فهارس
فهرست تفضیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست تفضیلی

‏ ‏

فهرست تفصیلی

‏ ‏

بخش اول

وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی(س)‏··· 3‏

‏پی نوشتها و توضیحات··· ‏‏51‏

‏ ‏

بخش دوم

موضوعات وصیتنامه‏··· ‏‏69‏

‏     ‏ثقلین‏··· ‏‏69‏

‏               شرح حدیث ثقلین··· 69‏

‏               ثقل اکبر (قرآن)··· 70‏

‏               برخورد با قرآن در طول تاریخ··· 71‏

‏               ثقل کبیر (اهل بیت علیهم السلام)··· 73‏

‏               آثار اهل بیت (علیهم السلام)··· 73‏

‏     ‏حکومت اسلامی‏··· ‏‏75‏

‏               جامعیّت اسلام··· 75‏

‏               دین و سیاست··· 75‏

‏               رهبری در نظام اسلامی··· 78‏


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 183

‏               مردم و نقش آنان در نظام جمهوری اسلامی··· 80‏

‏     ‏قوای سه گانه‏··· ‏‏89‏

‏          ‏قوۀ مقننه‏··· ‏‏89‏

‏               مجلس و نمایندگان··· 89‏

‏               شورای نگهبان··· 90‏

‏          ‏قوۀ مجریه‏··· ‏‏91‏

‏          ‏قوۀ قضاییه‏··· ‏‏93‏

‏     ‏مسائل سیاسی در نظام اسلامی‏··· ‏‏95‏

‏               سیاست خارجی جمهوری اسلامی··· 95‏

‏               مشکلات جهان اسلام··· 97‏

‏               مسلمانان و آیندۀ جهان اسلام··· 99‏

‏     ‏مسائل فرهنگی و اجتماعی در نظام اسلامی‏··· ‏‏103‏

‏               جامعه و تغییر و تحولات اجتماعی··· 103‏

‏               عدالت اجتماعی··· 106‏

‏     ‏اقشار و گروههای اجتماعی‏··· ‏‏109‏

‏               روحانیون و طلاب علوم دینیّه··· 109‏

‏               دانشجویان··· 112‏

‏               نویسندگان، دانشمندان و روشنفکران··· 113‏

‏               جوانان··· 116‏

‏     ‏مؤسسات اجتماعی و فرهنگی‏··· ‏‏119‏

‏               حوزه های علمیه و دانشگاهها··· 119‏

‏               تبلیغات و رسانه های گروهی··· 125‏

‏     ‏افکار، ایده ها و ارزشهای اجتماعی‏··· ‏‏131‏

‏               وحدت··· 131‏

‏               وحدت حوزه و دانشگاه··· 132‏


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 184

‏     ‏تعلیم و تربیت در نظام اسلامی‏··· ‏‏133‏

‏               هدفهای تعلیم و تربیت اسلامی··· 133‏

‏               تعلیم و تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان··· 134‏

‏          ‏هدفهای تعلیم و تربیت استعماری‏··· ‏‏136‏

‏               از خودبیگانگی، غربزدگی و شرقزدگی··· 136‏

‏          ‏روشهای تعلیم و تربیت استعماری‏··· ‏‏139‏

‏               سوء استفاده از قرآن و روحانیت··· 139‏

‏               توسعۀ مراکز فساد··· 140‏

‏               تبلیغات سوء··· 142‏

‏               استفاده از معلمان و استادان غربزده··· 143‏

‏     ‏مسائل اقتصادی در نظام اسلامی‏··· ‏‏145‏

‏          ‏سیاستهای اقتصادی در زمینه خودکفایی و استقلال‏··· ‏‏145‏

‏               بسط عدالت اجتماعی··· 145‏

‏               کوتاه کردن دست غارتگران··· 148‏

‏               تشویق به اعتماد به نفس و تحمّل مشقّات··· 149‏

‏               اصلاح ساختار اداری و شیوۀ زندگی کارگزاران نظام اسلامی··· 152‏

‏               آثار و نتایج کلی سیاستهای رژیم گذشته··· 154‏

‏               محاصرۀ اقتصادی و ابتکارات مسلمین··· 157‏

‏     ‏مسائل نظامی، دفاعی در نظام اسلامی‏··· ‏‏159‏

‏               نظام اسلامی، ثمرۀ جهاد عظیم مردم··· 159‏

‏               اهداف مبارزه و رمز پیروزی و شکست آن··· 160‏

‏               اسوه ای برای مبارزه··· 161‏

‏     ‏قوای مسلح‏··· ‏‏163‏

‏               ضرورت وجود قوای مسلح··· 163‏

‏          ‏توصیه به قوای مسلح‏··· ‏‏164‏


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 185

‏               نهی از ورود به احزاب سیاسی و حکمت آن··· 164‏

‏               بیداری در برابر حیله های بازیگران سیاسی··· 165‏

‏               استقامت در وفاداری به اسلام··· 165‏

‏               پرهیز از اعزام دانشجویان به امریکا و شوروی··· 166‏

‏     ‏جنگ تحمیلی‏··· ‏‏167‏

‏               استقامت بی نظیر مردم ایران در جنگ تحمیلی··· 167‏

‏               حضور زنان در صحنه های جهاد و فعالیتهای سازنده··· 168‏

‏               برکات جنگ تحمیلی··· 169‏

فرازهای برگزیده و کلمات قصار‏··· ‏‏171‏

نمونه ای از دستخط حضرت امام‏··· ‏‏177‏

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 186