بخش اول: ملیت و قومیّت
ریشه و منشأ ملی گرایی و قوم پرستی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ریشه و منشأ ملی گرایی و قوم پرستی

‎ ‎

‏ ‏

  ریشه و منشأ ملی گرایی و قوم پرستی

‎ ‎

‏ ‏

استعمارگران، مروّج ملی گرایی

‏     ‏‏این تبلیغات که این عرب است، آن ترک است و یا فارس یا‏‎ ‎‏کُرد، تبلیغاتی است که اجانب برای چپاول مخازنی که در این‏‎ ‎‏ممالک است رواج می دهند که مسلمانان را از هم جدا کنند.‏‎ ‎‏مسلمین باید هوشیار باشند که تحت تأثیر این تبلیغات واقع‏‎ ‎‏نشوند.(5)‏

16 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استعمار، مروّج قوم پرستی

‏     ‏‏نهضت اسلامی ایران مظهر برادری شیعه و سنی و همگامی‏‎ ‎‏نژادهای مختلف کشور ایران است. شما‏‎[1]‎‏ خواهران و برادران عزیز‏‎ ‎‏باید توجه داشته باشید که دشمن اصلی یعنی استعمار هنوز با وسایل‏‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 5

‏مختلف دست اندرکار سنگ اندازی و تفرقه افکنی است.(6)‏

29 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجانب، منادیان اختلاف و تفرقه مسلمین

‏     ‏‏بر شما مأمورین کردستان و علمای کردستان، به حَسَب وظیفۀ‏‎ ‎‏ملی و شرعی است که اگر چنانچه آنجا نغمه هایی از جُهّال یا از‏‎ ‎‏مفسده جوها در این امور بلند شد، بدانید که این از حلقوم اجانب‏‎ ‎‏است. آنها می خواهند این اختلاف را ایجاد کنند تا باز برگردند به‏‎ ‎‏حال اول، منتها به فرم دیگر.(7)‏

7 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحریف تاریخ برای ترساندن ایرانیان از اسلام

‏     ‏‏یک مجلسی درست کردند، در همان زمان آن شخص‏‎[2]‎‏ ـ‏‎ ‎‏شاید حالا اواخر زمان ـ که در آن مجلس، نمایش غلبۀ اسلام بر‏‎ ‎‏ایران بود، که لشکر عرب آمد و غلبه کرد و ،عرض بکنم که، ایران‏‎ ‎‏را گرفت، که آن وقت عربستان هم جزء اینجا بود، آنجا دستمالها را‏‎ ‎‏درآوردند به گریه! گریه ‏‏[‏‏برای‏‏]‏‏ اینکه اسلام آمد و ایران را‏‎ ‎‏اسلامی اش کرد، گریه کردند! در یک مجلس عمومی، درست‏‎ ‎‏کردند وضع را به طوری که دستمالها را در آوردند و به حال ایران‏‎ ‎‏گریه کردند که به ایران، اسلام آمده است! چه بود؟ برای این بود‏‎ ‎‏که مردم را از اسلام همچو بترسانند که اسلام آمد و بکلی اوضاع‏‎ ‎‏را به هم زد.(8)‏

12 / 6 / 58

*  *  *


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 6

نقش اجانب در ایجاد غائله بین اقوام

‏     ‏‏این غائله های که در کردستان پیش آوردند این طور نبود که‏‎ ‎‏کُردها می خواستند یک غائله ای درست کنند. کُردها نظری به این‏‎ ‎‏نداشتند، غائله ای بود که اجانب ـ آنهایی که می خواهند ما را‏‎ ‎‏غارت کنند ـ با آن اشخاصی که همدست آنها در غارتگری بودند،‏‎ ‎‏مثل حزب دمکرات ـ سران حزب دمکرات البته ـ این غائله را‏‎ ‎‏بوجود آوردند؛ که در آنجا یک برادرکشی ای بشود و یک‏‎ ‎‏چیزهایی بشود، و نگذارند که این ملتی که پیش برده است تا آخر‏‎ ‎‏برود؛ و نهضت را تا آخر برساند. و این خوف در طرفهای شما هم‏‎ ‎‏هست؛ در بلوچستان و در سیستان هم هست. این نقشه در آنجا‏‎ ‎‏هم هست.(9)‏

5 / 7 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قوم گرایان، عامل استعمار

‏     ‏‏اینها باید بدانند که جز خرابکاری الآن کاری از آنها نمی آید.‏‎ ‎‏این طور نیست که اینها بخواهند به ملت کُرد خدمت بکنند. اینها‏‎ ‎‏روابطشان با اجانب، با صهیونیسم، با امریکا، با رژیم سابق ثابت‏‎ ‎‏است. و اینها دارند برای آنها کار می کنند. آنها می خواهند ملت کُرد‏‎ ‎‏را تا آخر وابسته به خارج و تحت فشار سابق قرار بدهند. و اگر‏‎ ‎‏بتوانند، ایران هم همین کار را بکنند؛ یعنی تمام ایران را.(10)‏

18 / 7 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قوم گرایان، عامل بیگانه

‏     ‏‏یکی از مسائلی که خوب، اخیراً به آن مبتلا هستید و هستیم‏‎ ‎‏مسائل کردستان است، در کردستان اشخاصی که منحرف هستند،‏‎ ‎‏می روند و تبلیغات می کنند که اینها اصلاً کُردها را می خواهند‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 7

‏نباشند. اینها می خواهند کردستان ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ اصلش کُردها را، همه را‏‎ ‎‏می خواهند از بین ببرند با تبلیغات مختلفی. آن اشخاصی تبلیغ‏‎ ‎‏می کنند که با نه کُرد رفیق هستند، و نه ترک و نه فارس، اینها عمال‏‎ ‎‏خارجی هستند، و برای آنها می خواهند کار بکنند.(11)‏

29 / 7 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عوامل داخلی، مبلّغ تفرقه افکنی

‏     ‏‏یک نفر سرباز امریکایی نمی آید آنجا یک کاری بکند. آنها با‏‎ ‎‏شیطنت استفاده می کنند از خود این افرادی که یا وابسته هستند به‏‎ ‎‏آنها یا اعوجاج دارند. آن وقت، این دست دومیها که اعوجاج‏‎ ‎‏دارند، از ساده دلی بعضی از کُردها استفاده می کنند، با آنها‏‎ ‎‏صحبت می کنند، چه منتشر می کنند که بنا دارند که تمام کردستان‏‎ ‎‏را بکوبند. این ارتش ایران که رفته آنجا برای اینکه جلوگیری کند از‏‎ ‎‏اینکه آنها دارند می کُشند و سر می بُرّند و اذیت می کنند، فوراً آنها‏‎ ‎‏دنبالش برمی دارند می نویسند که ما می خواهیم؛ یعنی دولت ایران‏‎ ‎‏می خواهد که کُردها را بکوبد. آن رفته که کُردها را حفظ بکند،‏‎ ‎‏اینها می گویند رفته کُردها را بکوبد.(12)‏

16 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خواسته های مشترک اقوام مختلف ایرانی 

‏     ‏‏اینها که قضیۀ کردستان را ایجاد کردند؛ دسته ای هستند که از‏‎ ‎‏خارج ارتزاق می شوند و الهام می گیرند که از این طرف یا از آن‏‎ ‎‏طرف، اکثراً از امریکا ـ چنانکه بعضی نوشتجات هم که اخیراً به‏‎ ‎‏دست آورده اند مؤیِّد آن است و معلوم شده که در قضایای‏‎ ‎‏خُرَّمشهر و خوزستان و قضایای کردستان، امریکا دست داشته‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 8

‏است. این مطلبی است که آنها پیش آوردند، ما گرفتار اجانب‏‎ ‎‏هستیم ـ همانطور که تا حالا بودیم. مسئله ای بین ما و کُردها نیست‏‎ ‎‏که محتاج به حل باشد. مسئلۀ ما و کُردها همان مسئله ای است که‏‎ ‎‏بین ما و فارسهاست. فارسها هم از ما می خواهند که امور شهرشان‏‎ ‎‏را خودشان اداره کنند. و هیأتی را برای امور شهرشان تعیین کنند‏‎ ‎‏که آباد بشود و برق و اسفالت و همه چیزشان درست بشود. این‏‎ ‎‏همان چیزی است که کُردها، لُرها و ترکها هم می خواهند. فرقی‏‎ ‎‏بین آنها نیست.(13)‏

17 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قوم گرایی و ملی گرایی ابزار مخالفت با اسلام

‏     ‏‏این مسائل بسیار محتمل است که از دستهایی که می خواهند‏‎ ‎‏ممالک اسلامی با هم وحدت پیدا نکنند پیش آمده است. قضیۀ‏‎ ‎‏عرب را پیش کشیده اند و عجم را. در داخل ممالک، قضیۀ کرد را و‏‎ ‎‏عرب را، و فارس را. در مملکت ما قضیۀ کرد و عرب و لر و ترکمن‏‎ ‎‏و بلوچ و امثال اینها را پیش کشیده اند مخالفین ما که دارای‏‎ ‎‏مطالعات زیادی در این مملکتها هستند. اینها به آنجا رسیدند که‏‎ ‎‏چنانچه اسلام به آن طوری که هست پیاده بشود و آن طوری که‏‎ ‎‏اسلام دعوت کرده است تحقق پیدا بکند، تمام این قدرتهایی که در‏‎ ‎‏عالم هستند، اینها منعزل می شوند. و قدرت بالاتر از همۀ قدرتها‏‎ ‎‏به دست مسلمین که جمعیتشان اکثر هم هست، ذخایرشان بیشتر‏‎ ‎‏هم هست می افتد. از این جهت در یک سطح وسیعی اینها بین‏‎ ‎‏عرب این ناحیه، ترک آن ناحیه، فارس این ناحیه، اینها جدایی‏‎ ‎‏می خواهند بیندازند و لهذا برخلاف منطق اسلام، این ملیتها‏‎ ‎‏پان ایرانیسم، پان ترکیسم، از این ایسمها درست می کنند. و مقصد‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 9

‏آنها این است که اینجا اسلام و منطق اسلام نباشد. و ملیتها را پیش‏‎ ‎‏بکشند و جدا کنند اسلام را، بعض طایفه اش را از طایفه دیگر.‏‎ ‎‏اقلیتهای مثلاً کرد و ترک و کذا اصل قاعده اش این است که در‏‎ ‎‏ایران مطرح نباشد اینکه این اقلیتی است، آن یک اقلیتی است، این‏‎ ‎‏یک اکثریتی است.(14)‏

26 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکومتهای سابق منشأ قوم گرایی فعلی

‏     ‏‏کردها می گویند که حق کردستان را بدهید. فرض کنید که بلوچ‏‎ ‎‏هم می گویند حق بلوچ را بدهید و همینطور، این برای این است که‏‎ ‎‏فرم حکومتهایی که در ایران حکومت کردند یک حکومت ظالمانه‏‎ ‎‏بوده است. و چون این حکومتها اکثراً یا دائماً از یک قشر بودند،‏‎ ‎‏فارس مثلاً بودند، از این جهت به حوائجی که باید به کرد بدهند‏‎ ‎‏نمی دادند یا کم می دادند. حاجتهای بلوچ را برنمی آوردند یا کم‏‎ ‎‏برمی آوردند. و همینطور بختیاری و همینطور سایر قشرها. آنها‏‎ ‎‏رژیمهای غیراسلامی بودند. رژیم شاهنشاهی یک رژیم طاغوتی‏‎ ‎‏غیر اسلامی بود. از این جهت این اختلافات در بطن کشور پیدا شد‏‎ ‎‏و این تبعیضها هم مع الأسف پیدا شد ...‏

‏     اگر یک همچو حکومتی که آرزوی ماست پیدا بشود، گمان‏‎ ‎‏نکنم که نه کرد و نه ترک و نه فارس و نه عرب ونه سایرین این‏‎ ‎‏مسائل را پیش بیاورند. این مسائل از اینجا پیش آمده است که‏‎ ‎‏دولتها اسلامی نبودند، اجحاف می کردند. وقتی بین تهران و پاوه‏‎ ‎‏فرق نباشد، بین اصفهان با ترکمن، محل ترکمنها فرقی نباشد در‏‎ ‎‏حکومت کردن، در قضاوت کردن، در اجرای قوانین، در اجرای‏‎ ‎‏برنامه ها، آن وقت چه نظری دیگر هست به اینکه، ما محل دست‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 10

‏ خودمان باشد یا دست آنها باشد. این حرفها از آنجا پیدا شده‏‎ ‎‏است که ظلم شده است به آنها...‏

‏     اگر یک همچو حکومتی‏‎[3]‎‏ ما فرض کنیم در یک کشوری پیدا‏‎ ‎‏شد که نظر حاکم به حسب تکلیف الهی، مکلف است به طور‏‎ ‎‏تکلیف الهی، موظف است به حسب قانون که همۀ اهل کشور را با‏‎ ‎‏یک نظر نگاه کند، تمام اهل کشور را برادر خودش بداند، در‏‎ ‎‏اجرای قانون مابین حاکم و محکوم یک جور باشد، در پروژه هایی‏‎ ‎‏که درست می کنند برای تعمیرات، برای هر چیزی، همه جا مثل‏‎ ‎‏هم باشد، به عدالت باشد، آیا آن روز هم باز فرض کنید که‏‎ ‎‏کردستان می گوید که برای ما خودمان چه باشد؟ آنها برای اینکه‏‎ ‎‏ناراحتی دیدند این حرف را می زنند. آن روزی که حکومت‏‎ ‎‏اسلامی به آن طوری که ما می خواهیم، خدا می خواهد، تحقق پیدا‏‎ ‎‏کند، همه برادر با هم هستند و کرد بیاید تهران حاکم باشد مانعی‏‎ ‎‏ندارد. فارس برود کردستان حاکم باشد، پیش آنها مانعی ندارد. و‏‎ ‎‏همۀ اینها برای این است که اینها ناراحتی دیدند از حکومتهای‏‎ ‎‏سابق. حکومت اسلام را ندیدند چه جوری است مسّش نکردند‏‎ ‎‏حکومت اسلام را. حرفش شنیده شده است. بلکه حرفش هم این‏‎ ‎‏آخری شنیده شده، لکن حرفش هم نبوده است. چون این را‏‎ ‎‏احساس نکردند که حکومت اسلامی چی هست. از این جهت این‏‎ ‎‏حرفها پیش آمده است.(15)‏

26 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 11

اجانب و رژیم سابق منشأ اختلافات قومی

‏     ‏‏قضایایی که در ایران واقع شده است اینها ریشه اش از خارج و‏‎ ‎‏یک مقداری هم از ریشه هایی که رژیم سابق دارند و طرفدارانشان‏‎ ‎‏است. امت اصیل، نه کرد و نه آذربایجانی با ما مواجه نیستند. البته‏‎ ‎‏یک تبلیغاتی در کردستان همان اشخاص خارجی کردند که خیال‏‎ ‎‏کردند که یک تفرقه ای بین مثلاً اکراد و غیراکراد، بین اقلیتهای‏‎ ‎‏اینجا و غیر آن هست. و این برای این است که اسلام را درست‏‎ ‎‏نمی گذارند ما معرفی کنیم.(16)‏

28 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ظلم حکومتهای سابق منشأ تجزیه طلبی

‏     ‏‏من امید این را دارم که اگر اسلام آنطوری که ما می خواهیم در‏‎ ‎‏اینجا تحقق پیدا کند، پیاده بشود، نه کرد و نه لر و نه ترک و نه سایر‏‎ ‎‏قشرها که هستند هیچیک از اینها اصلاً نخواهند که خودشان‏‎ ‎‏علی حده باشند...‏

‏     اینها روی این زمینه است که از دولتهای سابق ضربه خوردند.‏‎ ‎‏آن ضربه ای که از دولتهای سابق خوردند و تلخی ای که در ذایقۀ‏‎ ‎‏همۀ قشرها هست این اسباب این شده است که اینها خیال کنند که‏‎ ‎‏این حکومت اسلامی هم مثل حکومت شاهنشاهی است.‏‎ ‎‏همانطور که حکومت شاهنشاهی همۀ ذخایر را می برد و کردستان در‏‎ ‎‏حال فقر بود و عرض بکنم که بیمارستان نداشتند و دانشگاه نداشتند‏‎ ‎‏و هیچ چیز، و فرض کنید که بلوچستان هم همینطور، بختیاری هم‏‎ ‎‏همینطور، اینطور بود. الآن هم که می شنوند حکومت، اصلاً در‏‎ ‎‏ذهنشان بیش از آن حکومتی که در رژیم سابق بود، نمی آید. از این‏‎ ‎‏جهت این حرفها را می زنند و ما هم گفتیم که ما الآن حرفهای همۀ‏‎ ‎‏شما را می شنویم تا وقتی فهمیدید حکومت چیست. وقتی گفتید‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 12

‏حکومت، دیگر خودتان هم حرفتان را پس می گیرید.(17)‏

28 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امریکا، عامل آشوبگری سیاسی و قومی در ایران 

‏     ‏‏من اخیراً باید تذکر دهم که در قضایای کردستان که گروههای‏‎ ‎‏منحرف چپ و مخالف با اسلام به آشوبگری برخاسته اند، و در‏‎ ‎‏قضایای دانشگاهها که گروههای چپ امریکایی در آن مکانهای‏‎ ‎‏مقدس دست به آشوب زده اند، و آشوبگریهای دولت غیر قانونی‏‎ ‎‏عراق در مرزهای ایران با حملۀ کارتر و دخالت نظامی در ایران‏‎ ‎‏رابطۀ ملموسی دارد.(18)‏

5 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجانب، عامل آشوبها

‏     ‏‏اینهایی که در طول این مدت، چه در کردستان و چه در جاهای‏‎ ‎‏دیگر، با این نهضت مقابله کردند، اشخاصی بودند که از اسلام‏‎ ‎‏اطلاعات نداشتند، و نمی خواستند حکومت اسلام برقرار باشد. شما‏‎ ‎‏از طرز و شیوۀ حرکات اینها بهتر می دانید که عمال غیر بودند. از کیفیت‏‎ ‎‏سلاحهایی که داشتند شما دیدید که این سلاحها از کجا می آمد.(19)‏

21 / 4 / 59 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

نقش ابرقدرتها در فروپاشی عثمانی 

‏     وقتی اینها‏‎[4]‎‏ غلبه کردند، در جنگ دوم‏‎[5]‎‏ ‏‏[‏‏اوّل‏‏]‏‏ غلبه کردند‏‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 13

‏بر عثمانی، عثمانی را تکه تکه کردند، شاید قریب پانزده تا‏‎ ‎‏کشور کردند و هر کدام ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ یک نوکری از خودشان بالا سرش‏‎ ‎‏گذاشتند و مع الأسف، آنهایی که اساس مطلب را مطّلع‏‎ ‎‏نبودند، آنها هم این مسائل را اهمیتی به آن نمی دادند و الآن هم‏‎ ‎‏نمی دهند.(20)‏

18 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوه منفی ملّی گرایی

‏     ‏‏از مسائلی که طراحان برای ایجاد اختلاف بین مسلمین‏‎ ‎‏طرح و عمال استعمارگران در تبلیغ آن بپا خاسته اند، قومیت و‏‎ ‎‏ملیت است که دولت عراق سالهاست بدان دامن می زند. و در‏‎ ‎‏ایران نیز دستجات محدودی دانسته یا ندانسته از آن ترویج و‏‎ ‎‏تأیید می کنند. و در سایر نقاط از ترک و کُرد و دیگر طوایف هم‏‎ ‎‏همان راه را پیش گرفته اند و مسلمانان را در مقابل هم قرار‏‎ ‎‏داده اند و حتی به دشمنی کشیده اند، ... و آن ملی گرایی که به‏‎ ‎‏دشمنی بین مسلمین و شکاف در صفوف مؤمنین منجر‏‎ ‎‏می شود بر خلاف اسلام و مصلحت مسلمین و از حیله های‏‎ ‎‏اجانب است که از اسلام و گسترش آن رنج می برند.(21)‏

21 / 6 / 59 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

نقش تحصیلکرده ها در ترویج ملی گرایی

‏     ‏‏در مقابل آنها یک قشرهای تحصیلکرده در دامن غرب یا‏‎ ‎‏شرق آمده اند و ندانسته، اکثراً ندانسته و بعضی هم دانسته‏‎ ‎‏قضیۀ ملی گرایی را پیش کشیده اند، ملت عرب باید چطور‏‎ ‎‏باشد، در مقابل اینکه اسلام و ملت مسلم باید چه باشند،‏‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 14

‏ملت عرب باید چه باشد، ملت فارس باید چه باشد، ترک باید‏‎ ‎‏چه باشد.‏

‏     رنگهای مختلف، این رنگ، رنگ سفید است، آن رنگ،‏‎ ‎‏رنگ سیاه است، آن زرد است، تمام این مسائل، مسائل‏‎ ‎‏تفرقه افکن از این قدرتهای بزرگ و شیطانهای بزرگ است‏‎ ‎‏که بین ملتها و بین افراد انسانها می خواهند تفرقه‏‎ ‎‏بیندازند.(22)‏

20 / 10 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملّی گرایی و نژادپرستی

‏     ‏‏و آیا این همان نژادپرستی نیست که اروپایی ها می خواهند به‏‎ ‎‏وسیلۀ آن ما را به استعمار بکشند و بین طوایف عرب و عجم و‏‎ ‎‏ترک جدایی بیندازند؟(23)‏

17 / 8 / 62 

*  *  *

‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 15

  • )) منظور اهالی کردستان است.
  • )) منظور رضاشاه است.
  • )) منظور حکومت اسلامی است.
  • )) ابرقدرتها.
  • )) سهواً دوم آمده است.