تشکیلات و محاکم
دادسرا و دادگاه ویژۀ روحانیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

دادسرا و دادگاه ویژۀ روحانیت

دادسرا و دادگاه ویژۀ روحانیت

 

 

عدم تعرض به روحانی نماها

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏با آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی بین گروهها نیست و همه‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 142

‏در مقابل قانون برابر هستند، و باید مجرمینی که با پوشیدن لباس‏‎ ‎‏روحانیت خود را در این صف وارد کرده اند به مجازات برسند، لکن،‏‎ ‎‏به طوری که اطلاع می دهند، عده ای مخالف اسلام و روحانیت درصدد‏‎ ‎‏هستند که با اسم تصفیه، روحانیت را بکوبند، و راه را برای ستمگران باز‏‎ ‎‏کنند. لهذا لازم است به تذکرات زیر توجه شود:‏

‏     1. نظر به اینکه روحانیون از حال معممین بهتر آگاه هستند، در‏‎ ‎‏شهرستانها به وسیلۀ علمای اعلام درجه اول، هیأتهایی مرکب از سه نفر‏‎ ‎‏از اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدین محل تشکیل، و مأموریت‏‎ ‎‏رسیدگی به پرونده های اشخاصِ به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان‏‎ ‎‏بدهند؛ و پس از ثبوت جرم ـ شرعاً ـ تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامی به‏‎ ‎‏مجازات برسند.‏

‏     ‏‏2. هیچ کس و هیچ گروهی حق ندارد متعرض معممین بشود و به‏‎ ‎‏روحانیون اهانت کند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محلْ موظف است‏‎ ‎‏او را تعقیب و مجازات کند.تذکرات فوق برای کوتاه کردن دست عمال‏‎ ‎‏اجانب است از حریم محترم روحانیت، که می خواهند با نیات فاسد خود‏‎ ‎‏و با تز «اسلام منهای روحانیت»، روحانیت اسلام را که معارض منافع‏‎ ‎‏اربابان هستند بکوبند. ملت باید توجه به اینطور فکر استعماری و حیلۀ‏‎ ‎‏مغرضانۀ غربی داشته باشد؛ و ملت شریف موظف است این اقشار خائن را‏‎ ‎‏در صفوف خود راه ندهد. و در صورت تعرض به علما و روحانیون آنان را به‏‎ ‎‏دادگاه معرفی کند. والسلام علی من اتبع الهدیٰ.(209)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

3 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دلیل تشکیل دادگاه ویژۀ روحانیت

‏خـدای متعـال می دانـد این را که قضیـۀ دادگاه ویـژه اگر بـاشد، بـرای این‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 143

‏نیست که دفـاع بـاشد؛ برای این است که یک دسته اشخـاص فاسد‏‎ ‎‏می خواهنـد اشخـاص آبرومنـد را از بین ببرند؛ و اینکه آقایان طرح‏‎ ‎‏کردند که در محیط خود اینها باشد، برای اینکه خودشان هم‏‎ ‎‏می شناسند اینها را. والاّ ما ابداً نظر نداریم به اینکه اینها فرق‏‎ ‎‏داشته بـاشند با سـایرین. نخیر، فرق دارند. فرق این است که شیطنت‏‎ ‎‏[‏‏و‏‎ ‎‏]‏‏ملعنتشان بیشتر از دیگران است. آنقدر صدمه ای که اسلام از یک‏‎ ‎‏آخوند فاسد می خورد از محمدرضا نمی خورد! در روایات هست که‏‎ ‎‏آخوند فاسد و ملاّی فاسد در جهنم از بوی تعفنش اهل جهنم در عذاب‏‎ ‎‏هستند. در این دنیا هم از بوی تعفن بعض از آخوندهای فاسد دنیا در‏‎ ‎‏عذاب است. ما طرفداری از عمامه نمی کنیم. ما طرفداری از اسلام‏‎ ‎‏می کنیم. این اسلام پیش شما باشد معظم هستید. پیش هر کس باشد‏‎ ‎‏معظم است. عمل نکردن به اسلام و خیانت کردن به اسلام ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ معمم‏‎ ‎‏باشد بدتر است از آن کسی که غیرمعمم باشد؛ برای اینکه ضررش به‏‎ ‎‏اسلام بیشتر از دیگران است. اما قضیۀ اینکه یک مطلبی باشد نیست.‏‎ ‎‏می خواهند هم همان دادگاههای عمومی باشد. هیچ فرقی به حال ما‏‎ ‎‏ندارد.(210)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

20 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صلاحیت دادگاه ویژۀ روحانیت

‏بسمه تعالی ‏

‏بـا امیـد به آنـکه قضـات و دادستـانهای محتـرم، خـداوند تعـالی را‏‎ ‎‏حـاضر و نـاظر بداننـد و از عـدالت و جهـات شـرعیه تخلف ننمایند،‏‎ ‎‏خصوصاً در این امر خطیر موافقت می شود.‏‎[1]‎‏ ان شاءالله تعالی موفق‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 144

‏باشید و باشند.(211)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

7 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای علی رازینی

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب حجت الاسلام، آقای علی رازینی ـ دامت افاضاته‏

‏     نظر به اهمیت و لزوم حفظ شئون روحانیت و حوزه های علمیه،‏‎ ‎‏جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژۀ روحانیت‏‎ ‎‏منصوب می نمایم تا برطبق موازین شرع مقدس به جرایم روحانی نمایان‏‎ ‎‏رسیدگی نمایید. بدیهی است که شورای عالی قضایی در زمینۀ صدور‏‎ ‎‏ابلاغ قضات دادگاه و دادسرا و تأمین نیرو و امکانات لازم کمال مساعدت‏‎ ‎‏را خواهد نمود. ضمناً کلیۀ دادگاهها و دادسراها موظفند تا پرونده های‏‎ ‎‏درخواستی که در حدود اختیارات این دادگاه و دادسراست را ارسال‏‎ ‎‏دارند. جنابعالی با کمال دقت و ظرافت و قاطعیت به وظیفۀ شرعی تان‏‎ ‎‏عمل نمایید؛ و خداوند متعال را ناظر و حاضر دانسته، تحت تأثیر هیچ‏‎ ‎‏کس و هیچ چیز قرار نگیرید. از خداوند متعال موفقیت شما و سایر‏‎ ‎‏افرادی که در این مأموریت با شما همکاری می نمایند را خواستارم. و‏‎ ‎‏السلام علیکم و رحمة الله .(212)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

25 / 3 / 66

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 145

حکم آقای علی فلاحیان

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب حجت الاسلام آقای علی فلاحیان ـ دامت افاضاته‏

‏     نظر به اهمیت و حفظ شئون روحانیت و حوزه های علمیه، جنابعالی‏‎ ‎‏را با حفظ سمت، به عنوان دادستان دادسرای ویژۀ روحانیت منصوب‏‎ ‎‏می نمایم تا بر طبق موازین شرع مقدس به جرایم روحانی نمایان و دین‏‎ ‎‏به دنیا فروشان رسیدگی نمایید. ضمناً کلیۀ دادگاهها و دادسراها‏‎ ‎‏موظفند تا با ارسال پرونده های درخواستی که در حدود اختیارات این‏‎ ‎‏دادگاه و دادسرا است به شما کمک نمایند. از آنجا که جنابعالی‏‎ ‎‏بافعالیتهای ضد انقلاب در هر صورت و لباس آشنایی دارید، بجا است تا‏‎ ‎‏بدون در نظر گرفتن فشارهای جانبی از طرف هر شخص و شخصیت به‏‎ ‎‏وظیفۀ خطیر خود با کمال دقت و قاطعیت عمل نمایید ؛ و نیز خدا را‏‎ ‎‏حاضر و ناظر بدانید و عدل و انصاف اسلامی را در تمام زمینه ها رعایت‏‎ ‎‏نمایید. خداوند به شما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین و روحانیت را‏‎ ‎‏عطا فرماید.(213)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

25 / 3 / 66

*  *  *

‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 146

  • )) دستخط حضرت امام(س) در پی درخواست شماره 21 / 15 مورخ 31 / 4 / 66 حجت الاسلام علی رازینی، حاکم شرع دادگاه ویژۀ روحانیت صادر شد. آقای رازینی تقاضا کرد که: «قضات این دادگاه و دادسرا مجاز باشند به کلیۀ جرایم روحانی نمایان و منتسبان به روحانیت اعم از جرایم عمومی و ضدانقلابی و تخلفات مربوط به شئون روحانیت رسیدگی کنند؛ از نظر محل وقوع جرم، محدود به جرایم واقع در تهران یا قم نباشد. در موردی که مجرم اصلی روحانی است، شرکا و معاونان غیرروحانی مجرم در این دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند و قضات دادسرا و دادگاه طبق ضوابط شرعی انجام وظیفه کنند».