اهمیت و وظیفۀ دستگاه قضایی
مقام و اهمیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مقام و اهمیت

مقام و اهمیت

‏ ‏

‏ ‏

حافظین مکتب

‏اگر دادگاههای ما برخلاف موازین اسلامی، بر خلاف عدالت، رفتار کنند،‏‎ ‎‏مکتب ما خدشه دار می شود.(1)‏

15 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پاسدار وجهۀ اسلام

‏می دانید که الآن اشخاص مختلف با اغراض شیطانی در صدد این‏‎ ‎‏هستند که این چهرۀ اسلامی جمهوری را مُشوَّه کنند. یکی از راههای‏‎ ‎‏مشوَّه شدن، همین دادگاههاست که اگر خدای نخواسته در دادگاهها یک‏‎ ‎‏امر خلافی واقع بشود، این فقط به دادگاه صدمه نمی زند، به جمهوری‏‎ ‎‏فقط صدمه نمی زند، به اسلام ضربه می زند؛ صدمه، صدمه به اسلام است.‏‎ ‎‏اگر صدمه به اشخاص بود، ولو آن هم صحیح نبود، اما باز مطلبی بود؛‏‎ ‎‏اما شما مواجهید با اینکه در کارهایتان یا وجهۀ اسلام را وجهۀ‏‎ ‎‏نورانی آنطور که هست ـ جلوه بدهید؛ یا خدای نخواسته برخلاف‏‎ ‎‏آنطوری که اسلام هست جلوه بدهید. آن وقت دشمنها هم دامن بزنند به‏‎ ‎‏آن و بگویند که خوب، یکوقتی ما گرفتار رژیم سابق بودیم؛ حالا هم‏‎ ‎‏گرفتار عبا و عمامه هستیم. البته شما هر چه هم کار خوب بکنید‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 3

‏آنها حرفشان را می زنند؛ لکن بهانه به دست دادن مسأله دیگری است.(2)‏

20 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نشانۀ جمهوری اسلامی

‏می دانید که جمهوری ما اسلامی است. و اگر قضاوتش که در رأس آن‏‎ ‎‏تقریباً واقع است اسلامی نباشد، ما نمی توانیم به جمهوری مان،‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی بگوییم، و این باز جمهوری غیر اسلامی می شود.‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی باید همۀ نهادهایی که دارد اسلامی باشد. و از همه‏‎ ‎‏مهمتر قضا و قضاوت است، که باید روی موازین اسلام باشد. امیدوارم‏‎ ‎‏آقایان با کمک همۀ اقشاری که در این امر اطلاع دارند، مشغول کار شوند‏‎ ‎‏و این کار را بکنند.(3)‏

10 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حافظ حقوق مردم

‏شاید در اسلام کمتر چیزی مورد توجه بوده است مثل قوّۀ قضاییه.‏‎ ‎‏نکته اش هم معلوم است؛ برای اینکه در دست قوّۀ قضاییه، همه چیز ملت‏‎ ‎‏است؛ جان مردم است، مال مردم است، نوامیس مردم است، همه در‏‎ ‎‏تحت سیطرۀ قوّۀ قضاییه است... قوّۀ قضاییه هم معلوم است که یک نفر از‏‎ ‎‏آن اشخاصی که طاغوتی باشند در اینها نیست و همه اهل علمی هستند‏‎ ‎‏که با زندگی طلبگی امرار معاش کرده اند و در متن جامعه بوده اند و از‏‎ ‎‏گرفتاریهای جامعه اطلاع دارند و گرفتار بوده اند خودشان هم. اینها‏‎ ‎‏می توانند که به درد مستضعفین برسند.(4)‏

25 / 5 / 59

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 4

اهلیت متصدیان قضا

‏آیا شورای قضایی این عصر ـ زمان جمهوری اسلامی ـ و رئیس دادگاه،‏‎ ‎‏رؤسای دادگاهها و رئیس ارگانهای قضایی، همان طور هستند که در‏‎ ‎‏رژیم شاهنشاهی بود؟! آیا آقای دکتر بهشتی‏‎[1]‎‏ هم و آقای موسوی‏‎ ‎‏اردبیلی هم همان قاضیهایی هستند که در آن وقت بودند؟! آیا وضع‏‎ ‎‏قضاوت را در آن وقت اطلاع ندارند مردم؟ قاضیهایی که در آن وقت‏‎ ‎‏بودند ـ البته یک قشرشان که الآن هم در کار هستند اینها خوب بودند ـ‏‎ ‎‏آن تصفیه شده ها را مقایسه بکنید با اینهایی که الآن هستند. این آقای‏‎ ‎‏موسوی اردبیلی که چند روز پیش از این آنطور نماز جمعه خواند و آنطور‏‎ ‎‏برای ملت دلسوزی کرد، مثل همان رؤسای دادستانی هستند که سابق‏‎ ‎‏بودند؟! و این مردم که آمدند اقتدای به ایشان کردند و به آنها اقتدا‏‎ ‎‏نمی کردند، مردم می خواستند دنیا را بازی بدهند، یا خودشان بازی‏‎ ‎‏بخورند؟! یک طاغوتی را برداشتند و یک طاغوت دیگر گذاشتند؟! یک‏‎ ‎‏قاضی بناحق را برداشتند، و یک قاضی بناحق جایش گذاشتند؟! یک‏‎ ‎‏رئیس دیوان عالی را برداشتند، و یک رئیس دیوان عالی طاغوتی دیگری‏‎ ‎‏گذاشتند به جایش؟! اینها همانها هستند؟! کارهایشان هم همان است؟!‏‎ ‎‏زندگیهایشان هم مثل همانهاست؟! خوب، باید بررسی بکند ملت ببیند‏‎ ‎‏که مسأله اینطوری است. این ملت می خواهد مردم دنیا را بازی بدهد، یا‏‎ ‎‏می خواهد یک قشرش یک قشر دیگر را بازی بدهد؟! اینها باید بررسی‏‎ ‎‏بشود تا بفهمیم که همان حرفی است که می گویند که یک رژیم طاغوتی‏‎ ‎‏را برداشتید، یک رژیم طاغوتی دیگری هم جایش گذاشتید؟ این هم‏‎ ‎‏راجع به قضات. که من نمی خواهم بگویم که قضات سابق چه اشخاصی‏‎ ‎‏بودند و از چه صنف مردمی بودند. این را من نمی خواهم بگویم که حتی‏‎ ‎‏کمونیست هم تویشان بود! قاضی شرع، قاضی ای که می خواهد بر طبق‏‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 5

‏موازین عمل کند، کمونیست است! و بدتر از آن هم تویشان بوده. حالا هم‏‎ ‎‏اینطور است؟! شورای قضایی ما الآن مثل قضات آن وقت هستند، و‏‎ ‎‏دادگاههای ما و دادگاههای قضایی ما هم همان طور است؟! من باز‏‎ ‎‏نمی خواهم بگویم که در تمام کشور همۀ قضاتی که هستند درست‏‎ ‎‏هستند. هیچ همچو صحبتی نیست. من صحبتم همین است که اینکه‏‎ ‎‏می گویند تغییر اسم است و رژیم شاهنشاهی برداشته شده، و همین‏‎ ‎‏رژیمی هم که هست همان رژیم شاهنشاهی است، من می خواهم بگویم‏‎ ‎‏که مقایسه این دو تا را بکنیم، ببینیم که واقعاً مسأله اینطوری است و‏‎ ‎‏ما ادعای دروغی داریم می کنیم، و ملت ما هم همچو خدای نخواسته‏‎ ‎‏بی شعور و بی فرهنگ بوده اند که به دست خودشان رژیم شاهنشاهی را‏‎ ‎‏از بین برده اند، و به دست خودشان یک رژیم شاهنشاهی دیگر‏‎ ‎‏آورده اند؟! مسأله اینطور است؟ این هم یکی از جاها هست. البته‏‎ ‎‏نارساییهای قضایی در سرتاسر کشور هست، لکن حالا مثل سابق‏‎ ‎‏است؟!(5)‏

27 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسألۀ مهم اسلام

‏دستگاههای دادگستری و دادگاههای انقلاب و قضاوت دستگاه بسیار‏‎ ‎‏امر مهمی است که سر و کار با جان و آبرو و مال ملت دارد، و اهمیتی که‏‎ ‎‏اسلام به قضاوت داده است به کمتر چیزی داده است. امروز دستگاه‏‎ ‎‏دادگستری و دادگاههای انقلاب پاسبان آبرو و حیثیت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و اسلام است و انحراف در قضا مردم را از این دستگاه مأیوس و به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و روحانیون بدبین می نماید.(6)‏

29 / 12 / 59

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 6

دارا بودن برترین جایگاه

‏قوۀ قضاییه از جاهای دیگر اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه قوۀ قضاییه‏‎ ‎‏سروکار با همه چیز مردم دارد. اینها باید با توجه به خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏و حسن نیت و توجه به مسائل اسلامی ـچنانچه دارند ـ با اینطور مشی‏‎ ‎‏کنند.(7)‏

11 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بزرگی خطای قاضی

‏قوۀ قضاییه باید توجه بکند که سر و کارش با جان و مال مردم است،‏‎ ‎‏نوامیس مردم، سر و کار این با آنهاست و باید افراد صالح در آنجا باشند،‏‎ ‎‏سالم باشند و توجه بکنند که خطای قاضی بزرگ است، عمدش‏‎ ‎‏مصیبت بار است، خطایش هم بزرگ است، باید خیلی در این معنا توجه‏‎ ‎‏کنند.(8)‏‎[2]‎

1 / 1 / 62 

*  *  *

‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 7

  • )) آیت الله سیدمحمد حسینی بهشتی (1307ـ1360 ه . ش.) نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و اولین دبیر کل حزب جمهوری اسلامی؛ وی در تاریخ 4 / 12 / 58 به سمت ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد و در هفتم تیرماه 1360 در حادثۀ انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی توسط منافقین به شهادت رسید.
  • علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع از مواضع حضرت امام رجوع شود به:     1. صحیفه امام؛ ج 17، ص 229ـ231.     2. همان؛ ج 19، ص 325ـ326.