فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

عنوان صفحه

فصل اول: مقام و جایگاه قضا و دستگاه قضایی

‏اهمیت و وظیفه دستگاه قضایی 3‏

‏مقام و اهمیت 3‏

‏حافظین مکتب 3‏

‏پاسدار وجهه اسلام 3‏

‏نشانه جمهوری اسلامی 4‏

‏حافظ حقوق مردم 4‏

‏اهلیت متصدیان قضا 5‏

‏مسأله مهم اسلام 6‏

‏دارا بودن برترین جایگاه 7‏

‏بزرگی خطای قاضی 7‏

‏وظیفه دستگاه قضایی 7‏

‏محو فساد از دستگاه قضایی 7‏

‏اسلامی نمودن دادگستری 8‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 273

‏لزوم تحول اساسی 8‏

‏قضاوت مقتدرانه و عالمانه 9‏

‏مجازات متخلفین 10‏

‏احیای قضاوت اسلامی 10‏

‏جلب افراد صلاحیتدار 11‏

‏پرهیز از اشتباه 11‏

‏پاکسازی دستگاه قضایی 11‏

‏پذیرش مسئولیت، تکلیف الهی 12‏

‏حاکم کردن نظم و قانون 12‏

‏هوشیاری در محضر خدا 13‏

‏تربیت نسل جوان 14‏

‏مقابله با متعدیان 15‏

‏حفظ حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی 15‏

‏قضاوت بر حق 16‏

‏قوانین نامشروع 16‏

‏توجه به وظیفه و ارزشها 17‏

‏اسلامی بودن مشی دادگاهها 18‏

‏پیشبرد احکام اسلام 18‏

‏اجرای عدالت اسلامی 18‏

‏واگذاری مسئولیت به قوه قضاییه 19‏

‏رعایت الگوی علوی 20‏

‏عمل مطابق شرع 20‏

‏برگشتن از خطا 21‏

‏بی اعتنایی به تبلیغات سوء 21‏

‏قوه قضاییه ناجی کشور 21‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 274

‏عمل به وظیفه 22‏

‏تأمین امنیت جامعه 22‏

‏حاکم نمودن قضای اسلامی 23‏

‏وظیفه علما و حقوقدانان 23‏

‏اهمیت و جایگاه منصب قضا 24‏

‏مقام و اهمیت قاضی 24‏

‏قضاوت مقامی منیع 24‏

‏قضاوت منصبی جلیل 25‏

‏جایگاه خطیر قضاوت 26‏

‏قضاوت بیانگر وجهه جمهوری اسلامی 27‏

‏اهمیت قضاوت در اسلام 27‏

‏قضاوت واجب کفایی 28‏

‏قضاوت امری مشکل ولی ارزنده 29‏

‏قضاوت امری شریف و خطرناک 29‏

‏قضاوت بالاترین مسئولیت 30‏

‏قضات، حافظ حیثیت اسلام 30‏

‏داشتن مسئولیت دنیوی و اخروی 31‏

‏رفع کمبود قاضی 32‏

‏قضاوت تکفل مسئولیتی مهم 32‏

‏قبول منصب قضا تکلیف شرعی 33‏

‏سفارش مؤکد اسلام 33‏

‏سپردن قضاوت به اهلش 33‏

‏صفات قاضی 34‏

‏شرایط قاضی 34‏

‏قضاوت حق فقهای عادل 35‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 275

‏قاضی مجتهد و قاضی مأذون 38‏

‏نیاز به قاضی مأذون 39‏

‏اختیار قاضی مجتهد 39‏

‏ثبات شخصیت قاضی 40‏

‏نصب قاضی توسط علما 40‏

‏روحیه قاطعانه قاضی 41‏

‏علم به قضای اسلامی 41‏

‏اجازه به قاضی مأذون 41‏

‏ایمان به هدف و وظیفه 42‏

‏اختیار قاضی مأذون 42‏

فصل دوم: فلسفه قوانین و مجازاتها در اسلام

‏هدف از اجرای قوانین و مجازاتها 45‏

‏رحمت کامله 45‏

‏وسیله اصلاحات 46‏

‏بازدارنده از مفاسد 46‏

‏بازدارنده از تکرار جرایم 47‏

‏درمان جامعه 49‏

‏حدود رحمت بر امت 50‏

‏حفظ صحت جامعه 52‏

‏نقش تربیتی مجازات 53‏

‏قصاص ضامن امنیت 54‏

‏قصاص موجب بیمه کشور 54‏

‏نقش بازدارندگی حدود الهی 54‏

‏زندان سازنده 55‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 276

‏عامل نجات 55‏

‏ثمره اجرای مجازات 56‏

‏سزای جنایتکاران و فاسدان 56‏

‏فلسفه مجازاتها در اسلام 59‏

‏اعتراض به مدعیان حقوق بشر 59‏

‏ماهیت واقعی حقوق بشر 61‏

‏پاسخ به مدعیان حقوق بشر 61‏

‏هدف طرفداران دروغین حقوق بشر 64‏

‏تبلیغات سوء با حربه حقوق بشر 70‏

‏تحریف حقوق بشر 71‏

‏زندان و عفو مجرمین 71‏

‏زندان 71‏

‏رفتار انسانی- اسلامی 71‏

‏ماهیت واقعی زندانیان 72‏

‏روح حاکم بر زندانها 72‏

‏پاسخ به معترضان زندان اسلامی 73‏

‏توجه به سلامت روحانی و جسمانی 75‏

‏زندان اسلامی 75‏

‏رفتار محترمانه اسلامی 76‏

‏توجه به زندانیان 76‏

‏مهد تربیت بودن زندان 76‏

‏رفاه حال زندانیان 77‏

‏حکم آقای جعفری ورامینی 77‏

‏حکم آقای آذری قمی 78‏

‏حکم آقای ملک حسینی 78‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 277

‏حکم ستاد اصلاح زندانها 79‏

‏حکم رسیدگی به وضع زندانها 80‏

‏اصل نفی ظلم 80‏

‏عفو مجرمین 81‏

‏بخشش گناهان صغیره 81‏

‏عفو به شرط ابراز ندامت 81‏

‏دیدگاه اسلام درباره عفو 82‏

‏شأن صدور و دامنه فرمان عفو 82‏

‏خطای عفو غیرمستحقین 84‏

‏گذشت و اغماض در رسیدگی 84‏

‏برنامه ریزی مقدمات عفو 85‏

‏عفو گروهکهای ضدانقلاب 85‏

‏رویّه بر عفو و رحمت 86‏

‏فوریت رسیدگی و عفو 86‏

‏احکام عفو 86‏

‏عفو به مناسبت نیمه شعبان 86‏

‏عفو به مناسبت عید غدیر 87‏

‏دقت در عفو زندانیان 88‏

‏تأیید هیأت عفو زندانیان 89‏

‏عفو زندانیان گروهکی 89‏

‏عفو روحانی نمایان تائب 90‏

‏واگذاری عفو به دیوان عالی کشور 90‏

فصل سوم: اصول حاکم بر قوانین و تشکیلات قضایی

‏اصول 95‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 278

‏اصل استقلال 95‏

‏عدم توجه به توصیه ناحق 95‏

‏استقلال و نظم اداری 96‏

‏رسیدگی مستقل و قاطع 96‏

‏استقلال، اصلی الهی 96‏

‏مداخله غیرقانونی 97‏

‏مفهوم استقلال 98‏

‏اصل قانونی بودن 98‏

‏جامعیت قانونی دین 98‏

‏مزیت قوانین شرع 98‏

‏دقت در اجرای حدود شرعی 99‏

‏مفهوم عدالت 99‏

‏لزوم تحقق شرایط جرم 100‏

‏محاکمه مطابق قوانین 101‏

‏ممنوعیت تخطی مسئولین 101‏

‏تناسب کیفر با جرم 101‏

‏صلاحیت محاکم 102‏

‏میزان قوانین 102‏

‏ممنوعیت شکنجه 102‏

‏تساوی افراد 103‏

‏تعدی از مجازات مقرر 103‏

‏مجازات قتل عمد 104‏

‏محاکمه بدون اغماض 104‏

‏رعایت جهات شرعی حدود 104‏

‏عدم جواز اهانت به مجرم 105‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 279

‏رعایت کامل مواضع قضا 105‏

‏تجاوز از اختیارات 106‏

‏رسیدگی عادلانه 106‏

‏نادیده انگاشتن روابط 107‏

‏طمأنینه شأن قضاوت 107‏

‏اجرای دقیق قانون 108‏

‏قانون شرع، قانون حاکم 109‏

‏لغو قوانین نامشروع 110‏

‏برخورد قاطعانه 111‏

‏رعایت معیارهای اسلامی 111‏

‏بی حرمتی لفظی یا عملی 111‏

‏ممنوعیت تعدی و تفریط 111‏

‏اولویت قانون مصوب مجلس 112‏

‏رعایت موازین در اجرای حدود 113‏

‏تساوی در پیشگاه قانون 114‏

‏استثنا نداشتن حدود شرعی 114‏

‏محدوده صدور حکم اعدام 114‏

‏منشور قضایی انقلاب 115‏

‏حکم هیأت تعیین حدود تعزیرات 119‏

‏واگذاری تعزیرات حکومتی به مجمع تشخیص مصلحت 120‏

‏لغو حق تعزیرات حکومتی 121‏

‏تشکیلات و محاکم 121‏

‏شورای عالی قضایی 121‏

‏تأیید صلاحیت اعضای شورای عالی قضایی 121‏

‏تشکر از زحمات شورای عالی قضایی 122‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 280

‏لزوم پذیرش خطا 123‏

‏حمایت از تصمیمات شورای عالی قضایی 123‏

‏رسیدگی دقیق شورای عالی قضایی 124‏

‏اتحاد و همفکری در شورای عالی قضایی 124‏

‏توصیه به شورای عالی قضایی 124‏

‏اصلاح دستگاه قضا 125‏

‏حکم آقای عبداللَّه نوری 126‏

‏حکم آقای حسینعلی منتظری 126‏

‏حکم آقای محمدعلی صدوقی 126‏

‏حکم آقای حسینعلی منتظری 127‏

‏تأیید نظر آقای منتظری 128‏

‏حکم آقای محمدعلی صدوقی 128‏

‏حکم آقای حسینعلی منتظری 128‏

‏تأیید نظر آقای منتظری 129‏

‏تأیید نظر آقای منتظری 129‏

‏تأیید نظر آقای منتظری 130‏

‏حکم آقایان نیّری و رئیسی 130‏

‏تقسیم وظایف در شورای عالی قضایی 131‏

‏دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی 131‏

‏تأسیس دادگاه انقلاب 131‏

‏واگذاری دادگاه انقلاب به شورای انقلاب 132‏

‏حاکم نمودن نظم و امنیت 132‏

‏اسوه بودن دادگاههای انقلاب 133‏

‏تأیید بر حفظ دادگاههای انقلاب 133‏

‏قاطعیت انقلابی دادگاههای انقلاب 134‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 281

‏مقابله با فتنه و تجاوز 134‏

‏سختی کار دادگاههای انقلاب 134‏

‏برخورد جدی دادگاههای انقلاب 135‏

‏حکم آقای مهدی هادوی 135‏

‏حکم آقای جعفر صبوری 136‏

‏حکم آقای حسینی کاشانی 136‏

‏حکم آقای آذری قمی 136‏

‏حکم آقای محمدتقی شاهرخی 137‏

‏حکم آقای جبل عاملی 138‏

‏حکم آقای حسین اکبری 138‏

‏حکم شهید قدوسی 139‏

‏حکم عزل آقای هادوی 139‏

‏حکم آقای طه مقدسی 140‏

‏حکم آقای حسین اکبری 140‏

‏حکم آقای اسماعیل فردوسی 141‏

‏حکم آقای حسین موسوی 141‏

‏محدوده اختیارات دادگاههای انقلاب 142‏

‏دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت 142‏

‏عدم تعرض به روحانی نماها 143‏

‏دلیل تشکیل دادگاه ویژه روحانیت 144‏

‏صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت 144‏

‏حکم آقای علی رازینی 145‏

‏حکم آقای علی فلاحیان 146‏

‏سایر تشکیلات و محاکم 146‏

‏حکم شهید دکتر بهشتی 146‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 282

‏حکم آقای موسوی اردبیلی 147‏

‏مشورت با قضات دیوان عالی کشور 148‏

‏حکم آقای موسوی اردبیلی 148‏

‏حکم آقای موسوی اردبیلی 149‏

‏حکم آقای موسوی اردبیلی 149‏

‏حکم مرحوم ربانی املشی 150‏

‏انتصاب آقای یوسف صانعی 150‏

‏ابقای آقای یوسف صانعی 151‏

‏انتصاب آقای موسوی خوئینی ها 151‏

‏حکم آقای موسوی خوئینی ها 152‏

‏حکم آقای حسن امراللّهی 153‏

‏دستورالعمل دادگاههای ارتش 153‏

‏تشکیل ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای 154‏

‏تشکیل دادگاه انتظامی قضات 154‏

‏حکم آقای نیّری 155‏

‏دادگاه اصل 49 قانون اساسی 156‏

‏وضعیت دستگاه قضایی طاغوت 157‏

‏روح حاکم بر دستگاه قضایی طاغوت 157‏

‏تحقیر اسلام و قرآن 157‏

‏محو احکام اسلام 157‏

‏عدم صلاحیت متصدیان امر 158‏

‏فجیعه بودن دادگستری طاغوت 158‏

‏حاکم بودن روحیه تجمل گرایی 159‏

‏سوغات غرب 159‏

‏حاکم بودن شقی ناصالح 159‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 283

‏مخالفت با شارع مقدس 160‏

‏نبودن عدالت اسلامی 160‏

‏شیوه رسیدگی و عدم رعایت موازین 160‏

‏عدم رعایت شرایط قضا 160‏

‏شیوه نادرست رسیدگی قضایی 161‏

‏صدور احکام جائرانه 162‏

‏حاکمیت ارتجاع قرون وسطایی 163‏

‏حبسهای غیرقانونی 163‏

‏دادگستری کانون فساد 164‏

‏عدم مشروعیت قوانین شاهنشاهی 164‏

فصل چهارم: آداب قضا

‏تحقیقات مقدماتی 167‏

‏احضار و جلب متهم 167‏

‏رسیدگی به دستور مقام ذی صلاح 168‏

‏کشف قانونی جرایم 168‏

‏تجسس قانونی 169‏

‏رعایت امانت در بازرسی 169‏

‏شیوه رسیدگی و استماع دعاوی 170‏

‏نقش وکیل 170‏

‏دادرسی فوری 170‏

‏محاکمه مطلوب 171‏

‏استماع دعاوی 171‏

‏سرعت دادرسی اسلامی 172‏

‏تساوی در محاکمه 173‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 284

‏حذف مراحل بیهوده 173‏

‏اقتدا به علی (ع) در قضاوت 174‏

‏عدم اصرار بر اثبات حدود 175‏

‏ارائه دلیل شرعی و قانونی 175‏

‏رعایت شرایط در شهادت 176‏

‏قانون اسلام، قانون برابری 176‏

‏تساوی حتی در نگاه و جلوس 176‏

‏عدم صدور حکم در حال غضب 177‏

‏محاکمه عادلانه و شرعی 177‏

‏اجرای عدالت اسلامی 177‏

‏اجرای دقیق موازین 178‏

‏برخورد توأم با اخلاق انسانی 178‏

‏رعایت قانون در حکم و دستور 178‏

فصل پنجم: جرایم

‏جرایم علیه حقوق مردم 181‏

‏مصادره غیرعادلانه 181‏

‏تعرض به اماکن 182‏

‏ممانعت از اقدامات نامشروع 182‏

‏مصادره غیرقانونی 183‏

‏دخالت افراد غیرمسئول 183‏

‏برخورد جدی با مفسدین 184‏

‏تعدی به اموال و نفوس 185‏

‏سلب نظم و امنیت 186‏

‏تعرض به حقوق مردم 186‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 285

‏رعایت شرایط قانونی مصادره 187‏

‏افشای اسرار و منکرات 188‏

‏توقیف غیرقانونی 188‏

‏ورود غیرقانونی 189‏

‏شکایت از تهمت 189‏

‏افشاگری اشخاص 190‏

‏جرایم علیه اسلام و نظام اسلامی 190‏

‏توهین به روحانیت 190‏

‏ارتداد 190‏

‏محاربه 191‏

‏اشاعه اکاذیب 191‏

‏فساد چماق به دستان 191‏

‏مخالفت با حکومت اسلامی 191‏

‏نگهداری سلاح غیر مجاز 192‏

‏قاچاق مواد مخدر 192‏

‏تعرض بر روحانیون 193‏

‏تهاجم فرهنگی 193‏

‏اهانت به معصومین 193‏

‏توطئه 193‏

‏تفرقه و چند دستگی 194‏

‏احزاب غیرقانونی 195‏

‏اخلال در انتخابات 195‏

‏قیام مسلحانه 195‏

‏جرایم مطبوعاتی 196‏

‏تعرض به مؤسسات و ادارات 196‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 286

‏قیام علیه حکومت اسلامی 196‏

‏ارتباط با بیگانگان 197‏

‏ترور و انفجار 197‏

‏نفوذ و هرج و مرج طلبی 198‏

‏اشکالتراشی اداری 198‏

‏تضعیف نیروهای مسلح 199‏

‏کودتا علیه نظام 199‏

‏تحریک به بی نظمی 199‏

‏شایعه پراکنی 200‏

‏نفوذ ضد انقلاب 200‏

‏ترور و ناامنی 200‏

‏افترا به امام 200‏

‏گروههای مسلح غیرقانونی 201‏

‏جلوگیری از منکرات 201‏

‏مخالفت با قانون 202‏

‏راهپیمایی غیرقانونی 202‏

‏اعتصاب 202‏

‏ارتداد جبهه ملی 203‏

‏ارعاب و تهدید 204‏

‏بمبگذاری و انفجار 204‏

‏توزیع مواد مخدر 205‏

‏گروههای ضد انقلاب 205‏

‏تجاهر به فسق 206‏

‏جاسوسی حزب توده 206‏

‏اقدامات خودسرانه 207‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 287

‏ارتباط با گروههای مسلح 208‏

‏توهین به اهل بیت (ع) 208‏

‏ارتداد سلمان رشدی 209‏

‏ثبات حکم اعدام سلمان رشدی 210‏

‏افشای فسق 210‏

‏تخلفات اداری و جرایم نظامی 211‏

‏عدم رعایت سلسله مراتب 211‏

‏اعتصاب قوای انتظامی 211‏

‏عدم همکاری در انجام وظیفه 211‏

‏عدم هماهنگی نیروها 211‏

‏سرپیچی از دستور مافوق 212‏

‏فرار از جنگ 212‏

‏اخلال در هماهنگی 212‏

‏تجاوز از اختیارات 213‏

‏تفرقه افکنی 213‏

‏تخطی از موازین 213‏

‏مسامحه و لغزش 214‏

‏جوسازی 214‏

‏مُعین ظَلَمه 214‏

‏کارشکنی 215‏

‏عدم رعایت ظواهر 215‏

‏جرایم رژیم طاغوت 215‏

‏مجالس و دولت غیرقانونی 215‏

‏محاکمه دیکتاتور 216‏

‏محکومیت حکومت نظامی 216‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 288

‏جرم عناصر وابسته 216‏

‏حبس آزادیخواهان 217‏

‏آمر غیرقانونی 219‏

‏غارتگر ظالم 219‏

‏دستورات غیرقانونی 220‏

‏سلب آزادی 220‏

‏طاغوت 220‏

‏غارتگران بیت المال 221‏

‏مجالس غیرقانونی 221‏

‏قتل عام 221‏

‏خائنین به ملت 221‏

‏مجالس فرمایشی 222‏

‏محکومیت شاه 222‏

‏شورای سلطنت 222‏

‏حیف و میل بیت المال 223‏

‏مجازات وکلای غیرقانونی 223‏

‏غارت اموال عمومی 223‏

‏استبدادگران فاسد 224‏

‏غصب اموال عمومی 224‏

‏شکنجه آزادیخواهان 224‏

‏سلب استقلال و آزادی 225‏

‏عاملان انواع جنایات 225‏

‏حبس و شکنجه 226‏

‏عُمال دیکتاتور 226‏

‏قتل عام و شکنجه 226‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 289

‏نوکران استعمار 227‏

‏محاکمه شاه و خاندان سلطنت 228‏

‏محاکمه بختیار 229‏

‏کشتار مردم 230‏

فصل ششم: نظارت بر دستگاه قضایی

‏نظارت از سوی اولیای امر 233‏

‏نظارت قاطعانه و اسلامی 233‏

‏نظارت بر عملکرد قضات 233‏

‏دفتر شکایات مردمی 234‏

‏تقویت دادگاهها 234‏

‏نظارت کامل مسئولین 235‏

‏نظارت و تصفیه 235‏

‏تشکیل هیأت حکمیت 235‏

‏بازرسی نهادهای انقلابی 236‏

‏نظارت سریع و دقیق 237‏

‏دستگاه حراست ارگانها 237‏

‏نظارت، الزام شرعی 237‏

‏پیگیری تخلفات قضایی و اداری 240‏

‏نظارت بر امور زندانها 242‏

‏نظارت شورای عالی قضایی 243‏

‏نظارت از سوی نمایندگان حضرت امام (س) 243‏

‏گلایه از مسئولین قضایی 244‏

‏دلجویی از مسئولین قضایی 244‏

‏نظارت مردمی 245‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 290

‏حرمت مراجعه به قضات جُور 245‏

‏نظارت مردمی، حکم سیاسی اسلام 246‏

‏همکاری با قوای انتظامی 249‏

‏عکس العمل مردمی 249‏

‏نظارت قشر روحانی 250‏

‏نظارت و مسئولیت رسانه های جمعی 250‏

‏حضور مردم در صحنه 251‏

‏همکاری با مراجع قانونی 251‏

فصل هفتم: وظیفه روحانیون و حوزه های علمیه

‏وظیفه حوزه های علمیه 255‏

‏وظیفه خطیر حوزه های علمیه 255‏

‏تدریس قضا در حوزه های علمیه 257‏

‏تربیت قضات در حوزه های علمیه 258‏

‏رفع مشکل کمبود قاضی 258‏

‏حرکت انقلابی در حوزه های علمیه 259‏

‏توجه حوزه ها به امر قضا 259‏

‏تحول در تعلیمات حوزه های علمیه 260‏

‏واجب کفایی برای حوزه های علمیه 260‏

‏تکلیف حوزه های علمیه 261‏

‏حوزه های علمیه و تربیت نسل جوان 261‏

‏بسیج شدن حوزه های علمیه 262 تلاش حوزه برای تربیت قاضی 263‏

‏حوزه های علمیه و خدمت به اسلام و کشور 264‏

‏وظیفه روحانیون 265‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 291

‏در صحنه بودن روحانیت 265‏

‏اشکال بر خرده گیران 265‏

‏احیای کتاب القضاء 266‏

‏وجوب دخالت در امر معطل قضا 267‏

‏قضاوت، حق روحانیون 268‏

‏سیمای حقیقی قضا 268‏

‏تکلیف اهل علم 269‏

‏مسئولیت انقلابی روحانیون 269‏

‏مسئولیت الهی روحانیون 269‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 292

  • خمینی، روح الله ( رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران)، قضا و قضاوت، از دیدگاه امام خمینی «س»، 1جلد، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - تهران - ایران، چاپ: 3، 1390 ه.ش.