بخش اول: سیاست خارجی
فصل اول: اصول و مبانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
1. گستره روابط براساس مبانی اسلامی و انسانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسي

1. گستره روابط براساس مبانی اسلامی و انسانی

1. گستره روابط براساس مبانی اسلامی وانسانی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روابط براساس رفتار انسانی 

‏     ‏‏ما با دولت همجوار‏‎[1]‎‏ خودمان ـ که در سابقِ ایام روابط حسنه‏‎ ‎‏داشته اند و اخیراً به واسطۀ این قدرت شیطانی پهلوی، قدری بین‏‎ ‎‏ملت ما و دولتهای ابرقدرت تیرگی حاصل شده است، برای خاطر‏‎ ‎‏اینکه این جنایاتی که او کرده است مردم عقیده دارند که به واسطۀ‏‎ ‎‏پشتیبانی ای که اجانب به ‏‏[‏‏او‏‏]‏‏ کرده است واقع شده است ـ ما با‏‎ ‎‏شما که همجوار ما هستید و فرسخها بین دو کشور مرز مشترک‏‎ ‎‏است، مایلیم که به طور مسالمت آمیز، به طور انسانی رفتار‏‎ ‎‏کنیم.(1)‏

7 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روابط بر اساس مبانی اسلام

‏     ‏‏باید روابط بین ملت ها براساس مسائل معنوی باشد و در این‏‎ ‎‏رابطه بعد مسافت تأثیری ندارد و چه بسا کشورهایی که همجوار‏‎ ‎‏هستند اما رابطه معنوی بین آنها نیست، بنابراین روابط دیگر هم‏‎ ‎‏نمی تواند مثمرثمر باشد. ما روابطمان با کشورها براساس مبانی‏‎ ‎‏اسلام خواهد بود. چنانچه ملت ها از اسلام اطلاع پیدا کنند‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 3

‏خواهند فهمید که هر چه می خواهند در اسلام وجود دارد.(2)‏

31 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اسلام برای همه

‏     ‏‏ما با هیچ ملتی بد نیستیم. اسلام آمده بود برای تمام ملل برای‏‎ ‎‏ناس یا أیّها النّاس.‏

‏     اسلام برای همه است، دلسوز برای بشر است. ما هم تابع‏‎ ‎‏اسلامیم، ما هم دلسوزیم برای بشر. ما با هر کس که با ما به طور‏‎ ‎‏انسانی رفتار کند ما با او دوستیم.(3)‏

17 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روابط انسانی با همۀ ملتها

‏     ‏‏روابط انسانی با هیچ جا مانعی ندارد، و ما با ملتها خوب هستیم.(4)‏

17 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روابط براساس تعهد به احکام اسلام 

‏     ‏‏چنانچه اینجانب و مسئولین جمهوری اسلامی مکرراً اعلام‏‎ ‎‏نموده ایم، ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران تسلیم احکام‏‎ ‎‏مقدس قرآن و اسلامند؛ و به حکم قرآن مجید خود را برادر‏‎ ‎‏ایمانی تمام ملتهای اسلامی و کشورهای مختلف از حیث فرهنگ‏‎ ‎‏و جغرافیا می دانند؛ و صلحجویی و زندگانی مسالمت آمیز را با‏‎ ‎‏تمام دولتها و ملتها طالب می باشند، و تا دولتی به حریم کشور‏‎ ‎‏آنان تجاوز نکند و متعهد به احکام اسلام باشد، آن را برادر‏‎ ‎‏خود می دانند.(5)‏

22 / 11 / 60

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 4

رفتار با دولتها براساس موازین اسلامی

‏     ‏‏دولتها بدانند که ایران، به پیروی از تعالیم اسلامی، با تمامی آنها‏‎ ‎‏در صورتی که به موازین اسلامی گردن نهند با برادری و برابری‏‎ ‎‏رفتارمی نماید.(6)‏

12 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تأکید بر نفی سلطه ارباب رعیتی در روابط

‏     ‏‏آقایان توجه کنند که روابط زمان سابق نباشد که در زمان‏‎ ‎‏سابق روابط یک طرفه بود؛ آقایی و نوکری، چه در زمان‏‎ ‎‏قاجار و چه زمان رضاخان و تا آخر. و شما دیدید که از اول‏‎ ‎‏این طور بود که وقتی سفیری از انگلستان یا امریکا می آمد،‏‎ ‎‏کسی جرأت نمی کرد حتی یک کلمه ای برخلاف مصالح آنها‏‎ ‎‏بگوید. ولی ایران، امروز این طور نیست، و ما هیچ کشوری‏‎ ‎‏مثل ایران سراغ نداریم که این طور، دنیا و شرق و غرب به آن‏‎ ‎‏نظر داشته باشند، و مستقل بوده و بگوید ما نه با امریکا کار‏‎ ‎‏داریم و نه با شوروی و ما خودمان هستیم. و این که با همۀ‏‎ ‎‏دولت ها رابطه داشته باشیم یعنی، رابطۀ دوستانه، نه روابط‏‎ ‎‏بین ارباب و رعیت، و ما این روابط را نمی خواهیم مادامی که‏‎ ‎‏این طور هست. و ما استقلال خودمان را می خواهیم حفظ‏‎ ‎‏کنیم و در دنیازندگی کنیم و اسلام را به پیش ببریم. این‏‎ ‎‏روابط باید هر روز محکمتر بشود، و شما از اول باید به آنها‏‎ ‎‏بفهمانید این معنا را که ما نمی خواهیم روابطمان مثل‏‎ ‎‏روابط زمان شاه باشد، بلکه ما روابط خاص اسلامی داریم که‏‎ ‎‏اسلام نه ظالم بود و نه زیر بار ظلم می رفت، و ما هم‏‎ ‎‏می خواهیم این طور باشیم که نه ظلم کنیم، نه زیر بار‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 5

‏ظلم برویم.(7)‏‎[2]‎

6 / 8 / 63

*  *  *

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 6

  • )) شوروی سابق.
  • )) علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع بیشتر در این مبحث رجوع شود به: 1ـ صحیفه نور،     ج 2،     ص 280؛     صحیفه امام،      ج 4،     ص 266. 2ـ صحیفه نور،     ج 5،     ص 102؛     صحیفه امام،      ج 6،     ص 190.3ـ صحیفه نور،     ج 7،     ص 176؛     صحیفه امام،      ج 9،     ص 129.4ـ صحیفه نور،     ج 11،     ص 35-36؛     صحیفه امام،      ج 11،     ص 302.