مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏بسم الله الرّحمن الرّحیم‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

«کان النّاس أمّة واحدة فبعث الله النّبیین مبشّرین و منذرین...»

‏ ‏

‏ ‏

مقدمه

‏ ‏

‏     ‏‏حقّ تعالی در مقام ذات خویش در حجاب ذات پوشیده بود و حقیقت او هیچ تجلّی و‏‎ ‎‏ظهوری نداشت، آنگاه از پرده ذات خارج شد و در عالم اسما و صفات جلوه کرد ـ و‏‎ ‎‏اعیان ثابته به فیض اقدس در مقام واحدیّت آشکار گشتند ـ نیاز به خلیفه ای داشت تا‏‎ ‎‏جانشین او باشد، و از اسما و صفات و ذات او خبر دهد، بدین گونه مقام خلافت و نبوّت‏‎ ‎‏برپا گردید؛ و در هر عالم که حقّ ـ جلّ جلاله ـ تجلّی کرد، خلیفه او نیز برای رساندن‏‎ ‎‏اخبار او ظهور کرد و نبوّت در سراسر هستی محقّق گشت.‏

‏     در عالم انسان که جلوه ای از ظهور حق بود، انبیای الهی برای اِخبار از ذات و اسما و‏‎ ‎‏صفات او و راه نمودن و راهبردن انسان به سوی او ظاهر گشتند؛ و چون انسان یک‏‎ ‎‏حقیقت بیش نیست و روح و جسم در او دوگانگی ایجاد نکرده، بلکه این دو مراتب یک‏‎ ‎‏هستی هستند، انبیا نیز با انسان دوگانه برخورد نکرده، و او را جامع دیده اند و اوامر و‏‎ ‎‏نواهی آنان در تمام ابعاد وجودی و جلوه های هستی انسان در زندگی فردی و اجتماعی و‏‎ ‎‏مادّی و معنوی جاری گشته تا او را به سرمنزل مقصود راهنمایی نمایند.‏


کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه ا

‏     امام خمینی(س) که از عارفان به اسما و صفات حق بوده، و همه عالم و موجودات را‏‎ ‎‏اسامی حق می بیند و می شناسد، نگاه او به نبوّت با چنین معرفت و جامعیّتی آمیخته‏‎ ‎‏است و در آثار خویش از نبوت در همه حضرات و عوالم از عالم اسما و صفات تا عالم‏‎ ‎‏ناسوت و طبیعت سخن رانده است؛ و رسالت پیغمبران الهی را در زمین نه به دنیا‏‎ ‎‏محدود کرده، و نه در آخرت خلاصه نموده، و رسالت آنان را دوگانه و یا گسیخته‏‎ ‎‏ندانسته است، بلکه آن را یک رسالت واحد برای تربیت و کمال انسانی شناخته و‏‎ ‎‏شناسانده است.‏

‏     مجموعه ای که در پیش رو دارید با توجّه به چنین معرفتی مباحث نبوّت را از لابه لای‏‎ ‎‏آثار ایشان به نظم درآورده، و دارای جامعیّت و گستردگی است که در کمتر کتابی می توان‏‎ ‎‏به چنین مطالبی دست یافت؛ و برای خواننده شناختی جامع و کامل از رسالت پیغمبران‏‎ ‎‏الهی فراهم می آورد که او را از یکسونگری و محدودبینی و انحصار نبوت به دنیا یا‏‎ ‎‏آخرت و مادیّت یا معنویت دور می سازد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

ویژگیهای این مجموعه:

‏     ‏‏1. این مجموعه در گروه معارف اسلامی حوزه معاونت پژوهشی مؤسّسه تنظیم و‏‎ ‎‏نشر آثار امام خمینی(س) استخراج و تنظیم گشته، و مشتمل بر سیزده فصل است.‏

‏     2. برخی مطالب که در تبیانهای دیگر نیز گرد آمده است به دلیل ضرورت و ایجاد‏‎ ‎‏پیوستگی بین مطالب در این مجموعه تکرار شده است و تلاش شده به حدّ ضرورت و‏‎ ‎‏لزوم بسنده گردد.‏

‏     3. مقدّمه، پاورقیها، فهرستها و ترجمه متون عربی از تهیه کنندگان می باشد.‏

‏     4. در پایان کتاب برای بهره برداری بهتر و افزونتر، علاوه بر فهرست اجمالی و‏‎ ‎‏تفصیلی مطالب، فهرست آیات و روایات و منابع متن کتاب و فهرست منابع نامبرده در‏‎ ‎‏توضیحات، ذکر شده است.‏

‏     5. در تنظیم این مجموعه سعی بر استقرای تامّ مطالب یک عنوان از جمیع آثار‏

کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه ب

‏حضرت امام(س) بوده است، لکن آنچه در اینجا ارائه شده، جامع و نتیجه نظر ایشان در‏‎ ‎‏هر مورد است به نحوی که در برگیرنده تمامی نکات اصلی دیدگاههای ایشان باشد. از‏‎ ‎‏این رو ممکن است خواننده و محقق دیگری، در آثار امام به مطالبی با همین مضمون‏‎ ‎‏برخورد نماید که ما فقط جهت پرهیز از تکرار از ذکر آنها خودداری نموده ایم.‏

‏     6. ترتیب فصول و عناوین فصول و زیرفصلها با توجّه به پیوستگی لازم بین مباحث‏‎ ‎‏نبوّت و مطالب موجود در آثار ایشان، فراهم گشته است؛ و از آنجا که حضرت امام(س)‏‎ ‎‏کتاب جداگانه ای درباره نبوّت در همه ابعاد آن تألیف نکرده اند، بلکه به تناسب زمان،‏‎ ‎‏مکان و موضوع، در کتابها و بیانهای مختلف به آن پرداخته اند. انتخاب مطالب و نظم و‏‎ ‎‏ترتیب این مجموعه بنابر نظر گردآورندگان بوده است.‏

‏     7. در برخی فصول، به طور صریح پاره ای از سؤالها و اشکالها و شبهه ها درباره نبوت‏‎ ‎‏آمده، و پاسخ آنها بیان گردیده است، امّا پاسخ برخی از مطالب در لابه لای مباحث‏‎ ‎‏حضرت امام(س) آورده شده، بدون اینکه به اصل پرسش اشاره شده باشد، از آنجا که‏‎ ‎‏بنای مجموعه های «تبیان» بر ارائه خالص مطالب حضرت امام(س) است، چیزی بر متن‏‎ ‎‏اصلی افزوده نشده، و در اینگونه موارد با اشاره ای کوتاه در عناوین یا توضیح در پاورقی،‏‎ ‎‏برخی مطالب روشنتر شده است. لکن درک کامل مقصود به عهده خواننده گرامی، و‏‎ ‎‏ایضاح و شرح و تفسیر بیشتر مطلب، به عهده محققان و اسلام شناسان نهاده شده است.‏

‏     در پایان لازم می دانیم از همکاران گروه معارف که در تمام مراحل استخراج و تنظیم‏‎ ‎‏و... ما را یاری کرده اند و با همّت آنها این مجموعه آماده گشته است، صمیمانه تشکّر‏‎ ‎‏نماییم و همچنین سپاس خود را از همکاران دفتر نظارت و ارزشیابی، انتشارات و چاپ‏‎ ‎‏اعلام می داریم.‏

‏ ‏

معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

‎ ‎

کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه ج