فصل چهارم: نظم و سلسله مراتب در قوای مسلح
ضرورت وجود نظم و توجه به آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

ضرورت وجود نظم و توجه به آن

‏ ‏

‏ ‏

 ضرورت وجود نظم و توجه به آن 

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حفظ نظم و قانون

‏من به شما برادران سفارش می کنم که حفظ نظم را در پادگانهای خود‏‎ ‎‏بکنید؛ حفظ نظام را به همان طور که سابق بوده است بکنید. از بزرگها‏‎ ‎‏حرف شنوی داشته باشید،‏‎[1]‎‏ اخلال نکنید، و همین طور راه ندهید کسانی را‏‎ ‎‏که می خواهند در نظام شما اخلال بکنند. اینها مخالف حیثیت مملکت ما‏‎ ‎‏هستند؛ شما حیثیت مملکت ما را خودتان باید حفظ کنید؛ و حفظش به‏‎ ‎‏این است که نظام را حفظ کنید و آن چیزی که در قانون نظام است شما باید‏‎ ‎‏حفظ بکنید. و ما پشتیبان شما و شما پشتیبان ما باشید.‏‏(308)‏

26 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

معنای نظم در جامعۀ توحیدی 

‏جامعۀ توحیدی معنایش این است که در عین حالی که فرمانبر و‏‎ ‎‏فرمانفرما هست، در عین اینکه رئیس جمهور هست و ـ عرض می کنم ـ‏‎ ‎‏مجلس شورا هست و مردم عادی هستند و سرلشکر هست و رئیس ستاد‏‎ ‎‏هست و اینها، همه باید فرمان ببرند از آن کسانی که فرمانفرما هستند و‏‎ ‎‏روی قواعد، لکن همه شان مثل یک بدن می مانند، همه برای یک مقصد‏‎ ‎‏باشند، ارتش نکِشد یک طرفی و ژاندارمری یک طرف. و در یک کشور اگر‏‎ ‎‏ارتش یک طرف بکِشد، ژاندارمری یک طرف بکشد، شهربانی یک طرف‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 147

‏بکشد، این اختلاف پیدا می شود. همه باید با هم، هم مقصد باشند برای‏‎ ‎‏حفظ کشورشان، مقصد حفظ کشور باشد.(309)‏

7 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب نظم در قوای مسلح 

‏متوجه باشند آنهایی که می آیند به گوش اینها این حرفها را می زنند،‏‎ ‎‏ببینند از کجا تعلیم می گیرند اینها. کی است که اینها را وادار می کند که «در‏‎ ‎‏ارتش نظم لازم نیست، در ارتش درجه لازم نیست» درجه لازم نیست،‏‎ ‎‏یعنی هیچ، یعنی ارتش نه. جامعۀ توحیدی ـ در ـ به آن معنایی که آنها‏‎ ‎‏می گویند جامعۀ توحیدی در ارتش، معنایش این است که ارتش‏‎ ‎‏نمی خواهیم. شهربانی هم معنایش این است که شهربانی نمی خواهیم.‏‎ ‎‏ژاندارمری هم معنایش این است که ژاندارمری نمی خواهیم. در هر جا که‏‎ ‎‏یک همچو مسأله ای آنها پیش آوردند معنایش این است که هرج و مرج باید‏‎ ‎‏باشد. باید ما یک نظمی در کارمان نباشد. مملکتمان بدون نظم. خوب،‏‎ ‎‏رئیس جمهور هم نمی خواهیم. جامعۀ توحیدی است به حسب آنطوری که‏‎ ‎‏آنها می گویند. درجه را بکَنند که رئیس جمهور هم نمی خواهیم. دولت هم‏‎ ‎‏نمی خواهیم. وزرا هم نمی خواهیم. این جز این نیست که بفهماند به دنیا به‏‎ ‎‏اینکه اینها قابل این نیستند که آزاد بشوند.‏‏(310)‏

7 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بی نظمی موجب نابودی انسجام در قوای مسلح

‏این انسجام را می خواهند به هم بزنند. در همه جا اینها اشخاصی دارند، که‏‎ ‎‏دنبال همین معنا هستند. همه جا؛ در دانشگاه دارند، بازار هم دارند،‏‎ ‎‏خیابانها هم دارند، از آنجاها بیشتر در ارتش دارند، در ژاندارمری، در‏‎ ‎‏شهربانی، در پاسداران، اینها، همه جا آدم دارند و همه هم مقصدشان این‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 148

‏است که ما را از باطن بپوسانند. مقصد این است که بگذارید، خودشان،‏‎ ‎‏خودشان را بخورند. محتاج نیست به اینکه یک حمله ای از خارج بشود.‏‎ ‎‏زحمتی به خودشان بدهند که از خارج حمله بشود. بگذار خودشان،‏‎ ‎‏خودشان را بخورند. هر جا یک بساطی درست کردند که انسجام را از دست‏‎ ‎‏بگیرند. جایی که باید نظم برقرار باشد تا منسجم بشود، تا نظم نباشد‏‎ ‎‏انسجام نیست، می روند نظمش را از بین برمی دارند. وسوسه می کنند.‏

‏     این جوانها یک عقده هایی از سابق دارند. این عقده هایی که از سابق‏‎ ‎‏دارند اینها روی آن عقده ها انگشت می گذارند و وسوسه می کنند. این‏‎ ‎‏عقده ها را دَم به آن می دهند. این عقده ها را باد به آن می زنند و از آن راه‏‎ ‎‏نظم را به هم می زنند. نظم به هم خورد، انسجام به هم می خورد. یک دسته‏‎ ‎‏می آیند در ارتش، این کار را می کنند، وامی دارند که نظم را به هم بزنند.‏‎ ‎‏نظم به هم زدن چیست؟ این است که پایین از بالا اطاعت نکنند. این طبقۀ‏‎ ‎‏پایین و سرباز از درجه دار، درجه دار از افسر، افسر از بالاتر اطاعت نکند.‏‎ ‎‏اطاعت که نکردند نظم از بین می رود. نظم که از بین رفت، انسجام نیست‏‎ ‎‏دیگر. انسجام وقتی نشد خودش پوسیده می شود. دیگر احتیاج نداریم که‏‎ ‎‏از خارج یکی بیاید. پوسیده، خودش پوسیده است. یک صدا یک جایی در‏‎ ‎‏آید، خود این می پوسد، تمام می شود. در ژاندارمری هم همین بساط را‏‎ ‎‏درست می کنند. در شهربانی هم همین بساط را درست می کنند. تو‏‎ ‎‏پاسدارها هم همین بساط را درست می کنند. یک وقت چشم باز می کنید‏‎ ‎‏می بینید که قوای انتظامی از آن حالی که باید همه هماهنگ باشند و‏‎ ‎‏منسجم باشند، از آن حال بیرون رفته است. خود ارتش خودش دارد‏‎ ‎‏خودش را می خورد. ژاندارمری هم همین طور و سایر قوا هم‏‎ ‎‏همین طور‏‏.(311)‏

9 / 10 / 58

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 149

جامعۀ توحیدی یعنی نظم منسجم

‏خدای تبارک و تعالی فرموده است شماها برادر هستید، بتوانند برادری‏‎ ‎‏کنند. برادری در این مقصد این است که پشت به پشت هم بدهند و همه‏‎ ‎‏پشتیبان هم باشند برای پیشبرد مقصد. پشتیبان هم بودن این است که‏‎ ‎‏این نظم را ملاحظه بکنند. این درجاتی که ارتش دارد و روی آن نظم پیدا‏‎ ‎‏کرده، درجاتی که ژاندارمری دارد و روی آن نظامی است و هکذا سایرین‏‎ ‎‏و هکذا همۀ مردم، باید اینها برادر باشند. یعنی محبت برادری به هم‏‎ ‎‏داشته باشند. و همه پشتیبان هم باشند برای آن مقصد. برای اینکه‏‎ ‎‏پیش ببرند، برای اینکه نجات بدهند ملت خودشان را. این برادری اقتضا‏‎ ‎‏می کند که چون روی این مقصد است که باید پیش ببرند، اقتضا می کند‏‎ ‎‏که این برادر کوچک از آن برادر بزرگ اطاعت کند در این مقصد، آن برادر‏‎ ‎‏بزرگ هم به این برادر کوچک محبت کند برای این مقصد. آن رئیس باید‏‎ ‎‏برادر اینها باشد در پیشبرد مقصد، و فرمان بدهد؛ فرمانی که برادر بزرگ‏‎ ‎‏به برادر کوچک می دهد که همۀ آن رحمت است. این پایین دست، ردۀ‏‎ ‎‏پایین به حسب نظام، اطاعت باید بکند از آن، و الاّ برادری نکرده است.‏

‏     همه هم مقصد واحد است. همۀ مقصد واحد جامعه اگر بنا شد اینطور‏‎ ‎‏باشد این جامعه توحیدی می شود؛ یعنی، توحید در مقصد. اگر ما یک‏‎ ‎‏جامعۀ توحیدی پیدا بکنیم، یعنی اینطور باشد که هر کدام در محل‏‎ ‎‏خود، کار خودشان را انجام بدهند برای آن مقصد. شمایی که در‏‎ ‎‏ژاندارمری هستید کار ژاندارمری را به همان نظم که در آنجا مقرر است‏‎ ‎‏انجام بدهید برای مقصد واحد و آن حفظ کشورتان. آنها هم که در ارتش‏‎ ‎‏هستند آنها هم نظم خودشان را حفظ بکنند برای همان مقصد. ماها هم‏‎ ‎‏که طلبه هستیم نظم خودمان را حفظ کنیم برای آن مقصد. آنها هم که‏‎ ‎‏اداری هستند، و آنها هم که در رأس کار هستند، و آنها هم در پایین‏‎ ‎‏هستند و بالا، همه حفظ بکنند همۀ جهات را برای یک مقصد. همه‏‎ ‎‏مقصدشان این باشد. انسجام پیدا بکنند. یعنی روی مقصد والاّ. انسجام‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 150

‏که معنای آن این نیست که ما دو تا به هم بچسبیم. معنای آن این است‏‎ ‎‏که ما همه با هم یک مقصد داریم و روی آن مقصد راه برویم. اگر اینطور‏‎ ‎‏شد، جامعۀ توحیدی است و اگر، بنا شد که نظم را از دست بدهیم، جامعه‏‎ ‎‏از توحیدیت بیرون می رود. اگر شما از بالا اطاعت نکنید، بالا به شما‏‎ ‎‏تعدی بکند، من از بالاترم اطاعت نکنم، بالاتر به من تعدی بکند، این‏‎ ‎‏انسجام از بین می رود. این جامعۀ توحیدی از بین می رود. جامعۀ‏‎ ‎‏توحیدی این است که همه کار خودشان را انجام بدهند روی نظام و همه‏‎ ‎‏هم مقصدشان یکی باشد. این جامعۀ توحیدی است.(312)‏

9 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نبود نظم، موجب نابودی ارکان جامعه

‏آقایانی که روابط دارند، با شما هستند، آنجا باید آشنا کنند جوانها را به‏‎ ‎‏اینکه جامعۀ توحیدی معنای آن این نیست که هرج و مرج باشد. جامعۀ‏‎ ‎‏توحیدی معنای آن این است که همچو با هم پیوست باشند که آسیب‏‎ ‎‏دیگر نبینند، که یکی بشوند کأنّه یک موجود. نه این است که جامعۀ‏‎ ‎‏توحیدی معنای آن این است که بالا و پایین تو کار نباشد. مگر امکان دارد‏‎ ‎‏یک همچو چیزی. مگر انسجام حاصل می شود اگر چنانچه پایین و‏‎ ‎‏بالایی نباشد و همه خودسر باشند. پایین و بالا نبودن معنای خودسری‏‎ ‎‏است. نظم نبودن معنای خودسری است. خودسری منافی با جامعۀ‏‎ ‎‏توحیدی است. اطاعت نکردن مخالف با جامعۀ توحیدی است. آنهایی‏‎ ‎‏که به خورد جوانها می دهند، جوانهای ما می دهند که جامعۀ توحیدی‏‎ ‎‏می خواهیم، پس نه افسری و نه درجه داری و نه چیزی، همۀ ما سرباز‏‎ ‎‏باشیم، کی از کی اطاعت کند. چه وقت می توانید وحدت پیدا کنید. هر‏‎ ‎‏کدام اینها مثل آن، انسجام از کجا پیدا بشود. وقتی نظم نباشد، وقتی هر‏‎ ‎‏کسی برای خودش علی'حده باشد و سرخود باشد، انسجام پیدا‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 151

‏نمی شود. شما صد میلیون قاطر چموش را می توانید وادار کنید به یک‏‎ ‎‏کار؟ صد میلیون کار؟ یک کار انجام می توانند بدهند؟ همه تو سر هم‏‎ ‎‏می زنند صد میلیون جمعیت اگر چنانچه نظم در کارشان نباشد.‏

‏     حضرت امیر در دستوری که می دهد می گوید امورتان را نظم‏‎ ‎‏بدهید.‏‎[2]‎‏ نظم همین است. نظام همین است. همۀ جامعه باید نظم داشته‏‎ ‎‏باشند. انحصار به ژاندارمری و انحصار به ارتش و اینها نیست. همۀ جامعه‏‎ ‎‏نظم لازم دارد. اگر نظم از کار برداشته بشود جامعه از بین می رود. حفظ‏‎ ‎‏نظام، یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد.‏‎ ‎‏آنهایی که می گویند نظام به این معنا نمی خواهیم و همه مان یکجور و‏‎ ‎‏همه مان بدون اینکه یک ضابطه ای در کار باشد عمل بکنیم، خلاف ‏‏قرآن‏‎ ‎‏دارند عمل می کنند. خلاف اسلام دارند عمل می کنند. خلاف مصالح‏‎ ‎‏مملکتشان دارند عمل می کنند. آنها در خارج نشسته اند و می خندند به‏‎ ‎‏ما که اینها را ما بازی دادیم. خودشان را به جان هم انداختیم.(313)‏

9 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اصلاح کشور به دست قوای مسلح وظیفه شناس

‏اگر یک کشوری همۀ اشخاصی که در آن هستند وظیفه شناس بودند و به‏‎ ‎‏آن وظیفه و کاری که به او محول است، خوب انجام بدهد، آن کشور زود‏‎ ‎‏اصلاح می شود. اگر ارتش افرادش وظیفه شناس باشند، یعنی بدانند که این‏‎ ‎‏وظیفۀ این است، خصوصاً حالا که برای اسلام است، وظیفۀ اسلامی این‏‎ ‎‏است، و اگر ژاندارمری هم همین طور و پاسدارها هم همین طور، پاسبانها‏‎ ‎‏هم همین طور، این زود اصلاح می شود، و اگر چنانچه خدای نخواسته زیر‏‎ ‎‏بار وظیفه نخواهند بروند، خیال کنند که حالا که آزادی شد هر کاری آدم‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 152

‏دلش بخواهد بکند، هر کاری از دستش آمد، هرکاری بکند، روی وظایف‏‎ ‎‏عمل نکند، این منتهی به هرج و مرج می شود و آسیب می بیند.‏‏(314)‏

16 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نظم در سایۀ برادری 

‏باید نظم کاملاً رعایت شود. باید فرماندهان به سربازان بفهمانند که همه‏‎ ‎‏با هم برادریم، و همه با هم می خواهیم کاری را انجام دهیم.(315)‏

26 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم اجرای نظم در ارتش و پرهیز از هرج و مرج 

‏از داخل غفلت نکنید و از وسوسه هایی که در داخل واقع می شود، در‏‎ ‎‏داخل ـ مثلاً پادگانها، در داخل ارتش و ژاندارمری، که مانع می شود از‏‎ ‎‏اینکه یک نظم صحیحی در کار باشد، از این بترسید، از اینکه بین خود‏‎ ‎‏ارتش اختلاف باشد و آن بگوید: صاحب منصب اوست، این بگوید: او، وآن‏‎ ‎‏بگوید: او، که هرج و مرج درست بشود. از این بترسید که یک ارتش را‏‎ ‎‏متزلزل می کند، نظام از دست گرفته می شود.‏

‏     ارتش اگر نظم نداشته باشد ارتش نیست و شیاطین که ممکن است‏‎ ‎‏نفوذ کرده باشند هم در ارتش، هم در ژاندارمری و هم در سایر قوای‏‎ ‎‏انتظامی و غیر انتظامیه، آنها در هر جا به یک صورتی دامن می زنند به‏‎ ‎‏اینکه نظم را از ارتش و ژاندارمری و سایر قوای انتظامیه بگیرند و در‏‎ ‎‏باطن خود ارتش، هرج و مرج ایجاد کنند. اگر یک ارتشی با هرج و مرج‏‎ ‎‏بخواهد مواجه باشد و بپذیرد این هرج و مرج را، معنایش این است که‏‎ ‎‏ارتش نیست. هیچ امکان ندارد که او بتواند با یک قدرتی ـ هر چه هم‏‎ ‎‏[‏‏کم‏‏]‏‏ باشد ـ مقابله کند.(316)‏

15 / 3 / 59


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 153

ضرورت نظم در قوای نظامی 

‏همۀ قوای انتظامیه نظم را در باطن خودشان حفظ کنند تا یک ارتش‏‎ ‎‏صحیح باشد، یک ژاندارمری صحیح باشد، یک سپاه پاسداران صحیح‏‎ ‎‏باشد.(317)‏

15 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هرج و مرج، آرزوی دشمنان 

‏ممکن است در بین شما پاسداران عزیز در سرتاسر کشور، افرادی‏‎ ‎‏خیانتکار نفوذ کرده باشند و با کشیدن بعضی از جوانان پاکدل متعهد، به‏‎ ‎‏انحراف از قبیل سرپیچی از احکام دادگاههای انقلاب و عدم رعایت‏‎ ‎‏انضباط و مقررات و اقدام به مصادرۀ اموال و بازداشت اشخاص بدون‏‎ ‎‏مجوز قانونی، شما را در بین ملت به غیر از آنچه هستید جلوه دهند و‏‎ ‎‏زحمات طاقتفرسای شما عزیزان را در پیشگاه ملت هدر دهند. و باید‏‎ ‎‏بدانید اشخاصی که دعوت به هرج و مرج می کنند، دشمنان شما و‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی هستند، و در صورتی که به چنین اشخاصی برخوردید، به‏‎ ‎‏دادگاهها معرفی نمایید تا با موازین اسلامی و قانونی آنان را‏‎ ‎‏مجازات کنند.(318)‏

26 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تزلزل قوای مسلح در اثر بی توجهی به نظم 

‏از مهمات این است که نظم در کار باشد؛ یعنی، اگر نظام نباشد در کار و‏‎ ‎‏امور تحت یک نظامی انجام نگیرد این تزلزل ایجاد می کند. اگر بنا باشد‏‎ ‎‏که فرض کنید که سپاه پاسداران اطاعت نکنند از رئیسشان، همۀ اینها‏‎ ‎‏اطاعت نکنند از آن فرماندۀ کل، در ژاندارمری همین طور، در آنجا‏‎ ‎‏همین طور و خودشان بخواهند هر کدامی یک راهی بروند، این اسباب‏‎ ‎‏این می شود که یک قوای مسلح متزلزل بشود و با تزلزل قوای مسلح،‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 154

‏مملکت متزلزل است. بنابراین، یکی از مهمات این است که نظم را حفظ‏‎ ‎‏بکنند؛ یعنی، بشناسند آن که رئیس فوج است، آن که رئیس لشکر است،‏‎ ‎‏آن که رئیس پاسداران است؛ این را همه به نام اسلام بشناسندش به‏‎ ‎‏اینکه لازم است اطاعت از او بکنند. حالا مثل زمان طاغوت نیست که اگر‏‎ ‎‏خواستم اطاعت می کنم، اگر هم ظاهری نخواستم در باطن اطاعت نکنم.‏‎ ‎‏حالا مسأله، مسأله اسلام است، اسلام باطن و ظاهر همه را دارد می بیند.‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی محیط به باطن و ظاهرها هست. آنی هم که در‏‎ ‎‏باطن مخالفت بکند، آن هم مخالفت خدا را کرده است. این هم یکی از‏‎ ‎‏مسائل مهمی است که در ارتش و در سپاه پاسداران و در همۀ قوای‏‎ ‎‏انتظامیه و قوای مسلحه، در همۀ اینها باید مراعات بشود.(319)‏

28 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نظم و انضباط موجب استقلال کشور

‏اگر بخواهند مملکت ایران یک مملکتی باشد که بتواند روی پای خودش‏‎ ‎‏راه برود، و بتواند ان شاءالله آتیۀ خودش را به طور شایسته انجام بدهد و‏‎ ‎‏اصلاح بکند، اول باید این قوای مسلح تحت نظم بیایند و تحت انضباط‏‎ ‎‏بیایند. چه آنهایی که در سپاه پاسداران واردند و چه آنهایی که در سایر‏‎ ‎‏قوای ‏‏[‏‏نظامی‏‏]‏‏، اینها باید تحت نظام بیایند، تحت انتظام بیایند، و‏‎ ‎‏شرعیت خودشان را حفظ بکنند و اسلامیت خودشان را حفظ بکنند تا‏‎ ‎‏ان شاءالله کارها انجام بگیرد.(320)‏

28 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آسیب پذیری در اثر بی نظمی

‏به شما تذکر می دهم که نظم را حفظ کنید؛ سربازها حفظ کنند،‏‎ ‎‏پاسدارها حفظ کنند، پاسبانها حفظ بکنند. اگر نظم حفظ نشود ممکن‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 155

‏است مملکت ما خدای نخواسته آسیب ببیند. و من امیدوارم که دیگر‏‎ ‎‏آسیبی برای این مملکت واقع نشود.(321)‏

3 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بی نظمی موجب آشفتگی 

‏من برای بار چندم است که به این قوای مسلح سفارش می کنم، به اینکه‏‎ ‎‏نظم در بین هر ارگانی که هست باید برقرار باشد و وظیفه دارند که با نظم‏‎ ‎‏باشند. اگر نظام با نظم نباشد، این نظام نیست، این آشفتگی است و این‏‎ ‎‏نمی تواند هیچ کاری انجام بدهد.(322)‏

4 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اطاعت از فرماندهان، ثمرۀ انضباط 

‏نیروهای مسلح نظامی و غیر نظامی از هر قشر که هستند لازم است‏‎ ‎‏انضباط را دقیقاً حفظ کرده و از کارهایی که مخالف انضباط است اجتناب‏‎ ‎‏نمایند و به مسئولیت بزرگی که بر عهدۀ آنان گذاشته شده است توجه‏‎ ‎‏نموده. و تخلف از انضباطِ مطلوبْ موجب مسئولیت و تعقیب است.‏

‏     ‏‏از ثمرات انضباط، اطاعت از فرماندهان است. باید تمام افراد نیروهای‏‎ ‎‏مسلح از فرماندهان خود اطاعت کنند، که بحمدالله می کنند. سرپیچی از‏‎ ‎‏اطاعت فرمانده، چه در قوای نظامی و انتظامی و چه در سپاه پاسداران و چه‏‎ ‎‏بسیج و چه نیروهای مردمی، مسئولیت دارد و موجب تعقیب است.‏‏(323)‏

1 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب نظم و اطاعت پذیری در قوای مسلح 

‏برای سربازهای ارتش و ژاندارمری و سایر قوای مسلح باز لازم است که‏‎ ‎‏روی اساس، نظام و مراتب را حفظ کردن و گوش کردن به طرحهایی که‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 156

‏فرماندهان طرح کرده اند و به آنها امر می کنند. اگر بخواهید کشورتان را‏‎ ‎‏حفظ کنید و اگر بخواهید مردم کشورتان را از تعدیات حفظ کنید، باید‏‎ ‎‏مراعات تمام مسائلی ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏که در ارتش هست و در سپاه هست و در سایر‏‎ ‎‏قوای مسلح است به طور کامل بکنید.(324)‏

27 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت رعایت نظم و سلسله مراتب 

‏باید نظم و نظام باشد. شما باید برای خدا مراتب و سلسله مراتب را‏‎ ‎‏حفظ کنید. و اگر بنا باشد هر کسی خودش رأی بدهد و علی حده‏‎ ‎‏عمل بکند، آن وقت است که معنویات و موفقیتهای عادی هم از بین‏‎ ‎‏می رود. و شما می دانید با آنکه پیغمبراکرم در مسجد می نشست و کسی‏‎ ‎‏که وارد می شد نمی دانست که کدام یک از آنها پیغمبر است، با این حال،‏‎ ‎‏همه مأمور اطاعت از او بودند. ما همه با هم برادر هستیم، لکن اگر نظام‏‎ ‎‏نباشد، برادری هم به هم می خورد؛ مثلاً، اگر درجنگ بنا باشد از‏‎ ‎‏فرماندهی اطاعت نشود، مسلماً شکست خواهیم خورد. در جنگ، آن‏‎ ‎‏وقتی شکست نیست که همه گوش به فرمان کسی باشند که وقتی نقشه و‏‎ ‎‏فرمان می دهند همگی به آن عمل کنند: ‏وَ ذَکِّرْ فَاِنَّ الذِّکْریٰ تَنْفَعُ‎ ‎الْمُؤْمِنینَ.‎[3]‎‏(325)‏

8 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 157

  • )) اصل: بکنید.
  • )) «اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی هذا من المؤمنین بتقوی الله ربکم و نظم امرکم»؛ نهج البلاغه، فصل الوصایا، وصیت 12، ص 581.
  • )) «و امت را تذکر و پند بده که پند و تذکر، مؤمنان را سودمند افتد»؛ (ذاریات / 55).