بخش دوم: روابط ایران و اسرائیل در رژیم شاه
مواضع امام علیه اسرائیل قبل از اوجگیری انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مواضع امام علیه اسرائیل قبل از اوجگیری انقلاب اسلامی

مواضع امام علیه اسرائیل قبل از اوجگیری 

انقلاب اسلامی 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بهاییها، عمال اسرائیل

‏آقایان باید توجه فرمایند که بسیاری از پستهای حساس به دست‏‎ ‎‏این فرقه است که حقیقتاً عمال اسرائیل هستند. خطر اسرائیل برای‏‎ ‎‏اسلام و ایران بسیار نزدیک است. پیمان با اسرائیل در مقابل دول‏‎ ‎‏اسلامی یا بسته شده یا می شود. لازم است علمای اعلام و خطبای‏‎ ‎‏محترم سایر طبقات را آگاه فرمایند که در موقعش بتوانیم‏‎ ‎‏جلوگیری کنیم. امروز روزی نیست که به سیرۀ سلف صالح بتوان‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 46

‏رفتار کرد. با سکوت و کناره گیری همه چیز را از دست خواهیم‏‎ ‎‏داد.(61)‏

اردیبهشت 42 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اعلام انزجار از پیمان شاه با اسرائیل

‏من به سران ممالک اسلامی و دوَل عربی و غیر عربی اعلام‏‎ ‎‏می کنم: علمای اسلام و زعمای دین و ملت دیندار ایران و ارتش‏‎ ‎‏نجیب، با دولَ اسلامی برادر است و در منافع و مضار همدوش‏‎ ‎‏آنهاست؛ و از پیمان با اسرائیل، دشمن اسلام و دشمن ایران، متنفر‏‎ ‎‏و منزجر است. اینجانب این مطلب را به صراحت گفتم. بگذار‏‎ ‎‏عمال اسرائیلی به زندگی من خاتمه دهند.(62)‏

12 / 2 / 42 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

هشدار تاریخی

‏امروز مسلمین، و خصوصْ علمای اعلام، در مقابل خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی مسئولیت بزرگی دارند. با سکوت ما نسلهای آتیه إلی الأبد‏‎ ‎‏در معرض ضلالت و کفر هستند و مسئول آن ما هستیم. خطر‏‎ ‎‏اسرائیل و عمال ننگین آن، اسلام و ایران را تهدید به زوال می کند.‏‎ ‎‏من برای چند روز زندگی با عار و ننگ ارزشی قائل نیستم. و از‏‎ ‎‏علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین انتظار دارم که با تشریک‏‎ ‎‏مساعی، قرآن و اسلام را از خطری که در پیش است نجات‏‎ ‎‏دهند.(63)‏

16 / 2 / 42 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 47

غصب فلسطین و غفلت سران دولتها

‏من به دول اسلامی می گویم که آقا چرا سر نهر‏‎[1]‎‏ دعوا می کنید؟‏‎ ‎‏فلسطین مغصوب است؛ یهود را بیرون کنید از فلسطین؛ ای‏‎ ‎‏بی عرضه ها! خودشان که ریخته اند به جان هم. فلسطین مغصوب‏‎ ‎‏است، شما سر نهر دعوا می کنید؟! وقتی سر نهر دعوا کردید،‏‎ ‎‏تثبیت شد حکومت اسرائیل بر فلسطین؛ این حکومت بود؟ این‏‎ ‎‏اعراب بیچاره را که بیرون ریختند، و الآن یک میلیون یا بیشترشان‏‎ ‎‏گرسنه و بیچاره خوابیده اند در بیابانها، اصلاً بیچاره و آواره شدند،‏‎ ‎‏آیا دول اسلامی نباید در این معنا اعتراضی بکنند؟ حرفی بزنند؟ با‏‎ ‎‏یک همچو دولتی که یک میلیون مسلمان یا بیشتر را بیرون ریخته و‏‎ ‎‏آواره کرده شما ائتلاف می کنید؟! اگر ائتلاف ندارید خوب در‏‎ ‎‏روزنامه بنویسید؛ اگر ائتلاف ندارید بگذار این حرفی که من‏‎ ‎‏می زنم در یکی از این چاپخانه ها نوشته بشود و منتشر بشود؛ اگر‏‎ ‎‏نگذاشتید، بدانید مؤتلفید؛ بدانید ائتلاف دارید با یهود؛ با‏‎ ‎‏اسرائیل. عمال اسرائیل را می بینید که در این مملکت چه کارها‏‎ ‎‏می کنند؛ چه چیزها هست.(64)‏

18 / 6 / 43 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اعلام برائت از سازش شاه و اسرائیل

‏من به جمیع دوَل اسلام و مسلمین جهان، در هر جا هستند، اعلام‏‎ ‎‏می کنم که ملت عزیز شیعه از اسرائیل و عمال اسرائیل متنفرند، و‏‎ ‎‏از دولتهایی که با اسرائیل سازش می کنند متنفر و منزجرند. این‏‎ ‎‏ملت ایران نیست که با اسرائیل منفور در حال سازش است؛ ملت‏‎ ‎‏ایران از این گناه بزرگ بری است. این دولتها هستند که به هیچ وجه‏‎ ‎‏مورد تأیید ملت نیستند.(65)‏

18 / 1 / 1343 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 48

تکلیف رؤسای اسلام 

‏الآن بر رؤسای اسلام، بر سلاطین اسلام، بر رؤسای جمهور‏‎ ‎‏اسلام، الآن تکلیف است که این اختلافات جزئی موسمی را که‏‎ ‎‏گاهی دارند، این اختلافات را کنار بگذارند؛ عرب و عجم ندارد،‏‎ ‎‏ترک و فارس ندارد؛ اسلام ـ کلمۀ اسلام ـ پیغمبر اسلام، همان‏‎ ‎‏طوری که خودشان طریقۀ مبارزه شان بوده است، باید آنها هم تَبَع‏‎ ‎‏باشند، تبع اسلام باشند. اگر وحدت کلمۀ خودشان را حفظ کنند،‏‎ ‎‏اگر این اختلافات جزئی موسمی را کنار بگذارند، اگر همه با هم‏‎ ‎‏همدست بشوند ـ هفتصد میلیون می گویند که جمعیت هست، اما‏‎ ‎‏هفتصد میلیون متفرق به قدر یک میلیون هم نیستند؛ هفتصد‏‎ ‎‏میلیون متفرق به درد نمی خورد؛ هزارها میلیون متفرق هم به درد‏‎ ‎‏نمی خورد؛ اما اگر این هفتصد میلیون، دویست میلیونش،‏‎ ‎‏چهارصد میلیونش، با هم دست بدهند، دست برادری بدهند،‏‎ ‎‏حدود و ثغورشان را حفظ کنند، حدود خودشان را حفظ کنند لکن‏‎ ‎‏در جامعۀ اسلامی که مشترک مابین همه است، در کلمۀ توحید که‏‎ ‎‏مشترک بین همه است، در مصالح اسلامی که مشترک بین همه‏‎ ‎‏است با هم توحیدِ کلمه کنند. اگر اینها توحید کلمه کنند، دیگر‏‎ ‎‏یهود به فلسطین طمع نمی کند؛ دیگر هندو به کشمیر طمع‏‎ ‎‏نمی کند. این برای این است که نمی گذارند شما متحد بشوید.‏‎ ‎‏بدانند آنها ـ می دانند هم ـ دستهایی که می خواهند منابع شما را از‏‎ ‎‏دستتان بگیرند، می خواهند ثروت شما را به رایگان ببرند،‏‎ ‎‏می خواهند ذخایر تحت الارضی و فوق الارضی شما را به یغما‏‎ ‎‏ببرند، آنها نمی گذارند که عراق و ایران با هم متحد بشود؛ ایران و‏‎ ‎‏مصر با هم متحد بشود؛ ترکیه و ایران با هم متحد بشود؛ همه شان‏‎ ‎‏با هم وحدت کلمه پیدا کنند. نخواهند گذاشت.‏

‏     ولی شما تکلیفتان این نیست؛ رؤسا تکلیفشان این است که‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 49

‏بنشینند با هم تفاهم کنند، حدود و ثغور خودشان را حفظ کنند، هر‏‎ ‎‏کدام حدود و ثغورشان محفوظ، لکن آن دشمن خارجی که به شما‏‎ ‎‏اینقدر ضرر وارد می کند در مقابل او توحید کلمه کنید. اگر توحید‏‎ ‎‏کلمه بکنید، یک مشت یهودی دزد در فلسطین است، بیش از یک‏‎ ‎‏میلیون از مسلمین را ده سال، بیشتر از ده سال است که متفرق‏‎ ‎‏کرده اند و ممالک اسلامی نشسته اند با هم عزا گرفته اند، اگر‏‎ ‎‏توحید کلمه باشد چطور می توانند اینها، این یک مشت یهود دزد،‏‎ ‎‏چطور می توانند فلسطین شما را از دستتان بگیرند و مسلمین را از‏‎ ‎‏فلسطین بیرون کنند و نتوانید هیچ کار بکنید؟(66)‏

23 / 8 / 1344 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تحریم و دفع اسرائیل

‏کراراً دولتهای اسلامی را دعوت به اتحاد و برادری نموده ام در‏‎ ‎‏مقابل اجانب و ایادی آنها که می خواهند با ایجاد نفاق در بین‏‎ ‎‏مسلمین و دولتهای اسلامی ممالک عزیز ما را در تحت اسارت و‏‎ ‎‏ذل استعمار نگه دارند و از مخازن معنوی و مادی آنها استفاده‏‎ ‎‏کنند.‏

‏     کراراً دولتها را بخصوص دولت ایران را از اسرائیل و عمال‏‎ ‎‏خطرناک آن تحذیر نمودم. این مادۀ فساد که در قلب ممالک‏‎ ‎‏اسلامی با پشتیبانی دول بزرگ جایگزین شده است و ریشه های‏‎ ‎‏فسادش هر روزی ممالک اسلامی را تهدید می کند، باید با همت‏‎ ‎‏ممالک اسلامی و ملل بزرگ اسلام ریشه کن شود. اسرائیل قیام‏‎ ‎‏مسلحانه بر ضد ممالک اسلامی نموده است و بر دول و ملل‏‎ ‎‏اسلام قلع و قمع آن لازم است، کمک به اسرائیل چه فروش‏‎ ‎‏اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت حرام و مخالفت با اسلام‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 50

‏است، رابطه با اسرائیل و عمال آن چه رابطۀ تجاری و چه رابطۀ‏‎ ‎‏سیاسی حرام و مخالفت با اسلام است، باید مسلمین از استعمال‏‎ ‎‏امتعۀ اسرائیل خودداری کنند. از خداوند تعالی نصرت اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین را خواستار است. «والسلام  علی من اتبع الهدی».(67)‏

18 / 3 / 46 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

وجوب حمایت و اختصاص وجوهات شرعی به مجاهدان فلسطین

سؤال: ‏[‏‏پیشوای مجاهد، نظرمبارک را دربارۀ دادن وجوه شرعی‏‎ ‎‏مانند زکات و سهم امام، به مجاهدان شجاعی که تحت فرماندهی‏‎ ‎‏«فتح» در صفوف نبرد و در میدان شرف پیکار می کنند‏‎ ‎‏بیان فرمایید.‏‏]‏

جواب:     بسم الله الرحمن الرحیم‏. اکیداً شایسته بلکه واجب است که‏‎ ‎‏قسمتی از وجوه شرعی مانند زکات و سهم امام به مقدار کافی به‏‎ ‎‏این مجاهدان راه خدا اختصاص یابد. به مجاهدانی که در صفوف‏‎ ‎‏نبرد و فداکاری به منظور از بین بردن صهیونیسم کافر ضد بشر‏‎ ‎‏می جنگند و برای احیا و بازگرداندن مجد و شرف اسلامی از‏‎ ‎‏دست رفته می کوشند و برای گرامیداشت تاریخ شریف اسلام‏‎ ‎‏نبرد می کنند و بر هر مسلمانی که به خدا و روز جزا ایمان دارد‏‎ ‎‏واجب است که تمامی قوا و نیروی خود را در این راه به کار برد و‏‎ ‎‏سرانجام به اِحْدَی الْحُسْنَیَیْن شهادت یا پیروزی دست یابد و بر‏‎ ‎‏شماست که برای خونخواهی و زدودن لکۀ ننگ به خط آتش روی‏‎ ‎‏آورید و به یاری خداوند به پیروزی درخشانی که در انتظار شما‏‎ ‎‏است دست یابید و به مؤمنان آزاده بشارت دهید که خداوند‏‎ ‎‏پشتیبان هر اراده مردانه و حق طلبانه است. برادران ما که به یاری‏‎ ‎‏خداوند توانا پیروزی نهایی از آن آنهاست، یعنی مردان برجسته‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 51

‏جنبش «فتح» و رزمجویانش نیروهای «عاصفه» و دیگر فداییان‏‎ ‎‏آزاده از مجاهدان راه خدایند و پشتیبانی و کمک به آنان با تمام‏‎ ‎‏نیرو و امکان واجب است، «وَ الله ُ وَلیُّ التَّوفیق».‏

سؤال: ‏[‏‏پس از شعله ورشدن آتش انقلاب مقدس در سرزمین‏‎ ‎‏فلسطین و پدید آمدن دستاوردهای فراوان به رهبری «فتح» نظر‏‎ ‎‏حضرتعالی درباره برادران ما که در سنگرگاهها و سرزمینهای‏‎ ‎‏اشغال شده پایداری می کنند چه می باشد؟‏‏]‏

جواب: بسم  الله الرحمن الرحیم‏. نخستین و آخرین نظر نسبت به برادران‏‎ ‎‏پایدار و رزمندۀ ما این است که به شکل پیگیر و خستگی ناپذیر به‏‎ ‎‏پیکار خویش ادامه دهند، چه آنکه زندگی یعنی عقیده و مبارزه در‏‎ ‎‏راه آن اِنّ الحیوةَ عقیدةٌ وَ جَهادٌ و تردیدی نیست که از نظر شیوه‏‎ ‎‏تفکر اسلامی مرگ از زندگی ذلت بار بهتر است و در وضع کنونی‏‎ ‎‏برای ما جز ادامه پیکار با همه نیروها و امکاناتمان راهی وجود‏‎ ‎‏ندارد تا عزت و شرافت خود و آیندگان را در طول تاریخ با عظمت‏‎ ‎‏اسلامی به دست آوریم. قرآن می فرماید: ‏وَاَعِدُّوا لَهُم مااسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ‎ ‎وَ مِن رِبٰاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله ِ وَ عَدُوَّکُمْ.‎[2]‎‏ هر قدر که می توانید بر‏‎ ‎‏ایشان نیرو و سواره نظام آماده کنید تا بر دشمن خدا و دشمن خود‏‎ ‎‏چیره شوید. ‏اِنْ تَنْصُرُوا  الله َ یَنْصُرْکُمْ و یُثَبِّتْ اَقْدٰامَکُمْ؛‎[3]‎‏ اگر خدا را یاری‏‎ ‎‏کنید او هم شما را یاری می کند و قدمهای شما را استوار می دارد.‏‎ ‎وَلاٰ تَهِنُوا وَ لاٰ تَحْزَنُوا وَ اَنْتُمُ الاَعْلَونَ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ؛‎[4]‎‏ سست نشوید، غمگین‏‎ ‎‏نباشید شما پیروزید اگر به هدف خود ایمان داشته باشید ‏وَ لاٰ تَهِنُوا‎ ‎فِی ابتِغٰاءِ الْقَومِ اِنْ تَکُونُوا تَأْلَمُونَ فَاِنَّهُمْ یأْلَمُونَ کَمٰا تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ  الله ِ مٰا لاٰ

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 52

یَرجُون؛‎[5]‎‏ در جستجوی دشمن سستی نورزید اگر شما رنج می برید‏‎ ‎‏آنان نیز مثل شما رنج می کشند، منتها شما به خدا ایمان دارید و‏‎ ‎‏آنها ندارند.‏

سؤال: ‏[‏‏راجع به پیکار اوج گیرنده و مسلحانه ای که در سرزمین‏‎ ‎‏مقدس فلسطین جریان دارد و اعمال وحشیانه صهیونیستی که بر‏‎ ‎‏ضد امت عربی و اسلامی به کار می رود نظر حضرتتان را بیان کنید‏‎ ‎‏تا خلق مسلمان ما در همه کشورها کلیۀ نیروهای مادی و معنوی‏‎ ‎‏خود را بسیج کرده و در این جهاد مقدس شرکت نمایند.‏‏]‏

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم‏. همان طور که قبلاً خاطرنشان کردم در‏‎ ‎‏اوضاع و شرایط کنونی پس از گردن نهادن به قوانین مقدسۀ اسلام‏‎ ‎‏هیچ امری واجبتر از دفاع با جان و مال در راه سربلندی اسلام‏‎ ‎‏نمی باشد. هنگامی که می بینید خونهای برادران و خواهران بیگناه‏‎ ‎‏شما در سرزمینهای مقدس فلسطین جاریست و هنگامی که‏‎ ‎‏مشاهده می کنید که سرزمینهای ما اشغال شده و خانه هایمان به‏‎ ‎‏دست صهیونیستهای تبهکار ویران گشته است در این شرایط جز‏‎ ‎‏ادامۀ جهاد راهی نیست و برهمۀ مسلمانان واجب است که‏‎ ‎‏کمکهای مادی و معنوی خود را دراین پیکارمقدس بنمایند. و‏‎ ‎‏خداوند پشتیبان این اراده است. «و الله من وراء القصد».‏

سؤال: ‏[‏‏اکنون که دست صهیونیسم در کلیۀ شئون حیاتی ایران‏‎ ‎‏مسلمان نفوذ کرده است به نظر حضرتعالی اساسی ترین راهی که‏‎ ‎‏ملت مسلمان ایران برای قطع دست اسرائیل در ایران باید به آن‏‎ ‎‏دست بزند چه می باشد؟ تا در نتیجه برادران ایرانی ما هم بتوانند‏‎ ‎‏با پیکار جویان فلسطین همگام گردند.‏‏]‏

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم‏. راه اساسی این است که مردم مسلمان‏‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 53

‏ایران داد و ستد خود را با ایادی صهیونیسم و دیگر عوامل‏‎ ‎‏استعمار که در ایران هستند قطع کنند و از لحاظ مادی و روحی‏‎ ‎‏آنان را در فشار بگذارند و تمام روزنه های حیاتی را بر آنان تنگ‏‎ ‎‏سازند و خلاصه علیه آنان به نبرد اقتصادی دست بزنند و نیز در‏‎ ‎‏دیگر زمینه ها با آنان مبارزه کنند تا سرانجام مجبور شوند کلیۀ‏‎ ‎‏روابط خود را با ایران و خلق مسلمان آن قطع نمایند و در نتیجه‏‎ ‎‏ملت ایران بتواند همه امکانات مادی و معنوی خود را در اختیار‏‎ ‎‏مجاهدان فلسطین بگذارند.‏

‏     در شرایط اسف انگیز فعلی بر هر مسلمانی لازم است که کلیۀ‏‎ ‎‏نیروهای خویش را برای آزاد کردن سرزمینهای اشغال شده و‏‎ ‎‏انتقام از اشغالگران به کار گیرند. «و الله ولی التوفیق»، و جای تردید‏‎ ‎‏نیست که وظیفه یک نفر مسلمانی که در دورترین نقطه های جهان‏‎ ‎‏به سر می برد همان وظیفه ای است که خلق مسلمان فلسطین امروز‏‎ ‎‏به آن مسئول است، مسلمانان به مثابۀ دست واحدند و همه در‏‎ ‎‏مسئولیت عمومی یکسانند.‏‎[6]‎‏ تفرقه جویی و نژادپرستی در کار‏‎ ‎‏نیست و بین ملتهای اسلامی هیچ گونه امتیازی وجود ندارد، جز‏‎ ‎‏تقوا و پرهیزگاری، گرامیترین شما نزد خدا پرهیزگارترین‏‎ ‎‏شماست.‏‎[7]‎‏ ‏حَسْبُنٰا الله ُ وَ نِعْمَ الْوَکیل.‎[8]‎‏(68)‏

مهرماه 47 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 54

دفع خطر عظیم اسرائیل به هر نحو ممکن

‏قبلاً هم تذکر داده ام که دولت غاصب اسرائیل، با هدفهایی که‏‎ ‎‏دارد، برای اسلام و ممالک مسلمین خطر عظیم دارد و خوف آن‏‎ ‎‏است که اگر مسلمین به آنها مهلت دهند، فرصت از دست برود و‏‎ ‎‏جلوگیری از آنها امکان پذیر نشود. و چون احتمال خطر متوجه به‏‎ ‎‏اساس اسلام است، لازم است بر دول اسلامی ـ بخصوص ـ و بر‏‎ ‎‏سایر مسلمین ـ عموماً ـ که دفع این مادۀ فساد را به هر نحو که امکان‏‎ ‎‏دارد بنمایند و از کمک به مدافعین کوتاهی نکنند. و جایز است از‏‎ ‎‏محل زکوات و سایر صدقات در این امر مهم حیاتی صرف نمایند.‏

‏     از خداوند تعالی مسئلت می نماید که موجب تنبه و بیداری‏‎ ‎‏مسلمین را فراهم فرماید و دفع شرّ اعدای اسلام را از بلاد‏‎ ‎‏مسلمین بفرماید.(69)‏

6 / 6 / 1347 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تحریم اسرائیل

‏شما از خوابهایی که برای این کشورها دیده اند اطلاع ندارید.‏

‏     اینجانب کراراً خطر دولت اسرائیل و عمال آن را به ملت‏‎ ‎‏گوشزد کردم که باید مقاومت منفی کنند و از معاملات با آنها‏‎ ‎‏احتراز جویند.(70)‏

مرداد 1349 

*  *  *

‏ ‏

دعوت مسلمین به دفاع از مجاهدان فلسطین

‏این فلسطین که اکنون در رأس مصیبتهاست؛ این اختلاف کلمه و‏‎ ‎‏سرسپردگیهای بعضی از سران ممالک اسلامی که با داشتن منابع‏‎ ‎‏طبیعی سرشار و ذخایر گرانبها و جمعیت هفتصد میلیونی‏‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 55

‏نتوانسته اند دست استعمار و صهیونیسم را از بلاد اسلامی قطع‏‎ ‎‏کرده و به نفوذ ایادی آن پایان بخشند؛ این هواهای نفسانیه و‏‎ ‎‏دست نشاندگی بعضی دوَل عربی است که موجب شده جمعیت‏‎ ‎‏صد میلیونی عرب نتوانند فلسطین را از چنگال اسرائیل برهانند.‏

‏     ‏‏باید بدانند که مقصود دوَل بزرگ استعمار از ایجاد اسرائیل،‏‎ ‎‏تنها اشغال فلسطین نیست؛ بلکه اگر به آنان فرصت داده شود،‏‎ ‎‏تمام کشورهای عربی ـ العیاذب الله ـ به سرنوشت فلسطین دچار‏‎ ‎‏خواهند شد. اکنون که گروهی از مردان فداکار فلسطین به منظور‏‎ ‎‏تعیین سرنوشت خویش، به دست خویش ـ که همانا آزادی‏‎ ‎‏فلسطین است ـ بر ضد مشتی غاصب متجاوز قیام مردانه کرده اند و‏‎ ‎‏به جان، برای رهایی اراضی مغصوبه و سرزمینهای اشغال شده‏‎ ‎‏کوشش می کنند، می بینیم که عمال استعمار، دیروز با آنان در اردن‏‎ ‎‏چه کردند‏‎[9]‎‏ و امروز در لبنان چه می کنند. تبلیغات و دسایس سوء و‏‎ ‎‏همه جانبه در کار است؛ دستهای ناپاک اذناب استعمار به فعالیت‏‎ ‎‏مشغول است که طوایف مسلمین را از این گروه فداکار جدا کند، و‏‎ ‎‏آنان را از مراکز حساس سوق الجیشی ـ که امکان عملیات و ضربه‏‎ ‎‏زدن به قوای غاصب اسرائیل از آنجا میسر است ـ بیرون براند.‏

‏     آیا با این وضع، مسلمین و دوَل کشورهای اسلامی در مقابل‏‎ ‎‏خداوند تعالی در مقابل عقل و وجدان، تکلیفی ندارند؟ مردان‏‎ ‎‏فداکار فلسطین به دست عمال استعمار در کشورهای مستعمره‏‎ ‎‏کوبیده شوند و اینها ساکت نشینند یا دامن به این مقصد کثیف‏‎ ‎‏زنند؟ آیا دوَل عربی و سکنۀ مسلمانِ این ممالک نمی دانند که با‏‎ ‎‏شکست این گروه، سایر کشورهای عربی از شرّ این غاصب خبیث‏‎ ‎‏آسوده نخواهند ماند؟‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 56

‏     اکنون بر عموم مسلمین و دوَل کشورهای اسلامی، و خصوصْ‏‎ ‎‏بر دوَل عربی، لازم است برای حفظ استقلال خود، از این گروه‏‎ ‎‏مجاهد نگهداری کنند و به آنان کمک نمایند، و از رساندن اسلحه‏‎ ‎‏و آذوقه به آنان دریغ نورزند؛ و بر فداییان مجاهد لازم است با‏‎ ‎‏توکل به خدای متعال و تمسک به قرآن کریم، از کوشش در این راه‏‎ ‎‏مقدس دریغ ننمایند و سردیهای بعضی عناصر موجب سردی آنها‏‎ ‎‏نشود، و نیز  اکیداً  لازم است در هر نقطه ای هستند با اهالی آنجا‏‎ ‎‏خوش رفتاری کنند و به وظایف اخوت ایمانی عمل نمایند.‏

‏     از مسلمین بیدار و آگاه و خصوصْ بندگان خالص خداوند و‏‎ ‎‏علمای اعلام امیدوارم که در این ایام متبرکه برای رهایی مسلمین‏‎ ‎‏از چنگال خبیث اجانب دعا کنند، و در مجامع شهر مبارک رمضان‏‎ ‎‏و دیگر اجتماعات بزرگ اسلامی مانند اجتماع جمعه و مراسم‏‎ ‎‏حج حقایق را به گوش عموم مسلمین برسانند و پیروان قرآن را به‏‎ ‎‏وحدت کلمه و تشریک مساعی، برای آزادی فلسطین و حل‏‎ ‎‏مشکلات خانمانسوزی که گریبانگیر ملت اسلام است، دعوت‏‎ ‎‏نمایند.‏

‏     از خداوند متعال مسئلت می نمایم که دست اجانب را از بلاد‏‎ ‎‏مسلمین قطع فرماید. «انّه سمیعٌ مجیب».(71)‏

19 / 8 / 1351 

*  *  *

‏ ‏

وحدت و شتاب برای نابودی اسرائیل

وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ اَخْرِجُوهُم مِنْ حَیْثُ أخرَجُوکمْ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ‎ ‎الْقَتْلِ،‎[10]‎‏ و قٰاتِلُوهُمْ حَتّیٰ لاٰ تَکُونَ فِتْنَةٌ.‏‎[11]‎


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 57

‏     ‏‏اکنون که دولت غاصب اسرائیل، برای فتنه انگیزی بیشتر و‏‎ ‎‏تجاوز زیادتر به سرزمینهای عربی و ادامۀ دست غاصبانه در قبال‏‎ ‎‏صاحبان حق، بپاخاسته و آتش جنگ را برای چندمین بار شعله ور‏‎ ‎‏ساخته است، و برادران مسلمان ما در راه ریشه کن کردن این مادۀ‏‎ ‎‏فساد و آزادی فلسطین جان بر کف نهاده در جبهۀ نبرد و میدان‏‎ ‎‏شرف به جنگ پرداخته اند، بر عموم دولتهای ممالک اسلامی و‏‎ ‎‏خصوصْ دوَل عربی لازم است که با توکل به خدای متعال و تکیه‏‎ ‎‏بر قدرت لایزال، همۀ قوا و نیروی خویش را بسیج ساخته به یاری‏‎ ‎‏مردان فداکاری که در خط اول جبهه چشم امید به ملت اسلام‏‎ ‎‏دوخته اند بشتابند، برای آزادی فلسطین و احیای مجد و شرف و‏‎ ‎‏عظمت اسلامی در این جهاد مقدس شرکت کنند؛ از اختلافات و‏‎ ‎‏نفاقهای خانمانسوز و ذلت بار دست برداشته، دست برادری به هم‏‎ ‎‏داده صفوف خود را فشرده و متشکل سازند؛ از قدرت پوشالی‏‎ ‎‏مدافعان صهیونیسم و اسرائیل نهراسند؛ از وعد و وعیدهای پوچ‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ، مغرور و مقهور نگردند؛ از سستی و مسامحه که‏‎ ‎‏شکست ننگ بار و عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت‏‎ ‎‏بپرهیزند.‏

‏     سران کشورهای اسلامی باید توجه داشته باشند که این‏‎ ‎‏جرثومۀ فساد را که در قلب کشورهای اسلامی گماشته اند تنها‏‎ ‎‏برای سرکوبی ملت عرب نمی باشد بلکه خطر و ضرر آن متوجه‏‎ ‎‏همۀ خاورمیانه است. نقشه، استیلا و سیطرۀ صهیونیسم بر دنیای‏‎ ‎‏اسلام و استعمار بیشتر سرزمینهای زرخیز و منابع سرشار‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی می باشد؛ و فقط با فداکاری، پایداری و اتحاد‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی می توان از شرّ این کابوس سیاه استعمار رهایی‏‎ ‎‏یافت؛ و اگر دولتی در این امر حیاتی که برای اسلام پیش آمده‏‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 58

‏کوتاهی کرد بر دیگر دولتهای اسلامی لازم است که با توبیخ و‏‎ ‎‏تهدید و قطع روابط، او را وادار به همراهی کنند. دولتهای ممالک‏‎ ‎‏نفت خیز اسلامی لازم است از نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار‏‎ ‎‏دارند به عنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کرده از‏‎ ‎‏فروش نفت به آن دولتهایی که به اسرائیل کمک می کنند خودداری‏‎ ‎‏ورزند.(72)‏

16 / 8 / 52 

*  *  *

‏ ‏

مسلط نمودن عمال اسرائیل، خیانت به کشور است

‏ایجاد پایگاههای نظامی و مخابراتی و جاسوسی برای اجانب‏‎ ‎‏مخالفت با مشروطیت است؛ مسلط نمودن اجانب و عمال کثیف‏‎ ‎‏آنها از قبیل اسرائیل بر بهترین اراضی مملکت و کوتاه کردن دست‏‎ ‎‏ملت را از آن نقض قانون اساسی و خیانت به کشور است.(73)‏

21 / 12 / 53 

‏ ‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 59

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 60

 • )) رود اردن، در مرز اردن و فلسطین.
 • )) بخشی از آیۀ 60 سورۀ انفال.
 • )) بخشی از آیۀ 7 سورۀ محمد(ص).
 • )) آل عمران / 139.
 • )) بخشی از آیۀ 104 سورۀ نساء.
 • )) ترجمۀ روایتی است که متن آن چنین است: «المؤمنون یَدٌ وٰاحِدَةٌ عَلیٰ مَنْ سِوٰاهُمْ یَسْعیٰ بِذِمَّتِهِمْ اَدْنٰاهُمْ»؛ بحارالانوار؛ ج 2، ص 148.
 • )) حجرات / 13.
 • )) بخشی از آیۀ 173 سورۀ آل عمران: «خداوند برای ما کافی است و او چه خوب سرپرستی است».   این مصاحبه توسط سازمان الفـتح به چهار زبان عربی، ترکی، انگلیسی، و فـرانسه ترجمه شد و همراه با اظهار نظر جمعی از علمای اهل سنت و شیعه و از آن جمله مرحوم آقای حکیم در سطحی وسیع منتشر گردید.
 • )) اشاره به فاجعۀ کشتار فلسطینی ها در سپتامبر سیاه (1970 م) در اردن به دست شاه حسین.
 • )) سورۀ بقره، آیۀ 191: «هرجا مشرکان را یافتید به قتل برسانید، و از شهرهایشان برانید؛ چنانکه آنان شما را از وطن آواره کردند، و فتنه گری که آنها کنند، سخت تر و فسادش بیشتر از جنگ است».
 • )) سورۀ بقره، آیۀ 193: «و با کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین برطرف شود».