فصل پنجم: جرایم
تخلفات اداری و جرایم نظامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

تخلفات اداری و جرایم نظامی

تخلفات اداری و جرایم نظامی

‏ ‏

‏ ‏

عدم رعایت سلسله مراتب

‏افراد قوای انتظامی فوق‏‎[1]‎‏ باید اطاعت از مافوق و حفظ سلسله مراتب را‏‎ ‎‏بکنند و در صورت تخلفْ مجرم شناخته می شوند و با احساس توطئه،‏‎ ‎‏دستور محاکمه در دادگاههای صحرایی را می دهم.(334)‏

31 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعتصاب قوای انتظامی

‏اعتصابات قوای انتظامی اکیداً ممنوع اعلام می شود و در صورت تخلفْ‏‎ ‎‏مجرم شناخته می شوند؛ و محرکینْ ضد انقلاب شناخته می شوند و در‏‎ ‎‏دادگاههای انقلابی به کیفر انقلابی می رسند، و با احساس توطئه، دستور‏‎ ‎‏دادگاههای صحرایی نسبت به آنان را می دهم.(335)‏

31 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم همکاری در انجام وظیفه

‏اکیداً دستور می دهم که قوای انتظامی، بخصوص ارتش و پاسداران‏‎ ‎‏انقلاب، هماهنگ باشند و تمام گروههای پاسدار نیز هماهنگ باشند؛ و‏‎ ‎‏در سرکوبی اشرار و پاکسازی مناطق، بخصوص کردستان و خوزستان‏‎ ‎‏همکاری کنند. متخلّفینِ مُجرم، و محرکینْ محاکمۀ انقلابی‏‎ ‎‏می شوند.(336)‏

31 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم هماهنگی نیروها

‏هماهنگی در قوای انتظامی، ارتش، ژاندارمری و سپاه پاسداران به طور‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 211

‏قاطع باید ادامه پیدا کند. متخلفینْ مجرم شناخته می شوند و مؤاخذه‏‎ ‎‏می گردند.(337)‏

6 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرپیچی از دستور مافوق

‏لازم است از فرماندهان خود اطاعت کنید که عدم مراعات انضباط‏‎ ‎‏سربازی و پاسداری موجب تضعیف قوای مسلح است؛ و کسانی که شما را‏‎ ‎‏به این نحو اعمال دعوت می کنند در صدد تضعیف شما هستند و اگر‏‎ ‎‏آگاهانه عمل کنند، از دشمنان انقلاب و اسلام هستند و لازم است آنان را‏‎ ‎‏معرفی نمایید تا قاطعانه با آنان برخورد شود.(338)‏

26 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فرار از جنگ

‏فرار از جنگ در اسلام از گناهان بزرگ است، و موجب مسئولیت و تعقیب‏‎ ‎‏در این دنیا و عذاب بزرگ در آخرت است. باید فرماندهان فرد و یا افراد‏‎ ‎‏نادری را که خدای ناکرده اقدام به فرار می نمایند ـ که نمی نمایند ـ‏‎ ‎‏دستگیر نموده و تحویل دادگاه دهند.(339)‏

1 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اخلال در هماهنگی

‏هماهنگی جمیع قوای نظامی و غیر نظامی از مهمات آینده ساز است.‏‎ ‎‏اگر فرد و یا افرادی در این امر حیاتی اخلال نمایند، باید معرفی شوند تا‏‎ ‎‏به دادگاه تسلیم گردند.(340)‏

1 / 11 / 59

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 212

تجاوز از اختیارات

‏گاهی شنیده می شود که بعضی از پاسداران در بعضی از نقاط کشور از‏‎ ‎‏طریق اعتدال و شرع خارج و از مأموریت قانونی خود، تجاوز در اموری که‏‎ ‎‏مربوط به دادگاهها یا نهادهای دیگر می باشد، دخالت ناروا می کنند. بر‏‎ ‎‏رؤسای پاسداران در سطح کشور است تا از این نحو دخالتها که خلاف‏‎ ‎‏قانون و خلاف طریقۀ اسلام است، جلوگیری و خودداری نمایند؛ و اگر‏‎ ‎‏بعضی اشخاص، این نحو دخالتها می کنند ـ و ممکن است از گروههای‏‎ ‎‏منحرف در بین آنان رخنه کرده باشند ـ آنان را تصفیه نموده؛ و اگر خلاف‏‎ ‎‏انجام داده اند، تحویل دادگاهها نمایند. بر شورای عالی سپاه لازم است‏‎ ‎‏این حرکات را تحت نظر گرفته و نگذارند تا این ارگان فداکار مؤمن و‏‎ ‎‏متعهد، حیثیت خود را در بین ملت از دست بدهد.(341)‏

12 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفرقه افکنی

‏چنانچه در بینشان‏‎[2]‎‏ یک افراد فاسدی پیدا شد که بخواهند تفرقه ایجاد‏‎ ‎‏کنند، آنها را نصیحت کنند و اگر گوش نکردند، به فرماندهان معرفی‏‎ ‎‏کنند، تا آنها را به دادگاه ببرند و نگذارند که ـ خدای نخواسته ـ این‏‎ ‎‏انسجامی که الآن بین همه هست، گسیخته بشود.(342)‏

1 / 2 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تخطی از موازین

‏اگر یک قدم، قضات محترم و شورای قضایی ـ خدای نخواسته ـ برخلاف‏‎ ‎‏آنچه مقرر است بردارد آن هم معذور نیست و مؤاخذ است.(343)‏

11 / 3 / 61

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 213

مسامحه و لغزش

‏باید توجه بکنند این قضات به اینکه اینها هم خدمتگزار هستند و‏‎ ‎‏کارشان بسیار حساس ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و مسئولیتشان بسیار بزرگ و اگر ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته ـ لغزشی بکنند و جان یک مسلم، مال یک مسلم، ناموس یک‏‎ ‎‏مسلم به واسطۀ خطای آنها، به واسطۀ ـ خدای نخواسته ـ تعمد آنها‏‎ ‎‏آسیب ببیند، در این دنیا باید محاکمه بشوند و اگر اینجا فرار از محاکمه‏‎ ‎‏کردند، در بارگاه حق تعالی هیچ نمی توانند فرار کنند.(344)‏

17 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوسازی

‏هیچ قاضی شرعی حق ندارد که بدون جهت استعفا کند و بخواهد‏‎ ‎‏جوسازی کند. اگر جوسازی کند، معلوم می شود که خودش زیر سؤال‏‎ ‎‏است و باید خودش احضار بشود. و اگر واقعاً خودش را لایق نمی داند، باید‏‎ ‎‏اعتراف کند که من لایق نیستم و نمی خواهم ‏‏[‏‏قضاوت‏‏]‏‏ بکنم. و بعد از‏‎ ‎‏اینکه او راکنار گذاشتند، بلا فاصله بعد از حداکثر سه روز، به جای او باید‏‎ ‎‏قاضی و دادستان و اینطور چیزها تعیین بشود.(345)‏

7 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مُعین ظَلَمه

‏در هر صورت، مسأله، مسأله ای مهم است و مسأله، مسأله آبروی اسلام‏‎ ‎‏است. آبروی جمهوری اسلامی است و مسأله شوخی نیست که یک کسی‏‎ ‎‏در یک شهری آن همه جنایات می کند، آن وقت یک کس دیگری برای‏‎ ‎‏خاطر او کمک کند به او، معینِ ظَلمه باشد. نباید این کارها بشود.‏‎ ‎‏خودشان دست بردارند از این کارها، والاّ مورد تأدیب واقع خواهند‏‎ ‎‏شد.(346)‏

7 / 10 / 61


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 214

‏من الآن اعلام می کنم چنانچه اشخاص به واسطۀ اغراض فاسده‏‎ ‎‏بخواهند جوسازی کنند و بخواهند تلفن از این طرف و آن طرف بکنند و‏‎ ‎‏این مطلب معلوم بشود ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ خود آنها بر خلاف موازین شرعی و مقابل‏‎ ‎‏اسلام می خواهند کار بکنند، و من به ملت اعلام می کنم که هر کس که‏‎ ‎‏این کار را کرد، با او معاملۀ فسق بکنند. و در هیچ جایی از جاهایی که یک‏‎ ‎‏آدم عادل باید باشد، او را نپذیرند و اطلاع بدهند تا آنها تأدیب‏‎ ‎‏بشوند.(347)‏

7 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم رعایت ظواهر

‏من اعلام می کنم که اگر بعد از ده روز در یک جایی دیدیم که شخص‏‎ ‎‏مسئولی روی کاغذی با آرم طاغوت چیزی نوشت خودم به دادستان‏‎ ‎‏انقلاب می گویم این شخص را بیاورد و محاکمۀ انقلابی بکند وهمان‏‎ ‎‏کاری که با هروئین فروشها شد با این اشخاص بشود که اینها از‏‎ ‎‏هروئین فروشها برای ملت مضرترند. باید اولیای امور با این مسأله‏‎ ‎‏قاطعانه برخورد کنند.(348)‏

7 / 4 / 59 

*  *  *

‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 215

  • )) کلیۀ قوای مسلح کشور اعم از ارتش، سپاه، ژاندارمری و شهربانی کشور.
  • )) منظور حضرت امام، قوای مسلح بوده است.