اعظم برای همه عالم .......... 424‏

‏ما اوذی نبی مثل ما اوذیت .......... 424‏

‏اکرم و اتقای ناس .......... 425‏

‏اعرف خلق به بدء و ختم وجود .......... 425‏

‏یکی از معانی ما اوذی نبیّ .......... 425‏

‏مقام صبر عن اللَّه .......... 426‏

‏انتساب امور مورد عنایت خاص به رب محمد (ص) از سوی خداوند .......... 426‏

فصل نهم: بعثت

‏ ‏

‏بعثت .......... 431‏

‏بزرگترین حادثه تاریخ .......... 431‏

‏بهره مندی بشریت از مواهب و معارف وحی .......... 432‏

‏تزکیه نفوس برای دریافت نور هدایت .......... 433‏

‏ایجاد بزرگترین تحول علمی- عرفانی .......... 433‏

‏ایجاد بزرگترین تحول علمی- عرفانی .......... 434‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 651

‏اعجازی فوق ادراک بشریت .......... 435‏

‏دلالت امیّ بودن پیامبر- صلوات اللَّه علیه و آله- بر عظمت حادثه بعثت .......... 435‏

‏دلالت جامعیت شریعت اسلام بر وحیانی بودن .......... 436‏

فصل دهم: معراج

‏ ‏

‏معراج .......... 439‏

‏معراج، رفتن به بطن ماهی و عروج به فوق لاهوت .......... 439‏

‏تعبیری عرفانی از حقیقت براق و رفرف .......... 440‏

‏سه مرتبه تجلّی نور عظمت حق .......... 440‏

‏حالات رسول اکرم در شهود عظمت حق .......... 441‏

‏نماز، رهاورد سفر روحانی پیامبر (ص) .......... 441‏

‏نماز، رهاورد سفر روحانی پیامبر (ص) .......... 441‏

‏نظر نمودن به نور عرش در نماز معراج .......... 442‏

‏حدیثی پیرامون معراج و عظمت مقام رسول اکرم- صلوات اللَّه علیه و آله- .......... 443‏

‏در وصف عظمت جمال احمدی- صلوات اللَّه علیه و آله- .......... 444‏

‏معراج روحانی، حرکت انعطافی یا قهقرایی .......... 445‏

‏پیرامون جسمانی بودن معراج .......... 446‏

فصل یازدهم: پیرامون وحی و قرآن

‏ ‏

‏پیرامون وحی و قرآن .......... 451‏

‏کلام الهی و تکلّم حق .......... 451‏

‏انتساب صفت «متکلم» به خداوند .......... 451‏

‏پیرامون کلام حق تعالی و تکلم او .......... 454‏

‏پیرامون کلام حق تعالی و تکلم او .......... 456‏

‏مجازی نبودن «نطق» در حق تعالی .......... 458‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 652

‏السنه خمسه حق .......... 459‏

‏کلام نفسی ذاتی .......... 459‏

‏کلام نفسی ذاتی .......... 460‏

‏تکلم حق در مقام احدیت و واحدیت .......... 460‏

‏کلام ذاتی و کلام ظلّی .......... 461‏

‏کلام ذاتی نفسی در حضرت علمیّه .......... 461‏

‏کلام ذاتی نفسی در حضرت علمیّه .......... 462‏

‏پیرامون صفت ذات حق بودن «کلام ذاتی» .......... 463‏

‏عینیت کلام قولی یا نفسی با ذات .......... 464‏

‏سبب اختلاف کلام الهی .......... 465‏

‏ملک وحی .......... 466‏

‏ذکر صنوف ملائکه و حقیقت آنها .......... 466‏

‏عظمت روح الامین .......... 468‏

‏اطلاقات مختلف روح .......... 469‏

‏اصناف و انواع ملائک .......... 469‏

‏بال و پر داشتن ملائک و اقسام تمثّلات آنها .......... 470‏

‏رسول وحی، اعظم ارکان دار تحقق .......... 471‏

‏اقسام فرشتگان و برتری انسان کامل بر آنها .......... 472‏

‏تطابق مراتب نزول حقایق غیبی با مراتب نزول جبرئیل بر پیامبر (ص) .......... 473‏

‏کیفیت نزول وحی و قرآن .......... 473‏

‏حقیقت وحی دور از دسترس عقول بشری .......... 474‏

‏مجهول بودن کیفیت نزول وحی .......... 475‏

‏مجهول بودن کیفیت نزول وحی .......... 475‏

‏وجود ابهام در حقیقت نزول بر قلب پیامبر و تنزل روح الامین .......... 476‏

‏کیفیت وساطت جبرئیل .......... 476‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 653

‏نزول وحی و دریافت آن .......... 477‏

‏خروج از عالم امکان و وصول به عالم وحی .......... 477‏

‏کشف وحی الهی قبل از تنزل به عالم وحی جبرائیلی .......... 477‏

‏مراتب تنزل وحی بوسیله جبرئیل .......... 478‏

‏کیفیت مشاهده صور غیبی .......... 479‏

‏روحانیت انبیا منزّل ملائکه .......... 479‏

‏سبب وقوع اضطراب در وقت نزول وحی .......... 479‏

‏چگونگی نزول ملائکه و صعود اولیا .......... 480‏

‏لزوم سنخیّت برای درک سکنه جبروت و ملکوت .......... 480‏

‏نزول وحی حاصل ریاضات و سیر معنوی رسول خدا (ص) .......... 481‏

‏حصول فنا و تنزل ملائکه .......... 482‏

‏قلب نبی، منزلگاه وحی .......... 482‏

‏قلب نبوی، مبدأ وحی و منزل جبرئیل .......... 483‏

‏ادراک وحی با مکاشفه تامه الهیه .......... 483‏

‏اتصال به مبدأ فیض و کسب نزولی و تنزیلی وحی .......... 484‏

‏تنزل وحی از مقام احدیت به کشف تام محمدی .......... 484‏

‏متنزل ساختن وحی بر پیامبر .......... 484‏

‏تابعیت نزول قرآن از ولیّ اعظم .......... 485‏

‏وصول ولیّ اعظم عامل نزولی وحی و ملائکه .......... 485‏

‏معنویّت پیغمبر منزل وحی و جبرئیل .......... 486‏

‏انتساب نزولی وحی به خداوند .......... 486‏

‏نزول قرآن حاصل تجلی خداوند به مقام اسم اعظم به ظهور رحمانیت و رحیمیّت .......... 486‏

‏مبدئیت حق به جمیع شئون برای تنزیل وحی .......... 487‏

‏تنزل وحی به وسیله روح الامین .......... 488‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 654

‏ضرورت وجود تناسب بین جبرئیل و روح انبیا (ع) .......... 488‏

‏وجه جمع انتساب نزول وحی به خداوند و جبرئیل .......... 489‏

‏کیفیت انتساب آثار و افعال به حق و خلق .......... 490‏

‏ضرورت «نازل کردن» وحی از جایگاه اصلی .......... 491‏

‏مراتب نزول وحی .......... 495‏

‏کینونتهای قرآن قبل از تنزّل در عالم ماده .......... 496‏

‏نزول از عالم غیب الهی تا صورت لفظی .......... 496‏

‏تنزّل از مرتبه سرّ تا مرتبه فهم عامه .......... 496‏

‏نزول از حجب نور تا مقام بیان با زبان .......... 497‏

‏مراتب هفتگانه نزول .......... 497‏

‏پیرامون بطون هفتگانه قرآن .......... 498‏

‏مراتب هفت یا هفتادگانه تنزیل و تأویل .......... 499‏

‏در عظمت قرآن و نسبت آن با ذات حق .......... 500‏

‏عظمت قرآن در جمیع جهات .......... 500‏

‏مبدئیت حق به جمیع شئون برای قرآن .......... 500‏

‏تنزل به آخرین مرتبه نزول .......... 501‏

‏تنزّل در حدّ فهم بشر .......... 501‏

‏تنَزّل در حدّ فهم بشر .......... 502‏

‏نزولهای هفتگانه تا مرحله صورت کتبی .......... 502‏

‏نازله جمیع شئون و دو دست جمال و جلال حق .......... 502‏

‏اتحاد با ذات در مرتبه کینونت علمی .......... 503‏

‏شأن ذاتی و حقیقت علمی در حضرت واحدیت .......... 504‏

‏تجلّیگاه ذات حق به جمیع اسما .......... 504‏

‏جلوه تام حق تعالی .......... 504‏

‏صورت عینی و کتبی اسما و صفات حق .......... 505‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 655

‏صورت کتبیه حضرت غیب .......... 505‏

‏نازله تجلیات الهی و صورت کتبیه اسمای ربوبی .......... 505‏

‏ترجمان تمام دایره وجود .......... 505‏

‏مظهر بزرگ رحمت مطلقه الهی .......... 506‏

‏جامعترین کلام الهی و صاحب احدیت جمع و تفصیل .......... 506‏

‏صاحب مقام جمع .......... 507‏

‏عظمت ظرف وحی .......... 508‏

‏سرّ الهی و محرم آن .......... 508‏

‏سرّ الهی برای وجود من خوطب به .......... 509‏

‏مُدرِک حقیقی حقیقت قرآن .......... 509‏

‏فراتر از ادراک جبرئیل .......... 509‏

‏کتب تکوینی، حاملان کتاب تدوینی .......... 510‏

‏تحریف و نَسخ قرآن .......... 511‏

‏حافظ قرآن .......... 511‏

‏حافظ قرآن .......... 511‏

‏بقای قرآن بدون کم و کاست .......... 512‏

‏مصونیت از زیادت و نقصان .......... 512‏

‏وجود قرآن به خط ائمه (ع) .......... 512‏

‏پیرامون ادعای تحریف لفظی و حذف آیات قرآن .......... 513‏

‏رد احادیث مبنی بر تحریف قرآن .......... 514‏

‏عدم ورود نسخ و انقطاع به قرآن .......... 517‏

‏اعجاز قرآن .......... 517‏

‏تحدی و مبارزطلبی قرآن .......... 517‏

‏امّی بودن پیامبر و اعجاز قرآن .......... 518‏

‏امّی بودن پیامبر و اعجاز قرآن .......... 519‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 656

‏اعجاز در معارف و محتوا .......... 520‏

‏معارف توحید، وجه اصلی اعجاز قرآن .......... 521‏

‏علوم و معارف الهیه وجه اعجاز قرآن .......... 522‏

‏قرآن دارای معارف بی سابقه .......... 522‏

‏وجه دیگری از اعجاز قرآن .......... 523‏

‏معجزه اختصار و ایجاز در بیان و تبیین .......... 524‏

فصل دوازدهم: جامعیت و خاتمیت اسلام

‏ ‏

‏جامعیت و خاتمیت اسلام .......... 529‏

‏کمال و علوّ اسلام .......... 529‏

‏دینِ بشریت .......... 530‏

‏پیرامون جامعیت و فراگیر بودن قوانین اسلام .......... 531‏

‏تعارض نسخ و تغییر با جاودانگی .......... 534‏

‏شواهدی از قرآن بر جاودانگی و همگانی بودن اسلام .......... 535‏

‏دلیل عقلی بر جامعیت و جاودانگی .......... 537‏

‏ضرورت بقای قانون اسلام .......... 538‏

‏گواه از احادیث بر بقای اسلام .......... 540‏

‏پیرامون ناسخ و منسوخ .......... 541‏

‏عدم ورود نسخ در احکام اسلام .......... 541‏

‏قوانین قابل نسخ .......... 541‏

‏نظری به قانون مادّی و معنوی اسلام .......... 542‏

‏قوانین مالی و نظامی .......... 543‏

‏جریان نسخ در قرآن و حدیث .......... 544‏

‏قانونهای ناظر به قانون .......... 545‏

‏اکتفای به ظاهر یا باطن، نقص در شریعت ختمیّه .......... 546‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 657

‏ضرورت جامعیت کتاب خاتم .......... 547‏

‏پیرامون اعتبار و ارزش حدیث .......... 548‏

‏ادعای خدشه در دومین منبع دین .......... 548‏

‏پیرامون دلیل انسداد .......... 550‏

‏پیرامون سیره عقلا .......... 550‏

‏عدم هماهنگی میان حکم عقل و برخی احادیث .......... 551‏

‏احادیث و نحوه مطابقت آنها با عقل .......... 551‏

‏توضیحی پیرامون اعتبار و صحت احادیث بحارالانوار .......... 553‏

‏ناسازگاری بعضی احادیث با علم یا حس .......... 554‏

‏تفاوت مدرکین آیات و احادیث عملی و علمی .......... 555‏

‏وجود رمز در قرآن و حدیث .......... 557‏

‏مضامین برتر از فهم عموم در قرآن و حدیث .......... 558‏

‏ناهماهنگی میان برخی احادیث .......... 560‏

‏جعل و وضع در احادیث .......... 561‏

‏اشکال بر ظنی بودن احادیث .......... 562‏

‏برخی موجبات وثوق حدیث .......... 562‏

‏یک نکته دانستنی .......... 564‏

‏پیرامون اجرا و تطبیق دین .......... 567‏

‏توطئه ناهمگونی اسلام و تمدن جدید .......... 567‏

‏ارتجاعی معرفی کردن اسلام .......... 567‏

‏ارتجاعی معرفی کردن اسلام .......... 568‏

‏نسبت ارتجاعی به اسلام .......... 568‏

‏عدم ورود نقص در احکام خداوند .......... 569‏

‏عدم فهم اسلام .......... 570‏

‏جاودانگی ملاکها و ارزشها .......... 570‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 658

‏اسلام، دین همه اعصار .......... 571‏

‏دینی برای همه اعصار .......... 571‏

‏تمدّن اسلامی، یعنی اعتلای معنوی .......... 572‏

‏معنای واقعی ترقّی .......... 572‏

‏معنای واقعی ترقّی .......... 572‏

‏اسلام، مکتب ترقیخواه .......... 573‏

‏اسلام، مکتب ترقیخواه .......... 573‏

‏محوریّت تفکر و اندیشه در قوانین اسلام .......... 573‏

‏عدم وابستگی ارزشهای معنوی به زمان و مکان خاص .......... 574‏

‏همگامی اسلام با پیشرفت و تمدن .......... 575‏

‏همگامی اسلام با پیشرفت و تمدن .......... 575‏

‏همراهی اسلام با پیشرفت و تمدن .......... 576‏

‏انعطاف پذیری احکام .......... 576‏

‏اسلام، دین دموکراسی واقعی .......... 577‏

‏اسلام، دین دموکراسی واقعی .......... 577‏

‏توانمندی اسلام در اداره جوامع .......... 577‏

‏عامل شکست و رکود مسلمین .......... 578‏

فصل سیزدهم: مباحثی پیرامون دین

‏ ‏

‏مباحثی پیرامون دین .......... 583‏

‏دین، محتوا و نیاز به آن .......... 583‏

‏علوم و معارف سه گانه شریعت .......... 583‏

‏نیاز بشر به قانونگذار الهی .......... 585‏

‏گواه این سخن از قرآن .......... 587‏

‏دین، برای زندگی فردی و جمعی دنیوی و اخروی .......... 588‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 659

‏جواز وضع قانون و تصرّف در جان و مال انسانها .......... 589‏

‏قانون الهی، برای سعادت دو جهان .......... 591‏

‏بازگشت بشر به مذهب .......... 591‏

‏آرامش روح، نیاز بشر امروزی .......... 592‏

‏تأثیر پیشرفتهای علمی بر مشکلات اجتماعی- اخلاقی- اعتقادی .......... 592‏

‏عدم شناخت انسان .......... 593‏

‏بحران دین زدایی و عدم اعتقاد به معنویت .......... 594‏

‏بشریت و احساس پوچی .......... 596‏

‏دین: حرکت یا سکون .......... 596‏

‏دین، افیون توده ها .......... 596‏

‏دین، ساخته قدرتمندان .......... 597‏

‏دین برای تحمیق .......... 597‏

‏انبیا، قیام کنندگان بر ضد طاغوت در طول تاریخ .......... 597‏

‏مقابله با مستکبرین و حمایت از مستضعفین .......... 599‏

‏پیوند متقابل ادیان و انبیا با مستضعفین .......... 599‏

‏پیامبران، برخاسته از متن توده ها و مستضعفین .......... 600‏

‏ردّ شبهه با بررسی زندگی و تعالیم انبیا .......... 602‏

‏رد شبهه با توجه به تعالیم قرآن .......... 604‏

‏حربه استعمار نو علیه اسلام .......... 605‏

‏معرفی نادرست از اسلام .......... 606‏

‏دسیسه برای جدایی ملّت از قرآن .......... 606‏

‏قرآن، بزرگترین داعی به قیام ضد سلطه و طاغوت .......... 608‏

‏مشحون بودن قرآن از دعوت به قیام علیه استکبار .......... 610‏

‏پیامبر اسلام، رهبر نبرد دائمی با قدرتمندان .......... 610‏

‏اسلام حرکت بخش و بیدارگر .......... 612‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 660

‏جانشینان پیامبر و جهاد مستمر علیه حکومتهای ظالم .......... 614‏

‏مقایسه زندگی و سیاست رؤسای حکومت اسلامی و حکومتهای مادی .......... 617‏

‏مذهب امریکایی مخدر است .......... 622‏

‏ ‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 661

‎ ‎

کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 662