بخش اول: سیاست خارجی
فصل اول: اصول و مبانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
6. نفی ظلم و ظلم پذیری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

6. نفی ظلم و ظلم پذیری

6. نفی ظلم و ظلم پذیری

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نپذیرفتن رفتار ظالمانه در هر صورت

‏     ‏‏سؤال:‏‏ [‏‏روابط دولت آینده با غرب، چگونه خواهد بود، آیا‏‎ ‎‏تمام خارجیهایی که در ایران هستند باید ایران را ترک کنند؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: ما با ملتهای غرب نه تنها هیچ نظر سوئی نداریم، بلکه‏‎ ‎‏با آنان صمیمی هم هستیم و آن دولتهایی که با ملت ایران بدرفتاری‏‎ ‎‏کرده اند ما با آنها نظر خوبی نداریم و در هر صورت با غربیها ما‏‎ ‎‏رفتارمان عادلانه است و هیچ وقت با هیچ کس، رفتار ظالمانه‏‎ ‎‏نخواهیم داشت.(57)‏

8 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دشمنی با دولتهای ظالم

‏     ‏‏ما با کشورها مخالفتی نداریم. ما با دولتهایی که ظالم هستند،‏‎ ‎‏چه به ما ظلم کرده باشند و چه به برادران مسلمان ما ظلم کرده‏‎ ‎‏باشند و بکنند، با آنها دشمن هستیم.(58)‏

5 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت با کشورهای ظالم

‏     ‏‏ما با هر کشوری که بخواهد ظلم کند مخالفیم. حال این کشور‏‎ ‎‏چه در غرب و چه در شرق.(59)‏

7 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تحمل نکردن ظلم به هر شکل

‏     ‏‏این دولتْ دولتِ اسلامی و تحت رهبری رهبران اسلام است و‏‎ ‎‏هرگز ظلم به غیر، ولو هرچه ضعیف باشد، روا نمی دارد و ظلم از‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 23

‏غیر، هرچه قوی باشد، تحمل نمی کند.(60)‏

7 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از ستمگری و ستم پذیری به عنوان یک اصل اسلامی

‏     ‏‏شما مطمئن باشید که در جمهوری اسلامی ظلم نیست. ما نه‏‎ ‎‏ظلم می کنیم، نه مظلوم می شویم. این چیزی است که اسلام به ما‏‎ ‎‏نشان داده: ظلم نکنید، مظلوم هم نشوید. تا می توانیم مظلوم‏‎ ‎‏نمی شویم؛ و هیچ وقت هم ظلم نخواهیم کرد.(61)‏

24 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ممنوعیت ستمگری و ستم پذیری در اسلام 

‏     ‏‏دستور اسلام این است که نه ظلم بکنید نه زیر بار ظلم بروید.‏‎ ‎‏انظلام یعنی زیر بار ظلم رفتن از ظلم کمتر نیست. انظلام به خود‏‎ ‎‏ظلم کردن است. به یک ملت ظلم کردن است. ظلم هم از همین‏‎ ‎‏قماش است. هر دویش در اسلام ممنوع است. نه شما حق دارید‏‎ ‎‏به کسی ظلم کنید، نه حق دارید که از کسی ظلم بکشید.(62)‏

25 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقابله با کشورهای متعدی

‏     ‏‏امروز در مقابل همۀ کشورهایی که بخواهند به ما تعدی کنند‏‎ ‎‏قیام خواهیم کرد. و ملت ما با قدرت اسلامی با قوای نظامی و‏‎ ‎‏انتظامی، با مجاهدین اسلام و با همۀ قدرتهای مسلح و غیرمسلح با‏‎ ‎‏هم هستند و کسی نمی تواند به این مملکت تعدی کند.(63)‏

28 / 7 / 59 

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 24

موافقت با مظلومین و مخالفت با ظالمین

‏     ‏‏ما با ملتها به هیچ وجه مخالفت نداریم. بلکه ما با مظلومها که‏‎ ‎‏ملتها هم از طبقۀ مظلومین هستند موافق هستیم. و با اشخاصی که‏‎ ‎‏ظلم می کنند، چه در مملکت خودشان و چه به ملت خودشان ظلم‏‎ ‎‏بکنند و چه به ملتهای ضعیف ظلم بکنند، با آنها ما مخالف‏‎ ‎‏هستیم.(64)‏

5 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از ستم پذیری

‏     ‏‏ما تحت رهبری پیغمبر اسلام این دو کلمه را می خواهیم اجرا‏‎ ‎‏کنیم؛ نه ظالم باشیم و نه مظلوم. ما در طول تاریخ مظلوم بودیم. از‏‎ ‎‏همه جهات مظلوم بودیم. و ما امروز می خواهیم که مظلوم نباشیم؛‏‎ ‎‏و ظالم هم نباشیم.(65)‏

22 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نپذیرفتن ظلم و مظلومیت 

‏     ‏‏ما نه ظلم خواهیم کرد؛ و نه مظلوم خواهیم واقع شد.(66)‏

22 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تشریک مساعی جهت جلوگیری از ظلم و ستم

‏     ‏‏ما همه در تحت لوای توحید مجتمع هستیم. ایران مال همه است‏‎ ‎‏و توحید مذهب همه است و مبدأ و معاد ایدۀ همه است و ما این‏‎ ‎‏مشترکات را داریم و ملت واحده هستیم. و لازم است که در مسائل‏‎ ‎‏ایران، همه در صحنه باشیم و همه با هم ید واحده باشیم که دیگرانی‏‎ ‎‏که می خواهند به همه ماها تعدی کنند، چه با اسم اسلام، چه با اسم‏‎ ‎‏سایر مذاهب، به مسلمین جهان و به ملتهای مظلوم جهان ظلم و ستم‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 25

‏روا می دارند، با هم تشریک مساعی کنیم در اینکه یک راه پیدا کنیم‏‎ ‎‏برای جلوگیری از ستم در تمام قشرهای انسان های دنیا.(67)‏

27 / 8 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کوتاه کردن دست ظالمان

‏     ‏‏ما ملت ایران که نهضت کردیم و دست ظلم را کوتاه کردیم باید‏‎ ‎‏دنبال این مطلب باشیم، و تا آنجایی که دست ظالمان را بکلی از‏‎ ‎‏کشور خودمان کوتاه کنیم و با هدایت این نور سایر کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی و سایر مستضعفان جهان بیدار بشوند و خودشان را از‏‎ ‎‏تحت سلطۀ قدرتهای بزرگ خارج کنند.(68)‏

21 / 2 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مبارزه با تعدی گران

‏     ‏‏باید با قدرت به پیش برویم و با قدرت با همۀ کسانی که به ما‏‎ ‎‏می خواهند تجاوز و تعدی کنند مبارزه کنیم. و زندگی آبرومند‏‎ ‎‏نداشتن و زندگی زیربار بودن، هزار مرتبه از اینکه انسان بمیرد،‏‎ ‎‏مردن بر او شرف دارد.(69)‏

21 / 3 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نجات دادن مظلومان از دست ظالمان 

‏     ‏‏ما باید دولت اسلامی را، همۀ مردم، همۀ انسان ها دولت‏‎ ‎‏اسلامی را تقویت کنند تا بتواند اقامه عدل بکند، و دولت باید‏‎ ‎‏جهات معنوی را هم در نظر بگیرد، یعنی چون تابع اسلام است‏‎ ‎‏باید روی رویۀ اسلام باشد. روی رویۀ اسلام به همان دو معنا، به‏‎ ‎‏همان دو راهی که اسلام دارد، حفظ معنویات و تقویت معنویات‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 26

‏مردم و اقامۀ عدل بینشان و نجات دادن مظلومان از دست ظالمان.‏‎ ‎‏حالا این فرق نمی کند چه مظلومانی باشند که از دولتها ظلم‏‎ ‎‏می کشند یا مظلومانی باشند که از اربابها ظلم می کشند. اسلام‏‎ ‎‏برای این دو جهت آمده است و ما تابع اسلامیم، و باید این‏‎ ‎‏دوجهت را حفظ کنیم. مقررات اسلامی را به حد اعلای خودش،‏‎ ‎‏که اگر مقررات اسلامی به حد اعلای خودش حفظ بشود، این دو‏‎ ‎‏مقصد که مقصد همۀ انبیا است تحقق پیدا می کند، مقصد‏‎ ‎‏روحانیت مردم و مقصد اقامه عدل در بین جامعه.(70)‏

21 / 4 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی در مقابل ظلم

‏     ‏‏پیغمبر هم شهید داد، انبیا هم همین طور. سیره انبیا بر این معنا‏‎ ‎‏بوده است، سیره بزرگان بر این معنا بوده است که معارضه‏‎ ‎‏می کردند با طاغوت ولو اینکه زمین بخورند، ولو اینکه کشته‏‎ ‎‏بشوند و لو کشته بدهند. ارزش دارد که انسان در مقابل ظلم‏‎ ‎‏بایستد، در مقابل ظالم بایستد و مشتش را گره کند و توی دهنش‏‎ ‎‏بزند، و نگذارد که این قدر ظلم زیاد بشود، این ارزش دارد.(71)‏‎[1]‎

1 / 10 / 62 

*  *  *

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 27

  • )) علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:1ـ صحیفه نور،     ج 3،     ص 274؛          صحیفه امام،     ج 5،     ص 147.2ـ صحیفه نور،     ج 3،     ص 275؛          صحیفه امام،     ج 5،     ص 148.3ـ صحیفه نور،     ج 5،     ص 115؛          صحیفه امام،     ج 6،     ص 220.4ـ صحیفه نور،     ج 6،     ص 58؛               صحیفه امام،     ج 7،     ص 358.5ـ صحیفه نور،     ج 10،     ص 233-234؛     صحیفه امام،     ج 11،     ص 129ـ 130.6ـ صحیفه نور،     ج 14،     ص 104؛          صحیفه امام،     ج 14،     ص 155.7ـ صحیفه نور،     ج 17،     ص 118؛          صحیفه امام،     ج 17،     ص 163.8ـ صحیفه نور،     ج 18،     ص 24؛               صحیفه امام،     ج 17،     ص 502.