فصل چهارم: آداب قضا
تحقیقات مقدماتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی

‏ ‏

‏ ‏

احضار و جلب متهم

‏... به آقای دادستان کل، آقای قُدّوسی مراجعه می کنید. و شما ممکن‏‎ ‎‏است که پیش ایشان بروید و مسائل را به ایشان بگویید، ایشان آدم‏‎ ‎‏صحیحی است، یک آدم فعّالی است؛ قاطعی است. اگر چنانچه دلیل در‏‎ ‎‏کار باشد که این اشخاصی که الآن هستند، در کارها دخالت داشتند، در‏‎ ‎‏این امر را ایشان رسیدگی خواهد کرد. و من هم می گویم به ایشان که‏‎ ‎‏رسیدگی کنند؛ می گویم دیگر آقای قدوسی اقدام بکنند. من می گویم‏‎ ‎‏اقدام بکنند. اگر چنانچه دلیل در کار هست، همه را ارائه بدهید. ...شما‏‎ ‎‏بروید آن افرادی که می گویید که آنها در این کار دخالت داشتند معرفی‏‎ ‎‏کنید. ادلّه ای هم که دارید ارائه بدهید، تا ایشان بخواهند رسیدگی‏‎ ‎‏بکنند، اسامی تنها که نمی شود. دادستان وقتی می تواند احضار کند که‏‎ ‎‏دلیل همراه ‏‏[‏‏اسم‏‏]‏‏ باشد. فقط اسم ببرید فایده ندارد. با دلیل ببرید‏‎ ‎‏پیش آقای قدّوسی، و بگویید که اینها را بخواهند. من هم می گویم‏‎ ‎‏سفارش کنند ان شاءالله . ... ‏‏[‏‏در آن‏‏]‏‏ قضیه ای که مربوط به سینماست‏‎[1]‎‏ و‏‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 167

‏سوزاندن مردم این مسأله باید افرادی که شماها اعتقادتان است که اینها‏‎ ‎‏دخالت داشته اند در این امر معرفی کنید. و دلیلی هم که برای این امر‏‎ ‎‏شما دارید ارائه بدهید، تعقیب می شود. ... کسانی که در مسأله سینما‏‎ ‎‏دخالت داشته اند، یا آمِر بوده اند، یا محرِّک بوده اند، آنها را شما اسماءشان‏‎ ‎‏را بنویسید، و به آقای قدّوسی ارائه بدهید؛ با ادلّه ای که دارید. من هم به‏‎ ‎‏ایشان سفارش می کنم که تعقیب کنند.(247)‏

11 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رسیدگی به دستور مقام ذی صلاح

‏همچو نباشد که خدای نخواسته هر که هرکاری کرد، یا هر که هر چه‏‎ ‎‏شنید، فوراً پاسبان برود دم در خانه اش! پاسبانها نباید بروند خانۀ مردم،‏‎ ‎‏مگر با دستوری که از طرف دادستان، از طرف دادگاه صادر می شود. روی‏‎ ‎‏موازین شرعیه، رفتن در حِرْز مردم خلاف شرع است.(248)‏

20 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کشف قانونی جرایم

‏هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون‏‎ ‎‏اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا‏‎ ‎‏ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و‏‎ ‎‏اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت‏‎ ‎‏دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف‏‎ ‎‏گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم‏‎ ‎‏باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو‏‎ ‎‏برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ گناه است و بعضی از آنها چون‏‎ ‎‏اشاعۀ فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 168

‏امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب‏‎ ‎‏حد شرعی می باشد.(249)‏

24 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تجسس قانونی

‏تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکار مطلقاً‏‎ ‎‏ممنوع است، و سؤال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی، چنانچه بنا‏‎ ‎‏به بعضی گزارشات این نحوه سؤالات می شود، مخالف اسلام وتجسس‏‎ ‎‏کننده، معصیتکار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق‏‎ ‎‏اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.(250)‏

15 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رعایت امانت در بازرسی

‏برای بازرسها امانت از امور بسیار لازم است. آنهایی که در شغل بازرسی‏‎ ‎‏هستند، آنها باید امین باشند، و مطلبی که دست آنها می آید به احدی‏‎ ‎‏غیر از آنجایی که باید گفته بشود نگویند. عِرض مردم، حیثیت مردم از‏‎ ‎‏اموری است که خدای تبارک و تعالی دربارۀ او بسیار تأکید کرده است، و‏‎ ‎‏اسلام دربارۀ او بسیار پافشاری کرده است. قاضیهای محترم دادسراها و‏‎ ‎‏سایر جاها، کسانی که متکفل قضا هستند یا بازرسی هستند، در هر جا که‏‎ ‎‏هستند اینها باید امین باشند و ان شاءالله هستند. و باید مطالبی که از‏‎ ‎‏اشخاص، آنها که سر و کارشان با اعراض مردم است، سروکارشان با‏‎ ‎‏حیثیات مردم است، با جان مردم است، با ناموس مردم است، اگر بنا‏‎ ‎‏باشد که به غیر آن راهی که خدا تعیین کرده است یک راه دیگر بروند و‏‎ ‎‏خدای نخواسته، افشای اسرار مردم را بکنند، ولو یک انسانی باشد‏‎ ‎‏معصیت کار، آن را افشا بخواهند بکنند، الاّ آنهایی که معصیت را علن‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 169

‏می کنند، آنها دیگر احترامی ندارند در اسلام. آن کسی که علناً آمده است‏‎ ‎‏در خیابان و کار خلاف می کند، این دیگر احترام ندارد. اما آنهایی که‏‎ ‎‏تحفظ می کنند بر این مسائل، در خلوت یک کار خلاف می کنند، بر فرض‏‎ ‎‏اینکه شما مطلع شدید، جایز نیست برایتان که این را افشا کنید حتی‏‎ ‎‏برای برادرتان، حتی برای اهل منزلتان. بنابراین، از امور مهمی که برای‏‎ ‎‏قاضی، برای آن اشخاصی که بازپرس هستند، برای سازمان بازرسی، از‏‎ ‎‏امور مهمی که باید مراعات کنند، این است که امین باشند در آن امری که‏‎ ‎‏به آنها محول شده است؛ و اینطور نباشد که سازمانی باشد برای بازرسی‏‎ ‎‏و آن وقت خودش معصیت خدای نخواسته بکند و افشا کند اسرار مردم‏‎ ‎‏را؛ و همان جایی که باید گزارش بدهد، بیش از او تعدی به هیچ وجه نباید‏‎ ‎‏بکند.(251)‏

26 / 10 / 61

*  *  *

‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 170

  • )) در روز 28 مرداد 1357 در یک فاجعۀ بزرگ ملی و دلخراش در ساعت ده شب هنگامی که هفتصد نفر از مردم آبادان مشغول تماشای فیلم گوزنها بودند، یکمرتبه سینما طعمۀ حریق شد؛ مردم برای فرار از مهلکه به درهای خروجی هجوم بردند، متأسفانه درها از بیرون قفل شده بود؛ و در این جنایت ضد بشری 377 نفر به طرز فجیعی جان سپردند.