بخش اول: سیاست خارجی
فصل اول: اصول و مبانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
2. اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

2. اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر

2. اصل احترام متقابل و عدم دخالت 

در امور داخلی یکدیگر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روابط براساس اصل احترام متقابل

‏     ‏‏روابط ما با تمام خارجیها بر اساس اصل احترام متقابل خواهد‏‎ ‎‏بود. در این رابطه، نه به ظلمی تسلیم می شویم و نه به کسی ظلم‏‎ ‎‏خواهیم کرد. و در زمینۀ تمام قراردادها، ما بر اساس مصالح‏‎ ‎‏سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت خودمان عمل‏‎ ‎‏خواهیم کرد.‏

‏بله، ما ساواک و تمامی سازمانهای امنیتی ضد مردمی را منحل‏‎ ‎‏خواهیم کرد.(8)‏

10 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رفتار احترام آمیز و متقابل

‏با همۀ دوَلی که به احترام با ما رفتار کنند، ما نیز با آنها به احترام‏‎ ‎‏متقابل رفتار خواهیم کرد.(9)‏

17 / 8 / 57 

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 6

احترام متقابل

‏سؤال: ‏‏[‏‏حضرت آیت الله ، سیاستی را که شما در آینده در قبال‏‎ ‎‏دولت آلمان خواهید داشت، چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا به نظر‏‎ ‎‏شما سیاست کنونی که بین ایران و آلمان هست تغییر پیدا خواهد‏‎ ‎‏کرد؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: آلمان هم مثل سایر کشورهاست، و هر قراردادی با‏‎ ‎‏آلمان اگر به ضرر ملت ما باشد اعتبار ندارد. و ما با آلمان و سایر‏‎ ‎‏کشورها با احترام متقابل عمل می کنیم و اجازۀ ظلم به آنها‏‎ ‎‏نمی دهیم، چنانچه به آنها ظلم نخواهیم کرد.(10)‏

19 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روابط متقابل با همه دول

‏     ‏‏نسبت به سایر دوَل هم با احترام متقابل عمل می کنیم.(11)‏

26 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم اجازه به دخالت در امور داخلی

‏     ‏‏سؤال:‏‏ [‏‏حضرت آیت الله ، شما آیندۀ ایران را بین بلوک شرق ـ‏‎ ‎‏یعنی شوروی ـ و غربیها چگونه می بینید؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: ملت ایران اجازه نمی دهد که هیچ مملکتی در امور‏‎ ‎‏داخلی او دخالت کند و آزادی و استقلال خودش را حفظ می کند،‏‎ ‎‏و با تمام کشورها هم به طور احترام متقابل عمل خواهد کرد.(12)‏

5 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

رفتار محترمانه

‏     ما نمی خواهیم که به امریکا ظلم کنیم و نمی خواهیم که زیر بار‏‎ ‎‏ظلم امریکا برویم. آنها کارهایی که کردند و ظلم به ما بوده است،‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 7

‏ما آنها را تحمل نخواهیم کرد. اما روابط دوستانه با همۀ ملتها داریم‏‎ ‎‏و دولتها هم اگر به طور احترام با ما رفتار کنند، ما هم احترام متقابل‏‎ ‎‏را رعایت می کنیم.(13)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

10 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

احترام متقابل با تمام کشورها

‏     سؤال: ‏‏[‏‏دربارۀ جمهوری اسلامی با یک برداشت عمومی‏‎ ‎‏بگویید و آیا روابط جمهوری اسلامی با دو کشور بزرگ چگونه‏‎ ‎‏است؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: جمهوری اسلامی به این معنی است که قانون کشور را‏‎ ‎‏قوانین اسلامی تشکیل می دهد، ولی فرم حکومت اسلامی‏‎ ‎‏جمهوری است. به این معنی که متکی بر آرای عمومی است. و‏‎ ‎‏روابط ما با تمام کشورها بر اساس احترام متقابل به طوری که نه به‏‎ ‎‏آنها ظلم می کنیم و نه به آنها اجازۀ ظلم را می دهیم.(14)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

24 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روابط حسنه و متقابل

‏     ‏‏سؤال: ‏‏[‏‏در جمهوری اسلامی به طور کلی سیاست خارجی‏‎ ‎‏شما چگونه خواهد بود؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: جمهوری اسلامی ما با تمام ممالک روابط حسنه دارد‏‎ ‎‏و احترام متقابل قائل است، در صورتی که آنها هم احترام متقابل‏‎ ‎‏قائل باشند.(15)‏

30 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 8

روابط حسنه و متقابل با ژاپن

‏     سؤال: ‏‏[‏‏آیا ایران جدید یک دولت بیطرف خواهد بود؟‏‎ ‎‏روابطش با فرانسه چه خواهد بود؟ آیا شما در صورت ادامۀ‏‎ ‎‏تشنجات، ترس دخالت خارجی را ندارید؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: دولت آینده نسبت به همۀ دولتها بیطرف خواهد بود و‏‎ ‎‏با تمام دولتها به طور عادلانه رفتارمی کند. مادامی که روابط متقابل‏‎ ‎‏حسنه باشد، با دولت فرانسه به طور صحیح رفتار خواهد کرد و با‏‎ ‎‏حفظ همان شرایط. خوف از دخالت مستقیم نداریم و از دخالت‏‎ ‎‏غیرمستقیم هم جلوگیری خواهیم کرد.(16)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

21 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم

‏سؤال: ‏‏[‏‏حضرتعالی روابطی را در آینده با دولت ژاپن پیش بینی‏‎ ‎‏می فرمایید؟ چه نوع؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: روابط ما می تواند حسنه باشد، براساس احترامات‏‎ ‎‏متقابل.(17)‏

21 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روابط براساس عدم مداخله در امورایران

‏     ‏‏روابط با شوروی حسنه خواهد بود به شرط آنکه این کشور و‏‎ ‎‏کشورهای دیگر از مداخله در امور ایران خودداری کنند.‏‎[1]‎‏(18)‏

24 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

روابط براساس احترام متقابل با فرانسه

‏     سؤال: ‏‏[‏‏آیا حضرت آیت الله در روابط ایران با دُوَل خارجی‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 9

‏خصوصاً با فرانسه تجدید نظر خواهید نمود؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: روابط ما بر احترام متقابل است و محفوظ خواهد ماند.‏‎ ‎‏با فرانسه هم مثل سایر کشورها عمل می کنیم.(19)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

25 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

روابط حسنه با هم به شرط عدم دخالت در امور داخلی

‏     ما از همۀ قدرتها می خواهیم که در کشور ما، در امور داخلی‏‎ ‎‏کشور ما دخالت به هیچ وجه نکنند. در صورتی که دخالت نکنند،‏‎ ‎‏ما با همه روابط حَسَنه خواهیم داشت. (20)‏

7 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روابط حسنه مانع دخالت در امور داخلی

‏     ‏‏من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که روابط ما با همۀ دولتها‏‎ ‎‏و ملتها روابط حسنه باشد، تا اینکه ملت ما بتواند خودش مستقلاً‏‎ ‎‏در سرنوشت خودش دخیل باشد و کسی نتواند دخالت در امور‏‎ ‎‏داخلی ما بکند. (21)‏

7 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رابطه قوی با دولتهای اسلامی

‏     ‏‏اما راجع به روابط ما با دولتهای اسلامی ـ بلکه با همۀ دوَل ـ‏‎ ‎‏یک روابطی است؛ اما با همۀ دوَل یک روابط سیاسی است که البته‏‎ ‎‏دولت ما با آنها روابط را یا ایجاد می کنند یا تحکیم می کنند؛ و‏‎ ‎‏روابط ما با دولتهای اسلامی همیشه باید قوی باشد.(22)‏

17 / 2 / 58 

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 10

روابط همه جانبه به شرط احترام متقابل

‏     ‏‏احکام اسلام، احکامی است مسالمت آمیز، و می خواهیم همۀ‏‎ ‎‏قشرها مسالمت آمیز باشند. همان طور که قبلاً تذکر داده ام، ما‏‎ ‎‏می خواهیم با کسانی که می خواهند با ما روابط دوستانه داشته‏‎ ‎‏باشند، روابط دوستانه داشته باشیم؛ و امیدواریم که کشور شما و‏‎ ‎‏دولت شما احترام متقابل را حفظ کند و طوری عمل کند که در‏‎ ‎‏ایران منعکس نشود که شما در امور کشور ما دخالت دارید. من‏‎ ‎‏میل ندارم که وانمود شود در اهواز‏‎[2]‎‏ دخالت داشته اید. رفتار شما‏‎ ‎‏باید طوری باشد که رفع سوءتفاهم شود. نباید کاری انجام شود تا‏‎ ‎‏وانمود گردد از شوروی اسلحه وارد می شود؛ و اگر این مسئله‏‎ ‎‏درست باشد، من از شما گله دارم. ایران در سابق بیشتر تجارتش با‏‎ ‎‏روسیه ـ شوروی فعلی ـ بود؛ سابق که اصلاً امریکایی در کار نبود.‏‎ ‎‏و ما هم مایلیم با شما روابط حسنه و روابط اقتصادی و سیاسی‏‎ ‎‏داشته باشیم. و این موکول است به ‏‏[‏‏اینکه‏‎ ‎‏]‏‏احترام متقابل رعایت‏‎ ‎‏شود.(23)‏

22 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رعایت احترام متقابل در روابط

‏     ‏‏اسلام با همۀ کشورهایی که در جهان هستند می خواهد که‏‎ ‎‏دوست باشد؛ دولت اسلامی با همۀ ملتها و با همۀ دولتها‏‎ ‎‏می خواهد که تفاهم و ارتباط صحیح داشته باشد؛ در صورتی که‏‎ ‎‏آنها متقابلاً احترام دولت اسلامی را مراعات کنند.(24)‏

23 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 11

روابط دوستانه با همه دولتها

‏     ما با همۀ ملتهای عالم می خواهیم دوست باشیم. با همۀ‏‎ ‎‏دولتهای عالم به حسب طبع اولی می خواهیم دوست باشیم.‏‎ ‎‏می خواهیم که روابط حسنه، با احترام متقابل نسبت به همه داشته‏‎ ‎‏باشیم. مگر اینکه دولتهایی باشند که با ما خلاف رفتار کرده باشند‏‎ ‎‏و بخواهند به ما ظلم بکنند، تحمیل بکنند، سلطه جویی کنند بر ما.‏‎ ‎‏که ما با آنها مخالف هستیم و هرگز اجازه نخواهیم داد که آنها‏‎ ‎‏دخالتی در مملکت ما بکنند و آن سلطه جوییهایی که آن وقت‏‎ ‎‏می کردند، بکنند. و با آنها البته نمی توانیم روابط داشته باشیم. و با‏‎ ‎‏دولتهایی که با ما روابط حسنه داشته باشند، ما هم با آنها روابط‏‎ ‎‏حسنه داریم. و اگر چنانچه ما احتیاج به یک چیزی داشتیم و آنها‏‎ ‎‏هم احتیاج به یک چیزی داشتند، خوب تبادل می شود. آنها فرض‏‎ ‎‏کنید که نفت می خواهند، ما تا یک عدد معدودی، محدودی‏‎ ‎‏ممکن است که بعضی از چیزها را بخواهیم. این یک مطلبی است‏‎ ‎‏که، یک مبادله ای است که بین افراد هست. بین ممالک هم هست.‏‎ ‎‏البته امرش با دولت هست و امرش با شورا‏‎[3]‎‏ عجالتاً و بعد هم با‏‎ ‎‏دولتها.(25)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

8 / 9 / 58 

*  *  *

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 12

  • )) قسمتی از مصاحبه حضرت امام خمینی(س) با خبرنگار خبرگزاری فرانسه.
  • )) اشاره است به فتنه خلق عرب در بهار 1358 در خوزستان که در ملاقات با سفیر شوروی عنوان شده است.
  • )) شورای انقلاب اسلامی که در ابتدای پیروزی انقلاب ادارۀ مملکت را برعهده داشت.